Opiskelija katsoo kameraan

Opiskelijaohjaus

Opiskelijaohjaus SAMKissa

Opiskelijaohjaus SAMKissa on monikanavaista tiedottamista, neuvontaa ja ohjausta. Tavoitteemme on, että opiskelija saa henkilökohtaisen tuen hänelle parhaiten sopivalla tavalla. Jokaisella SAMKin opiskelijalla on tasavertaiset mahdollisuudet ja oikeus saada ohjauspalveluja riippumatta siitä, missä koulutuksessa tai millä tavalla (lähitoteutuksessa kampuksella, monimuoto- tai verkkototeutuksessa) hän opiskelee. Ohjauksella tuetaan opiskelijan oppimista ja opintojen suorittamista tavoiteajassa, hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä osaamisen kehittämistä että urasuunnittelua. 

Opiskelijaohjauksen toimijat

Meillä SAMKissa voit saada ohjausta monelta eri toimijalta riippuen siitä, missä vaiheessa opintojasi olet tai tarvitsetko täsmällisempää ohjausta johonkin tiettyyn aiheeseen liittyen.

Ensimmäisellä ohjaustasolla olevat toimijat ovat lähiohjaajia, joihin on luontevaa olla ensisijaisesti yhteydessä opintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Toisella ohjaustasolla on toimijoita, joilla on erityisiä ohjaukseen liittyviä tehtäviä ja erityisosaamista, johon liittyen he ohjaavat opiskelijoita.

Kolmannen ohjaustason muodostavat koulutukseen kytkeytyvät toimijat, jotka eivät ole välittömästi opetustyössä mukana.

Lataa tästä Opiskelijaohjauksen toimijat SAMKissa -pdf.

Ensimmäinen ohjaustaso

Opettajatutor

Opettajatutor ohjaa opiskelijoita, perehdyttää opiskelijaa opiskeluympäristöön sekä opastaa ja neuvoo opiskelun käytänteissä. Hän ohjaa opiskelijaa HOPSin (henkilökohtainen osaamisen kehittymistä koskeva suunnitelma) laatimisessa ja seuraa ohjattavien opiskelijoidensa opintojen sujuvaa etenemistä sekä tukee heitä tarvittaessa opinnoissa. Opettajatutor on ryhmänsä lähiohjaaja, joka tiedottaa ja neuvoo opiskelua koskevissa asioissa sekä tutustuttaa osaltaan opiskelijan hänen opiskelemaansa alaan ja tukee hänen ammatillista kasvuaan ja kehitystään. Opettajatutor ohjaa opiskelijaa lisäohjaustarpeen osalta muille tukea ja ohjausta antaville toimijoille.

Opettajat

Opettajat vastaavat omien opintojaksojensa toteutuksilla oppimisen-, opiskelun- ja ammatillisen kasvun ohjauksesta. He antavat myös uraohjausta huomioiden ammattikorkeakoululle asetetut tavoitteet mukaan lukien opiskelijoiden osaamistavoitteet, esimerkiksi geneeriset osaamistavoitteet.

Opettajan ohjaustehtäviä ovat mm.

  • uravalinnan tukeminen (ammattikuvan ja opiskelun tavoitteiden hahmottaminen, ammatti-identiteetin vahvistaminen, työllistymisen tukeminen, yrittäjyys)
  • oppimisen ja osaamisen kehittymisen tukeminen, työskentelyprosessien tukeminen korkea-asteella
  • opiskelijan itseohjautuvuuden tukeminen (myönteinen minäkuva, ammattikuvan hahmottaminen, minäpystyvyys)
  • opintojen etenemisen seuranta ja tuki oman opintojakson toteutuksen osalta
  • opiskelijan ohjaaminen opettajatutorille, opinto-ohjaajalle ja/tai erityisopettajalle mahdollisen lisäohjaustarpeen osalta.

Lisäksi opinnäytetyön opintojaksoilla opettaja toimii opinnäytetyön ohjaajana. Hän vastaa siitä, että opiskelija saa laadukasta tukea opinnäytetyöprosessiin. Opinnäytetyön ohjaaja toimii opinnäytetyön tekemisessä tukijana ja kannustajana. Hän edistää opiskelijan ammatti-identiteetin ja asiantuntemuksen vahvistumista. Opinnäytetyön sisällön ohjaukseen osallistuu usein työelämän edustaja.

Harjoittelua ohjaava opettaja

Harjoittelua ohjaava opettaja tukee opiskelijan ammatillisen osaamisen, asiantuntemuksen ja ammatti-identiteetin kehittymistä. Lisäksi hän on mukana tukemassa opiskelijan urasuunnittelua, työelämätaitojen kehittymistä ja työllistymistä sekä ohjaa työharjoitteluprosessin käytännön järjestelyissä niin Suomessa kuin ulkomailla suoritettavassa harjoittelussa.

Vertaistutor

Vertaistutor, Opiskelijakunta SAMMAKKOn tutorkoulutuksen suorittanut opiskelija, opastaa uuden opiskelijan opintojen alkuun ja tarjoaa vertaistukea kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa opintojen aikana.

Toinen ohjaustaso

Opinto-ohjaajat

Opinto-ohjaajat osallistuvat opiskelijoiden ohjaamiseen tilanteen ja tarpeen mukaisesti. Opinto-ohjaaja toteuttaa, koordinoi, kehittää ohjausta yhteistyössä muiden osaamisalueen opiskelijaohjaukseen osallistuvien toimijoiden kanssa. Opinto-ohjaaja vastaa opiskelijaohjauksen yhdenvertaisuudesta osaamisalueella SAMKin linjausten mukaisesti. Opinto-ohjaajat ovat mukana SAMKin laajuisessa opiskelijaohjauksen kehittämisessä. YAMK-opiskelijoiden ohjauksesta vastaavat opettajatutorit.

Tiina Mikkonen-Ojala

Lehtori
+358 44 710 3422 tiina.mikkonen-ojala@samk.fi
Hyvinvointi ja terveys, Porin, Rauman ja Taidekoulun kampukset
Vastuualueyksikkö
Hyvinvointi ja terveys
Toimintayksikkö
Hyvinvointi ja terveys toimisto
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Hanna Viskari

Opinto-ohjaaja
+358 50 593 5752 hanna.viskari@samk.fi
Logistiikka ja meriteknologia, Rauman kampus
Vastuualueyksikkö
Logistiikka ja meriteknologia
Toimintayksikkö
Logistiikka ja meriteknologia toimisto
Toimipaikka
SAMK-kampus Rauma

Marjo Keckman

Lehtori
+358 44 710 3866 marjo.keckman@samk.fi
Palveluliiketoiminta, Porin ja Kuninkaisten kampukset
Vastuualueyksikkö
Palveluliiketoiminta
Toimintayksikkö
Palveluliiketoiminta toimisto
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Tarja Elfvengren

Lehtori
+358 44 710 3326 tarja.elfvengren@samk.fi
Teknologia: konetekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Porin kampus
Vastuualueyksikkö
Teknologia
Toimintayksikkö
Teknologia toimisto
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Antti Jokinen-Amee

Lehtori
+358 44 710 3335 antti.jokinen-amee@samk.fi
Teknologia: energia- ja ympäristötekniikka, kansainväliset tutkinto-ohjelmat, tietojenkäsittely, Porin kampus
Vastuualueyksikkö
Teknologia
Toimintayksikkö
Teknologia toimisto
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Tutkinto-ohjelman AHOT-päättäjä

Tutkinto-ohjelman AHOT-päättäjä osallistuu opiskelijaohjaukseen osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen yhteydessä.

Kielten opettajatutor

Kielten opettajatutorit tiedottavat opiskelijoita ja ohjaavat heitä kieli- ja viestintäopintoihin liittyvissä kysymyksissä. He ovat opiskelijan tavoitettavissa koko tämän opiskeluajan. Kielten opettajatutorit ohjaavat opiskelijoita lähtötasotestien suorittamisessa ja mahdollisten valmentavien kieliopintojen valitsemisessa. He antavat myös ryhmä- ja henkilökohtaista ohjausta tarpeen mukaan. Opiskelija voi pyytää ohjausta mm. henkilökohtaisissa tilanteissa (lukivaikeudet, korvaavuudet, vapautukset) ja tarvittaessa ohjaustuokioina.

Satu Jyllilä

Lehtori
+358 44 710 3843 satu.jyllila@samk.fi
Palveluliiketoiminta, liiketalous, matkailu, yrittäjyys (Pori)
Vastuualueyksikkö
Logistiikka ja meriteknologia
Toimintayksikkö
Kielet ja viestintä
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Annika Valo

Lehtori
+358 44 710 6313 annika.valo@samk.fi
Palveluliiketoiminta, liiketalous (Huittinen); Industrial Management, Logistics (Rauma), International Tourism Management (Pori)
Vastuualueyksikkö
Logistiikka ja meriteknologia
Toimintayksikkö
Kielet ja viestintä
Toimipaikka
Kuninkaisten kampus

Minna Iitti

Lehtori
+358 44 710 3249 minna.iitti@samk.fi
Teknologian tutkinto-ohjelmien ruotsin opinnoissa (Pori)
Vastuualueyksikkö
Logistiikka ja meriteknologia
Toimintayksikkö
Kielet ja viestintä
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Päivi Sorvi

Lehtori
+358 44 710 3266 paivi.sorvi@samk.fi
Teknologian tutkinto-ohjelmien englannin opinnoissa (Pori)
Vastuualueyksikkö
Logistiikka ja meriteknologia
Toimintayksikkö
Kielet ja viestintä
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Sanna Lomma-Lahtinen

Lehtori
+358 44 710 3173 sanna.lomma-lahtinen@samk.fi
Artificial Intelligence, Mechatronics (Pori); Hyvinvointi ja terveys, Physiotherapy, Nursing (Pori & Rauma); kuvataide (Kankaanpää)
Vastuualueyksikkö
Logistiikka ja meriteknologia
Toimintayksikkö
Kielet ja viestintä
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Monika Engel

Lehtori
+358 44 710 3635 monika.engel@samk.fi
Kansainvälinen kauppa, International Business, liiketalous, logistiikka, tuotantotalous ja -tekniikka, Sea Captain, merenkulku (Rauma)
Vastuualueyksikkö
Logistiikka ja meriteknologia
Toimintayksikkö
Kielet ja viestintä
Toimipaikka
SAMK-kampus Rauma

Erityisopettaja

Erityisopettaja tukee ja kehittää opiskelijan oppimaan oppimisen taitoja ja opiskeluvalmiuksia ja tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Hän myös tukee opettajien, opettajatutoreiden ja opinto-ohjaajien työtä oppimisvaikeuksissa olevan opiskelijan ohjaamisessa. Opiskelijan opiskelua voidaan tukea myös erityisjärjestelyin. Tällöin erityisopettaja toimii erityisen tuen asiantuntijana.

Pasi Lehto

Lehtori
+358 44 710 3248 pasi.lehto@samk.fi
Erityisopettaja, erityisopettaja@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Hyvinvointi ja terveys
Toimintayksikkö
Hyvinvointi ja terveys toimisto
Muut roolit organisaatiossa
Erityisopettaja
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Opetuspäällikkö

Opetuspäällikkö vastaa opiskelijaohjauksen järjestämisestä vastuullaan olevissa tutkinto-ohjelmissa. Opetuspäällikkö sopii tutkinto-ohjelmien opettajatutorit ja resursoi opettajatutoreille tutorointiin varattavan työajan. Opetuspäällikkö tekee päätökset yksilöllisen tuen tarpeesta erityisopettajan esityksen mukaisesti.

Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalvelut neuvoo tutkinto-opiskelijoita, ylläpitää opiskelijatietorekisteriä (Loki), valmistelee tutkintotodistukset rehtorin allekirjoitettavaksi ja auttaa SAMKin henkilökuntaa opiskelija- ja opintotietoihin liittyvissä asioissa.

Toimistojen aukioloajat lukuvuoden aikana löytyvät Oiva-opiskelijaintrasta. Opiskelijapalveluiden aukioloajat Oivassa.

Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite
Satakunnankatu 23, 28310 Pori
Satamakatu 26, 26100 Rauma
Paasikivenkatu 24, 38700 Kankaanpää
Postiosoite
PL 1001, 28101 Pori
PL 211, 26101 Rauma
PL 76, 38701 Kankaanpää

Opiskelijapalveluiden toimistoista kampuksilla saat apua mm. opintojen kulkuun ja valmistumiseen liittyvissä asioissa. Toimistojen aukioloajat lukuvuoden aikana löytyvät Oiva-opiskelijaintrasta (vaatii sisäänkirjautumisen).

Kaisa Harja

Opiskelijapalvelusihteeri
+358 44 710 3445 kaisa.harja@samk.fi
Sosiaali- ja terveysala amk-ohjelmat, Pori
Vastuualueyksikkö
Opetuksen vararehtori
Toimintayksikkö
Opiskelijapalvelut
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Helena Laiho

Opiskelijapalvelusihteeri
+358 44 710 3216 helena.laiho@samk.fi
Tekniikan ala, tietojenkäsittely, liiketalous, yrittäjyys, Pori
Vastuualueyksikkö
Opetuksen vararehtori
Toimintayksikkö
Opiskelijapalvelut
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Johanna Malm

Opiskelijapalvelusihteeri
+358 50 435 9133 johanna.malm@samk.fi
Sosiaali- ja terveysalan yamk-ohjelmat, matkailu, International Tourism Development, International Tourism Management, Pori
Vastuualueyksikkö
Opetuksen vararehtori
Toimintayksikkö
Opiskelijapalvelut
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Päivi Vahtokari

Opiskelijapalvelusihteeri
+358 44 710 3503 paivi.vahtokari@samk.fi
Suomenkieliset tutkinto-ohjelmat, Rauma, Huittinen, johtaminen ja palveluliiketoiminta (YAMK) Pori.
Vastuualueyksikkö
Opetuksen vararehtori
Toimintayksikkö
Opiskelijapalvelut
Toimipaikka
SAMK-kampus Rauma

Päivi Tuuliniemi

Opiskelijapalvelusihteeri
+358 44 710 6191 paivi.tuuliniemi@samk.fi
Kankaanpää
Vastuualueyksikkö
Opetuksen vararehtori
Toimintayksikkö
Opiskelijapalvelut
Toimipaikka
Taidekoulun kampus

Hakijapalvelut

Hakijapalvelut suunnittelee ja toteuttaa tutkintokoulutuksen opiskelijahaut ja -valinnat sekä huolehtii hakijoiden neuvonnasta. Hakijapalvelut hoitaa lisäksi lukuvuosi-ilmoittautumiseen liittyvät tehtävät sekä käsittelee eroilmoitukset ja opiskeluoikeuden jatko- ja palautushakemukset. Hakijapalvelut perii lukuvuosimaksut maksuvelvollisilta opiskelijoilta ja valmistelee opintomenestykseen perustuviin apurahoihin liittyvät päätökset.

Hakijapalvelut

+358 2 623 4801 hakijapalvelut@samk.fi
Käyntiosoite
Satakunnankatu 23, 28130 Pori
Postiosoite
PL 1001, 28101 Pori
Aukiolo- ja puhelinajat

Ma 12.00–15.00
Ti – to 10.00–15.00
Pe 10.00–12.00

Hakijapalveluissa saattaa olla esim. hakuaikana ruuhkaa.

Hakijapalveluista saa tietoa hakemiseen, ilmoittautumiseen, läsnäoloon ja lukuvuosimaksuihin liittyvissä asioissa. Opintojen sisällöistä vastaavat koulutuksen vastuuhenkilöt. Opintoihin haet Opintopolussa, jonne löydät linkin tutkinto-ohjelmien kuvaussivuilta. Hakijapalvelut neuvoo sinua hakemisessa.

Kansainvälisyyspalvelut

Kansainvälisyyspalveluiden toimijat ohjaavat, neuvovat ja kannustavat opiskelijoita vaihto-opiskeluun, harjoitteluun ja kaksoistutkintoa suorittamaan ulkomaille. He myös tiedottavat eri vaihtomahdollisuuksista ja apurahoista. Kansainvälisyyspalveluissa kehitetään kansainvälisiä korkeakoulukumppanuuksia sekä hoidetaan kansainväliseen osaamiseen ja liikkuvuuteen liittyviä asioita. Kansainvälisyyspalvelut tarjoaa myös opastusta ja neuvontaa kotoutumiseen ja asettautumiseen kansainvälisille opiskelijoille ennen opintoja ja niiden aikana.

Lisätietoa kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kotouttamisen tuesta.

Kansainvälisyyspalvelut

int.office@samk.fi
Käyntiosoite
Satakunnankatu 23, 28130 Pori
Satamakatu 26 / Suojantie 2, 26100 Rauma
Postiosoite
PL 1001, 28101 Pori
PL 211, 26101 Rauma
Aukioloajat

Porin kampuksen kv-toimisto auki ma-pe klo 8-15.
Rauman kampuksen kv-toimisto on auki ma-pe klo 9-15.

Muina aikoina saat palvelua sähköpostitse tai puhelimitse.

Kansainvälisyyspalveluista saat apua opiskelijavaihtoon ja ulkomaiseen harjoitteluun liittyvissä asioissa. Kv-palveluista saat tietoa esimerkiksi vaihtoon hakeutumisesta, vaihto-ohjelmien säännöistä tai yleensä opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla.

Ari-Pekka Kainu

Kansainvälisten asioiden päällikkö
+358 44 710 3179 ari-pekka.kainu@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Opetuksen vararehtori
Toimintayksikkö
Kansainvälisyyspalvelut
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Sanna-Maria Juhantalo

Kansainvälisten asioiden koordinaattori
+358 44 710 3037 sanna.juhantalo@samk.fi
Pohjois-Amerikka, Aasia
Vastuualueyksikkö
Opetuksen vararehtori
Toimintayksikkö
Kansainvälisyyspalvelut
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Noora Maja

Kansainvälisten asioiden koordinaattori
+358 44 710 3146 noora.maja@samk.fi
Erasmus-sopimukset, Erasmus-opettaja- ja henkilökuntavaihto
Vastuualueyksikkö
Opetuksen vararehtori
Toimintayksikkö
Kansainvälisyyspalvelut
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Szilvia Simon-Nagy

Kansainvälisten asioiden koordinaattori
+358 44 710 3409 szilvia.simon-nagy@samk.fi
Asettautumisneuvonta ja kotouttamisen tuki
Vastuualueyksikkö
Opetuksen vararehtori
Toimintayksikkö
Kansainvälisyyspalvelut
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Saija Arslan

Kansainvälisten asioiden sihteeri
+358 44 710 3563 saija.arslan@samk.fi
Logistiikka ja meriteknologia, sis. International Business ja International Trade, Rauma
Vastuualueyksikkö
Opetuksen vararehtori
Toimintayksikkö
Kansainvälisyyspalvelut
Toimipaikka
SAMK-kampus Rauma

Riitta Rissanen

Kansainvälisten asioiden sihteeri
+358 44 710 3859 riitta.rissanen@samk.fi
Palveluliiketoiminta ja teknologia, Pori; hyvinvointi ja terveys, Pori, Rauma, Kankaanpää
Vastuualueyksikkö
Opetuksen vararehtori
Toimintayksikkö
Kansainvälisyyspalvelut
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Kv-harjoittelija, SAMKin Porin kampus
+358 44 710 3230
int.trainee@samk.fi

Kv-harjoittelija, SAMKin Rauman kampus
rauma.trainee@samk.fi

Kieli- ja käännöspalvelut

Kieli- ja käännöspalvelut tarjoavat kieli- ja viestintäopintoja sekä henkilökunnan käännös- ja oikolukupalveluita. Käännöspalvelut ovat tarjolla maksullisina myös opiskelijoille. Lisäksi opiskelijat voivat saada apua opinnäytetöiden tiivistelmien käännöksissä ja kielentarkastuksissa. Kielipalveluissa tehdään myös lukitestausta suomea äidinkielenään puhuville opiskelijoille. Jos opiskelijalla todetaan lukivaikeutta, hän voi asiantuntijalausunnon perusteella hakea tukea yksilöllisten järjestelyjen saamiseksi opintoihin.

IT Support ja eSAMK-tukipalvelut

SAMKin IT Support auttaa sinua tietoteknisissä ongelmissasi. Ota yhteyttä ServiceDesk tai 02 479 2000.

eSAMK-tuki on Opetuspalveluiden yhteydessä toimiva verkko-opetuksen pedagogisen kehittämisen sekä opetuksen järjestelmien (Moodle, EXAM, HILL ja Tuudo) kehittämisen, teknisen tuen sekä järjestelmäkoulutusten tiimi. eSAMK palvelee ensisijaisesti opettajia, mutta myös opiskelijoita kaikkia opetuksen järjestelmiä koskevissa kysymyksissä. Ota yhteyttä: 02 479 2100 tai esamk.support@samk.fi.

Kirjastopalvelut

Kirjasto tarjoaa laajan valikoiman aineistoja opiskelun ja opetuksen tueksi. Kirjastosta löydät luotettavaa tietoa, kirjallisuutta ja muita aineistoja. Voit käyttää verkkoaineistoja sekä kampuksilla että kotona. Aineistojen linkit löytyvät kätevästi SAMK-Finnasta. Kampuskirjastot sijaitsevat Porissa, Raumalla, Huittisissa ja Kankaanpäässä, joten palvelut ovat helposti saavutettavissa eri alueilla.

Jatkuvan oppimisen palvelut

Jatkuvan oppimisen palvelut tukee oppijoita koulutusvalintojen tekemisessä tarjoamalla avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin, täydennys- ja erikoistumiskoulutukseen sekä ristiinopiskeluun liittyviä tiedotus-, viestintä- ja neuvontapalveluja. Opiskelija saa apua myös muun muassa opiskelutodistuksiin ja muihin mahdollisiin opiskeluun liittyviin lausuntoihin.

Kirjoittamisen tukipalvelut

Kaikille SAMKin AMK- ja YAMK-opiskelijoille, tutkinto-ohjelmasta riippumatta, on tarjolla apua opinnäytetyön tekemiseen ja muidenkin töiden kirjoittamiseen, esimerkiksi: opinnäytetyöpajoja, infoja, kirjoitustreffejä ja kyselytunteja. Voit hyödyntää tätä opiskelussasi jo ennen opinnäytevaihetta.

CampusMoWe – Korkeakoululiikunta & -hyvinvointipalvelu

CampusMoWe tukee opiskelijoiden sekä henkilöstön hyvinvointia tarjoamalla monipuolisia ja edullisia matalan kynnyksen liikunta- ja hyvinvointipalveluita. Tarjonnasta löytyy viikoittaisia ryhmäliikuntatunteja, avoimia palloiluvuoroja, kuntosalipalveluita sekä aikaan ja paikkaan sitomattomia onlinepalveluita. CampusMoWe järjestää myös erilaisia liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä tapahtumia.

Opiskelijakunta SAMMAKKO

Opiskelijakunta rekrytoi vertaistutorit uusille opiskelijoille ja koordinoi toimintaa sekä tekee yhteistyötä opinto-ohjaajien, kansainvälisyys- ja opiskelijapalvelujen kanssa. Opiskelijakunta myös tiedottaa opiskelijoita mm. opintososiaalisista eduista, opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista, asumisesta sekä harrastemahdollisuuksista.

Kolmas ohjaustaso

Opiskeluterveydenhuollon palvelut, YTHS

Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajan kanssa opiskelija voi keskustella luottamuksellisesti kaikesta opiskelukykyyn, terveyteen, elämäntapoihin ja elämäntilanteeseen liittyvistä kysymyksistä. Opiskelija voi varata halutessaan terveydenhoitajalle terveystarkastusajan. Vastaanotolla hoidetaan myös ehkäisyyn, rokotteisiin ja matkailuterveyteen liittyviä asioita. Terveydenhoitaja varaa tarvittaessa ajan opiskeluterveydenhuollon lääkärille.

Seurakunnan palvelut

Seurakuntien työntekijöihin, muun muassa pappeihin ja diakoneihin, voi ottaa yhteyttä kaikissa elämän asioissa uskontokunnasta riippumatta. Erityisesti kannattaa olla yhteydessä, kun erilaiset huolet ja yksinäisyys painavat ja asiat mietityttävät.

Ohjaamo

Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden neuvonta- ja ohjauspiste, josta saa maksutonta apua työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa.

Nyyti ry

Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä järjestö, joka tarjoaa opiskelijoille tietoa, tukea ja toimintaa mielen hyvinvointiin ja opiskelussa jaksamiseen.