Sivuston saavutettavuus

Sivuston SAMK.fi saavutettavuus

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Satakunnan Ammattikorkeakoulun -verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://www.samk.fi/.

Tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG-ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Havaitut puutteet

Evästekysely: Sivuston evästekysely ei vangitse näppäimistökohdistusta vaan sivun sisältöä täytyy ensin selata, jotta painikkeet saavat kohdistuksen (WCAG 2.1: 2.4.3 Kohdistusjärjestys).

Ei-tekstuaalinen sisältö: Etusivun videolla ei ole tekstivastinetta avustavan teknologian käyttäjille (WCAG 2.1: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö, 1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu)).

Ilmoitukset sisällön muutoksesta: Osa sisällön muutoksista ei välity automaattisesti avustavan teknologian käyttäjille (WCAG 2.1: 4.1.3 Tilasta kertovat viestit).

Sisällön muutos automaattisesti: Sivustolla on hakutoimintoja, joiden sisältö päivittyy automaattisesti ilman käyttäjän syötettä (WCAG 2.1: 3.2.2 Syöte).

Elementtien toiminta: Kaikilla elementeillä ei ole saavutettavaa nimeä ja/tai roolia tai ne on määritetty epäselvästi (WCAG 2.1: Nimi, rooli, arvo).

Näppäimistö: Kaikillla interaktiivisilla elementeillä ei ole näppäimistökohdistusta (WCAG 2.1: 2.1.1 Näppäimistö).

Kohdistusjärjestys: Joidenkin elementtien kohdistusjärjestys on epälooginen (WCAG 2.1: 2.4.3 Kohdistusjärjestys).

Näkyvä kohdistus: Kaikilla interaktiivisilla elementeillä ei ole selkeää kohdistuksen ilmaisinta (WCAG 2.1: 2.4.7 Näkyvä kohdistus).

Linkit: Osa sivuston hyppylinkeistä ei siirrä kohdistusta pääsisältöön. Kaikkien linkkien kohdetta ei ole selkeästi ilmaistu (WCAG 2.1: 2.4.1 Ohita lohkot, 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa).

Kontrasti: Sivustolla on sisältöä, jonka kontrasti suhteessa taustaan on alle minimimääräysten (WCAG 2.1: 1.4.3 Kontrasti (minimi)).

Responsiivisuus: Osa sisällöstä asettuu pienellä näytöllä ruudun ulkopuolelle osittain tai kokonaan (WCAG 2.1: 1.4.10 Responsiivisuus).

Sivuston kieli: Kaikki sisältö ei ole saatavilla sivustolle valitulla kielellä tai kieliasetuksia ei ole määritetty oikein avustavalle teknologialle. (WCAG 2.1: 3.1.2 Osien kieli).

PDF-tiedostot: Sivustolla on PDF-tiedostoja, joiden rakenteen osia ei ole teknisesti koodimerkitty avustavan teknologian käyttäjille (kuten syötekentät) ja joiden sivuotsikoita, ensisijaista kieltä tai loogista kohdistusjärjestystä ei ole määritetty (WCAG 2.1: 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys, 1.4.10 Responsiivisuus, 2.4.2 Sivuotsikot, 3.1.1 Sivun kieli, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo).

Puutteiden korjaus

Puutteita korjataan verkkosivulle kehitystyönä yhteistyössä verkkosivutoimittajan kanssa.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä.

Sivustoa ylläpitää Satakunnan ammattikorkeakoulu. Yhteystiedot löydät tältä sivustolta kohdasta Yhteystiedot.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 1.3.2024.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta.

Arviointityökalujen raportoimat epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Unicus Oy.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa Satakunnan ammattikorkeakoulun Viestintäpalvelut, viestinta.samk@samk.fi.

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla viestinta.samk@samk.fi tai palautelomakkeella.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla sähköpostilla viestinta.samk@samk.fi tai palautelomakkeella. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: +358 295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt Satakunnan ammattikorkeakoulu / Viestintäpalvelut.