YAMK-opinnäytetyö: Ammattikouluun uusi tekniikkaan painottuva tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Mikko Tapiola kehitti Sasky koulutuskuntayhtymän Vammalan ammattikouluun uuden tekniikkaan painottuvan tutkintoon valmentavan koulutuksen (TUVA) maaliskuussa 2024 valmistuneessa YAMK-opinnäyteyössä.

Tekniikan TUVAn laitteistoa

TUVA-koulutus on tarkoitettu peruskoulun jälkeen kaikille opiskelijoille, jotka haluavat parantaa opiskeluvalmiuksiaan tai arvosanojaan, tai eivät vielä tiedä mitä haluavat opiskella toisella asteella. Elokuussa 2022 alkoi valtakunnallisesti uusi TUVA-koulutus, joka korvasi aiemmat peruskoulun jälkeiset valmentavat koulutukset kuten Valman ja 10-luokan. Oppivelvollisuutta laajennettiin koskemaan kaikkia alle 18 vuotta täyttäneitä, joten kaikkien on peruskoulun jälkeen jatkettava opiskeluaan. Vammalan ammattikoulussa havaittiin, että TUVA-koulutus ei anna parhaita mahdollisia valmiuksia siirtyä tutkintokoulutukseen tekniikan aloille.

Opinnäytetyönä Tekniikan TUVA -pilotti

Opinnäytetyössä tehtiin tutkimus, jolla kerättiin tietoa TUVA-koulutuksesta Sasky koulutuskuntayhtymässä sen ensimmäisen toteutuslukuvuoden aikana. TUVA-koulutuksesta oli tarkoitus kehittää tekniikan opintoihin paremmin soveltuva polku. Tekniikkapainotteiselle TUVAlle annettiin nimeksi Tekniikan TUVA. Tutkimusta tehtiin ensimmäisen vuoden aikana haastattelemalla Saskyn eri paikkakuntien kuusi TUVA-opettajaa. TUVAssa opiskeleville opiskelijoille järjestettiin kysely, minkä kautta saatiin kerättyä tietoa myös opiskelijoiden näkökulmasta. Tutkimustulosten avulla lähdettiin suunnittelemaan Tekniikan TUVA -pilotille aikataulua ja sisältöjä. 

Pilotti toteutettiin käytännössä

Tekniikan TUVA alkoi Vammalan ammattikoulussa elokuussa 2023. Opiskelijaryhmä koostui kahdesta eri TUVA-ryhmästä, suomalaisista peruskoulun päättäneistä nuorista sekä ukrainalaisista sotaa paenneista täysi-ikäisistä jo aiemmin ammattiin valmistuneista, joiden pääasiallinen mielenkiinto oli suomen kielen opiskelussa. Tekniikan TUVAn pilotti muodostui yhteensä noin 20 oppitunnista, joita oli 2-3 tuntia kerralla noin kahden viikon välein. Tunnit pidettiin syyslukukauden aikana lukuvuonna 2023-2024. Sisällöt oli jaettu siten, että ensimmäisillä kerroilla käytiin teoriaa esimerkiksi yleisesti tekniikasta, työturvallisuudesta, rakennuspiirustusten luvusta, mittakaavasta ja materiaalitekniikasta. Opiskelijaryhmälle järjestettiin myös opintojen alkuvaiheessa kysely, jossa tiedusteltiin kiinnostusta eri tekniikan aloista ja tämän pohjalta valittiin käytännön tunneilla tehtävät harjoitukset. Kiinnostus hajaantui aika paljon ja sen vuoksi päädyttiin käyttämään eri rakennusmateriaaleja mahdollisimman paljon. Oppitunneilla esimerkiksi tehtiin lautamuotti, siihen raudoitus ja valu, ja viimeisellä kerralla muotti purettiin, jotta nähtiin lopputulos. Tekniikan TUVA -pilottiopiskelijaryhmältä kerättiin palaute pilotista, jotta toteutusta voidaan parantaa seuraavaan toteutuskertaan. 

TUVA -pilotti toi tekniikkaa tutummaksi

Tekniikan TUVAssa ajatuksena oli, että olemassa oleviin TUVA-opintoihin liitetään myös tekniikkaa, jotta opiskelijoiden olisi helpompi valita tutkintoon johtava koulutus TUVA-opintojensa jälkeen. Toisena tavoitteena oli kertoa tekniikan opinnoista TUVA-opintoihin osallistuville ja herättää kiinnostus jatkaa opinnoissa tekniikan alalla. Kokemukset ja palautteet osoittivat, että Tekniikan TUVAsta pidettiin, ja se toi vaihtelua muuten aika teoriapainotteiseen TUVA-opiskeluun. Tekniikka alana tuli opiskelijoille myös tutummaksi ja lisäsi kiinnostavuuttaan. Ukrainalaiset TUVA-opiskelijat oppivat teknistä sanastoa ja teknisiä taitoja. Tekniikan TUVA -pilotti oli kaiken kaikkiaan onnistunut ja se tulee Vammalan ammattikoulussa todennäköisesti käyttöön taas ensi syksynä uudelle TUVA-ryhmälle. Tekniikan TUVA on otettavissa käyttöön myös muissa Sasky koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa, heidän aloilleen sopivaksi mukautettuna. Opinnäytetyössä kehitetty malli on sovellettavissa käyttöön myös muissa ammattikouluissa.

Jaa tämä sivu

Kukka-asetelma

SAMKista valmistui maaliskuussa yhteensä 108 opiskelijaa

SAMKista valmistui maaliskuussa yhteensä 108 opiskelijaa. Valmistuneista 13 suoritti YAMK-tutkinnon. SAMK onnittelee kaikkia valmistuneita.

Hoitotyön opiskelijoita

Haku käynnissä: SAILA - Sairaanhoitajan laillistamisväylä Suomessa

SAMKiin on haku käynnissä sairaanhoitajan diploma- ja bachelor-tutkintooon EU- tai ETA-maiden ulkopuolelta. Haku on suunnattu henkilöille, jotka haluavat saada oikeuden toimia sairaanhoitajana Suomessa. 

Kuvassa kolme matkailun opiskelijaa Porin kampuksella.

Yhteishaussa lähes 10 600 hakemusta – SAMK kasvattaa suosiotaan

Haku korkeakoulujen syksyllä 2024 alkaviin tutkintoon johtaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin päättyi eilen. Yhteishakuun osallistuu yhteensä yli 144 000 hakija. SAMKin vetovoima kasvoi viime vuodesta.