”Ravitsemuksella vireyttä työntekoon” SAMKissa tehdään merkittävää ravitsemustutkimusta

Hyvä ravitsemus on merkittävä osa hyvinvointia, terveyttä ja elämänlaatua. Suomalaisen aikuisväestön ruokatottumuksissa on kuitenkin paljon kehitettävää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinRavinto 2017 -tutkimuksen mukaan vain noin joka viides työikäinen syö ravitsemussuositusten mukaan. Millainen tilanne on Satakunnassa?

1.8.2023 | Teksti: Veera Iisakkala, Susanna Kunvik, Meri Mustakallio | Kuva: Pexels, Susanna Kunvik, Veera Iisakkala

Pexels Mikhail Nilov 6740535

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan työpaikoilla on tärkeä asema väestön ruokailutottumusten parantamisessa, sillä ihminen viettää noin puolet valveillaoloajastaan työn parissa. Suomalaisia työikäisiä rasittavat muun muassa ylipaino, tyypin 2 diabetes sekä kasvava riski sydän- ja verisuonisairauksiin. Elintapasairaudet heikentävät suomalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua, lisäävät sairauspoissaoloja ja lyhentävät työurien pituutta, sekä vaikuttavat myös työssä jaksamiseen. Työpaikalla vietetty aika on merkittävä, ja sen vuoksi parantamalla työaikaista ravitsemusta voidaan edistää hyvinvointia niin työpaikalla kuin sen ulkopuolella. Työn rytmittäminen, säännöllinen syöminen ja ravitsevat ateriat tukevat työssä jaksamista ja edistävät sekä sosiaalista että psyykkistä hyvinvointia.

SAMKilla maaliskuussa käynnistynyt RAVI-hanke sai alkunsa Satakunnan alueen ongelmallisesta työvoimatilanteesta; alueelle ei valmistu tarpeeksi nuoria ja suuria määriä työvoimaa eläköityy. Tarkoituksena on tukea ja ohjata nykyisiä Satakunnan työikäisiä syömään monipuolisemmin niin arkena kuin työaikana ja sen myötä ehkäistä terveysongelmia, sekä edistää heidän mahdollisuuksiaan pysyä työelämässä pitkään terveenä ja hyvinvoivana.

Elokuussa päättyvä, satakuntalaisten PK-yritysten työntekijöille ravitsemusohjausta tarjonnut SAMKin Eat@Work-hanke osoitti, että ravitsemuksella on todistetusti mahdollista vaikuttaa työntekijöiden työkykyyn ja työhyvinvointiin. Ravitsemusohjauksen jälkeen Eat@Work-hankkeeseen osallistuneiden työntekijöiden työ- ja toimintakyky, työn imu ja ruokailutottumukset olivat selvästi parantuneet. Palautteiden mukaan työntekijöiden ravitsemusta tulisikin huomioida yhä enemmän työpaikoilla ja työterveyshuollossa. RAVI jatkaa Eat@Workin aloittamaa työtä työikäisten työkyvyn tukemisessa, mutta RAVIssa on lisäarvoa tuottava tutkimuksellinen painotus.

”Itselläni tämä avasi silmiäni siitä, miksi olen joko jo työpäivän aikana- tai kotona työpäivän jälkeen väsynyt - en syönyt tarpeeksi. Olen huomannut muutamassa viikossa välipalojen sekä lounaan tärkeyden ja vaikutuksen energiatasooni. Tästä iso kiitos! En tajunnut itse, että saamattomuus johtui vähäisestä energiamäärästä ja annoksieni sisällöstä.”
– Eat@Work osallistujapalaute

Kansallisesti merkittävää tutkimustietoa

RAVI tutkii ravitsemusohjauksen vaikutusta satakuntalaisten työikäisten työkykyyn, työhyvinvointiin, työn tuottavuuteen, sairauspoissaolojen määrään ja elämänlaatuun. Tutkittavat rekrytoidaan satakuntalaisista pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Osallistujat ovat vapaaehtoisia, rekrytoitavien yritysten yli 18-vuotiaita työntekijöitä.

SAMKin RAVI-hankkeessa toteutettava tutkimus on ensimmäinen satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus Suomessa, jonka tavoitteena on tuottaa henkilökohtaisen ravitsemusohjauksen avulla laaja valikoima terveyteen ja työelämään liittyviä tutkimustuloksia. Tutkimus tuottaa kansallisesti tärkeää tietoa siitä, miten työpaikan ravitsemusohjauksella voidaan vaikuttaa työhyvinvointiin ja työkykyyn.

– On tärkeää, että saamme tutkittua tietoa ravitsemuksen vaikuttavuudesta, jotta osaamme hyödyntää sitä näkökulmaa työntekijöiden työkyvyn ja työhyvinvoinnin lisäämisessä mahdollisimman laajasti, kertoo RAVI-hankkeen projektipäällikkö ja erikoistutkija Susanna Kunvik.

Tutkimuksessa seurataan satakuntalaisia työntekijöitä vuoden ajan ja tutkittavat yritykset arvotaan joko interventioryhmään tai kontrolliryhmään. Interventioryhmä saa vuoden ajan yksilöllistä ravitsemusohjausta ja ravitsemussuunnitelman, Työkykyä ravitsemuksella -verkkokoulutuksen, älykellon tutkimuksen ajaksi ohjaamaan fyysistä aktiivisuutta ja unta, Eat@Work-mobiilisovelluksen ohjaukseen ja ruokailun seurantaan, sekä kattavan tietopaketin omasta terveydentilasta ja työkykyyn työhyvinvointiin liittyvistä asioista. Kontrolliryhmä jatkaa tutkimuksen ajan omien tavanomaisten ruokailutottumusten noudattamista, mutta tutkimuksen jälkeen kontrolliryhmän tutkittavat saavat ravitsemusohjausta, pääsyn verkkokoulutukseen ja tietopaketin omasta terveydentilasta. RAVIn tutkimusosuus käynnistyy elokuussa 2023 yritysten rekrytoinnilla.

RAVI Uutiskuva 2

RAVI-hanke (Työaikaisen ravitsemuksen parantaminen satakuntalaisten yritysten menestystekijänä – kohti ravitsemustieteen tutkimusyksikköä)

  • 1.3.2023-28.2.2026
  • Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto
  • Projektipäällikkö: Erikoistutkija Susanna Kunvik
  • Ravitsemusasiantuntija Meri Mustakallio
  • Vastuulääkäri Juha Puustinen
  • Tutkimushoitaja Maarit Hallia
  • Sovellusasiantuntija Mika Impola
  • Viestintäasiantuntija Veera Iisakkala
  • Projektisihteeri Susanna Jänismäki

Kuva: Hyvän ruokailurytmi auttaa töissä jaksamiseen. Älä unohda välipalaa!

1.8.2023 | Teksti: Veera Iisakkala, Susanna Kunvik, Meri Mustakallio | Kuva: Pexels, Susanna Kunvik, Veera Iisakkala

Lisää aiheesta

| Hyvinvointi ja terveys

Kun syö hyvin, työntekokin maistuu

Suomalaisten ruokailutottumuksissa on paljon parantamisen varaa. Myös etätöiden lisääntyminen, oman vuorokausirytmin vaihtelu ja rajoitettu pääsy lounasruokaloihin ovat aiheuttaneet ylimääräistä painetta työaikaiselle ruokailulle.
Sinisävytteinen abstrakti kuva
| TKI

Kuusi miljoonaa euroa tutkimusrahoitusta SAMKille

Satakunnan ammattikorkeakoulu on menestyi viime vuoden lopulla hyvin tutkimusrahoituksen hankinnassa. Kansallista ja kansainvälistä tutkimusrahoitusta on tulossa yhteensä kuusi miljoonaa euroa. Rahoitus kanavoituu 20 Satakuntaa palvelevaan tutkimushankkeeseen.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter

A two-day Nordic Business Forum Studio Rauma is ongoing at the SAMK Campus Rauma. Futurist and tech leader Amy Webb is now presenting “The Futures of Artificial Intelligence”.

#thinkfuture #artificialintelligence

Projektien kautta voidaan mahdollistaa monenlaista mielenkiintoista ja tärkeää asiaa. Tässä yksi esimerkki 3D- tulostuksesta. @SatakunnanAMK
@RoboAI2

Harjavaltalainen palveluyksikkö otti digiloikan – polttopuut ovat vaihtuneet 3D-tulostukseen:

Satakunnan alueella kehitetään uutta toimintaa, jossa ikääntyneiden ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden on mahdollista saada matalalla kynnyksellä ohjausta arkea helpottavasta teknologiasta ja pienapuvälineistä.

#katsetulevaisuuteen

Haemme johtamisen lehtoria vahvistamaan alan osaamista opetuksessa ja tutkimustoiminnassa. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva 1.1.2024 alk. Ensisijainen toimipaikka Pori. Haku päättyy 13.10.2023 kello 16.
#katsetulevaisuuteen #rekrytointi #työpaikat

SAMKissa on toteutettu jo useana vuonna opiskelijahyvinvointikysely. Viimeisin toteutus osoittaa, että SAMKin opiskelijoiden yleinen hyvinvointi on kohentunut muutaman vuoden takaisesta.

#opiskelijahyvinvointi #katsetulevaisuuteen