Laatu

Laadukas SAMK

Laatu on toimintamme ja jatkuvan kehittymisemme perusta. Laadukas ja vaikuttava toiminta edellyttää ammattikorkeakoululta jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja vaikuttavuuden arviointia. Laatu näkyy arjessa, siinä, miten toimimme. Laatujärjestelmän avulla viestimme luotettavasta toiminnasta myös ulospäin.

SAMKin toiminnalle keskeistä

 • tuottaa maakunnan ja lähialueiden tarvitsemaa osaavaa työvoimaa tekemällä koulutus-, ja koulutusvolyymivalintansa alueen kehittämistä ennakoivien elinkeinorakenne-, työvoimatarve- ja osaamistarveanalyysien pohjalta
 • uudistaa osaamista maakunnassa ja lähialueilla toimimalla sekä uuden osaamisen siirtäjänä työelämään että alueen väestön elinikäisen oppimisen tukijana
 • toimia työelämäyhteistyön alueellisena kokoavana voimana innovaatioympäristöjä, kehittämis- ja osaajaverkostoja sekä osaamiskeskittymiä vetämällä
 • toimia maakunnan ja lähialueiden kansainvälistäjänä ja yrittäjyyden edistäjänä
 • kehittää omaa osaamistaan erityisesti vahvuus- ja nousevilla aloilla.

SAMK on Karvi-auditoitu

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on toteuttanut SAMKin auditoinnin. Laatuleima on voimassa kuusi vuotta 16.3.2022 alkaen. SAMKilla on myös DNV Business Assurance Management System Certificaten myöntämä ISO 9001:2015 -mukainen sertifikaatti.

SAMKin laatupolitiikka

 • Toiminta on asiakaslähtöistä
 • Toiminnassa pyritään tietoisesti korkeaan laatuun ja jatkuvaan kehittämiseen
 • Korkean laadun ylläpitäminen kuuluu jokaiselle henkilökuntaan kuuluvalle
 • Strateginen johtaminen ja toiminnan kehittäminen perustuvat jatkuvaan arviointiin
 • Ylläpidetään perustehtävien korkeatasoista hoitamista tukevaa laatujärjestelmää

SAMKin laatutavoitteet

Ohjausprosessien laatutavoitteet

 • SAMKilla on selkeä ja haastava visio sekä ymmärrettävät strategiset tavoitteet ja toimenpidesuunnitelmat, jotka ohjaavat toimintaa
 • Henkilöstö pystyy tunnistamaan oman työnsä osaksi SAMKin toiminnan kokonaisuutta ja työtyytyväisyys on hyvä
 • Oman toiminnan arviointi ja saadun arviointitiedon hyödyntäminen ja käsittely henkilöstön kanssa on luonnollinen ja hyväksytty osa toimintaa kaikilla SAMKin tasoilla
 • Asetetut tavoitteet ja toiminnan velvoitteet ovat sopusoinnussa osoitettujen resurssien kanssa

Opetuksen laatutavoitteet

 • Opetus on todettu laadukkaaksi
 • Valmistuvien osaaminen on ajantasaista ja työelämän arvostamaa
 • Opiskelijat valmistuvat tavoiteajassa (säännönmukainen suoritusaika)
 • Koulutus on vetovoimaista
 • Opiskelijat osallistuvat opetuksen kehittämiseen

Tutkimuksen ja tki-toiminnan laatutavoitteet

 • Tutkimushankkeet käynnistyvät työelämän tarpeista
 • Tutkimushankkeiden tulokset saadaan nopeasti työelämän hyötykäyttöön
 • Oman henkilöstön osaamisen lisääminen, mikä siirtyy koulutuksen kautta opiskelijoille ja edelleen työelämään
 • Tutkimuksella ja kehittämistoiminnalla on vahva yhteys opetukseen

Palveluprosessien laatutavoitteet

 • Palveluprosessit mahdollistavat sujuvan opiskelun, opettamisen sekä tutkimuksen ja kehittämistoiminnan
 •  Opiskelijat arvostavat oppimisympäristöjä

Laatujärjestelmän kuvaus

SAMKin laatujärjestelmä tukee ja ohjaa kaikkia SAMKin toimijoita toteuttamaan työtään strategian ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti kohti yhteistä visiota.

Laatujärjestelmä pohjautuu voimassa oleviin ISO9001:2015 ja ISO9004 -standardeihin. Merenkulun koulutuksen osalta perustana on lisäksi kansainvälinen yleissopimus merenkulkijain kouluttamisesta, pätevyysasiakirjoista ja vahdinpidosta liitteineen (STCW 2010 Manilan muutoksineen). Merenkulun tutkinto-ohjelmissa muista koulutusyksiköistä ostettava koulutus hankitaan laadun varmistamiseksi vain STCW-auditoiduista koulutusyksiköistä.

SAMKin laatujärjestelmä kuvataan Demingin ympyränä tunnetun PDCA-syklin avulla. Ulkoinen ja sisäinen toimintaympäristö ja niistä nousevat asiakastarpeet antavat toiminnalle sisällön ja suunnan ja ohjaavat toiminnan painopisteiden valinnassa. Oleellinen osa toimintaa on sen jatkuva palautteisiin ja arviointitietoon perustuva kehittäminen.

Lisätietoja

Erja Kuurila

Laatupäällikkö
+358 44 710 3028 erja.kuurila@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Rehtori
Toimintayksikkö
Laatupalvelut
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori

Jaana Puska

Suunnittelupalvelusihteeri
+358 44 710 3023 jaana.puska@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Opetuksen vararehtori
Toimintayksikkö
Opetuspalvelut
Toimipaikka
SAMK-kampus Pori