Lotta Ripatti sai vanhustyön YAMK-opinnoista johtamisosaamista ja oppi paljon itsestään

Luvialainen Lotta Ripatti on opiskellut SAMKissa aiemmin sosionomiksi (AMK). Hän erikoistui jo tuolloin seniori- ja vanhustyöhön. Vuosi sitten hän valmistui vanhustyön YAMK-koulutuksesta.

Lotta Ripatti työpöydän ääressä

Lotta Ripatti kokee, että opiskelu onnistui työn ohella hyvin.

Luvialainen Lotta Ripatti on opiskellut SAMKissa aiemmin sosionomiksi (AMK). Hän erikoistui jo tuolloin seniori- ja vanhustyöhön. Viime vuonna hän valmistui vanhustyön YAMK-koulutuksesta.

– Olen työskennellyt muistisairaiden hoitolaitoksessa hoitajana, päivätoimintakeskuksen ohjaajana, nuorisokoordinaattorina, virikeohjaajana sekä lähiesimiehenä ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa, Lotta Ripatti kertoo. Tällä hetkellä hän työskentelee asumisohjaajana DiakonAsumisessa, Diakon Palvelut Oy:lla Porissa.

Lotta Ripatti päätyi alalle, koska on aina halunnut työskennellä ihmisten parissa. Hän kertoo työnkuvansa olevan monipuolinen.

– Työtehtävänäni on auttaa alueella asuvia ikäihmisiä erilaisissa asioissa ja järjestää heille erilaisia toimintatuokioita ja aktiviteetteja. Lisäksi annan asukkaille palveluneuvontaa ja ohjausta sosiaalietuuksista.

YAMK-opinnoista syvempää osaamista työhön

Lotta Ripatti hakeutui YAMK-opintoihin, koska hän halusi laajentaa ja syventää osaamistaan alalla.

– Palvelurakenteet muuttuvat ja koen, että työelämässä täytyy pysyä yhteiskunnan kehityksessä mukana. Opiskelemalla halusin myös kehittää johtamistaitojani ja saada lisävarmuutta osaamiseeni, Lotta Ripatti kertoo opintoihin hakeutumisen syistä.

Hän haaveilee, että pääsisi myöhemmin opiskelemaan myös ammatilliseen opettajakoulutukseen ja kertoo YAMK-tutkinnosta olevan hyötyä myös siinä.

– Lähes kaikki opinnoissa tehdyt tehtävät liittyivät alan kehittämiseen ja myös oman työn kehittämiseen. Opiskelutehtävät elivät yhteiskunnan muutoksissa mukana. Ne olivat ajankohtaisia ja kannustivat seuraamaan nykypäivän asioita liittyen sosiaali- ja terveysalaan. Mielestäni opinnoissa oli myös huomioitu hyvin alan tulevaisuus.

Opinnot koostuivat luennoista, ryhmätöistä, projektista, tutustumiskäynneistä sekä itsenäisestä opiskelusta. Myös verkko-opetusta oli jonkin verran.

– Opiskelijoita oli eri paikkakunnilta, joten oli silmiä avaavaa kuulla erilaisia kokemuksia eri kuntien toimintatavoista. Opiskelutehtävät olivat usein myös ryhmätöitä, jossa ryhmän tuki nousi tärkeäksi tekijäksi.

Motivaatiota, halua opiskella ja energiaa

Lotta Ripatti kokee, että opiskelu onnistui työn ohella hyvin. Lähiopiskelupäiviä oli noin 2-3 kertaa kuukaudessa.

– Pidin parhaina johtamiseen liittyviä opintoja. Niissä varsinkin keskustelut muiden opiskelutovereiden kanssa oli tärkeitä. Itse opin ainakin paljon itsestäni koulutuksen aikana. Se oli varmasti opintojen yksi paras anti.

Lotta Ripatti suosittelee opintoja sellaisille ihmisille, jotka haluavat kehittää osaamistaan alalla, saada asioihin uusia näkökulmia ja syventää aiemmin opittuja asioita. Hän painottaa myös, että opintojen avulla on hyvät mahdollisuudet verkostoitua alan muiden ihmisten kanssa.

– Selvisin opiskelusta, vaikka kävin töissä ja minulla on kaksi pientä lasta. Koen silti, että opintoihin lähteminen vaatii motivaatiota, halua opiskella ja energiaa.

Tutustu vanhustyön YAMK-koulutukseen Lotta Ripatti ohjaa kuntoutustuokiota ikäihmisille.

Lotta Ripatin YAMK-opinnäytetyö

Näin Lotta Ripatti kertoo opinnäytetyöstään ”Ydinprosessit osaksi asiakastyötä : Kohti prosessilähtöistä toimintaa”:

”Opinnäytetyöni oli työelämän kehittämistehtävä, jonka tarkoituksena oli määritellä DiakonAsumiseen keskeisimmät ydinprosessit ja ottaa ne käyttöön. Lisäksi ydinprosessien kulkua arvioitiin ja havainnoitiin. Opinnäytetyön aikana valmistuneet ydinprosessit liitettiin osaksi organisaation toimintakäsikirjaa. Valitsin tämän aiheen, koska sille oli tarvetta. Työni tavoitteena oli prosessien avulla selkeyttää vastuita, parantaa laadunhallintaa, kehittää asiakastyötä tasalaatuisemmaksi ja helpottaa työhön perehdyttämistä. ”

Jaa tämä sivu

Ryhmä taiwanilaisia opiskelijoita.

SAMKin Talvikoulusta taiwanilaisille lukiolaisille kulttuuria ja oivalluksia

SAMKissa on ollut kahden viikon ajan vieraita Taiwanista. Vierailijoina on kolmisenkymmentä lukiolaisia kahdesta lukiosta, New Taipei Municipal Jhangshu International Creative Technical High Schoolista ja Living Word Lutheran High Schoolista. Mukana on myös yksi opettaja ja kaksi rehtoria.

Kuva sairaanhoitaja (YAMK) Henna-Kaisa Teelmäki.

Ikäihmisten hoitotyö on haastavaa ja vaativaa, mutta palkitsevaa

Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Henna-Kaisa Teelmäki työskentelee tiiminvetäjä-sairaanhoitajana ikäihmisten hoivakodissa Kankaanpäässä. Mikä sai alun perin sairaanhoitajaksi valmistuneen Henna-Kaisan jatkamaan vanhustyössä ja mikä ikäihmisten parissa kiinnostaa?

Alex Kippo talvisessa maisemassa.

Opiskelijamme työllistyvät: Merenkulun insinöörin matka opinnoista työelämään ja uusiin haasteisiin

Alex Kippo aloitti SAMKissa elokuussa 2014 Raumalla merenkulkualan insinöörin opinnot ja valmistui joulukuussa 2018.