Opinnäytetyö: Esteetön kampus – myös erityisherkille

Kaksi sosiaalialan opiskelijaa tutki opiskelijoiden kokemuksia esteettömyydestä, saavutettavuudesta, aistiesteettömyydestä ja erityisherkkyyksistä opiskelupaikassaan SAMKissa.

4.1.2022 | Teksti: SAMKIN OPISKELIJAT ANNIKA GRANLUND JA MINTTU JOKELAINEN | Kuva: JUHO VALTONEN JA PIXABAY

SAMKin opiskelija Joonatan Pälkäs työskentelee Porin kampuksen kirjastossa ääniä vaimentavassa opiskelupisteessä.

Kuvassa SAMKin opiskelija Joonatan Pälkäs työskentelee Porin kampuksen kirjastossa ääniä vaimentavassa opiskelupisteessä.

Moni ihminen viettää elämästään vuosia opiskellessaan korkeakoulussa erilaisten tuen tarpeiden kanssa, ja tähän linkittyy paljolti korkeakoulujen saavutettavuus ja esteettömyys niin fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten kuin aistienkin suhteen. Fyysisestä esteettömyydestä on puhuttu paljon, ja sen rinnalla huomio on myös kiinnittynyt aistiesteettömyyteen. Kun huomioidaan tietoisuus esteettömyydestä, saavutettavuudesta ja erityisherkkyyksistä, annetaan hyvät eväät ylläpitää opiskelijoiden hyvinvointia.

Opinnäytetöiden tietolähteenä toimi kysely, jossa kartoitettiin SAMKin opiskelijoiden tuen tarpeita korkeakouluopinnoissa. Tuen tarpeista erityisherkkyyksiin ja aistiesteettömyyteen liittyen järjestettiin kyselyn lisäksi tarkentavat teemahaastattelut halukkaille kyselyn vastaajien joukosta. Suppean vastaajajoukon vuoksi opinnäytetyön tutkimuksista ei voida vetää laajoja johtopäätöksiä. Jatkossa olisikin tärkeää kehittää opinnäytetöissä rakennettua kyselyä, sekä toteuttaa kysely säännöllisin väliajoin laajemman vastaajajoukon saavuttamiseksi.

Tuen tarpeet esteettömyyden näkökulmasta

Eniten kyselyyn vastanneilla SAMKin opiskelijoilla oli psyykkisen tuen tarpeita 36 %, sekä myös kognitiivisen tuen tarpeita 36 %. Kyselyyn vastanneista vähiten tuen tarpeita oli fyysisellä osa-alueella (9 %). Psyykkisen tuen tarpeita, joita opiskelijat vastasivat kyselylomakkeeseen toistuvasti, olivat esimerkiksi ADHD, ADD, masennus, ahdistus sekä muut mielenterveyden ongelmat. Kognitiivisen tuen tarpeita vastaajilla oli esimerkiksi keskittymiskyvyn sekä muistamisen heikkoudet sekä autismin kirjon ongelmat. Fyysisen tuen tarpeet vastaajilla liittyivät esimerkiksi liikuntavammaan tai kuulovammaan.

Tuen tarpeet erityisherkkyyksien ja aistiesteettömyyden näkökulmasta

Erityisherkkä ihminen saattaa kokea aistien kautta saapuvat ärsykkeet voimakkaammin ja syvällisemmin, ja näin ollen kuormittua normaalia herkemmin. Aistiesteettömyys on tässä tilanteessa avain erityisherkän kuormittavuuden vähentämiselle. Erityisherkkyyksiä ja siihen liittyviä aistiesteettömyyden tuen tarpeita kuvattiin kyselyssä ja haastatteluissa opiskelijoiden kokeman kuormittavuuden suhteen.

Aistiesteettömyyteen liittyen vastaajista noin 47 % koki ajoittain kuormittuvansa jostakin aisteihin liittyvistä ärsykkeistä, kuten äänistä tai melusta, kirkkaasta valaistuksesta tai visuaalisesta ympäristöstä. Kyselyyn vastaajista noin 70 % koki, että SAMKin henkilökunta kuitenkin huomioi toimillaan heidän kuormituksensa esimerkiksi säännöllisellä tauotuksella, ymmärtäväisyydellä sekä tilojen huomioimisella niiden käyttötarkoituksessa.

Tavoitteena esteetön korkeakouluympäristö

Kyselyn vastausten perusteella korkeakoulun esteettömyyden tila koettiin yleisesti ottaen hyväksi. Kampuksen tiloissa esteettömästi liikkuminen edellyttää muun muassa paljon avaraa tilaa ja yksinkertaisia pohjaratkaisuja. Sähköiset ovenavausjärjestelmät helpottavat esimerkiksi apuvälineen käyttäjiä, kuten pyörätuolilla liikkuvia kampuksen käyttäjiä. Opiskelijoiden henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisessa läheinen ohjaus ja yhteistyö opettajien kanssa lisää saavutettavuutta ja varmuutta opinnoista.

Erityisherkkien osalta kampusympäristön rauhallinen ja (aisti)esteetön tila, jossa omaa kuormittavuutta pääsee nollaamaan, on tärkeää. Koska erityisherkkä saattaa kuormittua visuaalisesta ympäristöstä ja värien paljoudesta, kampusympäristössä tärkeää on maanläheisten sävyjen tuoma rauhallisuus.

Esteettömyys ja saavutettavuus -kyselyyn vastanneet

Kysely toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka lähetettiin kaikille SAMKin opiskelijoille kesäkuussa 2021.  Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 53 kappaletta. Enemmistö vastaajista oli naisia, joita oli yhteensä 83 %, miehiä 11 %, sekä loput 6 % muu sukupuolisia, tai vastaaja ei halunnut kertoa sukupuoltaan. Kyselyyn vastasi opiskelijoita kaikilta SAMKin kampuksilta: Pori, Rauma, Kankaanpää sekä Huittinen. Kyselyyn vastanneista haastateltiin viittä opiskelijaa syksyllä 2021 aistiesteettömyyden ja erityisherkkyyksien kokemisesta.

Kukka

SAMKin hyvinvointia edistävät kehittämisryhmät

Opinnäytetöiden tilaajana toimi Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelu ja hyvinvointi -kehittämisryhmä. Syksyllä 2021 SAMKiin perustettiin myös Esteettömyys ja saavutettavuus -kehittämisryhmä, jonka tavoitteena on koko korkeakoulun esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen. Lisätietoja kehittämisryhmän toiminnasta antaa Kati Karinharju, kehittämisryhmän puheenjohtaja.

4.1.2022 | Teksti: SAMKIN OPISKELIJAT ANNIKA GRANLUND JA MINTTU JOKELAINEN | Kuva: JUHO VALTONEN JA PIXABAY

Lisää aiheesta

Lääketieteen opiskelijat kohtaavat potilaan omaisen SAMK Porin kampuksen simulaatiotilassa. Medical students meet the patient's relative in the simulation space of the SAMK Pori campus.
| Hyvinvointi ja terveys

Uutta SAMKissa – tulevat lääkärit, hoitajat, fysioterapeutit ja sosionomit harjoittelevat yhdessä potilaan kohtaamista

Terveyden ja hyvinvoinnin simulaatiokeskuksen ryhmätila alkaa täyttyä aamulla kello 9. On alkamassa SAMKin simulaatiokeskuksen kautta aikojen ensimmäinen monialainen yhteisharjoitus, joka kestää koko päivän. Paikalle on saapunut opiskelijoita, opettajia ja asiantuntijoita hoitotyön eri aloilta. Neljän potilastapuksen avulla harjoitellaan eri ammattiryhmien keskinäistä vuorovaikutusta ja potilaan kohtaamista hoitotilanteessa.
Kuvakollaasi aistiesteettömistä asumisratkaisuista, joita kirjassa käsitelty.
| Hyvinvointi ja terveys

Onko ympäristösi aisteille kuormittava vai miellyttävä – mitä aistiesteettömyyden hyväksi voi tehdä?

Avoimet oppimisympäristöt, avokonttorit sekä suuret päiväkotiryhmät ovat olleet paljon otsikoissa. Arkemme on täynnä aisteja kuormittavia ympäristöjä – hälyä, visuaalisia elementtejä ja monenlaisia medioita. Aivomme tarvitsevat myös muuta – rauhaa ja palautumista. SAMK julkaisi aiheesta kattavan Aistiesteettömät asumisratkaisut -julkaisun.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Cannot call API for app 1123168491105924 on behalf of user 10157419919776743 Type: OAuthException
Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä. Erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä. Hae 31.12.2023 mennessä.Avaamme täydennyshaun Palliatiivisen hoidon asiantuntija (30 op) -erikoistumiskoulutukseen!Voit hakea koulutukseen aina 31.12.2023 asti. Koulutuksen toteutuminen on varmaa, otamme vielä muutamia opiskelijoita ryhmään.Lue lisää ja hae mukaan tästä: events.samk.fi/event/wJpkP ... See MoreSee Less
View on Facebook
Twitter

The new Research Center for Human Functioning was recently established at SAMK. The research center is led by Henna Kyhä, Research Manager and Doctor of Philosophy.

#thinkfuture #humanfunctioning #samkasanemployer

SAMKissa toimii nyt Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus, jota luotsaa tutkimuspäällikkö ja kasvatustieteen tohtori Henna Kyhä.

#katsetulevaisuuteen #osallisuus #toimintakyky #samktyönantajana

Altogether 92 students graduated from SAMK in November. Fifteen of them graduated with a Master´s degree. The theses of graduates can be found on Theseus. SAMK congratulates all the graduates 🌺

#alumni #thinkfuture

SAMKista valmistui marraskuussa yhteensä 92 opiskelijaa. Valmistuneista 15 suoritti YAMK-tutkinnon. Valmistuneiden opinnäytetyöt ovat luettavissa Theseuksessa. SAMK onnittelee kaikkia valmistuneita 💐

#alumni #katsetulevaisuuteen

Porin Tradenomiopiskelijat PORA ry:n järjestämässä äänestyksessä opiskelijat valitsivat Vuoden 2023 liiketalouden opettajaksi Peri Martikkalan. Onnittelut!
#vuodenopettaja #katsetulevaisuuteen #porary