Opinnäyte: Työn murros muuttaa työelämän osaamisvaatimuksia

Työn murros uusine ajattelu- ja toimintatapoineen muuttaa työelämän osaamisvaatimuksia. Tradenomiopiskelija Salla Saarijärven opinnäytetyössä kartoitettiin suomalaisen työelämän kehityssuuntia ja selvitettiin niiden vaikutuksia johdon assistenttien kompetensseihin tulevaisuudessa.

Salla Saarijärvi

Salla Saarijärvi kokee liiketalouden opintojen tukeneen hänen ammatillista kehitystään.

Salla Saarijärven opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää johdon assistenttityön keskeisimmät tulevaisuuden muutosvoimat, joita lähdettiin kartoittamaan tutustumalla ensin suomalaisen työelämän muutosvoimiin yleisesti. Muutosvoimista keskeisimmiksi tunnistettiin ajattelu- ja toimintatapojen muutos työn murroksessa, teknologian kehitys, väestörakenteen muutos, osaamisen kehittäminen ja ilmastonmuutos. Opinnäytetyön toisena tavoitteena oli havaita näiden muutosvoimien vaikutuksia johdon assistenttien tulevaisuuden kompetensseihin. Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena ja vastauksia opinnäytetyökysymyksiin haettiin teemahaastattelujen avulla.

Asiantuntevat moniosaajat

Opinnäytetyön tulosten mukaan johdon assistenttityön tulevaisuutta ohjaa erityisesti teknologian kehitys, jonka vuoksi tietotekninen osaaminen tunnistettiin yhdeksi johdon assistenttien merkittävämmäksi tulevaisuuden kompetenssiksi. Teknologian kehityksen myötä johdon assistenteilta odotetaan tulevaisuudessa uteliaisuutta, sitoutuneisuutta ja pitkäjänteisyyttä uuden opettelussa ja käytännönläheisyyttä uusien ratkaisujen käyttöönotossa. Huolimatta teknologian kehityksen merkittävistä vaikutuksista johdon assistenttityöhön, kehityksen ei kuitenkaan uskota syrjäyttävän johdon assistenttityötä, johtuen muun muassa työn vaatimasta tietynlaisesta tilannetajusta, tunneälystä ja kyvystä reagoida nopeasti vaihtuviin tilanteisiin.

Väestönrakenteen muutoksen myötä työyhteisön keskiössä toimivien johdon assistenttien kieli- ja vuorovaikutustaidot korostuvat ja kulttuurintuntemuksen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Yhä vahvemmin työelämässä vaikuttavat ympäristön ja vastuullisuuden teemat sen sijaan vaativat tulevaisuuden johdon assistenteilta ympäristöosaamista sekä avarakatseista työotetta ympäristöön liittyvien erilaisten ajattelutapojen huomioon ottamisessa.

Lisäksi työelämän murros uusien ajattelu- ja toimintatapojen vuoksi korostaa johdon assistenttien muutoskyvykkyyttä tulevaisuudessa. Johdon assistenttityön nähdään myös kehittyvän entistä vahvemmin kohti asiantuntijatyötä, jossa erikoistuminen eri osa-alueilla on tulevaisuudessa tärkeää.

Liiketalouden opinnot vahvistavat valmiuksia muuttuvassa työelämässä menestymiseen

Saarijärvi kokee opinnäytetyöprosessin kehittäneen monipuolisesti sekä hänen osaamistaan että ominaisuuksiaan. Hän näkee kehittyneensä erityisesti tiedon hankinnassa ja sen tiivistämisessä, ja kertoo oppineensa paljon uutta sekä tutkimustyöstä että itsestään sen osana.

Saarijärvi valmistuu keväällä 2022 liiketalouden tutkinto-ohjelmasta, jonka hän on suorittanut verkkototeutuksena työn ohessa. Hänen kokemuksensa mukaan työn ohessa opiskelu vaatii kurinalaisuutta, sitoutumista ja aitoa kiinnostusta opintoja kohtaan.

– Huolellisella arjen aikatauluttamisella työn ja opiskelun yhdistelmän saa toimimaan, hän kertoo.

Saarijärvi kokee liiketalouden opintojen tukeneen hänen ammatillista kehitystään ja vahvistaneen hänen valmiuksiaan alati muuttuvassa työelämässä menestymiseen.

Tutustu opinnäytetyöhön Salla Saarijärvi suunnistaa metsässä.

Opinnäytetyön tekijä

Salla Saarijärvi on 26-vuotias pirkkalalainen. Hän on koulutustaustaltaan ylioppilas ja matkailupalvelujen tuottaja, ja työkokemusta hänelle on kertynyt monipuolisesti muun muassa erilaisista asiakaspalveluammateista ja assistenttityöstä. Vapaa-ajallaan Salla on intohimoinen kestävyysurheilija ja aivan erityisesti hän viihtyy metsässä kartan kanssa, edustaen porilaista suunnistusseura Rastikarhuja. Hän valmistuu Satakunnan ammattikorkeakoulusta keväällä 2022 tradenomiksi.

Lisätietoja:
Salla Saarijärvi
salla.saarijarvi@gmail.com
p. 0400 824 231

Jaa tämä sivu

Ryhmä taiwanilaisia opiskelijoita.

SAMKin Talvikoulusta taiwanilaisille lukiolaisille kulttuuria ja oivalluksia

SAMKissa on ollut kahden viikon ajan vieraita Taiwanista. Vierailijoina on kolmisenkymmentä lukiolaisia kahdesta lukiosta, New Taipei Municipal Jhangshu International Creative Technical High Schoolista ja Living Word Lutheran High Schoolista. Mukana on myös yksi opettaja ja kaksi rehtoria.

Kuva sairaanhoitaja (YAMK) Henna-Kaisa Teelmäki.

Ikäihmisten hoitotyö on haastavaa ja vaativaa, mutta palkitsevaa

Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Henna-Kaisa Teelmäki työskentelee tiiminvetäjä-sairaanhoitajana ikäihmisten hoivakodissa Kankaanpäässä. Mikä sai alun perin sairaanhoitajaksi valmistuneen Henna-Kaisan jatkamaan vanhustyössä ja mikä ikäihmisten parissa kiinnostaa?

Alex Kippo talvisessa maisemassa.

Opiskelijamme työllistyvät: Merenkulun insinöörin matka opinnoista työelämään ja uusiin haasteisiin

Alex Kippo aloitti SAMKissa elokuussa 2014 Raumalla merenkulkualan insinöörin opinnot ja valmistui joulukuussa 2018.