Liiketalous, verkkototeutus

Kehitä liiketalouden osaamistasi ja opiskele tradenomiksi verkossa. Verkkototeutus mahdollistaa opiskelun joustavasti myös työn ohessa.

Tradenomi (AMK)

210 opintopistettä
45 aloituspaikkaa
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Opintojen kesto: noin 3 vuotta
100% verkkototeutus

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 13.–27.3.2024
Valintakurssi: maalis-huhtikuu 2024
Opinnot alkavat: syksy 2024

 

 

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Huittinen

Miksi opiskelisin tradenomiksi Huittisissa?

  • Työelämälähtöiset suuntautumisvaihtoehdot
  • 100 % verkkototeutus
  • Ainutlaatuinen koulutustarjonta

Liiketalouden asiantuntijaksi

Liiketalouden aikuiskoulutuksessa voit kehittää ammatillista osaamistasi, ja koulutuksen käytännönläheisyyden ansiosta voit hyödyntää oppimaasi työelämässä. Tässä koulutuksessa voit suorittaa tradenomin tutkinnon joustavasti 100-prosenttisesti verkossa työn ohessa.

Liiketalouden verkko-opinnoissa saavutat opintojesi aikana hyvän peruskäsityksen liiketalouden keskeisistä osa-alueista, kuten taloushallinnosta, markkinoinnista ja yrittäjyydestä. Näiden opintojen lisäksi suuntaudut valintasi mukaan erilaisiin esihenkilötyön ja henkilöstön kehittämisen tehtäviin. Opinnot kehittävät tiimi- ja vuorovaikutustaitoja, teknisiä valmiuksia sekä kielitaitoa.

Suuntautumisvaihtoehdot

Suuntautumisvaihtoehto valitaan opintojen alettua. Jokaisella opiskelijalla on oma tutoropettaja valitsemansa suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti. Suuntautumisvaihtoehdot ovat:

  • esihenkilötyö ja johtaminen
  • finanssi ja talous
  • julkishallinto
  • oikeustradenomi.

Esihenkilötyön ja johtamisen suuntautumisen tavoitteena on vahvistaa esihenkilötyön tehtäväkenttään ja esihenkilön tehtäväosaamiseen liittyvää ammattiosaamista ja tukea opiskelijoiden urakehitystä erilaisiin esihenkilötyön- ja henkilöstön kehittämisen tehtäviin. Opinnoissa käsitellään liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämistä, henkilöstön ja prosessien johtamista sekä perehdytään laaja-alaisesti esihenkilötyön tehtäväkenttään ja tulevaisuuden esihenkilötyöhön.

Finanssi ja talous -suuntautumisen tavoitteena on antaa opiskelijalle osaamista toimia monipuolissa tehtävissä finanssialalla ja muilla toimialoilla. Koulutuksen suorittamisen jälkeen opiskelijalla on valmiuksia ratkaista erilaisia talouteen, sijoittamiseen ja riskienhallintaan liittyviä haasteita käyttämällä opintojen aikana saavuttamaansa analysointi- sekä tietojen etsintään liittyvää osaamistaan. Opinnot antavat valmiuksia ja osaamista yrityksen rahoituksen ja johdon laskentatoimen suunnitteluun ja analysointiin. Sijoittamiseen liittyvillä opintojaksoilla opiskelijalla on mahdollisuus valmistautua sijoitusalan auktorisoidun tutkinnon suorittamiseen (APV1 ja APV2). Riskienhallinnan ja vakuuttamisen opinnot antavat osaamista analysoida ja hallita riskejä. Lisäksi opiskelija saa juridiikan opintojaksot suorittamalla osaamista rahoitukseen ja sijoittamiseen liittyvästä lainsäädännöstä ja sen soveltamisesta. Asiakaspalveluun liittyvää osaamista opiskelija saa suorittamalla asiantuntijapalveluihin liittyvät opinnot. Finanssin ja talouden opinnoissa tehdään tiiviisti yhteistyötä pankkien, vakuutusyhtiöiden kanssa yhteisessä verkostossa; Finanssiakatemiassa.

Julkishallinnon suuntautumisen tavoitteena on antaa valmiudet toimia asiantuntijana ja esihenkilötehtävissä julkisella sektorilla. Opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää julkisen sektorin rakenteellisten muutosten taustat, tuntee keskeistä hallintoa ohjaavaa (esim. tiedonhallintaan liittyvää) lainsäädäntöä, hallitsee päätöksentekoon, taloussuunnitteluun ja hallintoasioiden käsittelyyn liittyvät menettelyt sekä osaa kehittää työyhteisöään (mm. prosessit, asiakaspalvelu). Opintojaksoilla käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi julkisten palveluiden järjestäminen, taloushallinto, virkamiesetiikka, hallintomenettely, julkiset hankinnat, työ- ja virkasuhteet sekä prosessien ja asiakaspalvelun kehittäminen.

Oikeustradenomin opinnoissa perehdytään useisiin eri oikeudenaloihin sekä julkisoikeuden että yksityisoikeuden puolelta. Opinnot antavat valmiuksia työskennellä oikeudellista tietoa vaativissa asiantuntija- tai esihenkilötehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Oikeustradenomiopinnoissa opiskelija oppii hakemaan, omaksumaan ja soveltamaan luotettavaa ja ajantasaista oikeudellista tietoa julkisoikeuden (prosessi-, rikos-, hallinto-, luotto- ja ulosotto-oikeus) sekä yksityisoikeuden (työ-, yhtiö-, perhe-, jäämistö-, sopimus-, vahingonkorvaus, kiinteistö- ja IT-oikeus) aloilta.

 

SAMKin liiketalouden opiskelija Heli Salpakoski.
Tradenomi Mirja Röyttä
Mirja Röyttä valmistui tradenomiksi liiketalouden verkko-opintojen kautta.

Opiskelijamme työllistyvät

Julkishallinnon opinnot antavat valmiuksia työskennellä asiantuntija- tai esihenkilötehtävissä esimerkiksi kunnissa, seurakunnissa, alue- ja maakunnallisissa julkisyhteisöissä, julkisissa liikelaitoksissa ja valtionhallinnossa.

Finanssialan ja talouden opinnot antavat valmiuksia työskennellä asiantuntija- tai esihenkilötehtävissä esimerkiksi pankeissa, vakuutusyhtiöissä tai yritysten ja julkisen sektorin rahoitustehtävissä.

Oikeustradenomin opinnot antavat valmiuksia työskennellä oikeudellista tietoa vaativissa asiantuntija- tai esihenkilötehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Esihenkilötyön ja johtamisen opinnot valmentavat yritystoiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen, asiakassuhteiden hallintaan sekä liiketoimintaprosessien ja henkilöstön johtamiseen ja kehittämiseen.

Verkko-opinnot voi suorittaa joustavasti työn ohessa

Liiketalouden verkkokoulutuksessa SAMKissa voit opiskella tradenomiksi joustavasti verkossa. Opiskelussa käytetään nykyaikaisimpia teknisiä ja pedagogisia ratkaisuja. Luennot toteutetaan verkossa  ja luennot taltioidaan, jotta ne voi tarvittaessa kuunnella myöhemminkin. Käytössä on Moodle-opiskeluympäristö ja edistyneet pilvipalvelut. Opinnot on mahdollista suorittaa aika- ja paikkariippumattomasti. Opiskelija oppii työskentelemään yhteisöllisesti verkossa ja käyttämään opiskelussa digitaalisia työvälineitä.

Opiskelija näppäilemässä läppäriä, taustalla muita SAMKin opiskelijoita.

Koulutuksen sisältö

Julkishallintoon painottuvissa opinnoissa käsitellään mm. julkisten palveluiden järjestämistä ja kehittämistä, taloushallintoa, julkisia hankintoja ja virkamiesetiikkaa.

Finanssialaan ja talouteen painottuvissa opinnoissa käsitellään mm. yrityksen rahoituksen ja johdon laskentatoimen suunnittelua ja analysointia, riskienhallintaa, sekä vakuutustoimintaa, rahoitusmarkkinoita ja sijoittamista.

Oikeustradenomiopinnoissa käsitellään laajasti eri oikeudenaloja, mm. rikos-, prosessi-, luotto-, työ-, sopimus-, perhe- ja jäämistöoikeutta.

Esihenkilötyöhön ja johtamiseen suuntautuvat opinnot valmentavat yritystoiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen, asiakassuhteiden hallintaan sekä liiketoimintaprosessien ja henkilöstön johtamiseen ja kehittämiseen.

Aiemmin hankittu osaaminen

Aiemmin hankittua osaamista voidaan hyväksilukea osaksi opintoja. Aikaisemmista korkeakouluopinnoista voi hakemuksesta saada korvaavuuksia tai niitä voidaan sisällyttää tutkintoon. Opiskelija voi myös osoittaa osaamisensa AHOT-tehtävillä tai muilla vaihtoehtoisilla suoritustavoilla. Aiemmin hankitun osaamisen huomioiminen mahdollistaa tutkinnon suorittamisen lyhyemmässä ajassa.

Pätevyys

Koulutuksesta valmistut tradenomi (AMK) tutkintoon, joka rinnastetaan yliopiston kandidaattitutkintoon.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan liiketalouden ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kaksi vuotta alan työkokemusta tradenomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu SAMKin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

SAMKissa on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja yritysten kanssa. Opintopisteitä voi kartuttaa projekteissa sekä luoda kontakteja työelämään. Oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista yrityskiihdyttämön avulla.

Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa, että hän osaa soveltaa tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatyössä. Opinnäytetyö voi olla itsenäinen tutkimus- tai kehittämistyö tai osa suurempaa projektia tai hanketta.

Opetuksen kieli

Opetus tapahtuu suomeksi, mutta voi sisältää englanninkielistä oppimateriaalia.

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMKista valmistuneet ovat parhaiten työllistyneiden joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista! **

 

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2022.

 

Digitaalinen Campus – ratkaisuja joustavaan oppimiseen

Toim. Kimmo Kallama ja Jonna Koivisto

Satakunnan ammattikorkeakoulu on panostanut vahvasti digitaalisten oppimisympäristöjen ja eOppimisen kehittämiseen. Kuninkaisten digitaalinen kampus toteuttaa jatkuvan oppimisen mahdollistavaa pedagogiikkaa ja kokeilee rohkeasti uusia lähestymistapoja.

Julkaisussa pureudutaan ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen mahdollistaviin pedagogisiin ratkaisuihin ja esitellään toimiviksi todettuja koulutuksen käytänteitä. Digital Campus – ratkaisuja joustavaan oppimiseen on jatkoa eOppimisen aika – pedagogiikkaa ja digityökaluja -julkaisulle, joka ilmestyi vuonna 2018.

HILL-näkymä opiskelijan kannettavan ruudulla.

Lisää aiheesta

Mirja Röyttä valmistui tradenomiksi liiketalouden verkko-opintojen kautta.
| Liiketoiminta

Mirja opiskeli lähihoitajasta tradenomiksi – tähtäimessä johtaminen ja esimiestyö

Tamperelainen Mirja Röyttä valmistui tradenomiksi SAMKin liiketalouden verkko-opintojen kautta. Hoitotyön ja liiketalouden yhdistelmä antoi uusia ulottuvuuksia työuralle. Opinnäytetyössään hän tutki, mitkä asiat vaikuttavat terveydenhuollon henkilöstön sitoutumiseen. Opintoihin kuuluva työharjoittelupaikka löytyi kokeneiden hoitajien työnvälitystä tarjoavassa yrityksessä.
Salla Saarijärvi
| Opinnäytetyö

Opinnäyte: Työn murros muuttaa työelämän osaamisvaatimuksia

Työn murros uusine ajattelu- ja toimintatapoineen muuttaa työelämän osaamisvaatimuksia. Tradenomiopiskelija Salla Saarijärven opinnäytetyössä kartoitettiin suomalaisen työelämän kehityssuuntia ja selvitettiin niiden vaikutuksia johdon assistenttien kompetensseihin tulevaisuudessa.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja liiketalouden koulutuksesta

Heidi Varpelaide
044 710 6333
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

Kuninkaisten kampus
Risto Rytin katu 70
32701 Huittinen

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme