Opinnäytetyö: Koronapandemia haastaa organisaatiokulttuuria

Tradenomiksi (AMK) joulukuussa valmistuva Niko Laurila selvitti opinnäytetyössään hajautetun työn vaikutuksia organisaatiokulttuuriin. Aihe oli varsin ajankohtainen, sillä koronapandemian vuoksi työtä tehdään suomalaisissa yrityksissä entistä enemmän hajautetusti.

16.12.2020 | Teksti: Niko Laurila ja Jonna Koivisto | Kuva: Pixabay ja Niko Laurila

Naisen kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Tuloksista selvisi, että hajautetun työn lisääntyminen on tehnyt kohdeorganisaatioiden organisaatiokulttuurista osittain muodollisempaa ja vähemmän yhteisöllisempää. Sen sijaan tasa-arvon sekä rohkeuden ja vastuun kantamisen koettiin lisääntyneen pitkään jatkuneen hajautetun työn seurauksena.

Koronapandemian myötä iso osa suomalaisista yrityksistä siirtyi hajautetun työn tekemiseen.  Ylen uutisten mukaan 1 yli miljoona suomalaista on siirtynyt tekemään töitä hajautetusti koronakriisin aikana ja tästä joukosta puolet on ilmaissut haluaan jatkaa vastaavaa työskentelyä myös jatkossa.  Laurilan mielenkiinto opinnäytetyössä olikin, miten jatkuvasti lisääntyvä hajautetun työn tekemisen malli vaikuttaa organisaatiokulttuuriin, sillä vahvalla organisaatiokulttuurilla on tutkimusten mukaan todettu olevan positiivisia vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin ja organisaatioiden tuottavuuteen.

Spontaanius ja rentous ovat vähentyneet

Organisaatiokulttuurilla tarkoitetaan organisaatiossa vaikuttavien ihmisten keskinäisiä suhteita ja se voidaan jakaa Edgar Scheinin klassikoksi muodostuneen mallin mukaan 2 kolmeen erilaiseen tasoon: näkyviin rakenteisiin, arvoihin ja normeihin sekä pohjimmaisiin perusoletuksiin.

Opinnäytetyön tulokset liittyivät kaikki organisaatiokulttuurin ensimmäisen tasoon, jonka jokainen yrityksessä työskentelevät voi varsin helposti kuvata. Kohdeorganisaatioissa toteutetuissa haastatteluissa ilmeni, että työyhteisön spontaanius ja rentous olivat vähentyneet ja muodollisuus lisääntynyt. Kuten eräs haastateltavista totesi ”… se on vaikee saada sitä rentoutta näkymään virtuaalisessa maailmassa…”

Tasa-arvoisuuden koettiin sen sijaan lisääntyneen, jota selitettiin erityisesti sillä, että kaikilla oli käytössään samanlaiset virtuaaliset viestintäkanavat, jotka mahdollistavat esimerkiksi kaikkien kuuntelun tasapuolisesti. Viikoittaiseksi, tai jopa päiväkohtaiseksi muodostuneet virtuaaliset tiimipalaverit edistävät tasa-arvoa ja saattavat jatkossa muodostua automaattiseksi kulttuuriin kuuluviksi rakenteiksi.

Rohkeus ja vastuunkato ovat lisääntyneet

Tuloksissa nousi esiin myös hajautetun työn tekemisen vaikutus työntekijöiden rohkeuteen ja vastuunkantoon. Kun esimies ja tiimin jäsenet ovat fyysisesti kaukana, nousee viestimisen kynnys. Tällä saattaa olla vaikutuksia siihen, että työntekijät tekevät nopeammin ja rohkeammin päätöksiä itse.

Asian kääntöpuolena on kuitenkin yksinäisyyden tunteiden lisääntyminen ja yhteisöllisyyden heikentyminen. Yksinäisyyden tunteet korostuvat erityisesti niillä työntekijöillä, jotka kokevat sosiaaliset kontaktit muihin ihmisiin erityisen tärkeäksi. Riittämätön viestintä lisää ihmisten yksinjäämisen kokemusta entisestään, joka korostaa esimiesten ja johdon toimintaa.

Hajautettu työ asettaa esimiestyölle uudenlaisen haasteen erityisesti viestinnän, kommunikoinnin ja yhteishengen ylläpitämisen suhteen. Hajautetussa työssä tulisikin esimiehen ja johdon kiinnittää erityisen suurta huomiota työntekijöiden hyvinvointiin ja yhteisöllisyyden tunteen ylläpitämiseen, joka edistää vahvan organisaatiokulttuurin kehittymistä uuden työn tekemisen aikakaudella.

Opinnäytetyö toteutettiin teemahaastatteluina kolmelle eri yrityksen HR-asioista vastaaville henkilöille. Kaikissa yrityksissä hajautettu työ on ollut toimintamallina jo useiden vuosien ajan, mutta koronapandemian myötä sen määrä kokonaistyöpanoksesta on lisääntynyt huomattavasti.

 

Lähteet

  1. Ylen kysely. (5.4. 2020). Yli miljoona suomalaista siirtynyt etätöihin koronakriisin aikana – heistä noin puolet haluaa jatkaa etätöissä koronan jälkeenkin. Yle uutiset. Haettu 3.12.2020 osoitteesta https://yle.fi/uutiset/3-11291865
  2. Schein, E. (2017). Organizational culture and leadership (Fifth edition.). Hoboken: Wiley.
Niko Laurila aurinkorannalla kenguruiden kanssa. Niko Laurila and kangaroos on the sunny beach..

Opinnäytetyön tekijä

Niko Laurila, Turussa asuva kohta valmis Tradenomi (AMK). Hän matkusteli opintojen aikana seitsemässä eri maassa ja suoritti osin matkustelun aikana verkko-opintoja.

16.12.2020 | Teksti: Niko Laurila ja Jonna Koivisto | Kuva: Pixabay ja Niko Laurila

Lisää aiheesta

| Opinnäytetyö

Opinnäytetyö: Etätöiden lisääntyessä ihmislähtöisyys nousee työpaikkakokemuksen keskiöön

Tradenomiksi (AMK) kesäkuussa valmistuneen Eeva-Kaisa Metsolan julkaisemassa opinnäytetyössä kartoitetaan työpaikkakokemuksen tulevaisuusnäkymiä seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Hanna Vallin seisoo valkoisessa paidassa vaalean seinän edessä pidellen silmälaseja vasemmassa kädessään.
| SAMK

Opinnäytetyö: Tradenomitutkinnon suorittaminen on laajentanut uramahdollisuuksia

Tradenomiksi (AMK) huhtikuussa valmistunut Hanna Vallin teki opinnäytetyön tradenomitutkinnon vaikuttavuudesta Kuninkaisten kampukselta valmistuneiden keskuudessa. Työssä havaittiin, että tutkinnon suorittaminen on vaikuttanut työelämässä sijoittumiseen ja laajentanut uramahdollisuuksia.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Nella-Riina Tuominen opiskelee sairaanhoitajaksi. Opintoja on nyt takana vuosi. Alan valintaan vaikutti aikaisempi lähihoitajan koulutus, joka sai hänet innostumaan sairaanhoitajan opinnoista ammattikorkeakoulussa. #sairaanhoitaja #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/lahihoitajan-koulutus-sai-innostumaan-jatkaa-sairaanhoitajaksi/

Happy Pride!🏳️‍🌈
SAMKin kampuksilla liputetaan tänäkin vuonna sateenkaarilippuja kansallisella Pride-viikolla. 🏳️‍🌈

Osaaja-opinnäytetyökilpailussa palkittu Tytti Niemi pohtii Alumniblogissa suorittamiaan tuotantotalouden ja -tekniikan opintoja ja erityisesti niihin liittyvää opinnäytetyöprosessia. #opinnäytetyö #amk #insinööri #katsetulevaisuuteen
https://alumniblogi.samk.fi/2022/06/27/uusi-suunta-opinnaytetyoni-tarina/

SAMKissa on tehty pitkäjänteisesti liikuntapaikkojen esteettömyys- ja saavutettavuustyötä, joka mahdollistaa yhdenvertaisen liikunnan harrastamisen.
https://www.samk.fi/uutiset/samkissa-tehdaan-pitkajanteista-liikuntapaikkojen-esteettomyys-ja-saavutettavuustyota/

Geronomiopiskelija Pia Leppäniemi kertoo Samkarit-blogissa mielenkiintoisesta opinto- ja urapolustaan vanhustyön parissa. Hän on työskennellyt Hollannissa lähihoitajana ennen opintoja, ja kertoo saaneensa geronomiopinnoista paljon uusia näkökulmia.
https://samkarit.samk.fi/2022/06/22/geronomiopinnoista-oppeja-vanhustyon-kehittamiseen-ja-ikaihmisten-hyvinvointiin/