Opinnäytetyö: Jäteapuri mukaan rakennustyömaalle?

Keväällä 2021 SAMKissa valmistuneessa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnäytetyössä tutkittiin rakennustyömaan jätehuoltoa rakennusurakoitsijan näkökulmasta. Opinnäytetyön tilaajana toimi Lujatalo Oy ja opinnäytetyössä tutkittiin ja kehitettiin Tampereella käynnissä olevan Tuotantokeittiö Voimian Padan työmaan jätehuoltoa.

18.6.2021 | Teksti: Raine Anttila ja Mari Kujala | Kuva: Raine Anttila ja Mari Kujala

Rakennustyömailla syntyvän jätteen käsittelyä ohjaavat monet lait, säädökset, standardit ja ohjeet sekä suositukset. Suomi on sitoutunut EU:n jäsenenä hyödyntämään 70 % rakennus- ja purkujätteestä vuoteen 2020 mennessä. Rakennus- ja purkujätteiden hyödyntämisaste on kuitenkin edelleen alle 60 %. Näin ollen rakennustyömailla vaaditaan uusia toimia rakennusjätteiden kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön liittyen. Kierrätys tarkoittaa materiaalin käyttämistä hyödyksi uudessa yhteydessä alkuperäisessä olomuodossa, mutta myös jätteiden hyötykäyttöä uusien tuotteiden valmistuksessa. Tämän takia rakennustyömailla syntyvien jätteiden lajittelu ja sen kehittäminen on avainasemassa. Jotta jätteen kierrättäminen uusien tuotteiden materiaaliksi olisi mahdollisimman helppoa ja kustannustehokasta, on järkevää keskittyä syntypaikkalajitteluun. Tämä tarkoittaa, että jätteet lajitellaan siellä missä ne syntyvätkin eli esimerkiksi rakennustyömailla. Kiertotalouden näkökulmasta korjausrakentamis- ja purkutyömaat ovat materiaalipankkeja, joista saadaan lajittelemalla paljon uudestaan käytettävää rakennusmateriaalia.

Suomessa uusi jätelaki on astumassa voimaan 1.7.2021. Uusien jätesäädösten takia Lujatalo Oy on lähtenyt kehittämään omaa jätehuoltoa Rakennusjätteiden kiertoon - ohjeen avulla. Opinnäytetyössä kehitettiin Lujatalon Rakennusjätteiden kiertoon - ohjetta ja ideoitiin uusi "Jäteapuri" - konsepti. Jäteapuri olisi työnjohtajan apukäsi liittyen rakennustyömaan jätehuoltoon. Näin työnjohtajan työresursseja vapautuisi muualle. Opinnäytetyössä haastateltiin rakennusalan ammattilaisia ja Lassila & Tikanojan edustajaa. Opinnäytetyön case-kohteena oli Tampereella oleva Tuotantokeittiö Voimian Padan työmaa, jonka jätehuoltoa opinnäytetyössä kehitettiin.

Värikoodaus helpottaa jätteiden lajittelua rakennustyömailla

Lujatalolla on oma Rakennusjätteiden kierto -ohje, jossa on määritelty jäteastioiden oma värikoodaus. Haasteena on kuitenkin se, että eri yritysten & työmaiden jäteastioiden värikoodaus poikkeaa kuluttajatason väreistä. Esimerkiksi ruskea väri on Lujatalolla pahvijätteeseen, kun kuluttajatasolla se tunnetaan biojätteenä ja oranssi väri taas on Lujatalolla kipsijätettä, mutta muualla se on energiajätettä. Rakennustyömailla jätteiden lajittelu helpottuisi, jos kaikilla jätepisteet toteutettaisiin samalla tavalla ja jäteastioiden värikoodaus olisi sama. Samalla kun työntekijä saapuisi työmaalle, osaisi hän jo pelkästään värien perusteella lajitella jätteensä. Myös jos työmaalle on tulossa vieraskielisiä työntekijöitä, osaisivat hekin värin perusteella lajitella rakennusjätteet oikein.

Lujatalon jätejakeiden värikoodaus

Lujatalon jätejakeiden värikoodaus Lujatalon Rakennusjätteiden kierto -ohjeen mukaan.

Jäteapurista apua työmaan jätehuoltoon?

Opinnäytetyössä kehitettiin Jäteapuri työnjohtajan avuksi, jäteapuria tullaan testaamaan tulevaisuudessa työmaatoiminnassa. Jäteapuri olisi rakennustyöntekijä, joka seuraisi oman työnsä ohella työmaan jätehuoltoa. Jäteapurin avulla työmaan kierrätysaste nousisi ja rakennusmateriaaleja saataisiin mahdollisesti uusiokäyttöön, esimerkiksi puutavaraa. Jäteapuri myös perehdyttäisi uudet työntekijät työmaan jätehuoltoon. Jäteapurin hyöty työmaalle olisi, että työnjohtaja ehtisi keskittymään enemmän muihin työtehtäviin, kun jäteapuri hoitaisi yhdessä työnjohtajan kanssa jätehuollon työmaalla. Kierrätysaste paranisi työmaalla, kun jäteapuri huolehtisi lajittelusta. Tällöin työmaalla olisi hyvä lajitteluprosentti, joka kattaisi jäteapurin palkan. Jäteapuri huolehtisi esimerkiksi puutavaran uudelleen käytöstä.

Muutoksia tapahtuu pikkuhiljaa

Opinnäytetyön avulla Tuotantokeittiö Voimian Padan työmaalla jätehuoltoon on paneuduttu syvemmin. Työmaan alussa jätteiden lajitteluun ei kiinnitetty huomiota. Tällä hetkellä lajittelu työmaalla on parantunut huomattavasti. Työmaan työnjohto ja rakennustyöntekijät ovat kiinnittäneet jätteiden lajitteluun enemmän huomiota. Jätehuoltoyhtiö Lassilan & Tikanoja on lisännyt työmaalla jätteiden kierrätyksen ja keräysvälineiden tietoisuutta.
Tulevaisuudessa rakennustyötekijöiden osaaminen jätteiden lajittelusta tulee kehittää sellaiselle tasolle, joka vastaa tulevia jätelakimääräyksiä. Osaamisen tulee lisäksi vastata rakennushankkeen tilaajan vaatimuksiin työmaatasolla. Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa tulisi hyödyntää enemmän uudelleenkäytettäviä rakennusmateriaaleja. Lisäksi rakennustyömailla tulisi käyttää rakennusmateriaaleja materiaalitehokkaasti. Jätteiden keräämiseen tulisi kehittää helpommat keräystavat työmaalla. Ensisijaisesti muovi- ja pakkausjätteiden keräystapaan pitäisi kiinnittää enemmän huomiota sekä kehittää niitä, koska näitä jätteitä syntyy työmaalla paljon.

Jätesäiliöitä

Jäteapuri

Raine Anttilan opinnäytetyössä "Rakennustyömaan jätehuollon edistäminen" kehitettiin Jäteapuri työnjohtajan avuksi. Sitä tullaan testaamaan työmaatoiminnassa. Jäteapuri olisi rakennustyöntekijä, joka seuraisi oman työnsä ohella työmaan jätehuoltoa.

Kuva Voimian Padan työmaalla Tampereella. Siellä energiajae-, pahvi- ja rakennusjäte lajitellaan etukontteihin.

18.6.2021 | Teksti: Raine Anttila ja Mari Kujala | Kuva: Raine Anttila ja Mari Kujala

Lisää aiheesta

Aidoilla suojattu rakennustyömaa
| SAMK

SAMK testasi uutta ympäristöministeriön rakennuksen hiilijalanjäljen laskentamallia

Oletko koskaan miettinyt, että rakennusmateriaalin tai rakennuksen lämmitysjärjestelmän valinnalla on merkitystä myös ympäristön kannalta? Nämä molemmat vaikuttavat siihen, kun tutkitaan rakennuksen elinkaaren tai energiankulutuksen hiilijalanjälkeä.
Rakennustekniikan opiskelijat Jari-Petteri Joutsenlahti ja Tomi Ahokas katsovat rakennuspiirroksia rakennustyömaalla.
| SAMK

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta hyvät valmiudet työelämään

Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat rakennustekniikan opinnoistaan ja harjoittelustaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa voi suuntautua rakennustuotantoon, rakennesuunnitteluun tai LVI-suunnitteluun.

Uusimmat uutiset

Kuvituskuva.
| Tapahtumat

RoboAI-viikko 2023: Kohti älykästä tulevaisuutta

Millä kaikilla eri tavoilla ohjelmistotekniikkaa ja data-analytiikkaa hyödynnetään niin terveydenhuollossa, matkailualalla, uuden liiketoiminnan luomisessa kuin maataloudessa? RoboAI-viikon 21. huhtikuuta päättävä Älykkäät järjestelmät -tapahtuma avaa Tampereen yliopiston Porin yksikön tekemää tutkimusta ohjelmistotekniikan ja data-analytiikan parissa sekä yritysyhteistyötä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta kerätty yhteen osoitteeseen. Toiminta on laajentunut 10 vuodessa valtavasti, ja tukee koko Suomen elinvoimaa & kasvua. Myös koulutuksen ja tutkimuksen yhteys vahvistuu koko ajan.

https://tki.fi/

#TKItutuksi

Modernisoimme teknologiayrityksiä robotiikan ja tekoälyn avulla @TampereUni kanssa. Tuemme maakunnan akkuklusterin kehittymistä @prizztech kanssa. Aloitamme ainutlaatuisen akkumateriaalien kierrätystutkimuksen spektroskopiaa ja tekoälyä hyödyntämällä.
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html

@SatakunnanAMK Onnittelut @SAMK, 20 m€ kilpailtua tutkimusrahaa, 500 yrityskumppania on hyvä tulos. Satakunnan ja Suomen yritykset tarvitsevat vahvoja tutkimus- ja koulutusyksikötä kansainvälisen kilpailuedun luomisessa.

Digiraivaajat-tapahtuma 7.3.23. Teemoina digiajan asiakaskokemus, yrityksen sisäinen digitalisaatio, inhimillinen muutosjohtaminen ja vastuullisuus.
Aikataulun ja infoa http://digiraivaajat.samk.fi Tapahtuma on maksuton, edellyttää ennakkoilmoittautumista: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/14031/lomakkeet.html

Mitä keskuksemme tekee? Valmennamme yrityksiä ymmärtämään tuottamaansa dataa ja sen jalostamista liiketoiminnaksi. Teemme datapilotteja sekä järjestämme täsmäseminaareja tiedolla johtamisesta ja asiantuntijoiden ajattelun kehittämisestä. #tki #samk
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html