Järjestyssäännöt

Satakunnan ammattikorkeakoulun järjestyssäännöt

1. Tarkoitus ja soveltamisalue

Näitä järjestyssääntöjä noudattamalla luodaan turvallinen opiskelu-, työ- ja toimintaympäristö kaikille Satakunnan ammattikorkeakoulussa opiskeleville, työskenteleville, siellä vieraileville tai harrastustoimintaa harjoittaville.

Säännöt ovat voimassa ammattikorkeakoulun toimintaympäristöissä ja kaikissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa, kuten harjoitteluissa, opintokäynneillä ja koulua edustettaessa.

2. Käyttäytyminen

Satakunnan ammattikorkeakoulun alueilla vallitsee yleinen opiskelu- ja työrauha. Jokainen yhteisön jäsen on velvollinen noudattamaan yleistä turvallisuutta ja työturvallisuutta koskevia ohjeita sekä hyvän käytöksen periaatteita. Sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa viestintää koskevat samat käyttäytymis- ja asiallisuussäännöt kuin kasvokkain tapahtuvassa yhteydenpidossa. Tietoverkon käyttöä koskevia sääntöjä on noudatettava tarkasti tietoturvan säilymiseksi. Työympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta pidetään yhteisesti huolta. Toiminnassa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita.

Opiskelijat ja henkilökunta saapuvat luennoille ja sovittuihin tapaamisiin täsmällisesti ja huolehtivat velvoitteistaan sekä työrauhasta. Työrauhahäiriöihin puututaan aina välittömästi. Opiskelijalle voidaan kuulemismenettelyn jälkeen antaa kirjallinen varoitus tai hänet voidaan erottaa määräaikaisesti, jos hän häiritsee opetusta tai käyttäytyy väkivaltaisesti (L932/2014, § 33-39).

Vilpilliseen menettelyyn kaikissa opiskelutilanteissa puututaan välittömästi. (SAMK menettelyohje ME1216).

3. Omaisuus

Ammattikorkeakoulun, harjoittelupaikan tai muiden opiskelijoiden omaisuutta on käsiteltävä asianmukaisesti. Omaisuuden tahallisesta vahingoittamisesta tai kadottamisesta määräytyy korvausvelvollisuus vahingonkorvauslain (412/1974; 1423/1991; 509/2004) perusteella.

4. Päihteet ja huumeet

Päihteiden ja huumausaineiden hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen ammattikorkeakoulun opiskelu- tai harjoittelutilanteissa ja muuten koulua edustettaessa, on kielletty. Satakunnan ammattikorkeakoulun päihdeohjelma (vaatii sisäänkirjautumisen) sisältää tarkemmat ohjeet päihteiden käyttöön ja huumausainetesteihin liittyvistä asioista. Tupakointi ja tupakanomaisten tuotteiden käyttö (esim. nuuska ja sähkötupakka) on kielletty kampusalueilla.

Ammattikorkeakoululla on oikeus velvoittaa opiskelijaa esittämään huumausainetestiä koskeva todistus laissa kuvatuilla perusteilla (L932/2014 § 36).

5. Järjestyssääntörikkomukset

Epäasiallista käyttäytymistä, toisen omaisuuden vahingoittamista ja päihtyneenä esiintymistä koskevat järjestyssääntörikkomukset käsitellään ensisijaisesti ammattikorkeakoulun edustajien ja opiskelijan tai ulkopuolisen vierailijan välisenä asiana. Virkavallan edustaja kutsutaan paikalle tilanteissa, joissa opiskelijan tai ulkopuolisen vierailijan käyttäytyminen on vaaraksi hänelle itselleen, muille henkilöille tai toimintaympäristölle.

6. Järjestyssääntöjen voimaantulo

Järjestyssäännöt astuvat voimaan 1.8. 2013 alkaen.