Skip to content

Asiakas- ja palveluohjauksen
erikoistumiskoulutus 30 op

Palveluohjaaminen on sosiaali- ja terveysalalla käytetty asiakaslähtöinen ja asiakkaan etua korostava toimintamalli ja työtapa. Tavoitteena on asiakkaan ja palveluohjaajan yhteistyönä tunnistaa asiakkaan yksilölliset tarpeet ja voimavarat sekä järjestää asiakkaalle hänen tarvitsemansa palvelut ja tuki käytettävissä olevien resurssien avulla.

Hakuaika

Tiedot seuraavasta mahdollisesta toteutuksesta päivitetään tälle sivulle myöhemmin.

Toteutusaika

16.1.–26.11.2020

Lähipäivät:
16.-17.1., 12-13.3., 7.-8.5., 3.-4.9., 15.-16.10. ja 26.11.2020

Etäohjauspäivät:
13.2., 16.4., 28.5., 20.8., 1.10. ja 5.11. klo 16.30–19

 

 

Paikka

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23

28130 Pori

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Monimuoto-opiskelu

Hinta

Koulutus toteutetaan OKM:n erityisavustuksella, jonka vuoksi se on osallistujille maksuton.

SAMKin opiskelijoita Porin kampuksen kirjastossa.

Asiakas- ja palveluohjauksen työmuodot, -käytännöt ja -menetelmät vaikuttavat keskeisesti sosiaali- ja terveysalojen moninaisissa auttamis- ja ohjaustilanteissa. Asiakkaiden erilaiset elämäntilanteet ja -haasteet, kuten syrjäytyminen, toimeentulo-ongelmat tai mielenterveyden ja päihteiden käytön hallinnan ongelmat, edellyttävät erilaisia palveluratkaisuja. Erikoistumiskoulutus vahvistaa osallistujien ammatillista osaamista palvelujen ja palveluketjujen kehittämisessä. Koulutus antaa valmiuksia toimia vaativissa palveluohjauksen tehtävissä, esimerkiksi palveluohjaajana, case managerina tai palvelujen integroijana.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutus on OKM:n tukema hanke, jossa on mukana 21 ammattikorkeakoulua. Koulutus toteutetaan alueellisina kokonaisuuksina ja se on osallistujalle maksuton. Jokainen ammattikorkeakoulu tekee omat opiskelijavalinnat. SAMKiin asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen valittavat opiskelijat tulevat lähipäiville SAMKin Porin kampukselle. Erikoistumiskoulutus toteutetaan sisällön osalta SAMKissa useamman ammattikorkeakoulun verkostoyhteistyönä.

Kohderyhmä

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten. Koulutus on tarkoitettu mm. sosionomin, geronomin, kuntoutuksen ohjaajan, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, ensihoitajan, kätilön, fysioterapeutin ja toimintaterapeutin AMK-tutkinnon suorittaneille.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen voidaan valita henkilö,

A) joka on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon ja hänellä on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten, ja
B) jolla on työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta.

Huom! Koulutus ei ole tarkoitettu pelkän lähihoitajan tutkinnon suorittaneille.

SAMK 092016 411

Sisältö

1. Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (5 op): 16.–17.1.2020 klo 8.30–16, etäohjaus 13.2.2020 klo 16.30–19.
Osallistuja
• osaa toimia sosiaali- ja terveysalan arvojen ja eettisten ohjeiden mukaan ja edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaalisten oikeuksien toteutumista asiakas- ja palveluohjauksessa
• osaa soveltaa asiakas- ja palveluohjauksen teoriaa ja tutkimustietoa työnsä suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
• hallitsee sosiaaliturvaohjauksen, lainsäädännön ja palvelujärjestelmän edellytykset ja vaatimukset työssään
• osaa jäsentää palvelujen tuottamisen lähtökohdat ja arvioida palvelujen soveltuvuutta asiakkaan tarpeisiin.

2. Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt (5 op): 12.–13.3.2020 klo 8.30–16, etäohjaus 16.4.2020 klo 16.30–19.
Osallistuja
• osaa arvioida yhdessä asiakkaan kanssa palvelujen ja tuen tarpeet kokonaisvaltaisesti huomioiden asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden, elinolosuhteet, elämänkulun, toiminta- ja työkyvyn sekä voimavarat ja suunnitella niiden pohjalta asiakkaan tarpeisiin soveltuvia palveluita
• osaa toteuttaa, koordinoida, dokumentoida ja arvioida asiakas- ja palveluohjausprosessin
• hallitsee asiakas- ja palveluohjauksen käytäntöjä ja menetelmiä asiakastyön muuttuvissa tilanteissa
• osaa vahvistaa asiakkaan sekä hänen perheensä ja lähipiirinsä osallisuutta asiakas- ja palveluohjausprosessissa.

Tiedonhakua kirjastossa
SAMK

3. Moniammattisen yhteistyön asiantuntijuus (5 op): 7.–8.5.2020 klo 8.30–16, etäohjaus 28.5.2020 klo 16.30–19.
Osallistuja
• osaa suunnitella palvelujärjestelmästä (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) asiakkaan avun ja tuen tarpeisiin toimivan verkoston
• osaa toimia monialaisissa ja -ammatillisissa verkostoissa asiakkaan tarpeisiin vastaamiseksi
• osaa toimia vastuullisesti monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä ja johtaa monialaista ja -ammatillista tiimiä
• osaa toimia vastuullisesti ja eettisesti palvelujen yhdyspinnoilla ja palvelujen integroinnissa sekä muotoilussa suhteessa asiakkaisiin, palvelujen tuottajiin ja palvelun järjestäjiin.

4. Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa yhteistyössä (5 op): 3.–4.9.2020 klo 8.30–16, etäohjaus 1.10.2020 klo 16.30–19.
Osallistuja
• osaa toimia vastavuoroisessa ja dialogisessa vuorovaikutussuhteessa
• osaa soveltaa vuorovaikutuksen tietoperustaa asiakas- ja palveluohjauksen eri rooleissa
• osaa käyttää digitaalisia palveluja ja ohjata asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä
• osaa hyödyntää digitaalisia välineitä ja robotologiaa asiakas- ja palveluohjauksessa ja edistää niiden kehittämistä monialaisessa ja - ammatillisessa yhteistyössä.

5. Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus (5 op): 15.–16.10.2020 klo 8.30–16, etäohjaus 5.11.2020 klo 16.30–19.
Osallistuja
• osaa ohjauksen ja viestinnän etiikan sekä työtavat ja niiden kehittämisen monimuotoisina ja moniviestimin eri toimintaympäristöissä
• osaa sosiaalisen sekä muun kestävän kehityksen mukaiset työtavat, niiden vahvistamisen ja edelleen kehittämisen asiakas- ja palveluohjausprosessin eri vaiheissa
• osaa viestiä palveluista asiakkaalle ja yhteistyökumppaneille
• osaa viestiä omasta ammatillisesta osaamisestaan ja asiakas- ja palveluohjauksesta eri viestimissä ja medioissa.

6. Kehittävä ja vaikuttava asiakas-ja palveluohjaus (5 op): 26.11.2020 klo 8.30–16.00
Osallistuja
• osaa hyödyntää asiakas- ja palveluohjauksessa ja päätöksenteossa tutkimustietoa
• tunnistaa asiakas- ja palveluohjauksen kehittämishaasteita ja osaa tehdä kehittämisaloitteita omassa työyhteisössä ja yhteistyöryhmissä
• osaa käyttää tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä asiakaskokemusta ja uudistaa sosiaali- ja terveysalan palveluita ja työkäytäntöjä asiakaslähtöisesti
• osaa arvioida oman toiminnan ja palvelujen taloudellisuutta, laatua, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta ja arvioinnin perusteella kehittää palveluita ja työkäytäntöjä
• osaa arvioida ja kehittää asiakas- ja palveluohjauksen ammatillista osaamistaan ja asiantuntijuuttaan

SAMK uusi kampus ja opiskelijat
Opiskelija näppäilemässä läppäriä, taustalla muita SAMKin opiskelijoita.

Valintaperusteet

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutusta toteuttava ammattikorkeakoulu vastaa erikoistumiskoulutuksen opiskelijavalinnasta. Valintaperusteissa pisteytetään hakukelpoiset hakijat valintajärjestykseen työkokemuksen ja motivaation perusteella.

Valinnasta ilmoittaminen

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Minna Huhtala
Sosiaalialan lehtori, YTM
p. 044 710 3473

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Jonna Lehtinen
Koulutussuunnittelija
p. 044 710 3042

Sähköposti: etunimi.sukunimi@samk.fi

Kysy lisää koulutuksesta:

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen