Asiakas- ja palveluohjauksen
erikoistumiskoulutus 30 op

Palveluohjaaminen on sosiaali- ja terveysalalla käytetty asiakaslähtöinen ja asiakkaan etua korostava toimintamalli ja työtapa. Tavoitteena on asiakkaan ja palveluohjaajan yhteistyönä tunnistaa asiakkaan yksilölliset tarpeet ja voimavarat sekä järjestää asiakkaalle hänen tarvitsemansa palvelut ja tuki käytettävissä olevien resurssien avulla.

Hakuaika

Seuraavan haun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Toteutusaika

Seuraavan koulutuksen aloitusajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

 

 

Paikka

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23

28130 Pori

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Monimuoto-opiskelu

Hinta

1500 € (alv 0 %). Laskutus kahdessa erässä.

SAMKin opiskelijoita Porin kampuksen kirjastossa.

Asiakas- ja palveluohjauksen työmuodot, -käytännöt ja -menetelmät vaikuttavat keskeisesti sosiaali- ja terveysalojen moninaisissa auttamis- ja ohjaustilanteissa. Asiakkaiden erilaiset elämäntilanteet ja -haasteet, kuten syrjäytyminen, toimeentulo-ongelmat tai mielenterveyden ja päihteiden käytön hallinnan ongelmat, edellyttävät erilaisia palveluratkaisuja. Erikoistumiskoulutus vahvistaa osallistujien ammatillista osaamista palvelujen ja palveluketjujen kehittämisessä. Koulutus antaa valmiuksia toimia vaativissa palveluohjauksen tehtävissä, esimerkiksi palveluohjaajana, case managerina tai palvelujen integroijana.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Erikoistumiskoulutus toteutetaan sisällön osalta useamman ammattikorkeakoulun verkostoyhteistyönä.

Kohderyhmä

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten. Koulutus on tarkoitettu mm. sosionomin, geronomin, kuntoutuksen ohjaajan, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, ensihoitajan, kätilön, fysioterapeutin ja toimintaterapeutin AMK-tutkinnon suorittaneille.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen voidaan valita henkilö,

A) joka on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon ja hänellä on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten, ja
B) jolla on työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta.

Huom! Koulutus ei ole tarkoitettu pelkän lähihoitajan tutkinnon suorittaneille.

Sisältö

  • Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 5 op
  • Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt 5 op
  • Moniammattillisen yhteistyön asiantuntijuus 5 op
  • Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa yhteistyössä 5 op
  • Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus 5 op
  • Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus 5 op
SAMKin kirjaston työntekijä ja opiskelija kirjastossa, a library staff member and a student in the library.
Opiskelija näppäilemässä läppäriä, taustalla muita SAMKin opiskelijoita.

Valintaperusteet

Hakukelpoiset hakijat pisteytetään valintajärjestykseen hakemusten perusteella.

Valinnasta ilmoittaminen

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikan vastaanottaminen on vahvistettava.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutuksen hinta laskutetaan kokonaan siitäkin huolimatta, ettei voi aloittaa koulutusta, joutuu keskeyttämään koulutuksen tai ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Minna Huhtala
Sosiaalialan lehtori, YTM
p. 044 710 3473

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Tiina Pakkasela, koulutusuunnittelija (ma.)
p. 044 710 3236

Sähköposti: etunimi.sukunimi@samk.fi

Kysy lisää koulutuksesta: