Rural Finland Tourism Hub: Maaseutumatkailun osaamisverkosto

Maaseudun matkailun kehittäminen tapahtuu useilla alueilla erilaisten hankkeiden avulla ja samanaikaisesti tehdään teemallisesti samankaltaisia projekteja eri maakunnissa. Kehittäjätoimijoiden määrä on suuri eikä olla tietoisia, mitä muilla alueilla tehdään tai on jo tehty. Kehittämistyössä maakuntarajat ovat usein liiankin selkeitä ja tekeminen keskittyy vain omalle alueelle. Kehittämisen resurssit ovat usein rajalliset, joten yhteistyön tekeminen ja muilta oppiminen tehostaisivat toimintaa sekä lisäisivät tulosten vaikuttavuutta. Maaseutumatkailun kehittämisen toiminnan tehokkaalla koordinoinnilla vältytään päällekkäisiltä toimenpiteiltä, vahvistetaan alan kilpailukykyä ja varmistetaan vertailukelpoisen tiedon tuottaminen. Tiedolla johtamisen kehittäminen tukee alan ennakointiosaamista ja toimintavalmiutta. Koordinaatiota ja tiedolla johtamisen osaamista kehittämällä varmistetaan lisäksi valtakunnallisten ja alueellisten matkailustrategioiden hyödyntäminen alan kehittämistyössä.
Hankkeen päätavoite on lisätä ja vakiinnuttaa matkailun toimijoiden välistä verkostoitumista, tuottaa ja jakaa älykkäästi tietoa laajasti sekä edistää uusien matkailun kehittämistoimenpiteiden ja -kokonaisuuksien aikaansaamista yhteistyöllä. Hankkeen toimintaperiaate pohjautuu osaamisen verkostomaiseen yhteiskehittämiseen. Tämän vuoksi hankkeessa kootaan maaseudun matkailun kehittäjätoimijoista valtakunnallinen verkosto, jossa tuotetaan käyttäjälähtöisesti uutta tietoa, jaetaan hyviä käytänteitä ja osaamista älykkäällä tavalla. Verkoston asiantuntijoita valmennetaan hyödyntämään verkostossa syntynyttä ja jaettua tietoa, jolla varmistetaan hankkeen vaikuttavuus myös yritystasolle.

Tutkimuskeskus

Matkailun kehittämiskeskus

Aikataulu

1.1.2024 – 30.6.2026

Rahoittaja

Maaseuturahasto 19 %

Sinikka Kyngäs

Projektisihteeri
+358 44 710 3421 sinikka.kyngas@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Finance and Administration Services
Toimintayksikkö
Project Services
Toimipaikka
SAMK Campus Pori
Punainen rakennus veden äärellä.
Matkailun kehittämiskeskus

Mahdollistamme matkailualan menestystä

Matkailun kehittämiskeskuksessa kehitämme matkailua rohkaisemalla ja tukemalla matkailuyrittäjiä ja -verkostoja liiketoimintansa kehittämisessä.
Matkailun kehittäminen