KV-opiskelijoiden integrointi työelämään

Hanke on strategisten kumppanien Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteinen kehittämishanke. Hanke toteuttaa sekä Satakunnan että Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelmien kehittämisteemoja ja -linjauksia osaavan työvoiman saatavuuden huolehtimisesta sekä kansainvälisten opiskelijoiden integroitumisesta maakuntiin. Lisäksi kasvatetaan kansainvälisten opiskelijoiden työvoimapotentiaalin käyttöä maakuntien työmarkkinoilla.

Molempien ammattikorkeakoulujen strategisena päämääränä on menestyä yhdessä maakunnan kanssa. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että ammattikorkeakoulut kykenevät hankkimaan alueelle työllistyviä kansainvälisiä opiskelijoita ja integroimaan heidät alueelle yhdessä alueen yritysten kanssa. Voimakas kasvu kansainvälisten opiskelijoiden suhteen on tuonut haasteita opiskelijoiden kotouttamisessa ja integroimisessa.

Kehittämishankkeen toimenpiteillä ammattikorkeakoulujen kansainväliset tutkinto-opiskelijat sitoutetaan suorittamaan tutkinto ja jäämään maakuntaan. Opiskelijoita autetaan kotoutumaan ja työllistymään yritysten ja yhteisöjen palvelukseen erityisesti osa-aikatöiden, kesätöiden, työharjoittelun ja työelämälähtöisten opinnäytetöiden kautta. Opiskelijat saavuttavat suomen kielessä riittävän taitotason työllistymisen varmistamiseksi. Kansainvälisten opiskelijoiden opintojen loppuvaihetta ja työelämän välistä siirtymää sujuvoitetaan ja määräajassa valmistuminen varmistetaan.

Ensisijaisena tuloksena kansainväliset opiskelijat saadaan integroitumaan jo opiskelujen aikana maakuntien yrityksiin ja yhteisöihin. Työnantajien valmius työllistää kansainvälisiä opiskelijoita nousee uudelle tasolle kielellisistä haasteista huolimatta. Monikulttuurisuusosaamisen merkitys ymmärretään ja siihen liittyvä osaaminen vahvistuu. Erityisesti pienet ja pk-yritykset kotikansainvälistyvät. Yritykset pysyvät maakunnassa ja kasvavat, koska ne saavat kansainvälistä kokemusta omaavaa työvoimaa, jolla on myös ymmärrys suomalaisista työelämäedellytyksistä. Maakunnat kansainvälistyvät, koulutetun väestön osuus kasvaa, työllisten ja työikäisten määrä lisääntyy ja maakuntien ikärakenteen keskipiste alenee.

Tutkimuskeskus

Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus

Aikataulu

1.1.2023 – 31.12.2025

Hankkeen tila

Käynnissä

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Anne Kuparinen

Projektipäällikkö
+358 50 463 5522 anne.kuparinen@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Vice President for Research
Toimintayksikkö
Vice President's Office, Research
Toimipaikka
SAMK Campus Pori

Karoliina Nikkanen

Projektisihteeri
+358 44 710 3507 karoliina.nikkanen@samk.fi
Vastuualueyksikkö
Finance and Administration Services
Toimintayksikkö
Project Services
Toimipaikka
SAMK Campus Pori
Neljä henkilöä istumassa sohvaryhmän äärellä.
Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus

Työikäisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn asialla

Ihmisen toimintakyvyn tutkimuksessa keskitymme työikäisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn parantamiseen.
Ihmisen toimintakyky