#SAMK2030 - Strategia

SAMK on alueen osaajien kouluttaja, kehittäjä, kansainvälistäjä ja
yrittäjyyden edistäjä.

Visio: Jokainen opiskelijamme työllistyy.

Tehtävä

SAMK on alueen osaajien kouluttaja, kehittäjä, kansainvälistäjä ja yrittäjyyden edistäjä.

Maakunnan elinkeino- ja toimialarakenne edellyttää SAMKilta laajaa sosiaali- ja terveysalan, liiketalouden ja tekniikan alan koulutusta ja tutkimusta.

Profiili

SAMK profiloituu teollisuuskorkeakouluksi.

SAMKilla on vastuu tuottaa muuntuvaa osaamista modernin ja monialaisen työelämän tarpeisiin maakunnassa ja lähialueilla sekä valituilla aloilla koko Suomessa.

Arvot

Rohkaisemme uteliaisuuteen.
Innostamme vastuullisuuteen.
Haluamme ylittää odotukset.
Saavutamme tulokset yhdessä.

 

Vahvuusalat

  • Automaatio, robotiikka ja tekoäly
  • Ihmisen osallisuus ja toimintakyky
  • Matkailu- ja elämysteollisuus

Läpileikkaavat vahvuudet

  • Yrittäminen ja startupit
  • Digitaalinen kampus
  • Verkko-opetus

Nousevat alat

  • Älykäs merenkulku ja logistiikka
  • Resurssiviisaus
  • Hyvinvointiteknologia ja terveysteknologia

Strategiset tavoitteet

SAMKissa on kattava tarjonta työelämälähtöisiä ja monimuotoisia tutkinto- ja jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksia

Koulutustarjonnan monipuolistamisella vastataan alueen koulutustarpeeseen ja väestöennusteen tuomaan toimintaympäristön muutokseen. SAMK lisää verkko- ja monimuotototeutuksia, jatkuvan oppimisen ratkaisuja ja ylempien tutkintojen koulutuspaikkoja. Yrittämistä opiskelevien määrää lisätään merkittävästi.

Työelämälähtöinen tutkintokoulutus ja digivisiota tukevat oppimisympäristöt varmistavat koulutuksen saavutettavuuden. Työn opinnollistaminen on osa sujuvaa opintojen etenemistä.

SAMKista valmistuneet opiskelijat työllistyvät parhaiten pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista.

SAMKissa on kattava tarjonta työelämälähtöisiä ja monimuotoisia tutkinto- ja jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksia

SAMK on osaava ja hyvinvoiva korkeakouluyhteisö

Osaava ja hyvinvoiva korkeakouluyhteisö on menestyksemme elinehto. Rakennamme yhdessä ihmiskeskeistä toimintakulttuuria, jonka keskiössä ovat asiantuntijuus, uudistuminen ja avoin vuorovaikutus.

Jokainen korkeakouluyhteisömme jäsen kantaa vastuun yhteisön menestyksestä ja hyvinvoinnista toimimalla innostavasti ja avoimesti opiskelijoita, asiakkaita ja työtovereita kunnioittaen.

Kehitämme systemaattisesti ja pitkäjänteisesti osaamistamme ja hyvinvointiamme. Opiskelemisen ja työn tekemisen ilo vahvistavat SAMKin vetovoimaa tavoiteltuna opiskelu- ja työpaikkana.

SAMK on osaava ja hyvinvoiva yhteisö

SAMK on alueen työelämä-, koulutus- ja tutkimusyhteistyön kokoava voima

SAMKilla on vastuu tuottaa muuntuvaa osaamista modernin ja monialaisen työelämän tarpeisiin Satakunnassa. Jokaisella vahvuus- ja nousevalla alalla on jatkossa SAMKin vastuulla oleva osaamiskeskittymä osana laajempaa ekosysteemiä.

Tutkimus- ja koulutusyhteistyötä vahvistetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun sekä Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston (Porin yliopistokeskus) ja Aalto-yliopiston kanssa.

Kansainvälisten strategisten kumppanien määrää lisätään. Avoin tiede, avoin julkaiseminen ja avoimet aineistot ovat SAMKissa tki-toiminnan ja työskentelymahdollisuuksien keskiössä.

SAMK on alueen kokoava voima

Tuloksellinen toiminta luo liikkumavaraa

Tuloksellisen toiminnan perustana on opintojen sujuva eteneminen ja määräajassa valmistuminen sekä kattava tarvelähtöinen jatkuvan oppimisen tarjonta. Tuloksellista toimintaa vahvistaa kasvava ja vaikuttava kansallinen ja kansainvälinen tki-toiminta.

Koulutusvienti on tärkeä osa SAMKin liiketoimintaa. Tilinpäätöksen (toiminnallinen) tulos on joka vuosi positiivinen.

Tuloksellisen toiminnan ja sijoitustoiminnan tuottojen luoma liikkumavara mahdollistaa toiminnan jatkuvan kehittämisen.

SAMKin tuloksellinen toiminta tuo liikkumavaraa

SAMK vahvistaa kansainvälisten opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja muiden osaajien integroimista opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksia kehittämällä

Työvoiman saatavuuden varmistaminen on maakunnan elinvoiman tärkein tekijä. Globaali muuttoliike voimistuu ja osaajista tullaan kilpailemaan.

SAMK lisää kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrää erityisesti vahvuus- ja nousevilla aloilla. Ulkomaisten opettajien ja tutkijoiden määrää lisätään.

Satakuntalaisille yrityksille ja yhteisöille rakennetaan mahdollisuuksia houkutella kansainvälisiä opiskelijoita harjoitteluun ja töihin.

SAMK toimii kansainvälisesti