Etsi

Hankkeet

SAMKin tutkimus- ja kehittämistoiminta näkyy alueellisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Teollisuuden ja yritysten tuote- ja palvelukehityksen lisäksi panostamme hyvinvointipalveluihin ja niiden tuotteistamiseen.

Minna Keinänen-Toivola kertoo tutkijavaihdosta Namibiassa. Namibian teknillinen yliopisto on SAMKin strateginen kumppani, jonka kanssa tehdään hankeyhteistyötä.

Namibian kautta Afrikan markkinoille

SAMKin ja namibialaisen yliopiston NAMURBAN-projektissa tutkitaan ja kehitetään kaupunkiolosuhteisiin resurssitehokas konsepti puhtaalle vedelle, uusiutuvalle energialle, asumiselle, kierrätykselle ja ICT-ratkaisuille Namibiassa.

Pilottikaupunkina on Atlantin rannikolla sijaitseva Walvis Bay, jossa on käynnissä mittava satamaprojekti, johon kehittämisteemat liittyvät.

NAMURBAN

 • Tekesin ja ulkoministeriön rahoittama
 • Business with Impact (BEAM) -ohjelmaan kuuluva projekti
 • Kokonaisbudjetti 440 000 €
 • Kesto 2015–2017
 • Projektipäällikkö FT Minna Keinänen-Toivola, SAMK
SAMKissa tutkitaan aurinkoenergiaa

SAMKissa tutkitaan aurinkoenergian käyttömahdollisuuksia. Kuvassa tutkimusryhmän vetäjä Meri Olenius.

Harppaus kohti aurinkotaloutta

SOLARLEAP Satakunta -hankkeen tavoitteena on antaa sysäys alueen aurinkoenergiatoiminnalle, yhteinäistää lupaprosesseja ja tuottaa alalle päteviä osaajia. Hankkeeseen liittyy myös kymmenen kotitalouden pilotti, joihin opiskelijat suunnittelevat ja asentavat aurinkoenergiajärjestelmän.

SOLARLEAP

 • SAMKin ja WinNovan yhteishanke
 • RT-ohje aurinkoenergia-asennuksiin
 • Kokonaisdokumentointityökalu ASSER
 • Kotitalouspilotti
 • Kesto 2015–2017
 • Projektipäällikkö Teemu Heikkinen, SAMK
 • Solarforum.fi

Käynnissä olevat hankkeet

ALL IN – Satakunnan kaikkien opiskelijoiden yhteinen yrityskiihdyttämö

ALL IN –
Satakunnan kaikkien opiskelijoiden yhteinen yrityskiihdyttämö

Hankkeen rahoittaja
Keski-Suomen ELY-keskus / ESR

Projektipäällikkö

Pia Marjanen, pia.marjanen(a)samk.fi, 044 710 3356

Toteutusaika
1.9.2015–28.2.2018

Hankkeen osatoteuttajat
SataEdu, WinNova, Turun yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

Tiivistelmä
ALL IN –hankkeen ansiosta Satakuntaan synnytetään uusi toimintaympäristö, kaikille opiskelijoille yhteinen yrityskiihdyttämö. Yrittäjämäinen toiminta juurrutetaan kaikkiin oppilaitoksiin. Korkeakouluille ja ammattioppilaitoksille luodaan yhteinen mentoriverkosto. Hankkeessa on yhteistyökumppaneina yliopistokeskus, ammattikorkeakoulu, ammatillinen 2.aste ja yrittäjät.

Ammattioppilaitoksille rakennetaan ja jalostetaan heille soveltuvat yrityskiihdyttämön käytänteet yhdessä oppimalla ja yhteisesti kehittämällä. Mallina käytetään Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämöä, joka on osoittanut toimivuutensa noin 20 vuoden olemassa olonsa aikana. Toimintaa kehittävä jatkuva arviointi varmistaa tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden.

Yrittäjyysopintojen laadun parantaminen ja yhtenäinen ammattimainen toteutus tuovat sekä tehokkuutta että lisäarvoa opiskeluun ja samalla kanavan yrittäjyyteen aidosti kiinnostuneille opiskelijoille. Yhteinen yrityskiihdyttämö edistää opiskelijoiden työelämään siirtymistä, tehostaa ammatillisen koulutuksen läpäisyä, vähentää keskeyttämisiä ja kasvattaa opiskelijoiden aktiivista sekä realistista asennetta.

AMiCI – Anti-Microbial Coating Innovations to prevent infectious disease

AMiCI – Anti-Microbial Coating Innovations to prevent infectious disease

Rahoittaja: EU

EU-rahoitusohjelma: Horizon 2020/COST

Projektipäällikkö

Minna Keinänen-Toivola

+358 44 710 3063

Toteutus: 2016–2020

 

Infektiot ja tartuntataudit ovat jatkuva uhka ihmisten terveydelle. Euroopan tautien ehkäisyn ja valvontakeskus (ECDC) arvioi, että yli 4 miljoonaa ihmistä saa vuosittain terveydenhuoltoon liittyvän infektion. AMiCI verkostoi eri sidosryhmiä eri maista ja aloilta kuten asiantuntijaorganisaatiot, mikrobilääkkeiden ja pinnoitteiden valmistajat ja jalostajat, sekä organisaatiot, jotka noudattavat kansainvälisten standardien mukaisia hygieniakäytäntöjä. Keskeisenä tavoitteena on arvioida antimikrobisten pinnoitteiden vaikutuksia tartuntojen ehkäisemisessä ja tehosta torjua hoitoon liittyviä infektioita, erityisesti  vastustuskykyisiä bakteereita.

 

AMiCI-konsortiossa on jäseniä 26 maasta kaikkialta Euroopasta http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15114. AMiCi:a johtaa Zuedin ammattikorkeakoulu Alankomaista, joka on SAMK:n strateginen kumppani. Puheenjohtaja on Francy Crijns, FT Zued AMK:sta ja varapuheenjohtaja Minna Keinänen-Toivola, FT SAMKista. SAMKista projektiin osallistuu henkilöitä sekä Teknologia- että Hyvinvoinnin-osaamisalueilta

 

COST on ainutlaatuinen väline eurooppalaisten tutkijoiden, insinöörien ja tutkijoiden yhdessä kehittää omia ideoita ja uusia aloitteita kaikilla tieteen ja teknologian aloilla. COST projektit pohjautuvat kansallisesti rahoitettujen tutkimusprojektien eurooppalaiseen verkottoimiseen.

Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä

Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä

Projektipäällikkö
Anne Kärki

Projektisihteeri
Maija Hannukainen

Aika
1.4.2015 - 31.12.2017

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Tavoitteena kehittää avointa TKI- toimintaa

Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä. Tavoitteena on lisätä TKI-toiminnan laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä. Avoimuus lisää tutkijoiden meritoitumista ja henkilöstön ammatillista verkostoitumista. Mahdollisimman laajaa avoimuutta noudattamalla voidaan yritykset, yhteisöt, päätöksentekijät sekä kansalaiset osallistaa tutkimuksen tekemiseen entistä laajemmin ja tieto kumuloituu

Miksi avointa TKI-toimintaa?

 • Edistää tuotetun tiedon käytettävyyttä, laatua ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa
 • Tehostaa TKI-yhteistyötä sekä TKI-infrastruktuurien käyttöä
 • Mahdollistaa myös muiden tuottamien aineistojen hyödyntämisen omassa toiminnassa
 • Lisää todennäköisyyttä tulla viitatuksi, edistää meritoitumista
 • Lisää vuorovaikutusta ja verkostoitumista
 • Lisää TKI-toiminnan näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja hallittavuutta
 • Päällekkäinen työ vähenee -> tutkimus tehostuu
 • Mahdollistaa toistettavuuden -> laatu ja luotettavuus paranee
 • Helpottaa rahoittajien työtä
 • Edistää yritysten innovaatioita
 • Edistää tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa
 • Lisää globaalia tasavertaisuutta

BaltSe@nioR

BaltSe@nioR, Innovative solutions to support enterprises in the Baltic Sea Region in product development aimed at raising comfort and safety of seniors living at home

Hankkeen rahoittaja
Interreg Baltic Sea Region -ohjelma

Hankkeen projektipäällikkö / koordinaattori
Koordinaattori:  Poznan University of Life Sciences, Poland, project manager:  Beata Fabisiak, beata.fabisiak(a)up.poznan.pl, +486 1848 7475

SAMKin osatoteutuksen koordinaattori: Sari Merilampi, sari.merilampi(a)samk.fi, 0447103171

Hankkeen toteutusaika
1.5.2016 – 30.4.2019 (31.7.2019)

Hankkeen toteuttajat
Poznan University of Life Sciences, Poland
Art Academy of Latvia, Latvia
Hanseatic Parliament, Saksa
Lifestyle & Design Cluster, Tanska
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Suomi
Tallinn University of Technology, Viro
Technische Universitaet Muenchen, Saksa
University Hospital of North Norway, Norja
University of Skövde, Ruotsi
Ukmergė District Municipality Administration, Liettua

Lyhennelmä

Vaikka ikääntyvän väestön määrä on ollut kasvussa vuosia, kansakuntien ikääntymisen aiheuttavia haasteilta ei ole osattu tunnistaa tai niihin ei ole varauduttu ajoissa. Markkinoilta löytyvien ikäihmisille suunnattujen tuotteiden valikoima on olematon ja pirstaloitunut. Nyt viimeistään on korkea aika reagoida asiaan. Jotta demografisen rakenteen aiheuttamaan haasteeseen voitaisiin vastata, myös Itämeren alueen pitää tehdä tiivistä yhteistyötä ja erikoistua monialaiseen sektorirajat ylittävään toimintaan. Eri toimialojen osaajien tulisi yhdistää voimansa ja kääntää ikääntyvän väestön aiheuttama haaste alueen elinkeinoelämälle kiinnostavaksi liiketoimintamahdollisuudeksi. Itämeren alue on tunnetusti luova ja se tarjoaa ainutlaatuisen alustan edistää uusien innovaatioiden syntyä ja samalla parantaa ikääntyneiden elämänlaatua ja turvallisuuden tunnetta. BaltSe@nioR hankkeessa Itämeren alueen johtavien toimijoiden omaama huonekaluteollisuuden ja -suunnittelun, ICT:n, robotiikan ja laajemmin teknologiateollisuuden, sekä talous- ja sosiaalitieteiden laaja osaaminen valjastetaan kehittämään uraauurtavia ikääntyvän väestön tarpeisiin vastaavia huonekaluratkaisuja ja täten vahvistamaan itämerenalueen ikäystävällisyyttä ja liiketoimintamahdollisuuksia. 

BaltSe@nioR hankkeen kautta huonekaluteollisuuden PK-yrityksille tarjotaan ikäihmisten elämänlaadun parantamiseen täähtäävien huonekalujen kehittämistä tukevia innovatiivisia ICT-työkaluja, tietokantoja ja sovelluksia, joita hankkeessa kehitetään monitieteisessä yhteistyössä. Monitieteisyys muodostaa perustan myös hankkeessa kehitettäville luoville työmenetelmille, joita voidaan hyödyntää tuotesuunnittelussa ja tuotekehityksessä. Menetelmien avulla pystytään mm. parantamaan huonekalujen turvallisuusominaisuuksia ja luotettavuutta sekä erityisesti ottamaan kehitystyössä huomioon ikääntyneiden erityistarpeita ja poistaa huonekaluihin liittyviä ikäihmisille ongelmia aiheuttavia elementtejä. Projekti luo synergiaa ja toimintaedellytyksiä erityisesti huonekaluteollisuuden ja ICT sektorin toimijoiden välille. Projekti luo itämeren alueen yrityksille kilpailukykyä, inspiroivan ja yhteisen identiteetin, parantaa yritysten innovointikykyä, tietotaitoa ja edellytyksiä toimia monikansallisessa ympäristössä sekä toisaalta kehittää älykkäitä tuotteita ikäihmisten tarpeisiin.

BaltSe@nioR_project-logo

BioSata

Biotalouden palvelujen kansainvälisten verkostojen kehittäminen Satakunnassa

 

Hankkeen kesto: 1.9.2016–31.8.2017

Toteuttaja: Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnassa biotalouden palvelut eli luonnon aineettomia arvoja hyödyntävä palveluliiketoiminta on kehittynyt viime vuosina nopeasti. Aihealueeseen (kuten luontomatkailu, Green Care -toiminta, maisemapalvelut, metsän ekosysteemipalvelut, vesistöjen hyödyntäminen palveluliiketoiminnassa) liittyviä paikallisia ja maakunnallisia hankkeita on käynnistynyt runsaasti, mutta kansainvälinen TKI-toiminta tämän nousevan alan edistämiseksi Satakunnassa on vielä vähäistä.

Hankkeen tavoitteena on valmistella kansainvälistä yhteistyötä ja -hanketoimintaabiotalouden palvelujen ympärille Satakuntaan. Hankkeessa kartoitetaan Satakunnassa biotalouden palvelujen saralla toimivien kehittäjätahojen ja yritysten yhteiset, kansainväliset hankeintressit. Näiden pohjalta laaditaan kaksi hankeaihiota liittyen erityisesti sinisen ja vihreän biotalouden palvelujen kehittämiseen. Kyseisten hankeaihioiden rahoittamiseksi tunnistetaan ja valitaan soveltuvat kansainväliset rahoitusohjelmat sekä rakennetaan kansainvälisiä kumppanuuksia ja - partneriverkosto hankehakuja ja tulevaa hankeyhteistyötä varten.

Toimenpiteet raportoidaan hankkeen tuloksena syntyvässä selvityksessä, joka sisältää:

1) raportin satakuntalaisten biotalouden palvelujen kehittäjätahojen ja yritysten kansainvälisistä hankeintresseistä

2) kaksi hankeaihiota, erityisesti sinisiin ja vihreisiin biotalouden palveluihin liittyen

3) kartoituksen rahoitusohjelmista, joihin kyseiset hankeaihiot sopivat

4) raportin kansainvälisen partneriverkoston kokoamiseen liittyvistä toimenpiteistä

5) raportin toiminnan jatkamisesta

Lisätietoja:

tutkimusryhmän vetäjä Sanna-Mari Renfors

sanna-mari.renfors(a)samk.fi

BlueSata – Vesistöistä palveluliiketoimintaa Satakuntaan

Hankkeen rahoittaja
Satakunnan ELY-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Hankkeen toteutusaika
1.9.2017-31.12.2018

Projektipäällikkö
Minna Uusiniitty-Kivimäki, minna.uusiniitty-kivimaki(a)samk.fi, 044 710 3552

Tiivistelmä
Satakunnan monimuotoiset vesistöt mahdollistavat sinisen biotalouden uusien liiketoiminta-alueiden kasvun ja tarjoavat mittavia mahdollisuuksia aineettomaan arvonluontiin vesistöjen muuttuvan käytön myötä. Vesistöjen ympärille on mahdollista löytää uusia markkinoita, palvelumuotoja ja yrittäjyyttä. Vesistöt ovat keskeisiä myös maakunnan vetovoimaisuuden kannalta.

Hankkeen tavoitteena on aktivoida Satakunnan vesistöissä tapahtuvaa palveluliiketoimintaa ja rohkaista yrittäjiä hyödyntämään sinisen biotalouden aineettoman arvonluonnin liiketoimintamahdollisuuksia. Hanke tukee sinisen biotalouden palveluliiketoiminnan kilpailukykyä, kehittymistä ja uudistumista vahvaksi sekä monipuoliseksi kasvusektoriksi maakunnassa. Lisäksi hanke lisää tietoa sinisen biotalouden palveluliiketoiminnasta toimialana Satakunnassa sekä edesauttaa uudenlaisen yhteistyön syntymistä alan sisälle.

Hankkeen tuloksena sinisen biotalouden palveluliiketoiminta toimialana ja sen liiketoimintamahdollisuudet sekä profiili on tunnistettu Satakunnassa, tietoisuus toimialasta on kasvanut, yrittäjät ovat aktivoituneet hyödyntämään vesistöjä palveluliiketoimintansa resurssina ja maakunnassa tehtävä yhteistyö teeman ympärillä on tiivistynyt. Lisäksi maakunnassa toimii teeman edistämiseksi monialainen verkosto. Hanke on tyypiltään yhteistyöhanke, jonka sisältöä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä esimerkiksi Satakuntaliiton ja SATAVESI-ohjelman kanssa.

 

DIDIVE – Dialogia, digitalisaatiota ja verkostoyhteistyötä maaseutuyrittäjien työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tueksi

DIDIVE – Dialogia, digitalisaatiota ja verkostoyhteistyötä maaseutuyrittäjien työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tueksi

 

Hankkeen rahoittaja

Hämeen ELY-keskus

Hankkeen projektipäällikkö

Sirpa Isberg 044 7103852, sirpa.isberg@samk.fi

Hankkeen projektisihteeri

Maija Hannukainen 044 7103055

Toteutusaika

1.3.2017 – 28.2.2109

 

Hankkeen tarkoituksena on kehittää maaseutuyrittäjien työhyvinvoinnin ja tuottavuutta. Tavoitteet tiivistyvät kolmen pääteeman, dialogisen ja yhteistoiminnallisen kehittämisen, digitalisaation hyödyntämisen sekä vertaisverkoston rakentamisen ympärille. Kaikissa teemoissa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on läpileikkaavana teemana. Lähtökohtana on maaseutuyritysten tarpeet ja toiveet.

 

Yhteisöllisyyttä sekä kokemusten ja tiedon jakamista yritysten välillä vauhditetaan vertaisverkostoilla ja työpajoilla. Digitaalisia mahdollisuuksia kuten mittauksia hyvinvointiteknologialla, mobiilisovelluksia ja sosiaalista mediaa hyödynnetään hankkeessa osana maaseutuyritysten työhyvinvoinnin kehittämistä.

 

Hankkeen päätoteuttaja on Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Kaakkois-Suomen ja Satakunnan ammattikorkeakoulut.

Lisätietoja:  didivesite.wordpress.com

DEWIL – Device Ecosystem With Infinite Limits, Älykäs mittaus- ja ohjausympäristö loT-sovellus

DEWIL – Device Ecosystem With Infinite Limits, Älykäs mittaus- ja ohjausympäristö loT-sovellus

Hankkeen rahoittaja
TEKES

Projektipäällikkö
Meri Olenius, 044 710 3345, meri.olenius(a)samk.fi

Hankkeen toteutusaika
1.6.2015–31.12.2016

Lyhennelmä
Dewil on Java-pohjainen automaatio-/PC-hybridi, jonka ideologia on automaatiopuolelta ja toteutus korkeamman tason ohjelmointipuolelta. Tähän mennessä kehitystyön tuloksena on syntynyt DEWIL- IoT-sovellus, joka on perustoteutukseltaan yksinkertainen ja kevyt, modulaarinen ja sen myötä myös skaalautuva sekä rajapinnoiltaan avoin mittaus- ja ohjausjärjestelmä. DEWIL:in tietoturva on maksimoitavissa käyttäen kaikkia moderneja salausmenetelmiä joita nykyteknologia tarjoaa. Datamäärien kasvaessa sen toiminnan ja tiedon hajauttaminen on vaivatonta. DEWIL on mahdollista kehittää kilpailijoihinsa nähden edulliseksi ja käyttäjän (niin halutessaan) vapaasti muokattavaksi.

”Internet of Things” käsitteenä tarkoittaa verkkoa jossa tietokoneiden lisäksi myös muut laitteet pystyvät kommunikoimaan keskenään, tavoitteena keskinäisen toiminnan optimointi sekä laitteiden seuranta sekä ohjaus. Dewil toteuttaa tämän toiminnallisuuden jo, koskien myös laitteita joista IoT-ominaisuudet puuttuvat, tarjoten käyttöön lisäksi kaikki nykyaikaiset metodit muun muassa ohjelmistollisen älykkyyden, graafisen näyttävyyden, suurten datamäärien käsittelyn sekä tietoturvan osalta - kaikki yhdessä, siistissä paketissa. Tiedonsiirtoon käytetään vain yleisimpiä rajapintoja jotka ovat toimivuudellaan vakiinnuttaneet paikkansa ICT-maailmassa (mm. TCP, HTTP).

 

ENTELIS – The European Network for Technology Enhanced Learning in an Inclusive Society

ENTELIS – The European Network for Technology Enhanced Learning in an Inclusive Society

Hankkeen rahoittaja
ENTELIS- projekti saa rahoituksen Euroopan komission elinikäistä oppimista tukevasta Life Long Learning-ohjelmasta 2014-2016.

Hankkeen projektipäällikkö
Merja Sallinen, +358 44 710 3768, merja.sallinen(a)samk.fi

Tiivistelmä
Tieto- ja kommunikaatioteknologian (ICT) nopea kehittyminen muuttaa elämäntyyliä eri puolilla maailmaa luoden samalla uusia mahdollisuuksia monille ihmisille.  Vammaisten tai ikääntyneiden voi kuitenkin olla vaikeaa hyödyntää teknologian luomia yhteiskuntaan osallistumisen tai yhteydenpidon. Kuilua voidaan kaventaa lisäämällä ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden digitaalista osaamista ja tukemalla heille sopivan avustavan teknologian saavutettavuutta.

ENTELIS- projektin tavoitteena on kaventaa digitaalisen osaamisen kuilua luomalla pysyvä toimijaverkosto, joka tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa strategisella ja poliittisella tasolla vammaisten ja ikäihmisten tarvitseminen digitaalisten taitojen ja käyttäjäystävällisen teknologian kehittämiseksi. Verkostoon kuuluu vammais- ja potilasjärjestöjä, korkeakouluja (SAMK, EUC), avustavan teknologian palveluntuottajia sekä eurooppalaisia apuvälinealan ja koulutuksen kattojärjestöjä (AAATE, EASPD, EVBB).

Lisätietoja / more infomation: www.entelis.net

Esteetön leikkipuisto – liikuntaa tukeva leikkipuisto kaikille

Esteetön leikkipuisto – liikuntaa tukeva leikkipuisto kaikille

Hankkeen rahoittaja
OKM

Hankkeen toteutusaika
1.1.2015 - 31.5.2017

Hankkeen projektipäällikkö
Minna Huhtala, minna.huhtala(a)samk.fi, 044 710 3473

Lyhennelmä
Esteetön leikkipuisto -hankkeessa suunniteltava Design for all -ajatteluun perustuva leikkipuisto tarjoaa liikunnallista leikkitoimintaa kaikille lapsille. Leikkipuisto, joka mahdollistaa osallisuuden kaikille lapsille, voidaan rakentaa hyvän suunnittelun avulla. Hankkeessa yhdistetään Turun amkin ja SAMKin moniammatillista osaamista esteettömyyden ja moniaistisuuden, rakentamisen ja peliteknologian näkökulmista. Asiantuntijuutta vahvistetaan mukana olevien alan toimijoiden (kaupunkien rakennus- ja liikuntatoimi, yhdistykset yritykset) kautta. Hankkeessa luodaan opas ja suosituksia esteettömien leikkipuistojen rakentamiselle pohjautuen hankkeen aikana luotavaan tietoon, olemassa olevien kansallisten ja kansainvälisten oppaiden ja arviointityökalujen soveltamiseen ja päivittämiseen, terveysvaikutuksia lisäävän peliteknologian hyödyntämiseen ja rakennuslainsäädösten sekä RT-kortiston huomioimiseen. Esteettömän leikkipuiston suunnittelu viedään myös konkreettiselle kaupunkikohtaiselle tasolle Turun ja Porin kaupunkien tarpeisiin tehtävien pohjapiirrosten muodossa.

 

 

Foorumix – Esimiesverkostot työkykyjohtamisen tukena

Foorumix – Esimiesverkostot työkykyjohtamisen tukena

Hankkeen rahoittaja
Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeen projektipäällikkö
Kaarina Latostenmaa, 044 710 3662

Hankkeen toteutusaika
1.2.2015–31.7.2017

Tiivistelmä
Foorumix-hankkeessa pilotoidaan esimiesten vertaisfoorumeita satakuntalaisissa pk-yrityksissä. Kokemusten perusteella luodaan vertaisfoorumi-malli sekä materiaalipankki, jotka ovat jatkossa työpaikkojen, yritysneuvojien ja työterveyshuollon käytettävissä. Verkostoitumisella on voimaa. Kun esimiehet säännöllisesti vaihtavat kokemuksia keskenään, heidän osaamisensa ja jaksamisensa kasvavat. Yritysten välisissä ryhmissä vaihtuvat hyvät ideat. Tämä kaikki heijastuu myönteisesti kokonaisten työyhteisöjen hyvinvointiin ja tuottavuuteen!

Lisätietoja: www.foorumix.fi, www.tyomieli.fi, tyokykyopas.samk.fi

 

Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle

Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle

Hankkeen rahoittaja
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / ESR

Projektipäällikkö
Jaana Ruoho, 044 710 3825, jaana.ruoho(a)samk.fi

Toteutusaika
22.6.2015–21.6.2018

Lyhennelmä
Hankkeen tavoitteena on kehittää korkea-asteen koulutustoimijoiden verkostona Green Care -alalle koulutusmalli, joka mahdollistaa räätälöidyt, toimialarajat ylittävät ja yhtenäiset kriteerit täyttävät koulutukset alan yrittäjien, yrittäjiksi aikovien, asiantuntijoiden ja ammattilaisten saataville ilman raskaita suunnitteluprosesseja. Hankkeessa koostettavat ja tuotettavat tiedot Green Caresta ja korkea-asteen koulutuksista mahdollistavat uudenlaisen koulutusmallin kehittämisen. Tavoitteena on luoda vahvaa pohjaa Green Care korkea-asteen koulutuksen kehittämiselle. Koulutusmallissa ja Green Care -tietojen koostamisessa sovelletaan tutkinnon osia ja hyödynnetään mahdollisimman pitkälle olemassa olevia varantoja, kuten esimerkiksi Green Care Finland ry:n muodostamia koulutussisältöjen perusteita, organisaatioissa olevia koulutussisältöjä, Green Care -koulutusmateriaalia sekä olemassa olevien koulutusmallien hyviä käytänteitä ja verkkokoulutusalustoja.

Green Care -koulutuksesta lisää tietoa:
http://some.lappia.fi/blogs/greencare/

Green Care Merikarvia -yritysryhmähanke

Green Care Merikarvia -yritysryhmähanke

 

Hankkeen rahoittaja

Satakunnan ELY-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Hankkeen toteutusaika

1.4.2017-31.12.2018

Projektipäällikkö

Minna Uusiniitty-Kivimäki, minna.uusiniitty-kivimaki(a)samk.fi, 044 710 3552

Tiivistelmä

Hanke on neljän merikarvialaisen maaseutumatkailuyrittäjän yritysryhmähanke, jonka tarkoituksena on lisätä yrittäjien välistä yhteistyötä ja kehittää luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvia Green Care-palveluita maaseutumatkailun toimintaympäristössä. Hanketta hallinnoi SAMK ja siihen osallistuvat yritykset ovat Maatilamatkailu Koivuniemen Herra, Mäkipuro Juho / Purolomat, SS Norrgrund Oy ja Viikilän hevostila.

Hankkeen tavoitteena on uudistaa maaseutumatkailuyritysten toimintaa suuntautumalla Green Care-palvelumarkkinoille ja lisäämällä siten yritystoiminnan monipuolisuutta, kasvua ja kannattavuutta. Hankkeessa luodaan uusia palveluita uusille asiakaskohderyhmille ja markkinoille, hankitaan konsultaatiopalveluita omien palveluiden kehittämiseksi, tuotetaan viestintämateriaalia ja toteutetaan myyntikokeilu. Lisäksi yrittäjät parantavat osaamistaan ammatillisten täydennyskoulutusten ja kotimaan opintomatkan avulla.

Green Care -tiedonvälityshanke Satakunnassa

Green Care -tiedonvälityshanke Satakunnassa

Hankkeen rahoittaja
Satakunnan ELY-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Hankkeen toteutusaika
1.11.2015-28.2.2018

Projektipäällikkö
Jaana Ruoho, jaana.ruoho(a)samk.fi, 044 710 3825

Tiivistelmä
Hankkeen tavoitteena on aktivoida yrittäjiä hyödyntämään Green Care -toimintaa liiketoiminnan kehittämisessä, tukea yrittäjien verkostoyhteistyötä ja yritysryhmähankkeiden hakuja. Hankkeessa kootaan yhteen Satakunnan Green Care -toimijat ja tehdään tiivistä yhteistyötä maakunnan kehittäjätahojen kanssa. Yhteistyö on monipuolista myös valtakunnallisten Green Care -koordinointihankkeen ja Green Care -koulutushankkeen kanssa. Tulossa on tiedotusseminaareja, opintomatkoja, infoja, uutiskirjeitä ja julkaisuja. SAMKin opiskelijat tekevät hankkeeseen liittyen useita opinnäytetöitä ja projekteja. Kaiken tiedottamisen tavoitteena on edistää liiketoiminnan syntymistä ja kehittämistä Green Care -toiminnan ympärille.

3G-liitäntäpalvelu/Savonia ammattikorkeakoulu

3G-liitäntäpalvelu/Savonia ammattikorkeakoulu

Projektipäällikkö
Juha Aromaa

Projektisihteeri
Sinikka Kyngäs

Projektin voimassaolo
1.1.2014 - 2016

H2020-projektin valmistelu – SAMK

H2020-projektin valmistelu – SAMK

Projektipäällikkö
Cimmo Nurmi

Projektisihteeri
Pia Halttunen

Projektin voimassaolo
1.10.2015 - 31.12.2017

Huomisen matkailukohde

Huomisen matkailukohde

Projektipäällikkö
Tiina Garcia

Projektisihteeri
Päivi Tammela

Projektin voimassaolo
3.6.2015 - 28.2.2017

Hygieniasta Liiketoimintaa – HygLi

Hygieniasta Liiketoimintaa – HygLi

Hankkeen rahoittaja
EAKR, Satakuntaliitto

Hankkeen projektipäällikkö
Riika Mäkinen, 044 710 3064, riika.makinen(a)samk.fi

Hankkeen toteutusaika
1.11.2014 – 31.8.2017

Hankkeen osatoteuttajat
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

Lyhennelmä
Hygieniasta liiketoimintaa -hankkeella (HygLi) tuetaan Satakunnan alueen älykästä erikoistumista sisäympäristön hygienian ja siihen liittyvän resurssiviisaan talotekniikan toimialalla. Tavoitteena on kartoittaa koko maakunnan sisäympäristön hygieniaan liittyvä liiketoimintapotentiaali ja luoda vahva pohja alan klusteroitumiselle ja Satakunnan erikoistumiselle alan innovaatiokeskittymäksi. Tämänhetkisessä talouden ja teollisuuden murrosvaiheessa hygieeniset tuotteet ja palvelut sekä niiden toteuttaminen resurssi- ja materiaaliviisaasti ovat uusi mahdollisuus useille toimijoille.

HygLi-hankkeessa muodostetaan uusia Living Lab -innovaatioalustoja, joissa toteutetaan pilotointeja muun muassa Rauman kaupungin julkisissa kiinteistöissä ja Satakunnan ammattikorkeakoulun tulevilla kampuksilla. Hanke kehittää Satakunnan maakuntaohjelman yhtenä painopisteenä olevan maakunnallisen tki-toiminnan infrastruktuuria verkottamalla korkeakoulujen, yritysten ja julkisen sektorin tutkimusta. Hankkeessa tuetaan alueen toimijoiden innovaatioyhteistyötä, innovaatioavauksia ja verkostoitumista muun muassa workshopien ja koulutusten sekä edellä mainittujen konkreettisten Living Lab -innovaatioalustojen avulla.

Yksi hankkeessa toteutettava innovaatioavaus on Living Lab -pilotoinnin kautta tehtävä uusi talotekninen suunnitteluohjeistus hygieenisen sisäympäristön toteuttamiseksi. Lisäksi hankkeessa keskitytään vahvasti jo alusta lähtien uusien innovaatioiden onnistuneen kaupallistamisen vaatimiin tukiprosesseihin sekä itse kaupallistamiseen, koska se on useimmiten osoittautunut haastavaksi myös hankkeissa syntyvien uusien innovaatioiden suhteen.

Hankkeen tuloksena Satakunnan alueen tki-toiminta sisäympäristön hygienian ja siihen liittyvän resurssitehokkaan talotekniikan aloilla kasvaa luoden uusia tki-työpaikkoja sekä kasvattaen yksityisen tki-rahoituksen määrää. Yritykset ovat olleet hyvin kiinnostuneita HygLi-hankkeesta, mikä viittaa uuden toimialan kiinnostavuuteen ja sen tunnistamiseen uudeksi innovaatioavaukseksi. Yritykset näkevät sisäympäristön hygienian ja siihen liittyvän resurssitehokkaan talotekniikan mahdollisuudeksi uudistaa omaa liiketoimintaa.

Hankkeen lyhyen aikavälin vaikutukset kohdistuvat hankkeeseen osallistuviin yrityksiin, pilottikohteina toimiviin Living Lab -kiinteistöihin sekä Satakunnan ja koko Suomen yrityksiin, joiden liiketoimintapotentiaali alalla tunnistetaan hankkeen aikana. Hankkeen pitkän aikavälin vaikutukset kohdistuvat koko talotekniikka-alaan uuden suunnitteluohjeistuksen ja resurssiviisaiden taloteknisten ratkaisujen kautta, jotka tulevaisuudessa vaikuttavat positiivisesti myös alan koulutukseen ja ympäristöön tilaan lisäämällä kestävän kehityksen ratkaisuja. Lisäksi hankkeen pitkän aikavälin vaikutukset kohdistuvat Satakunnan alueeseen vahvistamalla alueen älykästä erikoistumista sisäympäristön hygienian ja siihen liittyvän resurssiviisaan talotekniikan toimialalla, parantamalla maakunnan teollisuuden uudistumiskykyä ja arvoverkostojen uusiutumista sekä lisäämällä alueen yritysten tki-toimintaa korkeakoulujen, yliopistojen ja julkisen sektorin muodostamien tutkimusverkostojen kanssa. Hanke lisää edellytyksiä toimialan uusille markkina-avauksille ja sitä kautta yritysten kansalliselle ja kansainväliselle kasvulle.

Sisäympäristön hygienia

eakr_vipuvoimaa_satakuntaliitto_vaaka

HYPE – rajat ylittävä hyötypelikoulutus

HYPE – rajat ylittävä hyötypelikoulutus

 

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (Valtakunnallinen ESR, Hämeen ELY keskus)

Toteutusaika: 1.1.2017–31.12.2019

Projektipäällikkö: Sari Merilampi

sari.merilampi@samk.fi
+358447103171

Muut toteuttajat: Sataedu (Harri Sarri, harri.sarri@sataedu.fi), TTY, Pori (Pauliina Tuomi, pauliina.tuomi@tut.fi)

Yhteistyökumppanina myös KAMKin SeGaBu-hanke (Heli Tolonen, heli.tolonen@kamk.fi)

Kuvaus:

HYPE-hankkeessa luodaan uusia toimintatapoja ja -malleja koulutusasteet, toimialarajat ja organisaatiorajat ylittävän hyötypelikoulutustarjonnan luomiseksi ja räätälöimiseksi elinkeinoelämän tarpeisiin digitalisaation mahdollistamaa ajasta ja paikasta riippumattomuutta hyödyntäen.

Koulutuksen kehittämisessä huomioidaan erityisesti elinikäisen oppimisen ja henkilökohtaisen osaamispääoman kerryttämisen mahdollistaminen. Perimmäisenä tavoitteena on peliteknologian ja yleisemminkin pelillisyyden hyödyntäminen

1) uusien tarveperusteisten innovaatioiden synnyttämiseksi ja jalkauttamiseksi

2) luovien alojen osaajien työllistymistilanteen parantamiseksi

3) uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi sekä

4) elämänlaadun ja hyvinvoinnin parantamiseksi.

Vaikka hyötypelien potentiaali on tunnistettu, aiheeseen liittyvä koulutustarjonta on vielä puutteellinen. Hankkeessa luodaan keinoja yhdistää, täydentää ja järkeistää valtakunnallisesti pirstaloitunutta hyötypelikoulutusta. Päällekkäisen koulutustarjonnan järjestämisen ja "IT -buumin" kaltaisen ylikouluttamisen välttämiseksi keskitytään hyödyntämään ja täydentämään valtakunnallisesti jo olemassa olevaa verkkokoulutusta ja koulutusverkostoa, sekä luomaan Satakunnassa toteutettavan koulutusasteet, sektorirajat ja organisaatiorajat ylittävän pilotin avulla toimintamalleja koulutuksen yhteistoteutukseen.

Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto – Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla (HYVÄKSI)

Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto – Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla (HYVÄKSI)

Hankkeen rahoittaja
EAKR, Satakuntaliitto

Hankkeen projektipäällikkö
Sari Merilampi, sari.merilampi(a)samk.fi, 044 710 3171.

Hankkeen toteutusaika
1.11.2014–30.9.2017

Hankkeen osatoteuttajat
Prizztech Oy

Lyhennelmä
HYVÄKSI - Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto - Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla -hankkeessa luodaan satakuntalaisen hyvinvointiteknologian innovaatiotoiminnan verkostoa sekä uusia toimintatapoja verkoston osapuolten yhteistyöhön ja linkittämiseen muihin palveluihin ja sidosryhmiin. Hanke kokoaa yhteen alueella toimivia hyvinvointiteknologian toimijoita ja selkeyttää osapuolten roolia, työnjakoa ja synnyttää synergiaetua.

Hankkeen lähtökohtana on Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK), elinkeinoyhtiö Prizztech Oy:n, alueen yritysten (SOTE- ja teknologiayritykset) sekä julkisen sektorin, kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyössä muodostama innovaatiokeskittymä, jossa yhdistetään kumppaneiden olemassa olevia vahvuuksia perinteiset toimialarajat ylittäen. Innovaatioverkosto laajenee systemaattisen tunnistustyön kautta osana hanketta ja päivittyy myös hankkeen päätyttyä. Eri toimijoiden vahvuuksien verkottamisen myötä toimijoiden on mahdollista kanavoida osaamistaan aidon asiakastarpeen mukaisesti, monipuolistaa liiketoimintaansa ja palvelujansa sekä hankkia ja luoda huippuosaamista kehitystoimintansa tueksi.

Verkoston toimintaa pilotoidaan hankkeen tapaustutkimusten (case) kautta. Jokaisessa casessa haetaan teknologia-/palveluratkaisua aitoon asiakastarpeeseen tai tutkitaan ja etsitään teknologian vielä käyttämättömiä hyödyntämismahdollisuuksia. Mukana caseissa on aina niin hyödyntäjäosapuoli (asiakastarve) kuin teknologiaosaajat (teknologiaratkaisu). Hankkeessa luodaan toimintatapoja yksilölähtöisten hyvinvointia edistävien teknologiaratkaisujen kehittämiseen sekä näiden jalkauttamiseen. Perimmäisenä tavoitteena on ihmisen hyvinvoinnin edistäminen. Keskeisinä keinoina käytetään osallistavaa kehitystyötä ja kumppanuuksien muodostamista, palvelumuotoilua (palvelumuotoiset hyvinvointiteknologiaratkaisut), pilotointikulttuurin istuttamista toimijakenttään sekä mittariston luomista teknologiasovellusten käytettävyyden ja vaikutusten arviointiin ja päätöksenteon tueksi. Hankkeessa kehitettyjä teknologiaratkaisuja tullaan hyödyntämään verkoston toimintaan liittyvässä hyvinvointiteknologian demoympäristössä (esittelytilassa), joka perustetaan hankkeen edetessä Satakunnan ammattikorkeakouluun.

eakr_vipuvoimaa_satakuntaliitto_vaaka

Improvement of Skills in the Green Economy through an Advanced Training Program: Cradle to Cradle (C2C in SMEs)

Improvement of Skills in the Green Economy through an Advanced Training Program: Cradle to Cradle (C2C in SMEs)

Financing
Erasmus+
This project is co-financed by the European Union

Project Manager / Coordinator
Sirpa Sandelin, +358 44 7103227, sirpa.sandelin(a)samk.fi

Duration
1.9.2014 – 30.8.2016

Participants
Lead Partner: Hanseatic Parliament, Germany

Partners:

 • EPEA Internationale Umweltforschung GmbH, Germany
 • Chamber of Crafts Schwerin, Germany
 • Lower Silesian Chamber of Craft and Small and Medium-sized Businesses, Poland Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ), Hungary
 • Satakunta University of Applied Sciences, Finland
 • Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gosp. Wodnej w Gdańsku, Poland

Abstract
Energy efficiency, climate change and environmental protection have top prioritity in the European Union. These issues  become more and more important for the member state‘s economies. Small and medium size enterprises (SMEs) can contribute significantly in the energy efficiency and environmental protection and at the same time increase their competitiveness, enter new markets with new products and create jobs.

Cradle to Cradle (C2C) is an innovative methodology of a circular economy with a target of 100% recycling rate. It has been used successfully mainly by larger enterprises. With SMEs there is a clear need for knowledge, approach and applications of C2C.

During this project the C2C approach will be developed to meet the needs in SMEs,  and further training programs with material packages will be developed, tested and evaluated. Programmes will be tested in Schwerin Germany, in Wroclaw Poland,  and in Budapest Hungary.  Knowledge sharing on the best C2C practices takes place in the workshops and the international conference.

 

This project is co-funded by the European Union

Jämi Maat -yritysryhmähanke

Jämi Maat -yritysryhmähanke

 

Hankkeen rahoittaja

Leader Pohjois-Satakunta

Hankkeen toteutusaika

1.5.2017 – 30.6.2019

Projektipäällikkö

Minna Uusiniitty-Kivimäki, minna.uusiniitty-kivimaki(a)samk.fi, 044 710 3552

Tiivistelmä

Jämi Maat -yritysryhmähanke on kolmen jämijärveläisen matkailun mikroyrityksen tarpeista lähtevä hanke, joka keskittyy hankeyritysten uusien matkailutuotteiden (kiipeilypuisto Jämi Maat, Hakolenkki ja frisbeegolfrata) markkinoinnin ja myynnin edistämiseen.

Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat Skönön Safarit Oy, Villa Jämi Oy ja Jämin lomatalot Oy. SAMK toimii hankkeen hallinnoijana. Hankkeessa yrittäjät kouluttautuvat digitaalisen markkinoinnin osaajiksi, otattavat uusia valokuvia ja videoita hankeyrityksistä ja uusista matkailupalveluista, tekevät erilaisia markkinointitoimenpiteitä (kampanjat) sekä -materiaaleja (esitteet, aluekartat).

Hankkeen toimenpiteiden kautta syvennetään markkinatuntemusta erityisesti kotimaisista matkailijoista sekä lisätään uusien tuotteiden tunnettuutta matkailumarkkinoilla. Kolmen ison uuden tuotteen lanseeraus on hankkeen päätavoite: tarkoituksena on saada matkailijat matkustamaan Jämille ja käyttämään yritysten tarjoamia palveluita kaikkina eri vuodenaikoina.

KAISLA – Kaikille avoimet liikuntamahdollisuudet Satakunnassa

KAISLA – Kaikille avoimet liikuntamahdollisuudet Satakunnassa

 

Hankkeen rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen projektipäällikkö: Kati Karinharju, etunimi.sukunimi@samk.fi

Hankkeen toteutusaika: 7.4.2016-31.12.2017

 

Vuoden 2016 aikana toteutettiin ensimmäinen vaihe KAISLA-hankkeesta. Hankkeen tavoitteena oli 1) selvittää kaikille avoimien liikuntamahdollisuuksien tilaa Satakunnassa, 2) edistää kaikkien erityisesti erityisryhmiin lukeutuvien harrastajien mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa Satakunnan alueella sekä 3) lisätä liikuntapalveluita tarjoavien tahojen ja korkeakouluopiskelijoiden osaamista kaikille avoimen liikunnan järjestämiseen. Toteutuneen KAISLA-hankkeen pohjalta saadaan arvokasta tietoa etenkin yksityisten liikuntapalveluiden mahdollisuuksista ja valmiuksista järjestää kaikille avoimia liikuntapalveluita sekä kohderyhmän kuuluvien henkilöiden esteistä ja kiinnostuksen tasosta osallistua tarjolla oleviin liikuntapalveluihin. KAISLA-hankkeen ensimmäisen osan loppuraportti löytyy valmistuttuaan Theseus-tietokannasta.

Syksyllä 2016 KAISLA-hankkeen tulosten pohjalta laadittiin jatkohanke, jonka päätavoitteina on liikuntapalveluiden tuottajien osaamisen ja yhteistyön edistäminen kaikille avoimien palveluiden järjestämisessä. Tarkoituksena on kannustaa palveluiden tuottajia kehittämään matalan kynnyksen liikuntapalveluja ja huomioimaan erityistä tukea tarvitsevat henkilöt potentiaalisena asiakasryhmänä toimintasuunnitelmassa. Yhteistyön edistämisen tavoitteena on käynnistää Satakunnan kunnissa eri toimijoiden välinen verkostoituminen käytäntöjen luomiseksi ja toimintojen yhtenäistämiseksi. Tämä toteutetaan jalkautumalla kuntiin ja viemällä sinne tietoa sekä asiantuntijakonsultaatiota erityisliikunnan palveluketjujen ja yhteistyöverkostojen luomiseksi. Lisäksi Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n toteuttaman VALTTI-toiminnan jalkauttaminen Satakuntaan on yksi hankkeen toimenpiteistä.

 

 

 

Kivijalka Kuntoon!

Hankkeen rahoittaja
Maaseuturahasto, Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset

Projektipäällikkö

Mikko Lehtonen, mikko.lehtonen(a)samk.fi, 050 569 4894

Toteutusaika
15.8.2016–14.8.2018

Hankkeen kumppanit
Huittisten kaupunki (elinkeinotoimi), Huittisten Yrittäjät, Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy, Kankaanpään Yrittäjät, Loimaan kaupunki (yrityspalvelut), Loimaan kauppa ja palvelut yhdistys, Uusikaupunki (yrityspalvelut), Uudenkaupungin Yrittäjät

Tiivistelmä

Kivijalka kuntoon -hankkeen tavoitteena on parantaa kivijalkatoimijoiden liiketoimintaosaamista. Projekti toimii Huittisissa, Kankaanpäässä, Loimaalla ja Uudessakaupungissa.

Hankkeen aikana yrittäjiä ja heidän henkilöstöään koulutetaan ja valmennetaan mm. markkinoinnin, myynnin, viestinnän sekä verkkokaupparatkaisujen saroilla. Tiedottamisen avulla parannetaan kivijalkayrittäjyyden arvostusta toimialueilla.

Learning Camp – muutosjohtamisesta menestystä thinktank-vuorovaikutuksen keinoin (Learning Camp - ThinkTank)

Learning Camp – muutosjohtamisesta menestystä thinktank-vuorovaikutuksen keinoin (Learning Camp - ThinkTank)

Hankkeen rahoittaja
TEKES

Hankkeen toteutusaika
1.1.2015 - 31.12.2016

Hankkeen projektipäällikkö
Mari Suvanto, 044 710 3820, mari.suvanto(a)samk.fi

Lyhennelmä
Projektissa luodaan käytäntölähtöisesti uutta yhteisöllistä, think tank-oppimiseen perustuvaa toimintamallia tiiviissä yhteistyössä eri asiantuntijoiden ja yritysten välillä.

Projekti sisältää yritysten yhteisoppimiseen think tank-yhteisön tukemana perustuvia interventioita muutosjohtamisen kehittämiseksi, Learning Camp –toimintamallia hyödyntäen. Learning Camp on uudenlainen intensiivinen kokonaisuus, jossa yritysjohtajat osallistuvat kolmeen Learning Camp- työskentelyyn, joissa taitavasti yhdessä pohtien vaihdetaan kokemuksia muutosjohtamisesta. Tutkimuksellinen osuus perustuu havainnointiin, haastatteluihin ja pureutuu yhdessä oppimisen teemaan. Tutkijat ja kehittäjät toteuttavat tutkimusta tiiviissä vuorovaikutuksessa.

LIEKA 3 - Esteettömyyden tason suunta liikuntapaikkarakentamisessa -seurantahanke

LIEKA 3 - Esteettömyyden tason suunta liikuntapaikkarakentamisessa -seurantahanke

Hankkeen rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen projektipäällikkö: Riikka Tupala, etunimi.sukunimi@samk.fi

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2016 - 31.12.2017

 

Liikuntapaikkojen esteettömyyden suunnittelua ja avustuspäätöksiä koskevan seurantahankkeen ensimmäisessä osassa luotiin haastattelurunko liikuntapaikkojen perustamishankkeiden avustushakemuksia arvioiville tarkastajille, jolla pyritään saamaan tietoa muun muassa palautuneiden esteettömyysselvitysten määrästä, esteettömyysselvitysten ja piirustusten yhdenmukaisuudesta, annetuista korjausehdotuksista sekä tehtyjen korjausten laadusta. Lisäksi hankkeessa luotiin kyselylomake perustamishankkeiden suunnittelijoille ja kunnan edustajille. Kyselyn tavoitteena on saada muun muassa palautetta esteettömyyden materiaalipaketista ja sen vaikutuksesta suunnittelutyöhön, kokemuksia avustushakemisprosessista, tietoa suunnittelijoiden esteettömyysosaamisen tasosta ja kokemuksesta aiheeseen liittyen sekä tietoa siitä, onko suunnittelutyössä käytetty apuna ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten esimerkiksi esteettömyysasiantuntijaa, paikallista vammaisneuvostoa tai aluehallintoviraston tarjoamaa neuvontaa. Hankeen toisessa osassa luodaan opetus-ja kulttuuriministeriölle seurantamalli liikuntapaikkojen esteettömyyden tason vuosittaiseen seurantaan.

 

 

 

Liiketalouden osaaja digitalisaatiossa

Liiketalouden osaaja digitalisaatiossa

Projektipäällikkö
Timo Salomaa

Projektisihteeri
Päivi Tammela

Projektin voimassaolo
1.1.2016 - 31.7.2017

MariEMS – Maritime Energy Management Training Strategic Partnership

Maritime Energy Management Training Strategic Partnership (MariEMS)

Rahoittaja: EU

EU-rahoitusohjelma: Erasmus +

Projektipäällikkö

Heikki Koivisto

+ 358 44 710 3674

Toteutusaika: 2015–2018

 

Tänä päivänä ei ole saatavilla standardia IMO:n (International Maritime Organisation) esittämälle energiapäällikölle. Tämän projektin aikana tuotamme esityksen energiapäällikön työn kuvauksesta ja koulutusohjelmasta avustaen laivojen energiatehokkuuden paranemista säästäen alusten polttoainetta ja vähentäen päästöjä.  Online koulutusmateriaali on kaikkien saatavilla projektin päättyessä keväällä 2018.

Projektin vastuullisena vetäjänä toimii Southampton Solent University ja partnereina pk-yritykset C4FF Iso-Britanniasta,  Spinaker Sloveniasta, ja Team Srl Italiasta.  Kaksi merenkulkualan koulutusyksikköä yksi etelästä, Universitat Politechnica de Catalunya, ja SAMK pohjoisesta. Lisäksi kaksi työelämäsektorin edustajaa, Makroshipping varustamo Turkista ja Rauman satama Suomesta.

Material and product innovation through knowledge based standardization in drinking water sector (MaiD)

Material and product innovation through knowledge based standardization in drinking water sector (MaiD)

Hankkeen rahoittaja
Nordic Innovation

Hankkeen koordinaattori
Tuija Kaunisto, 044 710 3062, tuija.kaunisto(a)vesi-instituutti.fi

Hankkeen toteutusaika
1.5.2014-30.4.2017

Hankkeen osatoteuttajat
SINTEF, Swerea KIMAB, Danish Technological Institute

Lyhennelmä
Pitkästä valmistelusta huolimatta CE-merkintä ei tule ainakaan lähivuosina käyttöön juomaveden kanssa kosketuksissa oleville rakennustuotteille. Suomessa on kiinteistöjen vesilaitteistojen tuotteille vapaaehtoinen tyyppihyväksyntä, joka perustuu yhteispohjoismaisiin tuotehyväksyntäohjeisiin. Nämä vanhat kansalliset hyväksyntämenettelyt on syytä päivittää. Tilanne on sama myös Ruotsissa ja Norjassa, joten pohjoismaisten hyväksyntämenettelyjen päivittämistä onkin lähdetty tekemään yhteistyössä. Projektissa arvioidaan juomavesijärjestelmien materiaalien ja tuotteiden nykyisten hyväksyntämenettelyjen toimivuus ja muutostarpeet. Lisäksi selvitetään uusien eurooppalaisten testausmenetelmästandardien sekä nk. 4MS-hyväksyntämenettelyjen soveltuvuutta Pohjoismaihin. Juomaveden kemiallinen ja mikrobiologinen laatu Pohjoismaissa poikkeaa Keski-Euroopan vesien laadusta. Vesi-Instituutin vastuulla olevassa työpaketissa kootaan tietoa juomaveden laadusta Pohjoismaissa ja selvitetään pohjoismaisten juoma-vesien erityisominaisuuksia EN-standardien mukaisten materiaali- ja tuotetestausten ja niissä käytettävien testivesien soveltuvuuden kannalta. Lopputuloksena toivotaan saatavan aikaan yhteiset suositukset pohjoismaiseksi hyväksyntämenettelyksi juomavesijärjestelmien putkille ja muille komponenteille.

Merikarvian matkailuyritykset kansainvälistyy – Willkommen & Welcome to Merikarvia

Merikarvian matkailuyritykset kansainvälistyy – Willkommen & Welcome to Merikarvia

 

Hankkeen rahoittaja

Leader Pohjois-Satakunta

Hankkeen toteutusaika

1.4.2017 – 31.3.2018

Projektipäällikkö

Minna Uusiniitty-Kivimäki, minna.uusiniitty-kivimaki(a)samk.fi, 044 710 3552

Tiivistelmä

Hanke on yhdeksän merikarvialaisen maaseudun mikromatkailuyrittäjän yritysryhmähanke, jota SAMK hallinnoi. Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat Purolomat Oy, Jokitähkä avoin yhtiö/Rauhanlaakson majoituspalvelut, Maatilamatkailu Koivuniemen Herra, SS Norrgrund Oy, Pikuliina/Niittyniemen lomamökit, Useimmiten Kati Oy/Ravintola Rantahuone, Vanha-Heikkilän majatalo, Saleena Oy/Mericamping ja Meriviihde Oy/Merikievari.

Hankkeen tavoitteena on lisätä yritysten kansainvälistymisvalmiuksia ja markkinatuntemusta sekä sitä kautta vahvistaa kansainvälistä matkailua hankeyrityksiin. Kohdemarkkina-alueeksi on valittu erityisesti Saksa ja englantia puhuva Eurooppa. Hankkeessa syvennetään markkinatuntemusta erityisesti perehtymällä saksalaisiin matkailijoihin kohderyhmänä, heidän ostokäyttäytymiseensä ja tarpeisiinsa suomalaisten matkailupalveluiden näkökulmasta.

Hankkeessa järjestetään koulutuksia, joiden avulla tutustutaan saksalaiseen kulttuuriin ja tapoihin sekä tehdään opintomatka Saksaan Uckermarkin alueelle. Lisäksi tuotetaan markkinointimateriaaleja kansainvälisille matkailijoille erityisesti saksan ja englannin kieliselle Euroopalle (mm. valokuvia, video, esitteitä).  

Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit (Meri-Erko)

Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit (Meri-Erko)

Hankkeen rahoittaja:
Pohjois-Pohjanmaan ELY

Hankkeen projektipäällikkö:
SAMKin projektipäällikö Riitta Tempakka, puh 044 710 3639, riitta.tempakka(a)samk.fi

Hankkeen toteutusaika:
1.1.2016–30.09.2018 

Tiivistelmä:

Meriteollisuuden, merenkulun ja satamatoiminnot käsittävä meriklusteri on merkittävä työllistäjä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Alan keskeisenä haasteena ovat nopeat muutokset globaalissa toimintaympäristössä ja osaamisen uudistumisen vaatimukset merialan muutoksessa ja kilpailuympäristössä. Toisena keskeisenä haasteena on ammattitaitoisen henkilöstön ikääntyminen ja siirtyminen pois työelämästä. Myöskään alan houkuttelevuus ei ole ollut paras mahdollinen johtuen alaa koskeneista rakenteellisista uudistuksista.

Meriklusterin ammateissa toimivilla on pääsääntöisesti kaupallinen tai tekninen perustutkinto eikä henkilöstöjoustoa tapahdu riittävästi meritekniikan ja kaupallisen- /logistiikanalan työntekijöiden välillä. Yhteisen erikoistumiskoulutuksen avulla siirtyminen tarpeen mukaisesti eri toimialojen välillä helpottuu.

Meri-Erko projektia koordinoi Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus ja siinä ovat mukana kaikki merkittävät meriklusterin korkeakouluopetusta tarjoavat tahot niin kuljetuksen ja logistiikan kuin meriteollisuudenkin piiristä: Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Yrkeshögskolan Novia), Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy sekä Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy / SAMK sekä meriteollisuuden puolelta tärkeimmät laivanrakennuksen ja meriteollisuuden kouluttajat Suomessa: Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, sekä Turun ammattikorkeakoulu Oy. Lisäksi projektissa on mukana Koneteknologiakeskus Turku Oy.

Hankkeen tavoitteena on aikaansaada totuttua vahvemman työelämäkytkennän omaavan erikoistumiskoulutuksen malli. Malli on digipedagogiikkaan perustuva ja hyödyntää digitaalisen oppimisen ratkaisuja, jotka on todettu toimiviksi. Mallia valmisteltaessa kantavana periaatteena on korkeakoulujen ja työelämän toimijoiden yhteiskehittelyn vahvistaminen ja yhdessä kokeileminen. Projektissa halutaan omalta osaltaan varmistaa koulutusverkoston ja työelämän yhteistyöllä riittävän ammattitaitoisen osaamispotentiaalin kouluttaminen meriklusterin liiketoimintaympäristöön. Hankkeessa suunnitellaan 30-60 op. laajuinen, uusimpaan tietoon ja osaamiseen perustuva koulutusmalli meriteollisuudesta, merenkulkutaloudesta ja logistiikasta alalla toimivien yritysten kanssa.

MOOC-kurssit Porin kaupungin lukioiden opiskelijoille

MOOC-kurssit Porin kaupungin lukioiden opiskelijoille

Projektipäällikkö
Harri Ketamo

Projektisihteeri
Sinikka Kyngäs

Projektin voimassaolo
1.1.2015 - 31.12.2016

Multifunctional enviroment for Well-being enhancing technology – MeWeT

Multifunctional enviroment for Well-being enhancing technology – MeWeT

Projektipäällikkö
Sari Merilampi

Projektisihteeri
Päivi Tammela

Projektin voimassaolo
1.1.2016 - 31.12.2018

NAMHUB – Preparatory project for a formation of an ecosystem to developing markets: Green, safe and smart transport and logistics hub to Namibia

NAMHUB – Preparatory project for a formation of an ecosystem to developing markets: Green, safe and smart transport and logistics hub to Namibia

Rahoittaja: TEKES

Projektipäällikkö

Minna Keinänen-Toivola

+358 44 710 3063

Kesto: 2016

 

BEAM valmisteluprojektissa suunnitellaan ja pilotoidaan ekosysteemiprojektin toimintoja vihreään, turvalliseen ja älykkääseen liikenteen ja logistiikan infrastruktuuriin ja palveluihin. Ekosysteemi perustuu paikallisiin tarpeisiin Namibiassa ja suomalaisten yritysten osaamiseen aihepiirissä.  NAMHUB projektissa valmistellaan ja luodaan suomalaisten yritysten ja tutkimustahojen kanssa ekosysteemiä joka tarjoaa tuotteita, palveluita ja koulutusta NAMHUB kokonaisuuteen. Konseptin poikkileikkaavana teemana on kestävä kehitys, joka tukee paikallista tuotteiden valmistusta, paikallisia palveluita ja koulutusta aihepiirissä.

Projektin tuloksena suomalaiset yritykset ja tutkimusorganisaatiot ovat muodostaneet NAMHUB- ekosysteemin, joka tarjoaa tuotteita, palveluita ja koulutusta Namibian markkinoille. Projektin partnerit ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Suomen ympäristökeskus ja Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Valmisteluprojektin kesto on 1.1.2016 - 30.6.2016.

NAMURBAN – Urban Resource Efficiency in Developing Countries – pilot study of Walvis Bay, Namibia

NAMURBAN – Urban Resource Efficiency in Developing Countries – pilot study of Walvis Bay, Namibia

Hankkeen rahoittaja
TEKES, Ulkoasiainministeriö

Projektipäällikkö
Minna Keinänen-Toivola, 044 710 3063, minna.keinanen-toivola(a)samk.fi

Toteutusaika
2015-2017

Lyhennelmä

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) ja paikallisen yliopiston Namibia University of Science and Technologyn (NUST)  kaksivuotisessa NAMURBAN –projektissa tutkitaan ja kehitetään kaupunkiolosuhteisiin resurssitehokas konsepti puhtaalle vedelle, uusiutuvalle energialle, asumiselle, kierrätykselle ja ICT-ratkaisuille Namibiassa. NAMURBAN (Urban Resource Efficiency in Developing Countries – pilot study of Walvis Bay, Namibia)-projektissa tutkitaan resurssitehokasta kaupunkikehitystä  kehitysmaissa. NAMURBAN perustuu tämänhetkiseen tilanteeseen ja teknologian ja järjestelmien tarpeisiin kaupunkiolosuhteissa projektin pilottimaassa Namibiassa. Tutkimusprojektissa pilottikaupunkina on Atlantin rannikoilla sijaitseva Walvis Bay, joka on eteläisen Afrikan liikenteen tulevaisuuden solmukohta. NAMURBAN projektin tutkimusteemat ja odotetut tulokset ovat ratkaisuja puhtaan veden saatavuuden, uusiutuvan energiankäytön kuten aurinkoenergian ja kohtuuhintaiseen asumisen lisääminen paikallisille ja ICT sekä IoT-sovellukset. Projektin tuloksia Namibiasta voidaan soveltaa muihin Afrikan maihin. Projektissa on aktiivisesti mukana seitsemän suomalaista yritystä, joiden osaamisalueita ovat vesi, uusiutuva energia, konseptirakentaminen, jätteiden kierrätys ja IoT ja ICT-sovellukset. Yritykset ovat Fimuskraft Oy, GA90 Recycling Oy, Naps Solar Systems Inc., Rannan Teollisuuskone Oy, Riffid Oy, Sansox Oy, ja SWOcean Oy.

NAMURBANEWS 1/2015

NAMURBANEWS 1/2106

NAMURBAN-rapotti 2016

NOPSA – Nopea ammatillinen väylä työelämään

NOPSA – Nopea ammatillinen väylä työelämään

SAMKin projektipäällikkö
Tuija Kiviaho

SAMKin projektisihteeri
Pirjo Tuomi

Projektin voimassaolo
1.10.2016–31.7.2019

Hankkeen päätoteuttaja ja koordinaattori
Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)

Hankkeen toteuttajaverkoston muodostavat ammattikorkeakoulut CENTRIA, HAMK, SAMK, TAMK ja TuAMK sekä ammattiopistot AMISTO, TREDU, TURUN KAUPUNKI ja WINNOVA.

Hankkeen tuloksena syntyy malleja tunnistaa ja tunnustaa osaamista sekä hyödyntää digitaalisia ratkaisuja opiskelun ohjauksessa ja osaamisen näkyväksi tekemisessä. Lisäksi syntyy AMK-AO-yhteistyössä suunniteltuja ja toteutettuja opintoja teli-aloilla, uraohjauksen valmennusohjelma ammatillisille opettajille ja kielten oppimiseen uusia malleja. Syntyvät mallit on tarkoitettu hyödynnettäviksi valtakunnallisesti. Hankkeen keskeiset kohderyhmät ovat ammattiin opiskelevat niin AMK:issa kuin AO:issakin, ammatilliset opettajat ja ohjaajat.

Outdoors Satakunta

Satakunnan vetovoiman kehittäminen valtakunnallisena ja kansainvälisenä luontomatkailukohteena 1.9.2015 – 28.2.2017

 
 
Tavoite
Luonto on yksi Satakunnan suurimmista valteista. Maakunnasta löytyy monia valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin arvokkaita luontokohteita, joita ei ole hyödynnetty riittävästi liiketoiminnan näkökulmasta.

Hankkeen tavoitteena on kehittää Satakunnan vetovoimaa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä luontomatkailukohteena ja edistää hyödyntämättömän luonnon liiketoimintapotentiaalin ja elinkeinomahdollisuuksien käyttöönottoa maakunnassa.

Toimenpiteet
Hanke kokoaa Satakunnan luontomatkailun kehittämistoimet ja -kentän yhtenäiseksi kokonaisuudeksi: maakunnan luontomatkailuohjelmaksi luoden yhteisen suunnan luontomatkailun kehittämiselle. Hanke liittää Satakunnan valtakunnalliseen Visit Finlandin Outdoors Finland -kehittämisohjelmaan. Toteuttamalla kehittämisohjelman toimenpiteitä hanke nostaa Satakunnan luontokohteet alueelliseen, valtakunnalliseen sekä kansainväliseen tietoisuuteen.
 
Hanke lisää luontokohteiden kiinnostavuutta ja laatua tuotteistamalla näistä vetovoimaisia tuotteita ja viemällä tuotteet monikanavaiseen, valtakunnalliseen viestintäkokonaisuuteen. Hanke lisää myös luontokohteissa tehtävää yhteistyötä.
 
Kohderyhmä
Hankkeen kohderyhmänä ovat yrittäjät, jotka edustavat laajasti eri toimialoja (luonto-, ohjelma-, palvelu-, elämystuotanto-, majoitus-, ravitsemis-, liikunta- ja hyvinvointiala), kunnat ja kuntien matkailu-, vapaa-aika-, liikunta- ja ympäristötoimet sekä matkailuun, luontoon, liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyvät kehittäjätahot ja yhdistykset, palveluita käyttävät kuluttajat.
 
Lisätietoja hankkeesta
Projektipäällikkö
Sanna-Mari Renfors
sanna-mari.renfors(a)samk.fi
044 710 3821
 
PortMate

Hankkeen rahoittaja:

Interreg Central Baltic , EU

Projektipäällikkö:

Minna Keinänen-Toivola, minna.keinanen-toivola(a)samk.fi, 044 710 3063

Hankkeen toteutusaika:

1.11.2016–31.12.2019

Hankkeen osatoteuttajat:

 • SAMK (koordinaattori)
 • Rauman kaupunki
 • Sottungan kunta
 • Kökar Havspaviljong AB
 • Gävlen kunta
 • Söderhamnin kunta

Kuvaus:

Nykyään pienvenesatamille on saaristossa haasteena erityisesti

1) turvallisen saapumisen, satamassa olon ja satamasta lähdön varmistaminen vaativissa olosuhteissa vähemmän kokeneiden veneilijöiden myötä

2) kestävän kehityksen mukaisten palvelujen puute ja

3) riittämättömät markkinointitoimenpiteet kussakin satamassa.

PortMate-projektissa näihin haasteisiin etsitään vastauksia yhdistämällä Rauma – Sottunga/Kökar – Gävle/Söderhamn -purjehduskolmio. Rauma ja Gävle ovat myös ystävyyskaupunkeja. Näillä alueilla on huikeaa potentiaalia tarjottavana vierailijoille niin luonnon kuin myös kaupunkiympäristön puolesta. Kolmion piensatamat tarvitsevat käytännön yhteistoimintaa parantaakseen paikallista ja alueellista liikkuvuutta kehittääkseen alueen turismia.

PortMate-projektin piensatamat ovat kuntien ja yksityisten yritysten omistuksessa. Käytännön toimia ovat 1) vuorovaikutteisen, nykyisiin järjestelmiin yhteensopivan, ICT-työkalun kehittäminen avustamaan veneilijöitä saapumaan ja lähtemään satamasta turvallisesti sekä takaamaan turvallisen satama-ajan

2) kestävät ja resurssitehokkaat investoinnit maalla, kuten aurinkopaneelit, sanitaatio ja wifi

3) piensatamaoperaattoreiden ja veneilijöiden lähentäminen tarvittavien palveluiden ja yhteistoiminnan          esimerkiksi markkinoinnin alueella.

PortMate-projekti takaa turvalliset, sopivat ”vihreät palvelut” ja yhteismarkkinointia piensatamille. Projektin parhaat käytänteet jaetaan muille Keskisen Itämeren alueen satamille ja veneilijöille ICT-työkalun ja erilaisten seminaarien avulla. Lopputulemana projektissa ovat parantuneet palvelut 19 pienvenesatamassa. 

Proto Garage

Proto Garage

Projektipäällikkö
Kari Laine

Projektisihteeri
Päivi Tammela

Projektin voimassaolo
15.10.2015 - 14.10.2018

Raksa Erko – rakennusalan erikoistumiskoulutuksen kehittäminen

Raksa Erko – rakennusalan erikoistumiskoulutuksen kehittäminen

Projektipäällikkö
Jarkko Heinonen

Projektisihteeri
Päivi Tammela

Projektin voimassaolo
1.1. - 31.12.2016

Restonomien koulutuksen ja elinkeinon yhteiskehittäminen (ReKey)

Hankkeen rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen toteutusaika
1.2.2017 - 31.1.2019

Hankkeen projektipäällikkö
Vappu Salo, vappu.salo(a)samk.fi, 044 710 3823

Lyhennelmä
ReKey-hankkeessa kehitetään uudenlaista yhteistoimintamallia, joka vahvistaa ammattikorkeakoulun roolia kansallisessa innovaatioekosysteemissä. Ammattikorkeakoulun ja elinkeinoelämän yhteistoimintamallilla pyritään vahvistamaan suomalaisen majoitus- ja ravitsemisalan palvelukehittämisosaamista ja siten kilpailukykyä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulujen välistä vuorovaikutusta yhteistoimintamallin avulla. Kansallinen osaamisen vaihto, esimerkiksi yhteisen koulutustarjonnan tai opintopolkujen muodossa parantaa yhteistoimintaa koulutuksen ja elinkeinon sekä opettajien ja opiskelijoiden välillä. Yhdenvertaisia mahdollisuuksia erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten digitaalisten palvelujen hackathon kehitetään osallistavilla menetelmillä. Hankkeessa lisätään myös tietoisuutta eri ammattikorkeakoulujen kansainvälisistä tutkimuksesta ja yhteistyöstä. Restonomin profiilin nostaminen on tarpeen erityisesti tutkimus- ja kehittämistyön osalta. Ammattikorkeakoulujen tutkimustoimintaa tunnetaan elinkeinossa huonosti, esimerkiksi ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tutkimustyön osalta. Jatkuvuutta toiminnalle pyritään luomaan living lap -toimintamallin avulla.

RoboCoast–automaation ja robotiikan keskus

RoboCoast–automaation ja robotiikan keskus

Hankkeen toteutusaika
16.6.2015–18.8.2017

Projektipäällikkö
Marko Mikkola, 044 710 3724, marko.mikkola(a)samk.fi

Hankkeen rahoittaja
Keski-Suomen ELY-keskus / EAKR-toimintaympäristötuki

Lyhennelmä
Digitaalisuus, automaatio ja robotiikka lisääntyvät koko ajan ja yrityksillä on oman tulevaisuutensa varmistamiseksi tarve automatisoida toimintaa ja digitalisoida tietotyötä. Käytännössä yritysten toimintaympäristö muuttuu parhaillaan nopeammin kuin yritykset. Kun yrityksesi järjestää kehityspäivän tai käynnistää strategiatyön, tilaa RoboCoast-projektilta maksuton alustuspuheenvuoro. Kerromme digitalisaatiosta ja teknologian kehityssuunnista kuulijoita aktivoivalla tavalla.

Robocoast Satakunnassa -verkkosivut

eakr_vipuvoimaa_vaaka_web

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke II

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke II

Projektipäällikkö
Soile Vahela

Projektisihteeri
Sinikka Kyngäs

Aika
1.11.2015–31.10.2018

Tiivistelmä

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke 2  on tiedonvälityshanke, joka lisää maaseutumatkailussa toimivien tahojen välistä vuorovaikutusta, verkostoja ja kumppanuuksia sekä maaseudulla toimivien yritysten liiketoimintaosaamista siten, että maaseutumatkailu ja sen arvostus toimialana kasvaa edelleen maakunnassa.

Hanke toimii Satakunnan maaseutumatkailukentän yleisenä tiedonvälittäjänä, kentän kokoavana toimijana ja kehittämistoimenpiteiden koordinoijana.

Hankkeen tavoitteena on tiedotustoiminnan kautta edistää maaseutumatkailua elinkeinona, vahvistaa maaseutumatkailussa toimivien yrittäjien liiketoimintaosaamista ja verkostoitumista sekä tiivistää koko maaseutumatkailukentän kehittämistoimia päällekkäisyyksien välttämiseksi ja yhteisen suunnan varmistamiseksi.

Hanke lisää tietoisuutta Satakunnan maaseutumatkailuyrityksistä ja tuotteista.

Lisäksi hanke toimii Visit Finlandin valtakunnallisten matkailun kehittämisohjelmien ja -strategioiden sekä valtakunnallisen maaseudun matkailun koordinointihankkeen maakunnallisena vastinparina tuoden valtakunnallista tietoa maakuntaan.

Hanke varmistaa Satakunnan maaseutumatkailun kehityksen etenemisen samansuuntaisesti sekä maakunnan sisällä että suhteessa muun valtakunnan kehitykseen.

Satakunnasta Euroopan robotiikkamaakunta - kansallisesta brändistä Euroopan osaamiskeskittymäksi

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektipäällikkö: Timo Kerminen

Projektisihteeri: Päivi Tammela

Toteutusaika: 1.2.2017-31.12.2019

 

Kuvaus:

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Satakunnan alueen profiloitumista robotiikan ja automaation vahvana osaajana sekä kansallisesti että kansainvälisellä tasolla. Profiilia vahvistetaan eri toimijoiden, muun muassa rahoittajien, kehittämisorganisaatioiden ja korkeakoulujen, yhteistyöllä, jonka avulla Satakuntaan luodaan tulevaisuuteen katsova ja sitä luova strategia. Alueella toimii jo nyt vahva ja monipuolinen Robocoast-automaatioklusteri, jonka ansiosta eri toimijat voivat kohdata toisensa luontevasti ja ammentaa toistensa osaamisesta sekä resursseista.

Hankkeen tuloksena käynnistetään Satakunnan Ammattikorkeakouluun Robotiikka Akatemia, joka vahvistaa edelleen alueen robotiikan sekä automaation osaamista ja tutkimusta. Akatemian tavoitteena on lisätä tietoisuutta robotiikasta ja automaatiosta ihmisten ja yritysten parissa.

Satakuntalaiset matkailuyritykset Kiinan markkinoille -yritysryhmähanke

Satakuntalaiset matkailuyritykset Kiinan markkinoille -yritysryhmähanke

 

Hankkeen rahoittaja

Leader Pyhäjärviseutu

Hankkeen toteutusaika

13.3.– 31.10.2017

Projektipäällikkö

Minna Uusiniitty-Kivimäki, minna.uusiniitty-kivimaki(a)samk.fi, 044 710 3552

Tiivistelmä

Hanke on kolmen satakuntalaisen maaseutumatkailuyrittäjän yritysryhmähanke, jonka tavoitteena on kehittää yritysten kansainvälistymistä, tarjota niiden tuotteita Kiinan matkailumarkkinoille ja lisätä kiinalaisten matkailua Satakunnassa. Hankkeessa mukana olevat yritykset ovat Uusi Sieravuori Oy Eurasta, Ali-Ketolan tila Kokemäeltä ja Korsuretket Oy Jämijärveltä. SAMK toimii hankkeen hallinnoijana.

Yritykset tuotteistavat hankkeessa vetovoimaisia matkailutuotteita Kiinan markkinoille sopiviksi ja kokoavat markkinointimateriaalia kiinan kielellä. Hankeyritykset osallistuvat Shanghaissa järjestettäville ITB China -matkamessuille 10.-12.5.2017. Messumatkalla vieraillaan myös Satakunnan ystävyyskaupungissa Changzhoussa yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun Kiina-hankkeen kanssa. Changzhoussa järjestetään yritysryhmän matkailupalvelutuotteiden esittelytilaisuus ystävyyskaupungin matkailusta vastaaville virkamiehille ja alueen matkailutoimistoille.

Toimenpiteet edistävät mukana olevien matkailuyritysten kansainvälistymistä, yhteistyötä toisten yrittäjien kanssa ja yritysten kilpailukykyä. Yritysten lisääntyvä tietämys kiinalaisesta kulttuurista ja matkailijoiden tarpeista parantaa liiketoimintamahdollisuuksia ja monipuolistaa yritysten palvelutarjontaa.

 

Safety Enhancements in transport by Achieving Human Orientated Resilient Shipping Environment (SEAHORSE)

Safety Enhancements in transport by Achieving Human Orientated Resilient Shipping Environment (SEAHORSE)

 

Hankkeen rahoittaja
EU-komissio

Hankkeen projektipäällikkö / koordinaattori
Heikki Koivisto, heikki.koivisto(a)samk.fi, 044 710 3674

Hankkeen toteutusaika
Syksy 2013 – syksy 2016

Hankkeen osatoteuttajat

 • UNIVERSITY OF STRATHCLYDE
 • NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK – TNO
 • DEEP BLUE SRL
 • LLOYD'S REGISTER EMEA
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Calmac Ferries Ltd
 • DANAOS SHIPPING COMPANY LTD
 • Kahn Scheepvaart B.V.
 • THE PROVOST, FELLOWS, FOUNDATION SCHOLARS & THE OTHER MEMBERS OF BOARD OF THE COLLEGE
 • ESM Instituto de Investigación en Seguridad y Factores Humanos, S.L.
 • AP&A Ltd
 • Kratis Training & Consulting Ltd

Lyhennelmä
Ilmailuteknologiassa turvallinen ja luotettava operointi on elintärkeää onnettomuuksien ja virheiden ennaltaehkäisyssä, jotta voidaan välttyä merkittäviltä inhimillisiltä ja aineellisilta menetyksiltä. Ilmailuteknologia onkin johtanut tietä inhimillisten erehdysten välttämisessä hyödyntäen erilaisia työkaluja ja menetelmiä. SEAHORSE-hankkeessa tarkoituksena on soveltaa näitä työkaluja ja siirtää räätälöidyt järjestelmät merenkulkuun tehokkuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi.

Lisätietoja: www.seahorseproject.eu

SEAHORSE-kysely (englanninkielinen)

Simulointiympäristöllä uusia ulottuvuuksia tuotannon automatisointiin

Simulointiympäristöllä uusia ulottuvuuksia tuotannon automatisointiin

Hankkeen rahoittaja
Keski-Suomen ELY-keskus / EAKR, Euroopan aluekehitysrahasto

Hankkeen toteutusaika
1.6.2015 - 31.5.2017

Hankkeen projektipäällikkö
Mirka Leino, mirka.leino(a)samk.fi, 044 710 3182

Lyhennelmä
Satakunnan ammattikorkeakoululle suunnitellaan ja toteutetaan pk-yritysten simulointitarpeisiin räätälöitävä simulointiympäristö. Hyvin suunniteltu ja toteutettu simulointiympäristö tarjoaa uusia ulottuvuuksia yritysten tuotantoprosessien ja tuotteiden digitalisointiin ja automatisointiin. Simulointiympäristöstä voivat hyötyä erityisesti teollista tuotantoa harjoittavat yritykset, mutta tietysti myös tuotantoprosesseja, niiden osia ja laitteita valmistavat yritykset. Kun simulointiympäristössä käytettävät mallinnustekniikat, komponentit, liitynnät ja simulointitavat määritellään tarkasti, sopivat kaikki mallinnetut komponentit ja simulaatio yhteen ja simulointiympäristö täydentyy jokaisen simulaation myötä. Tämä taas nopeuttaa uusien simulaatioiden aloittamista, kun kaikkia osia ja komponentteja ei tarvitse aina mallintaa uudestaan. Vastaavasti myös erilaisten solujen simulaatioita voidaan hyödyntää myöhemminkin monessa erilaisessa kohteessa.

 

 

 

Sinisen biotalouden aineettomasta arvonluonnista kasvua Satakuntaan: kestävän merellisen matkailun koulutuskokeilu

Sinisen biotalouden aineettomasta arvonluonnista kasvua Satakuntaan: kestävän merellisen matkailun koulutuskokeilu

 

Hankkeen rahoitus

Satakuntaliitto, AIKO-kokeiluraha

Projektipäällikkö

Jaana Ruoho, p. 044-7103825, jaana.ruoho@samk.fi

Projektisihteeri

Anu-Susanna Koskela, p. 044-710 3293, anu-susanna.koskela@samk.fi

Toteutusaika

1.11.2017-31.1.2019

Tiivistelmä

Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä on kestävän merellisen matkailun koulutuskokeilu. Koulutuskokeilua varten luodaan innovatiivinen, rajat rikkova ja monialainen opetussuunnitelma osaamissisältöineen. Opetussuunnitelmalla tarkoitetaan kestävän merellisen matkailun erikoistumismoduulia (20-25 op), joka voidaan ketterästi kytkeä osaksi tutkintokoulutusta moniin erilaisiin koulutusohjelmiin, ja josta voidaan irrottaa osia täydennys- ja yrityskoulutukseen. Koulutuskokeilua kehitetään palautteen perusteella ja tämä jatkuu hankkeen päätyttyä osana SAMKin tarjoamaa matkailun koulutusta. Hankkeen tuloksena syntyy näin ollen merellisen matkailun opetussuunnitelma osaamissisältöineen ja verkostoineen sekä tämän pilotointi palautteineen. Hanke tukee ennakoivaa rakennemuutosta Satakunnassa keskittymällä kasvavan sinisen biotalouden aineettoman arvonluonnin eli tässä yhteydessä merellisen matkailun osaamisen kehittämiseen. Lisääntyvän osaamisen kautta hanke edistää merellisen matkailun avaamiin liiketoimintamahdollisuuksiin tarttumista sekä Pohjanlahden kestävää hyödyntämistä matkailuliiketoiminnassa.

                                                                    

Koulutuskokeilun tärkeimmät toimenpiteet ovat

 • Osaamistarpeiden selvittäminen
 • Opetussuunnitelman kehittäminen koulutuskokeilua varten
 • Koulutuskokeilun toteuttaminen ja kokemusten kerääminen
 • Liittyminen alan kansainvälisiin verkostoihin.

Hankkeessa toimivat Jaana Ruoho ja Sanna-Mari Renfors matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmästä.

 

SOLARLEAP Satakunta: Systemaattisella prosessilla aurinkoenergialiiketoimintaan

SOLARLEAP Satakunta:
Systemaattisella prosessilla aurinkoenergialiiketoimintaan

1.1.2015 – 30.6.2017

Tutustu tarkemmin Solarforum.fi

 

Sotelika-alan erikoistumiskoulutusten tarpeiden kartoittaminen

Sotelika-alan erikoistumiskoulutusten tarpeiden kartoittaminen

Projektipäällikkö
Eeva-Liisa Moisio

Projektisihteeri
Päivi Tammela

Projektin voimassaolo
15.12.2015 - 31.7.2017

SomeBody

SomeBody 

Hankkeen rahoittaja
THL Terveyden edistämisen määräraha

Hankkeen projektipäällikkö
Marjo Keckman, 044 710 3866, marjo.keckman(a)samk.fi

Hankkeen toteutusaika
1.1.2015 – 31.10.2017

Hankkeen osatoteuttajat

Hankkeen yhteistyökumppanit: Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK, Sataedu (ammatillinen oppilaitos), Porin kaupungin koulutusvirasto/sivistyskeskus (Kuninkaanhaan yläkoulu), Ulvilan kaupunki (Friitalan koulu), Mediverkon Lastensuojelulaitos Eemeli (Harjavalta)

Lyhennelmä

Lasten ja nuorten pahoinvointia voidaan vähentää kehotietoisuutta, hyvinvointi- ja terveystaitoja edistämällä. SAMKissa kehitetyssä pilotointivaiheessa olevassa SomeBody -menetelmässä korostetaan kehon ja mielen välistä yhteyttä. Tässä hankkeessa menetelmää kehitetään ja levitetään yhteistyössä AMKien, ammatillisen oppilaitoksen, peruskoulujen, lastensuojelulaitosten kanssa sekä innovaatioympäristön kautta. Tuloksena hyvinvointialan ammttilaiset ja ammattiin opiskelevat saavat uuden toiminnallisen menetelmän vaikuttaa lapsen ja nuoren kykyyn tunnistaa hyvinvointitaitojaan ja terveystaitoja.

SomeBody -menetelmässä edistetään kehotietoisuutta (liikkumis-, hengitys-, rentoutus- ja kehonkuvaharjoituksin) ja työstetään liikkeestä tulleita kokemuksia ryhmässä toimien, pohtien ja osallisuutta vahvistaen. Menetelmässä on yhdistetty psykofyysisen fysioterapian ja psykososiaalisen ohjaustyön menetelmiä. Lähtökohtana on vaikuttaa ajatusten ja tunteiden kohtaamiseen sekä niiden työstämiseen erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Menetelmä painottaa mielen, kehon, ajatusten, tunteiden, hyvinvoinnin ja terveyden suhdetta toisiinsa ja lapsen ja nuoren hyvinvointiin. SomeBody® on malli, jossa huomioidaan yksilön suhde ympärillä oleviin muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan.  SomeBody® on vuorovaikutuksellisen ohjaustyön työväline ennaltaehkäisevässä ja kuntouttavassa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työssä.

SomeBody hankkeen lähtökohtana on, että eri toimintaympäristöissä toimivien ammattilaisten kanssa suunnitellaan lasten ja nuorten tarpeiden mukainen SomeBody -menetelmän toteutus. Lapset ja nuoret ovat alusta lähtien mukana toiminnan suunnittelussa yhdessä aikuisten kanssa. Erityisesti he osallistuvat SomeBody -menetelmään liittyvän ryhmä- ja yksilötoiminnan suunnitteluun. 

Suurin hyöty terveyserojen kaventamisessa saavutetaan, kun terveys- ja hyvinvointitaitoja kohennetaan heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten ryhmissä. Hankkeen kohderyhmistä erityisesti lastenkotien lapset ja nuoret kuuluvat riskiryhmiin. Kehotietoisuuden ja dialogisuuden tukeminen vahvistaa lapsen ja nuoren valmiuksia sosiaalisuuteen, fyysiseen aktiivisuuteen ja oman terveyskäyttäytymisensä huomioimiseen ja muuttamiseen.

Lisätietoja ja esimerkkiharjoitteita osoitteessa: somebody.samk.fi

Sosiaalinen kampus – yksilöllisiä polkuja kohti yhteisöllistä oppimista

Sosiaalinen kampus – yksilöllisiä polkuja kohti yhteisöllistä oppimista

Hankkeen rahoittaja
Keski-Suomen ELY-keskus, ESR

Hankkeen projektipäällikkö
Tomi Kuusimäki, 044 710 6113, tomi.kuusimaki(a)samk.fi

Hankkeen toteutusaika
1.2.2015 - 31.1.2017

Lyhennelmä
Sosiaalisen kampuksen tavoitteena on koulutuksesta työelämään siirtymisen nopeuttaminen kehittämällä uudenlainen palvelumanagerointiverkosto toimijoiden välillä. Palvelumanageroinnin näkökulma on oppilaitostasosta ja organisaatiorajoista riippumaton. Manageroinnin pääperiaatteena on asiakas- ja tarvelähtöisyyden huomioiminen niin yksittäisen henkilön kuin yritysten näkökulmasta. Tavoitteena on, että projektin päätyttyä

palvelumanagerointiosaaminen jää osaksi organisaatioiden normaalia toimintaa. Palvelumanagerien tehtävänä on tunnistaa opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita erityisesti koulutukseen tai työelämään siirtymisessä. Lähtökohtana on elinikäisen oppimisen polkujen yksilöllisempi tunnistaminen.

Sosiaalisen kampuksen tavoitteena on koulutuksen ja kehittämistoiminnan työelämälähtöisyyden parantaminen. Työelämälähtöisyyden kehittämistä toteutetaan erityisesti verkoston toimijoiden, yritysten ja 3. sektorin yhteisillä projektioppimisympäristöillä. Projektioppimisympäristöjen avulla käytännön tieto siirtyy suoraan yritysten, 3.sektorin ja oppilaitosten välillä. Monialaisia oppimisympäristöjä toteutetaan hankkeen aikana vähintään viisitoista.

Sosiaalinen kampus Facebookissa

Hankkeen verkkosivut

Standardisarjan SFS-EN 806 käytön edistäminen

Standardisarjan SFS-EN 806 käytön edistäminen

Projektipäällikkö
Tuija Kaunisto

Projektisihteeri
Päivi Tammela

Projektin voimassaolo
1.6.2016 - 31.1.2017

STEP-C Satakuntalaisen innovaatiotoiminnan keskittymä

STEP-C 

Satakuntalaisen innovaatiotoiminnan keskittymä

Rahoittaja: Pirkanmaan liitto

EU-rahoitusohjelma: EAKR

Projektipäällikkö

Markku Paukkunen

+358 44 701 3152

Toteutus: 2016–2017

 

Hanke synnyttää Changzhouhun Kiinaan suomalaisten korkeakoulujen tutkimusosaamisen tukemana suomalaisen innovaatiotoiminnan keskittymän.

STEP-C luo uuden toimintatavan, joka on läheisessä vuorovaikutuksessa Finpron ja Team Finlandin kanssa.

Korkeakoulujen ja yritysten välille syntyy konkreettista tutkimusyhteistyötä ja yrityksille liiketoimintaa Kiinaan.

Korkeakoulut ja yritykset saavat osaamisen ja tiedon siirron sekä verkostojen kehittämisen kautta hankkeelta

 • Kiina-tietoutta, sparrausta ja lisävalmiutta kansainvälistymiseen
 • valmiit kontaktit kohdealueilla Kiinassa ja kiinalaisten henkilöiden tuen yhteydenpitoon
 • vahvan tuen kansainvälisen toiminnan aloitukseen (tilat, asiakashankinnan tuki, tutkimustuki yms).

Hanke tarjoaa yrityksille poikkeuksellisen ja ainutlaatuisen väylän Kiinan markkinoille. Verkostossa on suomalaisia ja kiinalaisia kv-asiantuntijoita, suomalaisia ja kiinalaisia korkeakouluja sekä Kiinan alueviranomaisia.

Yhteistyön tuloksena Changzhouhun syntyy ”Finnish Technology Showroom”, jossa voidaan esitellä suomalaisia kehittyneitä teknologisia ratkaisuja. Showroomin yhteydessä ovat korkeakoulujen tutkimustilat.

STUDENTS IN. IDEAS GLIDE. Satakunnan kehittäminen eurooppalaisten korkeakoulujen yhteistyöllä

STUDENTS IN. IDEAS GLIDE.

Satakunnan kehittäminen eurooppalaisten korkeakoulujen yhteistyöllä

Hankkeen rahoittaja
Satakuntaliitto

Hankkeen projektipäällikkö
Krista Leväjärvi, puh 044 710 9816, krista.levajarvi(a)samk.fi

Hankkeen toteutusaika
1.10.2015–30.9.2017

Lyhennelmä
Hankkeen tarkoituksena on lisätä Satakunnan kiinnostavuutta  eurooppalaisten opiskelijoiden ja korkeakoulujen keskuudessa ja välittää hyviä sosiaali- ja kasvatusalan käytäntöjä ja osaamista satakuntalaisten hyvinvointipalvelujen tuottajille. Projektissa toteutetaan online- ja intensiiviopiskelua Satakunnan ammattikorkeakoulussa eurooppalaisten korkeakoulujen yhteistyönä sekä levitetään tutkivan ja vertailevan opiskelun tuloksia. Projektin kohderyhmiä ovat eurooppalaisten korkeakoulujen opiskelijat, opettajat/tutkijat ja Satakunnan hyvinvointialan ammattilaiset. Projektista hyötyvät opiskelijat,  ammattilaiset, Satakunta. Projektissa kehitetään maakunnan kansainvälistä toimintavalmiutta ja verkottumista eurooppalaisten korkeakoulujen kanssa sekä käytettävissä olevaa opetusteknologiaa. Projektin seurauksena Satakunnan maine ja tunnettavuus korkeakoulumaakuntana vahvistuu Euroopassa ja Suomessa.

satakuntaliitto_web

Sähköisten kaupunkipyörien järjestelmä

Hankkeen rahoittaja
Satakuntaliitto (AIKO-rahoitus), Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Porin kaupunki

Projektipäällikkö
Riitta Dersten, riitta.dersten(a)samk.fi, 044 710 3692

Toteutusaika
1.1.2017-31.12.2017

Tiivistelmä
Hankkeen tavoitteena on käynnistää sähköisen kaupunkipyöräjärjestelmän kehittäminen. Järjestelmästä muodostuu uusiutuvaan energiaan pohjautuva älykkään liikenteen palvelukonsepti. Hankkeen tuloksena syntyy aurinkoenergiaa hyödyntävä sähköisten kaupunkipyörien lataus- ja varausjärjestelmän pilotti SAMKin Asema-aukion yhteyteen.

 

TaideART – Taiteilijan ansaintamallit, roolit, ja toimeentulo

TaideART – Taiteilijan ansaintamallit, roolit, ja toimeentulo

Projektipäällikkö
Tomi Kuusiniemi

Projektisihteeri
Pirjo Tuomi

Projektin voimassaolo
1.11.2015 - 31.10.2017

Luovan talouden merkityksen korostuminen liittyy koko taloudellisen tuotannon murrokseen. Luovien alojen osaamisen, tuotteiden ja palvelujen hyödyntämisestä muilla aloilla on tullut merkittävä kilpailutekijä. Tuotteistaminen, oman taiteen esilletuominen ja toimivien toimintamallien soveltaminen vaativat taitoja, jotka eivät suoranaisesti liity taiteen tekemiseen ja luomisprosessiin. Ne tukevat taiteilijan menestystä ja ovat siksi välttämättömiä, mutta ovat taiteen ulkopuolisina taitoina kehitettävissä vasta taiteellisen perusosaamisen jälkeen. Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo (TaideART) on kuuden ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jonka aikana kehitetään ja pilotoidaan taiteilijoille tuotteistamisen keinoja ja tuotemalleja yhteistyössä työelämän (mukana yrityksiä, kuntia ja yhdistyksiä) ja useiden eri taidealojen kanssa.

Työpajat

Hankkeessa toteutettava kehitystyö, koulutus ja pilotointi on jaettu kuuteen työpakettiin, joista kustakin vastaa yksi hankkeen osatoteuttajista:

 1. Taiteesta liiketoimintaa

 2. Taiteilijan kommunikaation välineet ja väylät

 3. Liiketoimintaosaaminen eli näin pystyn elämään toteutuksillani

 4. Digitaalinen ratkaisuosaaminen

 5. Taiteilijan uudet roolit

 6. Asiakaslähtöinen taiteellinen työ.

Tuotteistaminen, oman taiteen esilletuominen ja toimivien toimintamallien soveltaminen vaativat taitoja, jotka eivät suoranaisesti liity taiteen tekemiseen ja luomisprosessiin. Ne tukevat taiteilijan menestystä ja ovat siksi välttämättömiä, mutta ovat taiteen ulkopuolisina taitoina kehitettävissä vasta taiteellisen perusosaamisen jälkeen. Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo (TaideART) on kuuden ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jonka aikana kehitetään ja pilotoidaan taiteilijoille tuotteistamisen keinoja ja tuotemalleja yhteistyössä työelämän (mukana yrityksiä, kuntia ja yhdistyksiä) ja useiden eri taidealojen kanssa. TaideART pohjaa aiemmin toteutettuihin taiteilijan työllistymistä edistäviin hankkeisiin ja vastaa osaltaan Cuporen tutkimuksessa ”Pitäisi laajentaa työalaansa” esille nostettuihin taiteen kentän ja koulutuksen ongelmakohtiin.

Teosten hankinta

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) järjestää avoimen, valtakunnallisen taidekilpailun. Kilpailulla etsitään 2017 valmistuvan SAMKin uuden kampusrakennuksen aulaan kahta pysyvää, julkista teosta. SAMK haluaa toteuttaa prosenttiperiaatetta taiteen hankkimiseksi.
Haettava avustus on tarkoitettu teosten toteuttamiskustannuksiin ja taiteilijapalkkioihin.

Yrittäjyysenergiaa

Hankkeen tavoitteena on tarjota pääasiassa 15-25-vuotiaille nuorille ennen yrityksen perustamista innostava, yrittäjyyteen kannustava ja perehdyttävä infopaketti. Tavoitteena on samalla parantaa
nuorten työelämävalmiuksia, verkostoitumista toistensa ja paikallisten yrittäjien kanssa sekä tukea työelämän kohtaamista jo kouluaikana. Pääkohderyhmänä ovat nuoret, yrittäjyyttä harkitsevat/perustamassa olevat sekä aiheesta aidosti kiinnostuneet alueiden nuorisotyöttömät. Kurssi toteutetaan Huittisissa ja Säkylässä. Kumppanina SAMK, mukana aikuisopisto, TE-toimisto, Etsivä Nuorisotyö, Huittisten ja Säkylän lukiot. Kouluttajina SAMKin opettajat ja alueen yrittäjät.

TAITE – Taiteella ja teknologialla moderneja hyvinvointipalveluita

TAITE – Taiteella ja teknologialla moderneja hyvinvointipalveluita

 

Projektipäällikkö
Janika Tommiska

Projektisihteeri
Maija Hannukainen

Projektin voimassaolo
1.1.2017 - 31.12.2017

 

TAITE -hankkeessa kokeillaan KO-KOO-MO ry:n kehittämää terapeuttista palikkateatterikonseptia sekä sen laajennoksena syntynyttä SAMKin kehittämää digitaalista MEMO palikkamuistio -mobiilisovellusta uudenlaisten SOTE -palveluiden raaka-aineina. Sosiaali- ja terveysalan (SOTE) palvelujärjestelmä on murroksessa, mikä aikaansaa mahdollisuuksia ja painetta uusille innovatiivisille tarveperusteisille hyvinvointipalveluille. Uudenlaisten erityisesti ennaltaehkäisevien palveluiden tarve onkin jatkuvasti noussut esille. Kehittämismahdollisuuksia parantavat entisestään digitalisaatio ja nopeasti kehittyvä teknologia. TAITE –hankkeessa innovatiivisia taidetta ja teknologiaa yhdistäviä työkaluja kokeillaan osana olemassa olevia SOTE-palveluita ja luodaan kokeilujen pohjalta palvelumalleja täysin uudenlaisille palveluille. Kokeiluiden myötä opitaan eri työkalujen roolista ja mahdollisuuksista hyvinvointipalveluiden tuottamisessa eri kohderyhmille. Päätuloksena syntyvät yleisemminkin käyttökelpoiset hyvinvointipalvelumallit erityisesti ennaltaehkäisevän toiminnan tueksi. Palvelumallien ja uusien työkalujen myötä hankkeen odotetaan tuotavan uusia työllistymis- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen toteuttavat SAMK ja KO-KOO-MO ry. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat: Suomen Punainen risti / Satakunnan Vastaanottokeskus, Porin kaupunki / erityislasten koulu sekä vanhainkoti, Kaunummen Koti ja Happy Elderly Appartment palvelukoti (Changzhou, Kiina).

Teosten hankinta julkisiin tiloihin ja valtakunnallisen taidekilpailun järjestäminen

Teosten hankinta julkisiin tiloihin ja valtakunnallisen taidekilpailun järjestäminen

Projektipäällikkö
Tuula Rouhiainen-Valo

Projektisihteeri
Pirjo Tuomi

Projektin voimassaolo
1.6.2016 - 31.12.2017

12 unelmaa -yritysryhmähanke

Hankkeen rahoittaja

Leader Pyhäjärviseutu

Hankkeen toteutusaika

01.06.2017 - 31.12.2018

Projektipäällikkö

Minna Uusiniitty-Kivimäki, minna.uusiniitty-kivimaki(a)samk.fi, 044 710 3552

Tiivistelmä

12 unelmaa -yritysryhmähanke on kolmen euralaisen, matkailusta uutta kasvua hakevan mikroyrityksen tarpeista lähtevä hanke. Hanke keskittyy uusien hyvinvointimatkailutuotteiden tuotteistamiseen sekä näiden markkinoinnin ja myynnin edistämiseen: päätavoitteena on 12 unelmaa hyvinvointimatkailun tuoteperheen lanseeraus ja yritysten profilointi hyvinvointimatkailupalveluja ympäri vuoden tuottavina yrityksinä.

Yrittäjät kouluttautuvat hyvinvointimatkailun tuotteistamisen osaajiksi ja lisäävät osaamistaan erilaisten ammattikurssien avulla. He teettävät erilaisia markkinointimateriaaleja kuten uusia valokuvia ja videoita sekä esitteitä yrityksistään ja tuotteistaan sekä tekevät yhdessä markkinointitoimenpiteitä. Lisäksi yritykset syventävät markkinatuntemusta ja testaavat uusia tuotteitaan uusille valituille kohderyhmille.

Uutta avointa energiaa

Uutta avointa energiaa

Hankkeen rahoittaja
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / ESR

Hankkeen kesto
1.8.2015 - 30.7.2018

Projektipäällikkö
Marko Kukka, marko.kukka(a)samk.fi, 044 710 3185

Hankkeesta tarkemmin nettisivulla uusiavoinenergia.fi

Vedenlaadun vaikutuksen messinkikomponentteihin ja muoviputkimateriaaleihin: Case Rauma

Vedenlaadun vaikutuksen messinkikomponentteihin ja muoviputkimateriaaleihin: Case Rauma

Projektipäällikkö
Martti Latva

Projektisihteeri
Päivi Tammela

Projekti voimassaolo
1.12.2015 - 30.12.2017

5VTA – Viisi vaikuttavaa teknologia-askelta elintarvikealan PK-yrityksissä

5VTA – Viisi vaikuttavaa teknologia-askelta elintarvikealan PK-yrityksissä

Projektipäällikkö
Mirka Leino

Projektisihteeri
Leena Ahlgren

Toteutusaika
1.9.2016 - 31.12.2018

Kuvaus

Elinkeinorakenteen muutostilanteessa elintarviketeollisuuden kustannuskilpailukyvyn parantamisen merkitys
korostuu, koska elintarviketeollisuuden välillinen työllisyysvaikutus on merkittävä: yksi elintarviketeollisuuden
työpaikka luo keskimäärin neljä työpaikkaa muille toimialoille.

Viisi vaikuttavaa teknologia-askelta elintarvikealan pk-yrityksissä -hankkeessa keskitytään tunnistamaan,
evaluoimaan ja mallintamaan toimintatapoja, joiden avulla pienet ja keskisuuret elintarviketeollisuuden yritykset
pystyvät kustannustehokkuuttaan parantamalla lisäämään kilpailukykyään. Hankkeen kehittämistoimet
kohdistetaan erityisesti isoissa elintarviketeollisuuden yrityksissä hyödynnettävien teknologioiden
alasskaalaamiseen, tuotannon kohdennettuun automatisointiin, energian tuottamisen ja käyttämisen
optimointiin sekä hukkaenergian hyötykäytön mahdollisuuksien selvittämiseen.

Hankkeessa tavoitellaan viiden askeleen mallia elintarviketeollisuuden pk-yrityksissä tehtävään,
kustannustehokkuutta parantavaan teknologiakehittämiseen. Mallintaminen tapahtuu yritysten kanssa
tunnistettavissa kehittämiskohteissa tehtävien selvitysten, teknologiademonstraatioiden ja -pilottien perusteella.

Jokaisessa kehittämiskohteessa tavoitellaan viiden merkittävimmän kehittämisaskeleen tunnistamista.
Näillä askelilla edetään toteuttamalla tarpeen mukaan teknologiaselvityksiä, -demonstraatioita ja pilotteja.
Tehtyjen toimenpiteiden perusteella mallinnetaan yleisellä tasolla hyödynnettävissä oleva viisiaskelisen
teknologiakehittämisen opas elintarviketeollisuuden pk-yrityksille.

Hanke toteutetaan Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla 1.9.2016-31.12.2018

Lisätietoja:

projektipäällikkö Mirka Leino, Satakunnan ammattikorkeakoulu, 044 710 3182
projektipäällikkö Juha Palomäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 040 830 4247

Virtuaalinen vesihuoltokoulutus

Virtuaalinen vesihuoltokoulutus

Projektipäällikkö
Aino Pelto-Huikko

Projektisihteeri
Päivi Tammela

Projektin voimassaolo
1.6.2015 - 31.5.2016 - 31.10.2016

WATERCHAIN – Pilot watersheds as a practical tool to reduce the harmful inflows into the Baltic Sea

Pilot watersheds as a practical tool to reduce the harmful inflows into the Baltic Sea, WATERCHAIN

Rahoittaja
Interreg Central Baltic

Projektipäällikkö
Merja Ahonen
044 710 3061

Kesto
10/2015 – 9/2018

Pääkumppani
Satakunta University of Applied Sciences, Pori, Finland

Projektikumppanit
Pyhäjärvi Instituutti
Turun Ammattikorkeakoulu
KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden
Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia
Estonian Environmental Research Centre, Tallinn, Estonia
Riga Technical University, Riga, Latvia
Foundation "Institute for Environmental Solutions", Priekuļu county, Latvia
Åland Waterwork Ltd., Jomala, Åland

 

WATERCHAIN-projekti auttaa vähentämään ravinteiden ja vaarallisten aineiden virtausta Itämerelle kaikista maalla sijaitsevista lähteistä käyttämällä koevedenjakajia ja ympäristöteknologiaa. Projekti käy käsiksi kehittyneisiin, tiheästi asuttuihin kaupunkeihin sekä vähemmän kehittyneisiin, harvemmin asuttuihin maaseutu- ja saarialueille koevedenjakajilla.

Pääasiat suoritetaan koevedenjakajilla jokaisessa osakasmaassa käytännön toimet kohdistettu kestävään vaikutukseen. Yleisten resurssien kestävä käyttö perustuu molempien, ravinteiden ja vaarallisten aineiden, virtauksen estämiseen, ja myös veden, johon nämä vaaralliset aineet ovat päässeet, käsittely. Projektin aikana, yhdestä kahteen ravinteiden tai vaarallisten aineiden lähdettä jonka jokialueen vedenkäsittelysuunnitelmat tunnistavat ja toimet aineiden vähentämiseen aloitetaan jokaisessa koevedenjakajassa.

Projektin tuloksena parhaat käytännöt yhteisen lähestymistavan kanssa kestävän kehityksen puolesta käynnistetään muissakin maissa Itämeren ympärillä. Vuonna 2023, ravinteiden ja vaarallisten aineiden kuormitus Itämereen tultaisiin vähentämään valituista lähteistä koevedenjakajilla. Täten, projektin tuloksilla on suora vaikutus alueen asukkaiden ja vieraiden elinympäristön tasoon, eritysesti koevedenjakajiin.

Lisätietoja: waterchain.samk.fi

Wireless Welfare – Hyvinvointia ja toimintakykyä langattomilla sovelluksilla

Wireless Welfare – Hyvinvointia ja toimintakykyä langattomilla sovelluksilla

Projektipäällikkö
Mirka Leino

Projektisihteeri
Päivi Tammela

Projektin voimassaolo
1.6.2014 - 31.12.2017

Vähä0 – Vähähiiliset ratkaisut nollaenergiarakentamisessa

Vähä0 - Vähähiiliset ratkaisut nollaenergiarakentamisessa

 

 

Projektipäällikkö

Meri Olenius

Toteutusaika

1.1.2017 - 31.12.2018

Kuvaus

Suomessa valmistellaan siirtymistä lähes nollaenergiarakentamiseen uudiskohteissa, sillä vuoden 2010 rakennusten energiatehokkuusdirektiivi edellyttää jatkossa kaikkien uudisrakennusten olevan lähes nollaenergiataloja (nZEB). Tavoitteena kuitenkin on, että tätä määrittävän maankäyttö- ja rakennuslain muutos ja asetukset saataisiin voimaan vuoden 2017 alussa, ja uudisrakennusten energiatehokkuusvaatimukset tulisivat sovellettaviksi vuoden 2018 alusta vireille tuleviin rakennuslupahakemuksiin. Tämän myötä niin rakennusteollisuus kuin uusia taloja rakennuttavat henkilöt ovat suuren muutoksen edessä ja muutoksen on tapahduttava nopeasti, vaikkakin vielä pohditaan lähes nollaenergiatalon kriteeriä.

Pitkän aikavälin ilmastotavoitteita ei saavuteta ilman merkittäviä tekoja rakennetussa ympäristössä. Direktiivin toimeenpano on yksi teko kohti tavoitteita, mutta jotta näihin tavoitteisiin päästään, on tehtävä käytännön työtä esimerkkien ja mallien luomiseksi. Tämänhetkiset mittarit ja laskurit ovat monimutkaisia ja moninaisia, eivätkä läheskään käyttäjäystävällisiä. Myöskään asumisen elinkaaren aikaisten muutosten vaikutuksia ei pystytä helposti selvittämään. Julkiset esimerkit ja avoin tieto tehdyistä muutoksista keventävät suhtautumista ja auttavat suhtautumaan muutoksiin positiivisemmin ja rohkeammin.

Vähä0-hankkeen päätavoitteena on tuottaa kuluttajien ja yritysten hyödynnettäväksi malleja eri energiatehokkuus- ja nollaenergiarakentamisen ratkaisujen vaikutuksesta nollaenergiamääritelmien täyttymisen lisäksi pientalojen hiilijalanjälkeen. Tämän lisäksi hankkeen osatavoitteena on:

1. lisätä pk-yritysten tietoisuutta vähäenergisten ratkaisujen toisestakin näkökulmasta, hiilijalanjäljestä

2. luoda mahdollisuuksia uudelle vähähiilisyystavoitteisiin perustuvalle liiketoiminnalle sekä

3. yksinkertaistaa pientaloasujan hiilijalanjälkeen vaikuttamista

Hankkeessa mallinnetaan rakenteilla olevia, tämänhetkiset rakennusmääräykset täyttäviä pientalokohteita, sekä lasketaan kohteiden e-luvut ja hiilijalanjäljet. Kohteista tehtävien mallien avulla selvitetään mitä ratkaisuja edellytetään, jotta päästään nollaenergiatalon määritelmiin sekä miten ne vaikuttavat rakennuksen e-lukuun ja hiilijalanjälkeen. Tämän lisäksi mahdollisista mallinnettavista lähes nollaenergiarakennuksista selvitetään vähähiilisemmän/kustannustehokkaamman toteutuksen edellytykset. Ratkaisuja ja niiden hiilijalanjälkiä selvittäessä otetaan huomioon rakennuksen ja sen taloteknisten järjestelmien lisäksi myös erityisesti uusiutuvan energian käyttö/pientuotanto (energian kulutuksen hiilijalanjälki) sekä digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen esim. energiankäytön optimoinnissa.

 

"We are!" – Vastuullinen kansainvälistyminen

"We are!" – Vastuullinen kansainvälistyminen

Projektipäällikkö
Viveka Höljer-Brear

Projektisihteeri
Päivi Tammela

Projektin voimassaolo
1.1.2015 - 31.12.2016

WTRC – Welfare Technology Research Collaboration

WTRC – Welfare Technology Research Collaboration

Projektipäällikkö
Andrew Sirkka

Projektisihteeri
Päivi Tammela

Projektin voimassaolo
1.1.2014 - 31.12.2016

Yrittäjyysenergiaa – Tutustuminen yrittäjyyteen

Yrittäjyysenergiaa – Tutustuminen yrittäjyyteen

Projektipäällikkö
Mikko Lehtonen

Projektisihteeri
Pirjo Tuomi

Projektin voimassaolo
1.12.2015 - 2016?

Anna meille palautetta