Etsi

Hankkeet

SAMKin tutkimus- ja kehittämistoiminta näkyy alueellisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Teollisuuden ja yritysten tuote- ja palvelukehityksen lisäksi panostamme hyvinvointipalveluihin ja niiden tuotteistamiseen.

Minna Keinänen-Toivola kertoo tutkijavaihdosta Namibiassa. Namibian teknillinen yliopisto on SAMKin strateginen kumppani, jonka kanssa tehdään hankeyhteistyötä.

Namibian kautta Afrikan markkinoille

SAMKin ja namibialaisen yliopiston NAMURBAN-projektissa tutkitaan ja kehitetään kaupunkiolosuhteisiin resurssitehokas konsepti puhtaalle vedelle, uusiutuvalle energialle, asumiselle, kierrätykselle ja ICT-ratkaisuille Namibiassa.

Pilottikaupunkina on Atlantin rannikolla sijaitseva Walvis Bay, jossa on käynnissä mittava satamaprojekti, johon kehittämisteemat liittyvät.

NAMURBAN

 • Tekesin ja ulkoministeriön rahoittama
 • Business with Impact (BEAM) -ohjelmaan kuuluva projekti
 • Kokonaisbudjetti 440 000 €
 • Kesto 2015–2017
 • Projektipäällikkö FT Minna Keinänen-Toivola, SAMK
SAMKissa tutkitaan aurinkoenergiaa

SAMKissa tutkitaan aurinkoenergian käyttömahdollisuuksia. Kuvassa tutkimusryhmän vetäjä Meri Olenius.

Harppaus kohti aurinkotaloutta

SOLARLEAP Satakunta -hankkeen tavoitteena on antaa sysäys alueen aurinkoenergiatoiminnalle, yhteinäistää lupaprosesseja ja tuottaa alalle päteviä osaajia. Hankkeeseen liittyy myös kymmenen kotitalouden pilotti, joihin opiskelijat suunnittelevat ja asentavat aurinkoenergiajärjestelmän.

SOLARLEAP

 • SAMKin ja WinNovan yhteishanke
 • RT-ohje aurinkoenergia-asennuksiin
 • Kokonaisdokumentointityökalu ASSER
 • Kotitalouspilotti
 • Kesto 2015–2017
 • Projektipäällikkö Teemu Heikkinen, SAMK
 • Solarforum.fi

Käynnissä olevat hankkeet

12 unelmaa -yritysryhmähanke

Hankkeen rahoittaja

Leader Pyhäjärviseutu

Hankkeen toteutusaika

01.06.2017 - 31.12.2018

Projektipäällikkö

Minna Uusiniitty-Kivimäki, minna.uusiniitty-kivimaki(a)samk.fi, 044 710 3552

Tiivistelmä

12 unelmaa -yritysryhmähanke on kolmen euralaisen, matkailusta uutta kasvua hakevan mikroyrityksen tarpeista lähtevä hanke. Hanke keskittyy uusien hyvinvointimatkailutuotteiden tuotteistamiseen sekä näiden markkinoinnin ja myynnin edistämiseen: päätavoitteena on 12 unelmaa hyvinvointimatkailun tuoteperheen lanseeraus ja yritysten profilointi hyvinvointimatkailupalveluja ympäri vuoden tuottavina yrityksinä.

Yrittäjät kouluttautuvat hyvinvointimatkailun tuotteistamisen osaajiksi ja lisäävät osaamistaan erilaisten ammattikurssien avulla. He teettävät erilaisia markkinointimateriaaleja kuten uusia valokuvia ja videoita sekä esitteitä yrityksistään ja tuotteistaan sekä tekevät yhdessä markkinointitoimenpiteitä. Lisäksi yritykset syventävät markkinatuntemusta ja testaavat uusia tuotteitaan uusille valituille kohderyhmille.

ALL IN – Satakunnan kaikkien opiskelijoiden yhteinen yrityskiihdyttämö

ALL IN –
Satakunnan kaikkien opiskelijoiden yhteinen yrityskiihdyttämö

Hankkeen rahoittaja
Keski-Suomen ELY-keskus / ESR

Projektipäällikkö

Pia Marjanen, pia.marjanen(a)samk.fi, 044 710 3356

Toteutusaika
1.9.2015–28.2.2018

Hankkeen osatoteuttajat
SataEdu, WinNova, Turun yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

Tiivistelmä
ALL IN -hankkeen ansiosta Satakuntaan synnytetään uusi toimintaympäristö, kaikille opiskelijoille yhteinen yrityskiihdyttämö. Yrittäjämäinen toiminta juurrutetaan kaikkiin oppilaitoksiin. Korkeakouluille ja ammattioppilaitoksille luodaan yhteinen mentoriverkosto. Hankkeessa on yhteistyökumppaneina yliopistokeskus, ammattikorkeakoulu, ammatillinen 2.aste ja yrittäjät.

Ammattioppilaitoksille rakennetaan ja jalostetaan heille soveltuvat yrityskiihdyttämön käytänteet yhdessä oppimalla ja yhteisesti kehittämällä. Mallina käytetään Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämöä, joka on osoittanut toimivuutensa noin 20 vuoden olemassa olonsa aikana. Toimintaa kehittävä jatkuva arviointi varmistaa tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden.

Yrittäjyysopintojen laadun parantaminen ja yhtenäinen ammattimainen toteutus tuovat sekä tehokkuutta että lisäarvoa opiskeluun ja samalla kanavan yrittäjyyteen aidosti kiinnostuneille opiskelijoille. Yhteinen yrityskiihdyttämö edistää opiskelijoiden työelämään siirtymistä, tehostaa ammatillisen koulutuksen läpäisyä, vähentää keskeyttämisiä ja kasvattaa opiskelijoiden aktiivista sekä realistista asennetta.

AMiCI – Anti-Microbial Coating Innovations to prevent infectious disease

AMiCI – Anti-Microbial Coating Innovations to prevent infectious disease

Rahoittaja: EU

EU-rahoitusohjelma: Horizon 2020/COST

Projektipäällikkö

Minna Keinänen-Toivola

+358 44 710 3063

Toteutus: 2016–2020

 

Infektiot ja tartuntataudit ovat jatkuva uhka ihmisten terveydelle. Euroopan tautien ehkäisyn ja valvontakeskus (ECDC) arvioi, että yli 4 miljoonaa ihmistä saa vuosittain terveydenhuoltoon liittyvän infektion. AMiCI verkostoi eri sidosryhmiä eri maista ja aloilta kuten asiantuntijaorganisaatiot, mikrobilääkkeiden ja pinnoitteiden valmistajat ja jalostajat, sekä organisaatiot, jotka noudattavat kansainvälisten standardien mukaisia hygieniakäytäntöjä. Keskeisenä tavoitteena on arvioida antimikrobisten pinnoitteiden vaikutuksia tartuntojen ehkäisemisessä ja tehosta torjua hoitoon liittyviä infektioita, erityisesti  vastustuskykyisiä bakteereita.

 

AMiCI-konsortiossa on jäseniä 26 maasta kaikkialta Euroopasta http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15114. AMiCi:a johtaa Zuedin ammattikorkeakoulu Alankomaista, joka on SAMK:n strateginen kumppani. Puheenjohtaja on Francy Crijns, FT Zued AMK:sta ja varapuheenjohtaja Minna Keinänen-Toivola, FT SAMKista. SAMKista projektiin osallistuu henkilöitä sekä Teknologia- että Hyvinvoinnin-osaamisalueilta

 

COST on ainutlaatuinen väline eurooppalaisten tutkijoiden, insinöörien ja tutkijoiden yhdessä kehittää omia ideoita ja uusia aloitteita kaikilla tieteen ja teknologian aloilla. COST projektit pohjautuvat kansallisesti rahoitettujen tutkimusprojektien eurooppalaiseen verkottoimiseen.

Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä

Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä

Projektipäällikkö
Anne Kärki

Projektisihteeri
Maija Hannukainen

Aika
1.4.2015 - 31.12.2017

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Tavoitteena kehittää avointa TKI- toimintaa

Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä. Tavoitteena on lisätä TKI-toiminnan laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä. Avoimuus lisää tutkijoiden meritoitumista ja henkilöstön ammatillista verkostoitumista. Mahdollisimman laajaa avoimuutta noudattamalla voidaan yritykset, yhteisöt, päätöksentekijät sekä kansalaiset osallistaa tutkimuksen tekemiseen entistä laajemmin ja tieto kumuloituu

Miksi avointa TKI-toimintaa?

 • Edistää tuotetun tiedon käytettävyyttä, laatua ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa
 • Tehostaa TKI-yhteistyötä sekä TKI-infrastruktuurien käyttöä
 • Mahdollistaa myös muiden tuottamien aineistojen hyödyntämisen omassa toiminnassa
 • Lisää todennäköisyyttä tulla viitatuksi, edistää meritoitumista
 • Lisää vuorovaikutusta ja verkostoitumista
 • Lisää TKI-toiminnan näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja hallittavuutta
 • Päällekkäinen työ vähenee -> tutkimus tehostuu
 • Mahdollistaa toistettavuuden -> laatu ja luotettavuus paranee
 • Helpottaa rahoittajien työtä
 • Edistää yritysten innovaatioita
 • Edistää tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa
 • Lisää globaalia tasavertaisuutta

BaltSe@nioR

BaltSe@nioR, Innovative solutions to support enterprises in the Baltic Sea Region in product development aimed at raising comfort and safety of seniors living at home

Hankkeen rahoittaja
Interreg Baltic Sea Region -ohjelma

Hankkeen projektipäällikkö / koordinaattori
Koordinaattori:  Poznan University of Life Sciences, Poland, project manager:  Beata Fabisiak, beata.fabisiak(a)up.poznan.pl, +486 1848 7475

SAMKin osatoteutuksen koordinaattori: Sari Merilampi, sari.merilampi(a)samk.fi, 0447103171

Hankkeen toteutusaika
1.5.2016 – 30.4.2019 (31.7.2019)

Hankkeen toteuttajat
Poznan University of Life Sciences, Poland
Art Academy of Latvia, Latvia
Hanseatic Parliament, Saksa
Lifestyle & Design Cluster, Tanska
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Suomi
Tallinn University of Technology, Viro
Technische Universitaet Muenchen, Saksa
University Hospital of North Norway, Norja
University of Skövde, Ruotsi
Ukmergė District Municipality Administration, Liettua

Lyhennelmä

Vaikka ikääntyvän väestön määrä on ollut kasvussa vuosia, kansakuntien ikääntymisen aiheuttavia haasteilta ei ole osattu tunnistaa tai niihin ei ole varauduttu ajoissa. Markkinoilta löytyvien ikäihmisille suunnattujen tuotteiden valikoima on olematon ja pirstaloitunut. Nyt viimeistään on korkea aika reagoida asiaan. Jotta demografisen rakenteen aiheuttamaan haasteeseen voitaisiin vastata, myös Itämeren alueen pitää tehdä tiivistä yhteistyötä ja erikoistua monialaiseen sektorirajat ylittävään toimintaan. Eri toimialojen osaajien tulisi yhdistää voimansa ja kääntää ikääntyvän väestön aiheuttama haaste alueen elinkeinoelämälle kiinnostavaksi liiketoimintamahdollisuudeksi. Itämeren alue on tunnetusti luova ja se tarjoaa ainutlaatuisen alustan edistää uusien innovaatioiden syntyä ja samalla parantaa ikääntyneiden elämänlaatua ja turvallisuuden tunnetta. BaltSe@nioR hankkeessa Itämeren alueen johtavien toimijoiden omaama huonekaluteollisuuden ja -suunnittelun, ICT:n, robotiikan ja laajemmin teknologiateollisuuden, sekä talous- ja sosiaalitieteiden laaja osaaminen valjastetaan kehittämään uraauurtavia ikääntyvän väestön tarpeisiin vastaavia huonekaluratkaisuja ja täten vahvistamaan itämerenalueen ikäystävällisyyttä ja liiketoimintamahdollisuuksia. 

BaltSe@nioR hankkeen kautta huonekaluteollisuuden PK-yrityksille tarjotaan ikäihmisten elämänlaadun parantamiseen täähtäävien huonekalujen kehittämistä tukevia innovatiivisia ICT-työkaluja, tietokantoja ja sovelluksia, joita hankkeessa kehitetään monitieteisessä yhteistyössä. Monitieteisyys muodostaa perustan myös hankkeessa kehitettäville luoville työmenetelmille, joita voidaan hyödyntää tuotesuunnittelussa ja tuotekehityksessä. Menetelmien avulla pystytään mm. parantamaan huonekalujen turvallisuusominaisuuksia ja luotettavuutta sekä erityisesti ottamaan kehitystyössä huomioon ikääntyneiden erityistarpeita ja poistaa huonekaluihin liittyviä ikäihmisille ongelmia aiheuttavia elementtejä. Projekti luo synergiaa ja toimintaedellytyksiä erityisesti huonekaluteollisuuden ja ICT sektorin toimijoiden välille. Projekti luo itämeren alueen yrityksille kilpailukykyä, inspiroivan ja yhteisen identiteetin, parantaa yritysten innovointikykyä, tietotaitoa ja edellytyksiä toimia monikansallisessa ympäristössä sekä toisaalta kehittää älykkäitä tuotteita ikäihmisten tarpeisiin.

BaltSe@nioR_project-logo

BlueSata – Vesistöistä palveluliiketoimintaa Satakuntaan

Hankkeen rahoittaja
Satakunnan ELY-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Hankkeen toteutusaika
1.9.2017-31.12.2018

Projektipäällikkö
Minna Uusiniitty-Kivimäki, minna.uusiniitty-kivimaki(a)samk.fi, 044 710 3552

Tiivistelmä
Satakunnan monimuotoiset vesistöt mahdollistavat sinisen biotalouden uusien liiketoiminta-alueiden kasvun ja tarjoavat mittavia mahdollisuuksia aineettomaan arvonluontiin vesistöjen muuttuvan käytön myötä. Vesistöjen ympärille on mahdollista löytää uusia markkinoita, palvelumuotoja ja yrittäjyyttä. Vesistöt ovat keskeisiä myös maakunnan vetovoimaisuuden kannalta.

Hankkeen tavoitteena on aktivoida Satakunnan vesistöissä tapahtuvaa palveluliiketoimintaa ja rohkaista yrittäjiä hyödyntämään sinisen biotalouden aineettoman arvonluonnin liiketoimintamahdollisuuksia. Hanke tukee sinisen biotalouden palveluliiketoiminnan kilpailukykyä, kehittymistä ja uudistumista vahvaksi sekä monipuoliseksi kasvusektoriksi maakunnassa. Lisäksi hanke lisää tietoa sinisen biotalouden palveluliiketoiminnasta toimialana Satakunnassa sekä edesauttaa uudenlaisen yhteistyön syntymistä alan sisälle.

Hankkeen tuloksena sinisen biotalouden palveluliiketoiminta toimialana ja sen liiketoimintamahdollisuudet sekä profiili on tunnistettu Satakunnassa, tietoisuus toimialasta on kasvanut, yrittäjät ovat aktivoituneet hyödyntämään vesistöjä palveluliiketoimintansa resurssina ja maakunnassa tehtävä yhteistyö teeman ympärillä on tiivistynyt. Lisäksi maakunnassa toimii teeman edistämiseksi monialainen verkosto. Hanke on tyypiltään yhteistyöhanke, jonka sisältöä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä esimerkiksi Satakuntaliiton ja SATAVESI-ohjelman kanssa.

 

BOOSTED

BOOSTED

Hankkeen rahoittaja
Interreg/Central Baltic

Projektipäällikkö
Sanna-Mari Renfors, sanna-mari.renfors@samk.fi, 0447103821

Toteutusaika
1.11.2016 - 31.10.2019

Hankkeen osatoteuttajat
Tallinna Tehnikaüli kool, Vidzemes Augstskola, Latvijas Universitate

Kuvaus

The project BOOSTED aims at providing an aligned and relevant skillset for the CB region tourism industry to grow as a coherent tourism destination. As pointed out in the EUSBR the region should be developed as a common tourism destination: it has joint markets and challenges. Skills and competencies of the tourism industry should also be aligned in the region in order the industry to grow and to be competitive. However, the business skills needed to attract and to receive more international tourists are lacking.   In practice, the project aligns higher vocational tourism education with the needs of tourism industry and labour market in Finland, Estonia and Latvia into a new, joint curriculum and a study programme (32 ects). In the project relevant and mutual skillset is identified and aligned by research, it is translated into a VET curriculum and implemented as an online study programme. The study programme is created in close co-operation with the tourism industry and around real-life business cases in order to support the industry development. Teaching material is also produced and experience is exchanged during an innovation camp.


When the project ends the curriculum and the study programme are integrated as a module to the institutes’ bachelor curricula and online course offerings. The curriculum is spread to higher vocational institutes delivering tourism education in Finland, Estonia and Latvia. To ensure this, a teacher's guide is produced and future teachers are coached.

As a result, the project enhances quality of higher vocational tourism education in the CB region through internalization and digitalization. The project supports joint curriculum development, increases physical and virtual mobility and attracts more students outside the region to study. By matching the education with the skills needed in the industry the project boosts the growth of tourism businesses and contributes to creating new partnerships.  

Designing and implementing a dual Bachelor’s degree study course with integral attainment of Bachelor’s and Master’s degree (Bachelor & Meister)

Designing and implementing a dual Bachelor’s degree study course with integral attainment of Bachelor’s and Master’s degree (Bachelor & Meister)

Financing
Erasmus+

Project Manager, tel., e-mail
Sirpa Sandelin, +358 44 710 3227, sirpa.sandelin@samk.fi

Duration
1.9.2017 – 31.8.2020

Participants
Lead partner: Hanse-Parlament, Germany

Partners:
Hochschule 21 gemeinnützige GmbH (HS21), Germany
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy (SAMK), Finland
Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu (PULS), Poland
Wielkopolska Izba Rzemieslnicza w Poznaniu (WIR), Poland
Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Lithuania

Abstract

In SMEs, practical experience and professional knowledge are essential to manage a company. Since many university graduates lack these competences, SMEs can attract only a small number of future leaders from this group of graduates. Therefore, relevant competences in professional practice and theory as well as professional knowledge should be an object of study courses.

To improve the current situation the project develops dual bachelor’s study courses that combine two degrees: the academic bachelor's and the Master craftsman qualification, and thus the project goals are to:
1. increase relevance and quality as well as improving competencies and knowledge in the parts of the master craftsman training program and in the parts of the Bachelor's degree;
2. transfer relevant professional skills and practical experience through the dual study approach;
3. contribute to the overcoming of shortage of entrepreneurs in SMEs;
4. ensure Bologna-compliant study courses with full international recognition;
5. contribute to the EU agenda for the modernization of Europe's higher education systems;
6. increase the attractiveness of vocational education and training;
7. promote permeability by reducing recognition problems.

The expected outcomes of the project include Blueprint models and concepts for integral, dual study courses, Modules’ manual for the study course in construction, Modules’ manual for study course in electrical engineering, Integral examination regulations for master craftsman training qualification and bachelor's degree and Handbook of all project results.

Satakunta University of Applied Sciences (SAMK) will co-create content for several work packages.

Further information: Sirpa Sandelin, Project Manager, tel. +358 44 7103227, email: sirpa.sandelin@samk.fi

Logo Hanseatic ParliamentLogosBeneficairesErasmus+LEFT EN

DIDIVE – Dialogia, digitalisaatiota ja verkostoyhteistyötä maaseutuyrittäjien työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tueksi

DIDIVE – Dialogia, digitalisaatiota ja verkostoyhteistyötä maaseutuyrittäjien työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tueksi

 

Hankkeen rahoittaja

Hämeen ELY-keskus

Hankkeen projektipäällikkö

Sirpa Isberg 044 7103852, sirpa.isberg@samk.fi

Hankkeen projektisihteeri

Maija Hannukainen 044 7103055

Toteutusaika

1.3.2017 – 28.2.2109

 

Hankkeen tarkoituksena on kehittää maaseutuyrittäjien työhyvinvoinnin ja tuottavuutta. Tavoitteet tiivistyvät kolmen pääteeman, dialogisen ja yhteistoiminnallisen kehittämisen, digitalisaation hyödyntämisen sekä vertaisverkoston rakentamisen ympärille. Kaikissa teemoissa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on läpileikkaavana teemana. Lähtökohtana on maaseutuyritysten tarpeet ja toiveet.

 

Yhteisöllisyyttä sekä kokemusten ja tiedon jakamista yritysten välillä vauhditetaan vertaisverkostoilla ja työpajoilla. Digitaalisia mahdollisuuksia kuten mittauksia hyvinvointiteknologialla, mobiilisovelluksia ja sosiaalista mediaa hyödynnetään hankkeessa osana maaseutuyritysten työhyvinvoinnin kehittämistä.

eakr_vipuvoimaa_satakuntaliitto_vaaka

 

Hankkeen päätoteuttaja on Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Kaakkois-Suomen ja Satakunnan ammattikorkeakoulut.

Lisätietoja:  didivesite.wordpress.com

eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi

eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi

Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteutusaika (SAMK)
1.4.2017 - 30.4.2020

Projektipäällikkö
Heidi Varpelaide, heidi.varpelaide@samk.fi, 044 710 6333

Lyhennelmä

EAMK-hanke teema 2 TYÖELÄMÄLÄHTÖISET OPPIMISEN EKOSYSTEEMIT toimenpide 3 (Huom. SAMK osallistuu hankkeessa tähän)

Tavoite: Työelämälähtöisten oppimisen ekosysteemien analysointi, konseptointi ja jakaminen yhdessä työelämän verkostojen kanssa. Ekosysteemit nopeuttavat siirtymistä korkeakouluopinnoista työelämään ja mahdollistavat joustavia opintopolkuja sekä työnteon ja opiskelun yhteensovittamista.

Teeman koordinaattori: JAMK Teeman ydintoteuttajat: Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja osallistuvat AMKit. Yhteensä 6 ammattikorkeakoulua ja yksi yliopisto. Teeman toteuttaminen tehdään tiiviissä yhteistyössä teeman 3 toimintojen kanssa.

Toimenpide 3: Digitoitu hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen yhteistyössä työelämän kanssa sekä työelämän osaamistarpeiden välittäminen joukkoistamisen avulla
1. Kokeillaan, kootaan, analysoidaan, ja jaetaan digitaalisuutta hyödyntäviä työn opinnollistamisen ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ratkaisuja,
2. Kartoitetaan olemassa olevat joukkoistamisen mahdollistavat työkalut
3. Valitaan käytettävät työkalut ja kokeillaan työvälineiden toimivuutta työelämäläheisten toimintatapojen luomisessa, digimentoroinnissa ja työelämän osaamistarpeiden tunnistamisessa ja välittämisessä
4. Raportoidaan työkalujen kokeilujen tulokset ja jaetaan ne verkostolle

Esteetön leikkipuisto – liikuntaa tukeva leikkipuisto kaikille

Esteetön leikkipuisto – liikuntaa tukeva leikkipuisto kaikille

Hankkeen rahoittaja
OKM

Hankkeen toteutusaika
1.1.2015 - 31.5.2017

Hankkeen projektipäällikkö
Minna Huhtala, minna.huhtala(a)samk.fi, 044 710 3473

Lyhennelmä
Esteetön leikkipuisto -hankkeessa suunniteltava Design for all -ajatteluun perustuva leikkipuisto tarjoaa liikunnallista leikkitoimintaa kaikille lapsille. Leikkipuisto, joka mahdollistaa osallisuuden kaikille lapsille, voidaan rakentaa hyvän suunnittelun avulla. Hankkeessa yhdistetään Turun amkin ja SAMKin moniammatillista osaamista esteettömyyden ja moniaistisuuden, rakentamisen ja peliteknologian näkökulmista. Asiantuntijuutta vahvistetaan mukana olevien alan toimijoiden (kaupunkien rakennus- ja liikuntatoimi, yhdistykset yritykset) kautta. Hankkeessa luodaan opas ja suosituksia esteettömien leikkipuistojen rakentamiselle pohjautuen hankkeen aikana luotavaan tietoon, olemassa olevien kansallisten ja kansainvälisten oppaiden ja arviointityökalujen soveltamiseen ja päivittämiseen, terveysvaikutuksia lisäävän peliteknologian hyödyntämiseen ja rakennuslainsäädösten sekä RT-kortiston huomioimiseen. Esteettömän leikkipuiston suunnittelu viedään myös konkreettiselle kaupunkikohtaiselle tasolle Turun ja Porin kaupunkien tarpeisiin tehtävien pohjapiirrosten muodossa.

 

 

Eteläisen Pyhäjärviseudun yhteismarkkinointi -yritysryhmähanke

Eteläisen Pyhäjärviseudun yhteismarkkinointi -yritysryhmähanke

Hankkeen rahoittaja
Satakunnan ELY-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020
Hankkeen toteutusaika
1.11.2017 – 31.10.2019
Projektipäällikkö
Minna Uusiniitty-Kivimäki, minna.uusiniitty-kivimaki(a)samk.fi, 044 710 3552

Tiivistelmä
Eteläisen Pyhäjärviseudun yhteismarkkinointi -yritysryhmähanke on kolmen matkailun mikroyritysten yritysryhmähanke Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Hankkeen yritykset sijaitsevat Euran, Pöytyän ja Oripään alueella. SAMK toimii hankkeen hallinnoijana.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä yrittäjien välistä yhteistyötä ja kehittää luonto-, hyvinvointi- ja kalastusmatkailutuotteita alueella. Hankkeessa keskitytään uusien yhteisten ja yrityskohtaisten matkailutuotteiden markkinointiin erityisesti digitaalisissa markkinointikanavissa. Tuotteiden uudistaminen/suunnittelu, pilotointi, markkinointi ja myynti korostuvat kehittymistoimenpiteissä.

Hankkeen kautta yritykset hakevat kasvua yritysten matkailuliiketoimintaan niin kotimaisista kuin ulkomaisista matkailijoista. Hankkeen päätavoitteena on yhtenäistää sekä uudistaa hankeyritysten markkinointimateriaaleja, erityisesti kuvamateriaaleja. Hankkeen avulla hankeyritykset löytävät uusia asiakaskohderyhmiä. Näiden lisäksi yritykset syventävät yritystensä markkinatuntemusta toteuttamalla opintoretken valitsemaansa kohteeseen.

Hankkeen tavoitteena on uudistaa mukana olevien maaseutumatkailuyritysten toimintaa ja siten lisätä yritystoiminnan monipuolisuutta, kasvua ja kannattavuutta.

Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat Elijärven mökkilomat, Lomakeskus Sieravuori ja Toimintaloma. Rahoitus hankkeelle tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Satakunnan ELY-keskuksen kautta.

Foorumix – Esimiesverkostot työkykyjohtamisen tukena

Foorumix – Esimiesverkostot työkykyjohtamisen tukena

Hankkeen rahoittaja
Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeen projektipäällikkö
Kaarina Latostenmaa, 044 710 3662

Hankkeen toteutusaika
1.2.2015–31.7.2017

Tiivistelmä
Foorumix-hankkeessa pilotoidaan esimiesten vertaisfoorumeita satakuntalaisissa pk-yrityksissä. Kokemusten perusteella luodaan vertaisfoorumi-malli sekä materiaalipankki, jotka ovat jatkossa työpaikkojen, yritysneuvojien ja työterveyshuollon käytettävissä. Verkostoitumisella on voimaa. Kun esimiehet säännöllisesti vaihtavat kokemuksia keskenään, heidän osaamisensa ja jaksamisensa kasvavat. Yritysten välisissä ryhmissä vaihtuvat hyvät ideat. Tämä kaikki heijastuu myönteisesti kokonaisten työyhteisöjen hyvinvointiin ja tuottavuuteen!

Lisätietoja: www.foorumix.fi, www.tyomieli.fi, tyokykyopas.samk.fi

 

Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle

Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle

Hankkeen rahoittaja
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / ESR

Projektipäällikkö
Jaana Ruoho, 044 710 3825, jaana.ruoho(a)samk.fi

Toteutusaika
22.6.2015–21.6.2018

Lyhennelmä
Hankkeen tavoitteena on kehittää korkea-asteen koulutustoimijoiden verkostona Green Care -alalle koulutusmalli, joka mahdollistaa räätälöidyt, toimialarajat ylittävät ja yhtenäiset kriteerit täyttävät koulutukset alan yrittäjien, yrittäjiksi aikovien, asiantuntijoiden ja ammattilaisten saataville ilman raskaita suunnitteluprosesseja. Hankkeessa koostettavat ja tuotettavat tiedot Green Caresta ja korkea-asteen koulutuksista mahdollistavat uudenlaisen koulutusmallin kehittämisen. Tavoitteena on luoda vahvaa pohjaa Green Care korkea-asteen koulutuksen kehittämiselle. Koulutusmallissa ja Green Care -tietojen koostamisessa sovelletaan tutkinnon osia ja hyödynnetään mahdollisimman pitkälle olemassa olevia varantoja, kuten esimerkiksi Green Care Finland ry:n muodostamia koulutussisältöjen perusteita, organisaatioissa olevia koulutussisältöjä, Green Care -koulutusmateriaalia sekä olemassa olevien koulutusmallien hyviä käytänteitä ja verkkokoulutusalustoja.

Green Care -koulutuksesta lisää tietoa:
http://some.lappia.fi/blogs/greencare/

Green Care Merikarvia -yritysryhmähanke

Green Care Merikarvia -yritysryhmähanke

 

Hankkeen rahoittaja

Satakunnan ELY-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Hankkeen toteutusaika

1.4.2017-31.12.2018

Projektipäällikkö

Minna Uusiniitty-Kivimäki, minna.uusiniitty-kivimaki(a)samk.fi, 044 710 3552

Tiivistelmä

Hanke on neljän merikarvialaisen maaseutumatkailuyrittäjän yritysryhmähanke, jonka tarkoituksena on lisätä yrittäjien välistä yhteistyötä ja kehittää luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvia Green Care-palveluita maaseutumatkailun toimintaympäristössä. Hanketta hallinnoi SAMK ja siihen osallistuvat yritykset ovat Maatilamatkailu Koivuniemen Herra, Mäkipuro Juho / Purolomat, SS Norrgrund Oy ja Viikilän hevostila.

Hankkeen tavoitteena on uudistaa maaseutumatkailuyritysten toimintaa suuntautumalla Green Care-palvelumarkkinoille ja lisäämällä siten yritystoiminnan monipuolisuutta, kasvua ja kannattavuutta. Hankkeessa luodaan uusia palveluita uusille asiakaskohderyhmille ja markkinoille, hankitaan konsultaatiopalveluita omien palveluiden kehittämiseksi, tuotetaan viestintämateriaalia ja toteutetaan myyntikokeilu. Lisäksi yrittäjät parantavat osaamistaan ammatillisten täydennyskoulutusten ja kotimaan opintomatkan avulla.

Green Care -tiedonvälityshanke Satakunnassa

Green Care -tiedonvälityshanke Satakunnassa

Hankkeen rahoittaja
Satakunnan ELY-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Hankkeen toteutusaika
1.11.2015-28.2.2018

Projektipäällikkö
Jaana Ruoho, jaana.ruoho(a)samk.fi, 044 710 3825

Tiivistelmä
Hankkeen tavoitteena on aktivoida yrittäjiä hyödyntämään Green Care -toimintaa liiketoiminnan kehittämisessä, tukea yrittäjien verkostoyhteistyötä ja yritysryhmähankkeiden hakuja. Hankkeessa kootaan yhteen Satakunnan Green Care -toimijat ja tehdään tiivistä yhteistyötä maakunnan kehittäjätahojen kanssa. Yhteistyö on monipuolista myös valtakunnallisten Green Care -koordinointihankkeen ja Green Care -koulutushankkeen kanssa. Tulossa on tiedotusseminaareja, opintomatkoja, infoja, uutiskirjeitä ja julkaisuja. SAMKin opiskelijat tekevät hankkeeseen liittyen useita opinnäytetöitä ja projekteja. Kaiken tiedottamisen tavoitteena on edistää liiketoiminnan syntymistä ja kehittämistä Green Care -toiminnan ympärille.

H2020-projektin valmistelu – SAMK

H2020-projektin valmistelu – SAMK

Projektipäällikkö
Cimmo Nurmi

Projektisihteeri
Pia Halttunen

Projektin voimassaolo
1.10.2015 - 31.12.2017

HEALINT

HEALINT

Hankkeen rahoittaja
Erasmus +

Projektipäällikkö
Minna Markkanen, minna.markkanen@samk.fi, 0447103558

Toteutusaika
1.9.2017 - 31.8.2020

Hankkeen osatoteuttajat

THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, coordinator

MIDDLESEX UNIVERSITY HIGHER EDUCATION CORPORATION

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W TARNOWIE

KNOWLEDGE INNOVATION CENTRE (MALTA) LTD

PORIN KAUPUNKI

Kuvaus:

In healthcare studies which include professional regulation, student learning in clinical practice is an essential part of the curriculum. Curricula are designed with close input from the national health services, and on graduation, students are expected to have sufficient experience to practice independently within their profession.
Simultaneously, a shortage of healthcare professionals in certain countries (e.g. in 2012, WHO estimated that the UK alone required an influx of around 40,000 nurses) is stimulating mobility. In these cases, healthcare professionals who trained within the system they intend to work in, are able to immediately integrate to deliver care, unlike other professionals coming from abroad, who require extra time and resources to integrate them with national specificities of the health system.

HYPE – rajat ylittävä hyötypelikoulutus

HYPE – rajat ylittävä hyötypelikoulutus

 

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (Valtakunnallinen ESR, Hämeen ELY keskus)

Toteutusaika: 1.1.2017–31.12.2019

Projektipäällikkö: Sari Merilampi

sari.merilampi@samk.fi
+358447103171

Muut toteuttajat: Sataedu (Harri Sarri, harri.sarri@sataedu.fi), TTY, Pori (Pauliina Tuomi, pauliina.tuomi@tut.fi)

Yhteistyökumppanina myös KAMKin SeGaBu-hanke (Heli Tolonen, heli.tolonen@kamk.fi)

Kuvaus:

HYPE-hankkeessa luodaan uusia toimintatapoja ja -malleja koulutusasteet, toimialarajat ja organisaatiorajat ylittävän hyötypelikoulutustarjonnan luomiseksi ja räätälöimiseksi elinkeinoelämän tarpeisiin digitalisaation mahdollistamaa ajasta ja paikasta riippumattomuutta hyödyntäen.

Koulutuksen kehittämisessä huomioidaan erityisesti elinikäisen oppimisen ja henkilökohtaisen osaamispääoman kerryttämisen mahdollistaminen. Perimmäisenä tavoitteena on peliteknologian ja yleisemminkin pelillisyyden hyödyntäminen

1) uusien tarveperusteisten innovaatioiden synnyttämiseksi ja jalkauttamiseksi

2) luovien alojen osaajien työllistymistilanteen parantamiseksi

3) uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi sekä

4) elämänlaadun ja hyvinvoinnin parantamiseksi.

Vaikka hyötypelien potentiaali on tunnistettu, aiheeseen liittyvä koulutustarjonta on vielä puutteellinen. Hankkeessa luodaan keinoja yhdistää, täydentää ja järkeistää valtakunnallisesti pirstaloitunutta hyötypelikoulutusta. Päällekkäisen koulutustarjonnan järjestämisen ja "IT -buumin" kaltaisen ylikouluttamisen välttämiseksi keskitytään hyödyntämään ja täydentämään valtakunnallisesti jo olemassa olevaa verkkokoulutusta ja koulutusverkostoa, sekä luomaan Satakunnassa toteutettavan koulutusasteet, sektorirajat ja organisaatiorajat ylittävän pilotin avulla toimintamalleja koulutuksen yhteistoteutukseen.

Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto – Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla (HYVÄKSI)

Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto – Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla (HYVÄKSI)

Hankkeen rahoittaja
EAKR, Satakuntaliitto

Hankkeen projektipäällikkö
Sari Merilampi, sari.merilampi(a)samk.fi, 044 710 3171.

Hankkeen toteutusaika
1.11.2014–30.9.2017

Hankkeen osatoteuttajat
Prizztech Oy

Lyhennelmä
HYVÄKSI - Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto - Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla -hankkeessa luodaan satakuntalaisen hyvinvointiteknologian innovaatiotoiminnan verkostoa sekä uusia toimintatapoja verkoston osapuolten yhteistyöhön ja linkittämiseen muihin palveluihin ja sidosryhmiin. Hanke kokoaa yhteen alueella toimivia hyvinvointiteknologian toimijoita ja selkeyttää osapuolten roolia, työnjakoa ja synnyttää synergiaetua.

Hankkeen lähtökohtana on Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK), elinkeinoyhtiö Prizztech Oy:n, alueen yritysten (SOTE- ja teknologiayritykset) sekä julkisen sektorin, kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyössä muodostama innovaatiokeskittymä, jossa yhdistetään kumppaneiden olemassa olevia vahvuuksia perinteiset toimialarajat ylittäen. Innovaatioverkosto laajenee systemaattisen tunnistustyön kautta osana hanketta ja päivittyy myös hankkeen päätyttyä. Eri toimijoiden vahvuuksien verkottamisen myötä toimijoiden on mahdollista kanavoida osaamistaan aidon asiakastarpeen mukaisesti, monipuolistaa liiketoimintaansa ja palvelujansa sekä hankkia ja luoda huippuosaamista kehitystoimintansa tueksi.

Verkoston toimintaa pilotoidaan hankkeen tapaustutkimusten (case) kautta. Jokaisessa casessa haetaan teknologia-/palveluratkaisua aitoon asiakastarpeeseen tai tutkitaan ja etsitään teknologian vielä käyttämättömiä hyödyntämismahdollisuuksia. Mukana caseissa on aina niin hyödyntäjäosapuoli (asiakastarve) kuin teknologiaosaajat (teknologiaratkaisu). Hankkeessa luodaan toimintatapoja yksilölähtöisten hyvinvointia edistävien teknologiaratkaisujen kehittämiseen sekä näiden jalkauttamiseen. Perimmäisenä tavoitteena on ihmisen hyvinvoinnin edistäminen. Keskeisinä keinoina käytetään osallistavaa kehitystyötä ja kumppanuuksien muodostamista, palvelumuotoilua (palvelumuotoiset hyvinvointiteknologiaratkaisut), pilotointikulttuurin istuttamista toimijakenttään sekä mittariston luomista teknologiasovellusten käytettävyyden ja vaikutusten arviointiin ja päätöksenteon tueksi. Hankkeessa kehitettyjä teknologiaratkaisuja tullaan hyödyntämään verkoston toimintaan liittyvässä hyvinvointiteknologian demoympäristössä (esittelytilassa), joka perustetaan hankkeen edetessä Satakunnan ammattikorkeakouluun.

eakr_vipuvoimaa_satakuntaliitto_vaaka

IHMEC – Opening Indoor hygiene SME’s exports to Middle East construction markets

Opening Indoor hygiene SME’s exports to Middle East construction markets IHMEC

Hankkeen rahoittaja
Interreg Central Baltic

Hankkeen projektipäällikkö / koordinaattori, puh, s-posti
Riika Mäkinen, projektipäällikkö, 044 710 3064, riika.makinen@samk.fi

Hankkeen toteutusaika
1.3.2018 – 28.2.2021

Hankkeen osatoteuttajat
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö (koordinaattori, FIN), Satakunnan ammattikorkeakoulu (FIN), Kungliga Tekniska Högskolan (SWE), Uppsala Universitet (SWE), Viljandimaa Arenduskeskus (EST), Eesti Puitmajaliit (EST)

Lyhennelmä
IHMEC-hankkeessa kolmen Itämeren maan osaamisklusterit tähtäävät yhdessä Lähi-idän rakennusmarkkinoille. Mukana ovat suomalainen sisätilan hygienian klusteri, ruotsalainen materiaaliklusteri ja virolainen puu- ja moduulirakentamisen klusteri. Hankkeessa tuotteistetaan sisätilan hygienian ja hygieniarakentamisen osaamisesta vientiin sopivia kokonaisratkaisuja, joiden avulla voidaan torjua mm. antibioottiresistenttien bakteerien leviämistä.

IHMEC-hanketta koordinoi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö. Suomesta mukana on myös Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Suomalaiset ovat edelläkävijöitä sisätilan hygieniaan liittyvissä kysymyksissä. Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ovat yhteistyössä laajan yritysverkoston kanssa tutkineet sisätilan hygieniaa parantavia ratkaisuja jo vuodesta 2012. Nämä Living Lab -tutkimustulokset on jalostettu yhteistyössä Rakennustiedon kanssa Hygienia sisätiloissa -ohjesarjaksi. RT 91-11249 Hygienia sisätiloissa. Yleiset perusteet; RT 91-11250 Hygienia sisätiloissa. Tilasuunnittelu; RT 18-11267 Hygienia sisätiloissa. Siivous ja huolto. Ohjeissa käsitellään kattavasti sisätilan hygieniaan liittyviä asioita, ja ohjeet luovat perustan IHMEC-hankkeessa yritysten kanssa kehitettäville ratkaisuille. Ohjeet ovat keskeinen osa sitä vientiosaamista, jonka avulla hankkeessa toimitaan, ne luovat laadullisen kriteeristön ja tekevät asian näkyväksi.

IHMEC-hankkeessa kansalliset klusterit ja eri partnereiden osaamiset täydentävät toisiaan. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu vastaa Lähi-idän vientiohjelman suunnittelusta yhdessä Uppsalan yliopiston kanssa. KTH Royal Institute of Technologyn johdolla eri teknologioita ja materiaaleja koskeva tutkimus- ja referenssitieto kerätään yhteen datapankkiin. Virolaiset puolestaan ovat edelläkävijöitä moduulirakentamisessa, mikä tarjoaa mahdollisuuden eri ratkaisujen integrointiin. SAMKin osaaminen keskittyy hygieeniseen sisätilaan ja Living Lab -tutkimuksiin, joiden avulla hankkeessa luodaan Lähi-itään hygieenisen sisätilan mallitila, jossa asiakkaat pääsevät tarkastelemaan, että mitä hygieeninen tilasuunnittelu, rakentaminen ja kalustaminen käytännössä tarkoittavat.

Innovative Business Transfer Models for SMEs in the BSR (INBETS)

Innovative Business Transfer Models for SMEs in the BSR (INBETS)

Financing

Interreg Baltic Sea Region

Project Manager, tel., e-mail

Sirpa Sandelin, +358 44 710 3227, sirpa.sandelin@samk.fi

Duration

25.5.2017-30.11.2020

Participants

Lead partner: Baltic Sea Academy, Germany

Partners:
Small Business Chamber Warsaw, Poland
Vilnius Chamber of Commerce, Industry and Crafts, Lithuania
Latvian Chamber of Commerce and Industry, Latvia
Estonian Chamber of Commerce, Industry and Crafts, Estonia
St. Petersburg Foundation of SME Development, Russia
Association of SME Support Centers Kaliningrad Region, Russia
Foundation Drivhuset Skaraborg, Sweden
International Business Academy, Denmark
Vocational Academy Hamburg, Germany
Gdansk University of Technology, Faculty of Economics, Poland
Lithuanian University of Educational Sciences, Lithuania
Satakunta University of Applied Sciences, Finland
University of Skövde, Sweden

The partnership will be supported and completed
Associated partners:
a) local business support organisations that will transfer and implemen results
- Mesterbrev, Norway
- Business Aabenraa, Denmark
- Vaeksthus Syddanmark, Denmark
- Arbejdsgiverne Industri + Handvaerk, Denmark
- Satakunnan Yrittäjät, Finland
- Enterprise Lithuania, Lithuania
b) To reach even more business support organisations and SMEs
- Hanse-Parlament (network of 50 BSOs from all BSR countries), Germany
c) To support the project, its dissemination and adopt the developed political strategies
- Ministry of Economy, Estonia
- Ministry of Economy, Lithuania
- Ministry of Economy, Latvia
- Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Russia
- Office of the Marshall of the Pomorskie Voivodeship, Poland
- Municipality of Skövde, Sweden
- Senate of the Free and Hanseatic City of Hamburg, Germany

Abstract

The success of innovative regions depends on sustainable, future oriented enterprises. Small and medium-sized enterprises (SMEs), target enterprises of this project, represent 99% of all businesses in the European Union. A large number of initiatives are available for start-ups and business incubators, meanwhile, there is a clear deficiency of actions for facilitating transfers of business. The number of enterprises entering into the ownership transfer process will rise sharply in the near future. This challenge is faced particularly in the Baltic Sea Region (BSR) countries. Thus, new measures and tools should be developed to increase knowledge about business transfers and to prepare enterprises for efficient transfer processes.

The main objectives of the INBETS BSR project are:
- Strengthening institutional capacity of existing SME promotion institutions in terms of sustained promotion of business transfers in 9 BSR countries
- Better endorsement of SME business transfers by policy and administrations and easier financing
- Sustainable skills of entrepreneurship, increase of entrepreneurial qualifications and increasing the number of candidates willing to take over businesses
- Promoting business transfers during project implementation and ensuring sustained continuation of the implemented measures on a broad basis in all BSR countries.

These objectives will be tackled by:
- Best practice models and guidelines for realisation of business transfers
- Best practice financing models and new innovative strategies for financing of the transfers
- In four BSR countries improvement of existing, in five BSR countries building of new institutional capacities, including coaching of staff and three new tools to support transfers
- Creation and permanent operation of regional promotion structures
- Tools and trainings to attract new entrepreneurs, qualification of future entrepreneurs with focus on take over of SMEs
- Political strategy program with action plans for different target groups.

These objectives will be tackled by reviewing the evidence of current practices and developing best practice and financing models for business transfers. Strategy programmes, promotion plan, tools and training packages are essential during business transfers, and possible approaches will be provided as outcomes of the project.

The lead partner of the project is the Germany based Baltic Sea Academy. The consortium of partners consists of vocational and higher education institutions, chambers of commerce, enterprise associations and centers from Finland, Denmark, Germany, Sweden, Latvia, Lithuania, Poland and Russia. In addition, 14 associate partners representing local business associations, ministries, municipalities and Hansa-Parlament will benefit from the outcomes of the project.

Satakunta University of Applied Sciences (SAMK) will co-create content for several work packages, i.e. Business transfer and financing models, Capacity building and promotion, Next generation entrepreneurs and Political strategies and transfer. SAMK also has representation in the steering committee.

Logo InbetsLogo Baltic Sea AcademyLogo Interreg Baltic Sea Region

Integration of newly arrived migrants by means of competency assessment and high-quality further vocational training with an official graduation (INTACT)

Integration of newly arrived migrants by means of competency assessment and high-quality further vocational training with an official graduation (INTACT)

Financing
Erasmus+

Project Manager, tel., e-mail
Sirpa Sandelin, +358 44 710 3227, sirpa.sandelin@samk.fi

Duration
15.1.2018 – 14.1.2021

Participants
Lead partner: Hanse-Parlament, Germany
Partners:
- Berufsakademie Hamburg, Germany
- Chamber of Crafts Schwerin or Rostock, Germany
- Institute of Industrial Research of the Chamber of Commerce in Wien, Austria
- t2i technology transfer and innovation, Italy
- International Business Academy, Denmark
- Satakunta University of Applied Sciences, Finland

Abstract

The integration of newly arrived migrants into their host societies is a task many EU member states governments are currently preoccupied with. Especially, the integration of refugees into work life is a crucial element for successful overall integration.The project aims to quickly integrate newly arrived migrants into work life and counteract the increasing shortage of entrepreneurs, through:

 • Reliable identification of competences, aptitudes, and predispositions with regards to job opportunities through a two-stage assessment procedure,
 • Completion of a high-quality and comprehensive further vocational training program with an officially recognized diploma that corresponds to the results of the competence assessment,
 • Individual coaching and placement into long-term SME jobs.

 These measures are directed towards the target groups newly arrived migrants, SMEs, public administrations and other organizations involved in the assessment and recognition of competences, as well as qualification and integration of migrants, and politics on the local, national, and EU level.

Satakunta University of Applied Sciences (SAMK) will co-create content for several work packages. Regional action alliances and international cooperation, Individual competence assessments and integration planning, Development and Implementation of Qualification program, Individual coaching programs and integration into working life, and Transfer, further implementations and policy recommendations.

Further information: Sirpa Sandelin, Project Manager, tel. +358 44 7103227, email: sirpa.sandelin@samk.fi

Logo Hanseatic Parliament

LogosBeneficairesErasmus+LEFT EN

I-SPAD Innovative – Simulation Pedagogy for Academic Development

I-SPAD Innovative – Simulation Pedagogy for Academic Development

Rahoittaja: EU, Erasmus+

Toteutusaika: 2017-2019

Projektipäällikkö: Mirja Ojala 

Tiivistelmä: The use of simulation in teaching and learning in nurse education is gaining momentum, as a result of a growing body of evidence which notes its efficiency and effectiveness. Simulation resources for nurse education are continually being developed in different countries across the globe. These resources are largely for local use in a respective entity, context or country. This project seeks to address the prevalent lack of universal simulation resources. In essence, through transnational collaboration, this project seeks to develop a simulation kit - comprising three simulation resources- which has universal relevance. The outcomes of this project will showcase Erasmus+ programme's contribution towards enabling nurse education to embrace the prevailing digital era in which it currently exits.

The project, its results, and intellectual outputs will be widely disseminated through various channels and networks of each and every partner. In addition, the project will develop and provide (deliver) an innovative appropriate and adequate training opportunity to two individuals from each of the ten participating partners, towards becoming "Simulation Champions", at a respective partner institution. The introduction of such training and the development and designation of such champions, is believed to hold the key towards the further development, and increased use of simulation, at the partner institutions. This training course will provide a direct opportunity to extend and develop nurse educators' competence.

Information seminars and a conference meeting will serve the purpose of heightening the awareness and the knowledge of educators, students, and relevant stakeholders regarding the use of simulation in teaching and learning. The result and outputs of the project should enhance students' learning , which may in turn translate into enhanced patent care delivery and thus, improved patients' experience and satisfaction. The planned dissemination processes will hopefully translate into a widespread knowledge regarding the project.

Jämi Maat -yritysryhmähanke

Jämi Maat -yritysryhmähanke

 

Hankkeen rahoittaja

Leader Pohjois-Satakunta

Hankkeen toteutusaika

1.5.2017 – 30.6.2019

Projektipäällikkö

Minna Uusiniitty-Kivimäki, minna.uusiniitty-kivimaki(a)samk.fi, 044 710 3552

Tiivistelmä

Jämi Maat -yritysryhmähanke on kolmen jämijärveläisen matkailun mikroyrityksen tarpeista lähtevä hanke, joka keskittyy hankeyritysten uusien matkailutuotteiden (kiipeilypuisto Jämi Maat, Hakolenkki ja frisbeegolfrata) markkinoinnin ja myynnin edistämiseen.

Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat Skönön Safarit Oy, Villa Jämi Oy ja Jämin lomatalot Oy. SAMK toimii hankkeen hallinnoijana. Hankkeessa yrittäjät kouluttautuvat digitaalisen markkinoinnin osaajiksi, otattavat uusia valokuvia ja videoita hankeyrityksistä ja uusista matkailupalveluista, tekevät erilaisia markkinointitoimenpiteitä (kampanjat) sekä -materiaaleja (esitteet, aluekartat).

Hankkeen toimenpiteiden kautta syvennetään markkinatuntemusta erityisesti kotimaisista matkailijoista sekä lisätään uusien tuotteiden tunnettuutta matkailumarkkinoilla. Kolmen ison uuden tuotteen lanseeraus on hankkeen päätavoite: tarkoituksena on saada matkailijat matkustamaan Jämille ja käyttämään yritysten tarjoamia palveluita kaikkina eri vuodenaikoina.

KAISLA – Kaikille avoimet liikuntamahdollisuudet Satakunnassa

KAISLA – Kaikille avoimet liikuntamahdollisuudet Satakunnassa

 

Hankkeen rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen projektipäällikkö: Kati Karinharju, etunimi.sukunimi@samk.fi

Hankkeen toteutusaika: 7.4.2016-31.12.2017

 

Vuoden 2016 aikana toteutettiin ensimmäinen vaihe KAISLA-hankkeesta. Hankkeen tavoitteena oli 1) selvittää kaikille avoimien liikuntamahdollisuuksien tilaa Satakunnassa, 2) edistää kaikkien erityisesti erityisryhmiin lukeutuvien harrastajien mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa Satakunnan alueella sekä 3) lisätä liikuntapalveluita tarjoavien tahojen ja korkeakouluopiskelijoiden osaamista kaikille avoimen liikunnan järjestämiseen. Toteutuneen KAISLA-hankkeen pohjalta saadaan arvokasta tietoa etenkin yksityisten liikuntapalveluiden mahdollisuuksista ja valmiuksista järjestää kaikille avoimia liikuntapalveluita sekä kohderyhmän kuuluvien henkilöiden esteistä ja kiinnostuksen tasosta osallistua tarjolla oleviin liikuntapalveluihin. KAISLA-hankkeen ensimmäisen osan loppuraportti löytyy valmistuttuaan Theseus-tietokannasta.

Syksyllä 2016 KAISLA-hankkeen tulosten pohjalta laadittiin jatkohanke, jonka päätavoitteina on liikuntapalveluiden tuottajien osaamisen ja yhteistyön edistäminen kaikille avoimien palveluiden järjestämisessä. Tarkoituksena on kannustaa palveluiden tuottajia kehittämään matalan kynnyksen liikuntapalveluja ja huomioimaan erityistä tukea tarvitsevat henkilöt potentiaalisena asiakasryhmänä toimintasuunnitelmassa. Yhteistyön edistämisen tavoitteena on käynnistää Satakunnan kunnissa eri toimijoiden välinen verkostoituminen käytäntöjen luomiseksi ja toimintojen yhtenäistämiseksi. Tämä toteutetaan jalkautumalla kuntiin ja viemällä sinne tietoa sekä asiantuntijakonsultaatiota erityisliikunnan palveluketjujen ja yhteistyöverkostojen luomiseksi. Lisäksi Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n toteuttaman VALTTI-toiminnan jalkauttaminen Satakuntaan on yksi hankkeen toimenpiteistä.

 

 

 

Kivijalka Kuntoon!

Hankkeen rahoittaja
Maaseuturahasto, Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset

Projektipäällikkö

Mikko Lehtonen, mikko.lehtonen(a)samk.fi, 050 569 4894

Toteutusaika
15.8.2016–14.8.2018

Hankkeen kumppanit
Huittisten kaupunki (elinkeinotoimi), Huittisten Yrittäjät, Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy, Kankaanpään Yrittäjät, Loimaan kaupunki (yrityspalvelut), Loimaan kauppa ja palvelut yhdistys, Uusikaupunki (yrityspalvelut), Uudenkaupungin Yrittäjät

Tiivistelmä

Kivijalka kuntoon -hankkeen tavoitteena on parantaa kivijalkatoimijoiden liiketoimintaosaamista. Projekti toimii Huittisissa, Kankaanpäässä, Loimaalla ja Uudessakaupungissa.

Hankkeen aikana yrittäjiä ja heidän henkilöstöään koulutetaan ja valmennetaan mm. markkinoinnin, myynnin, viestinnän sekä verkkokaupparatkaisujen saroilla. Tiedottamisen avulla parannetaan kivijalkayrittäjyyden arvostusta toimialueilla.

Kortteeri - notkistaa ja kokeellistaa maaseutumaista kivijalkakulttuuria

Kortteeri

Rahoittaja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hankkeen toiminta-aika 1.8.2017 – 31.7.2019

Projektipäällikkö Tomi Kuusimäki

Tiivistelmä

Notkistaa ja kokeellistaa maaseutumaista kivijalkakulttuuria.

Kortteeri yhdistää taiteen, yleisöt, välittäjätahot sekä yrittäjät kaupunkitilassa tapahtuvien lyhytkestoisten taidetekojen ja -teosten kautta. Kortteeri-hankkeen tavoitteena on taiteen ja kulttuurin keinoin elävöittää pienten ja keskisuurten maalaismaisten rakennemuutospaikkakuntien keskusta-alueita. Kaupungeille välitilojen elävöittäminen tuottaa paikkalähtöistä tietoa ja konkreettista näyttöä taiteen mahdollisuuksista julkisessa tilassa. Rakenteita ravisteleva, kokeilupohjainen hanke synnyttää taiteen innoittamille interventioille ja uusille malleille kasvualustaa. Kortteeri yhdistää ensimmäistä kertaa alan ammattikorkeakoulun, museokentän, vahvan alueellisen taidehallin ja valtakunnallisen maaseudun sivistykseen ja osaamiseen keskittyneen järjestön. Kortteeri luo malleja alueille ohjata rahoitusta välittäjätahojen kautta julkisen tilan taiteen lyhytkestoisiin projekteihin, työllistäen taiteilijoita lisäten alueen ja yritysten persoonallista, alueen vahvuuksista nousevaa vetovoimaa.

Kortteerin toteuttajia ovat kaupunkimuotoilija, yhteisötaiteilija, museot välittäjäorganisaatioina ja yleisötyön tuottajina sekä ammattikorkeakoulu tiedon tuottajana ja jakajana edistämässä elinikäistä oppimista.

Kortteerin nettisivut

LIEKA 3 - Esteettömyyden tason suunta liikuntapaikkarakentamisessa -seurantahanke

LIEKA 3 - Esteettömyyden tason suunta liikuntapaikkarakentamisessa -seurantahanke

Hankkeen rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen projektipäällikkö: Riikka Tupala, etunimi.sukunimi@samk.fi

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2016 - 31.12.2017

 

Liikuntapaikkojen esteettömyyden suunnittelua ja avustuspäätöksiä koskevan seurantahankkeen ensimmäisessä osassa luotiin haastattelurunko liikuntapaikkojen perustamishankkeiden avustushakemuksia arvioiville tarkastajille, jolla pyritään saamaan tietoa muun muassa palautuneiden esteettömyysselvitysten määrästä, esteettömyysselvitysten ja piirustusten yhdenmukaisuudesta, annetuista korjausehdotuksista sekä tehtyjen korjausten laadusta. Lisäksi hankkeessa luotiin kyselylomake perustamishankkeiden suunnittelijoille ja kunnan edustajille. Kyselyn tavoitteena on saada muun muassa palautetta esteettömyyden materiaalipaketista ja sen vaikutuksesta suunnittelutyöhön, kokemuksia avustushakemisprosessista, tietoa suunnittelijoiden esteettömyysosaamisen tasosta ja kokemuksesta aiheeseen liittyen sekä tietoa siitä, onko suunnittelutyössä käytetty apuna ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten esimerkiksi esteettömyysasiantuntijaa, paikallista vammaisneuvostoa tai aluehallintoviraston tarjoamaa neuvontaa. Hankeen toisessa osassa luodaan opetus-ja kulttuuriministeriölle seurantamalli liikuntapaikkojen esteettömyyden tason vuosittaiseen seurantaan.

 

 

 

Luvian saariston merelliset matkailupalvelut -yritysryhmähanke

Luvian saariston merelliset matkailupalvelut -yritysryhmähanke

Hankkeen rahoittaja

Leader Karhuseutu

Hankkeen toteutusaika

15.11.2017 – 31.12.2019

Projektipäällikkö

Minna Uusiniitty-Kivimäki, minna.uusiniitty-kivimaki(a)samk.fi, 044 710 3552

Tiivistelmä

Luvian saariston merelliset matkailupalvelut -yritysryhmähanke on neljän luvialaisen mikroyrityksen yhteinen hanke. Hankkeen päätavoitteena on ryhmän yritysten kannattavuuden parantaminen ja myynnin kasvattaminen, jota tavoitellaan tuotteistamisen, yhteistyön ja laadukkaan yhtenäisen markkinointiviestinnän kautta. Näillä toimenpiteillä vahvistetaan myös Laitakarin ja Luvian saariston profiilia ja brändiä matkailumarkkinoilla, mikä parantaa yritysten tuotteiden löydettävyyttä.

Hankkeessa kehitetään vetovoimaisia, paikallisen luonnon, kulttuurin ja historian elementtejä vahvasti hyödyntäviä luontomatkailutuotteita ja muodostetaan niistä merellisten luontomatkailupalveluiden tuoteperhe Luvian saaristoon. Yrityksistä ja tuotteista laaditaan laadukkaita markkinointimateriaaleja ja palveluita markkinoidaan ja esitellään potentiaalisille uusille asiakasryhmille sekä yhteistyökumppaneille. Lisäksi yritykset parantavat osaamistaan muun muassa merellisten luontomatkailupalveluiden tuotteistamiseen liittyvissä teemoissa.

Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat Kaljaasi Ihana, Luvian Merihelmi, Soul Sisters Catering ja Villa Poseidon. Hankkeen hallinnoijana toimii SAMK. Rahoitus hankkeelle tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Leader Karhuseudun kautta.

MariEMS – Maritime Energy Management Training Strategic Partnership

Maritime Energy Management Training Strategic Partnership (MariEMS)

Rahoittaja: EU

EU-rahoitusohjelma: Erasmus +

Projektipäällikkö

Heikki Koivisto

+ 358 44 710 3674

Toteutusaika: 2015–2018

 

Tänä päivänä ei ole saatavilla standardia IMO:n (International Maritime Organisation) esittämälle energiapäällikölle. Tämän projektin aikana tuotamme esityksen energiapäällikön työn kuvauksesta ja koulutusohjelmasta avustaen laivojen energiatehokkuuden paranemista säästäen alusten polttoainetta ja vähentäen päästöjä.  Online koulutusmateriaali on kaikkien saatavilla projektin päättyessä keväällä 2018.

Projektin vastuullisena vetäjänä toimii Southampton Solent University ja partnereina pk-yritykset C4FF Iso-Britanniasta,  Spinaker Sloveniasta, ja Team Srl Italiasta.  Kaksi merenkulkualan koulutusyksikköä yksi etelästä, Universitat Politechnica de Catalunya, ja SAMK pohjoisesta. Lisäksi kaksi työelämäsektorin edustajaa, Makroshipping varustamo Turkista ja Rauman satama Suomesta.

Matkailuyrityksille kasvua Kiinasta -yritysryhmähanke

Matkailuyrityksille kasvua Kiinasta -yritysryhmähanke

Hankkeen rahoittaja
Satakunnan ELY -keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020
Hankkeen toteutusaika
1.11.2017 – 31.12.2019
Projektipäällikkö
Minna Uusiniitty-Kivimäki, minna.uusiniitty-kivimaki(a)samk.fi, 044 710 3552

Tiivistelmä

Matkailuyrityksille kasvua Kiinasta -yritysryhmähanke on viiden matkailun mikroyrityksen yritysryhmähanke Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Hankkeen yritykset sijaitsevat Euran, Porin, Kokemäen ja Loimaan kunnissa. SAMK toimii hankkeen hallinnoijana. Hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten kansainvälistymistä erityisesti Kiinan matkailumarkkinoille ja hakea kasvua eritoten kiinalaisille lapsille ja nuorille suunnatuista leirikoulusta. Hankkeessa toimenpiteenä yritykset tuotteistavat vetovoimaisia leirikoulutuotteita Kiinan markkinoille sopiviksi, heille kootaan markkinointimateriaalia kiinan kielellä (myös muita kieliä) ja osallistutaan Kiinan markkinointimatkoille yhdessä Visit Finlandin kanssa. Matkoilla osallistutaan matkanjärjestäjätapaamisiin, messuille ja samalla vieraillaan Satakunnan ystävyyskaupungissa Changzhoussa yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun Kiina-hankkeen kanssa. Changzhoussa järjestetään yritysryhmälle matkailupalvelutuotteiden ja leirikoulutoiminnan esittely- ja markkinointitilaisuus ja tapaamisia. Tilaisuuksissa tavataan ystävyyskaupungin virkamiehiä sekä alueen matkailu- ja leirikoulutoimijoita.

Hanke lisää matkailuyritysten kansainvälistymistä Kiinaan, liiketoimintamahdollisuuksia, ja yritysten kilpailukykyä. Tavoitteena on uusia kohderyhmiä, etenkin Kiinasta, löytämällä lisätä yritystoiminnan monipuolisuutta, kasvua ja kannattavuutta. Lisäksi yritykset syventävät yritystensä markkinatuntemusta osallistumalla Kiinan markkinointimatkoille. Hanke lisää yhteistyötä toisten yrittäjien kanssa, mutta myös muiden hankkeen teemaan liittyvien toimijoiden kanssa (mm. Visit Finland, matkanjärjestäjät, opetussektori).

Hanke hyödyntää vuonna 2017 toteutetussa ”Satakuntalaiset matkailuyritykset Kiinan markkinoille” -yritysryhmähankkeessa saatuja kokemuksia Kiinan markkinoista sekä jatkaa ja kohdentaa markkinointia Lounais-Suomen näkökulmasta potentiaaliseksi todetulle asiakassegmentille.

Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat Ali-Ketolan Tila, Kanniston kotieläintila, Lomakeskus Sieravuori, Pitkäjärven vapaa-ajankeskus ja Yyteri Beach lomakeskus. Rahoitus hankkeelle tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Satakunnan ELY-keskuksen kautta.

 

Merikarvian matkailuyritykset kansainvälistyy – Willkommen & Welcome to Merikarvia

Merikarvian matkailuyritykset kansainvälistyy – Willkommen & Welcome to Merikarvia

 

Hankkeen rahoittaja

Leader Pohjois-Satakunta

Hankkeen toteutusaika

1.4.2017 – 31.3.2018

Projektipäällikkö

Minna Uusiniitty-Kivimäki, minna.uusiniitty-kivimaki(a)samk.fi, 044 710 3552

Tiivistelmä

Hanke on yhdeksän merikarvialaisen maaseudun mikromatkailuyrittäjän yritysryhmähanke, jota SAMK hallinnoi. Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat Purolomat Oy, Jokitähkä avoin yhtiö/Rauhanlaakson majoituspalvelut, Maatilamatkailu Koivuniemen Herra, SS Norrgrund Oy, Pikuliina/Niittyniemen lomamökit, Useimmiten Kati Oy/Ravintola Rantahuone, Vanha-Heikkilän majatalo, Saleena Oy/Mericamping ja Meriviihde Oy/Merikievari.

Hankkeen tavoitteena on lisätä yritysten kansainvälistymisvalmiuksia ja markkinatuntemusta sekä sitä kautta vahvistaa kansainvälistä matkailua hankeyrityksiin. Kohdemarkkina-alueeksi on valittu erityisesti Saksa ja englantia puhuva Eurooppa. Hankkeessa syvennetään markkinatuntemusta erityisesti perehtymällä saksalaisiin matkailijoihin kohderyhmänä, heidän ostokäyttäytymiseensä ja tarpeisiinsa suomalaisten matkailupalveluiden näkökulmasta.

Hankkeessa järjestetään koulutuksia, joiden avulla tutustutaan saksalaiseen kulttuuriin ja tapoihin sekä tehdään opintomatka Saksaan Uckermarkin alueelle. Lisäksi tuotetaan markkinointimateriaaleja kansainvälisille matkailijoille erityisesti saksan ja englannin kieliselle Euroopalle (mm. valokuvia, video, esitteitä).  

Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit (Meri-Erko)

Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit (Meri-Erko)

Hankkeen rahoittaja:
Pohjois-Pohjanmaan ELY

Hankkeen projektipäällikkö:
SAMKin projektipäällikö Riitta Tempakka, puh 044 710 3639, riitta.tempakka(a)samk.fi

Hankkeen toteutusaika:
1.1.2016–30.09.2018 

Tiivistelmä:

Meriteollisuuden, merenkulun ja satamatoiminnot käsittävä meriklusteri on merkittävä työllistäjä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Alan keskeisenä haasteena ovat nopeat muutokset globaalissa toimintaympäristössä ja osaamisen uudistumisen vaatimukset merialan muutoksessa ja kilpailuympäristössä. Toisena keskeisenä haasteena on ammattitaitoisen henkilöstön ikääntyminen ja siirtyminen pois työelämästä. Myöskään alan houkuttelevuus ei ole ollut paras mahdollinen johtuen alaa koskeneista rakenteellisista uudistuksista.

Meriklusterin ammateissa toimivilla on pääsääntöisesti kaupallinen tai tekninen perustutkinto eikä henkilöstöjoustoa tapahdu riittävästi meritekniikan ja kaupallisen- /logistiikanalan työntekijöiden välillä. Yhteisen erikoistumiskoulutuksen avulla siirtyminen tarpeen mukaisesti eri toimialojen välillä helpottuu.

Meri-Erko projektia koordinoi Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus ja siinä ovat mukana kaikki merkittävät meriklusterin korkeakouluopetusta tarjoavat tahot niin kuljetuksen ja logistiikan kuin meriteollisuudenkin piiristä: Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Yrkeshögskolan Novia), Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy sekä Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy / SAMK sekä meriteollisuuden puolelta tärkeimmät laivanrakennuksen ja meriteollisuuden kouluttajat Suomessa: Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, sekä Turun ammattikorkeakoulu Oy. Lisäksi projektissa on mukana Koneteknologiakeskus Turku Oy.

Hankkeen tavoitteena on aikaansaada totuttua vahvemman työelämäkytkennän omaavan erikoistumiskoulutuksen malli. Malli on digipedagogiikkaan perustuva ja hyödyntää digitaalisen oppimisen ratkaisuja, jotka on todettu toimiviksi. Mallia valmisteltaessa kantavana periaatteena on korkeakoulujen ja työelämän toimijoiden yhteiskehittelyn vahvistaminen ja yhdessä kokeileminen. Projektissa halutaan omalta osaltaan varmistaa koulutusverkoston ja työelämän yhteistyöllä riittävän ammattitaitoisen osaamispotentiaalin kouluttaminen meriklusterin liiketoimintaympäristöön. Hankkeessa suunnitellaan 30-60 op. laajuinen, uusimpaan tietoon ja osaamiseen perustuva koulutusmalli meriteollisuudesta, merenkulkutaloudesta ja logistiikasta alalla toimivien yritysten kanssa.

Multifunctional enviroment for Well-being enhancing technology – MeWeT

Multifunctional enviroment for Well-being enhancing technology – MeWeT

Projektipäällikkö
Sari Merilampi

Projektisihteeri
Päivi Tammela

Projektin voimassaolo
1.1.2016 - 31.12.2018

NAMURBAN – Urban Resource Efficiency in Developing Countries – pilot study of Walvis Bay, Namibia

NAMURBAN – Urban Resource Efficiency in Developing Countries – pilot study of Walvis Bay, Namibia

Hankkeen rahoittaja
TEKES, Ulkoasiainministeriö

Projektipäällikkö
Minna Keinänen-Toivola, 044 710 3063, minna.keinanen-toivola(a)samk.fi

Toteutusaika
2015-2017

Lyhennelmä

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) ja paikallisen yliopiston Namibia University of Science and Technologyn (NUST)  kaksivuotisessa NAMURBAN –projektissa tutkitaan ja kehitetään kaupunkiolosuhteisiin resurssitehokas konsepti puhtaalle vedelle, uusiutuvalle energialle, asumiselle, kierrätykselle ja ICT-ratkaisuille Namibiassa. NAMURBAN (Urban Resource Efficiency in Developing Countries – pilot study of Walvis Bay, Namibia)-projektissa tutkitaan resurssitehokasta kaupunkikehitystä  kehitysmaissa. NAMURBAN perustuu tämänhetkiseen tilanteeseen ja teknologian ja järjestelmien tarpeisiin kaupunkiolosuhteissa projektin pilottimaassa Namibiassa. Tutkimusprojektissa pilottikaupunkina on Atlantin rannikoilla sijaitseva Walvis Bay, joka on eteläisen Afrikan liikenteen tulevaisuuden solmukohta. NAMURBAN projektin tutkimusteemat ja odotetut tulokset ovat ratkaisuja puhtaan veden saatavuuden, uusiutuvan energiankäytön kuten aurinkoenergian ja kohtuuhintaiseen asumisen lisääminen paikallisille ja ICT sekä IoT-sovellukset. Projektin tuloksia Namibiasta voidaan soveltaa muihin Afrikan maihin. Projektissa on aktiivisesti mukana seitsemän suomalaista yritystä, joiden osaamisalueita ovat vesi, uusiutuva energia, konseptirakentaminen, jätteiden kierrätys ja IoT ja ICT-sovellukset. Yritykset ovat Fimuskraft Oy, GA90 Recycling Oy, Naps Solar Systems Inc., Rannan Teollisuuskone Oy, Riffid Oy, Sansox Oy, ja SWOcean Oy.

NAMURBANEWS 1/2015

NAMURBANEWS 1/2106

NAMURBAN-rapotti 2016

NatureBizz - Business and Wellness from Green Economy Growth

NatureBizz - Business and Wellness from Green Economy Growth

Webpages (coming)

The programme
Interreg/Central Baltic

Project manager
Sanna-Mari Renfors, sanna-mari.renfors@samk.fi, 0447103821

Duration 1.3.2016 - 31.10.2020

Budget 399.933,15 €, ERFD 311.250,66 €

Project partners
Vidzeme University of Applied Sciences, Latvia
University of Tartu, Pärnu College, Estonia 
Södertörn University, Sweden

The summary

The project: Green movement and the demand for natural, healthy and ecological products and services offer opportunities for green micro entrepreneurship. The entrepreneurs need sector-specific business skills to develop local natural resources into sustainable green business. This project supports the growth of green micro business by proving a joint training programme. During the training, the entrepreneurs will work with their own practical business development cases. The core aim is the development of natural resources into sustainable green business.

Target Group: Green micro entrepreneurs, business developers, and higher education institutions in the Central Baltic Area.

Activities (WP’s)
• Identifying and aligning the relevant skillset in the Central Baltic Area
• Developing the curriculum and the training programme
• Conducting the pilot training

Green micro entrepreneurship: In the project NatureBizz green entrepreneurship and green business are defined as development of sustainable, small-scale products and services based on local natural resources. They also contribute to human wellbeing. Green business sectors include for example nature-based wellbeing services, super/biofood, biocosmetics, eco-friendly handicraft, nature-based experiences.

NOPSA – Nopea ammatillinen väylä työelämään

NOPSA – Nopea ammatillinen väylä työelämään

SAMKin projektipäällikkö
Tuija Kiviaho

SAMKin projektisihteeri
Pirjo Tuomi

Projektin voimassaolo
1.10.2016–31.7.2019

Hankkeen päätoteuttaja ja koordinaattori
Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)

Hankkeen toteuttajaverkoston muodostavat ammattikorkeakoulut CENTRIA, HAMK, SAMK, TAMK ja TuAMK sekä ammattiopistot AMISTO, TREDU, TURUN KAUPUNKI ja WINNOVA.

Hankkeen tuloksena syntyy malleja tunnistaa ja tunnustaa osaamista sekä hyödyntää digitaalisia ratkaisuja opiskelun ohjauksessa ja osaamisen näkyväksi tekemisessä. Lisäksi syntyy AMK-AO-yhteistyössä suunniteltuja ja toteutettuja opintoja teli-aloilla, uraohjauksen valmennusohjelma ammatillisille opettajille ja kielten oppimiseen uusia malleja. Syntyvät mallit on tarkoitettu hyödynnettäviksi valtakunnallisesti. Hankkeen keskeiset kohderyhmät ovat ammattiin opiskelevat niin AMK:issa kuin AO:issakin, ammatilliset opettajat ja ohjaajat.

PortMate

Hankkeen rahoittaja:

Interreg Central Baltic , EU

Projektipäällikkö:

Minna Keinänen-Toivola, minna.keinanen-toivola(a)samk.fi, 044 710 3063

Hankkeen toteutusaika:

1.11.2016–31.12.2019

Hankkeen osatoteuttajat:

 • SAMK (koordinaattori)
 • Rauman kaupunki
 • Sottungan kunta
 • Kökar Havspaviljong AB
 • Gävlen kunta
 • Söderhamnin kunta

Kuvaus:

Nykyään pienvenesatamille on saaristossa haasteena erityisesti

1) turvallisen saapumisen, satamassa olon ja satamasta lähdön varmistaminen vaativissa olosuhteissa vähemmän kokeneiden veneilijöiden myötä

2) kestävän kehityksen mukaisten palvelujen puute ja

3) riittämättömät markkinointitoimenpiteet kussakin satamassa.

PortMate-projektissa näihin haasteisiin etsitään vastauksia yhdistämällä Rauma – Sottunga/Kökar – Gävle/Söderhamn -purjehduskolmio. Rauma ja Gävle ovat myös ystävyyskaupunkeja. Näillä alueilla on huikeaa potentiaalia tarjottavana vierailijoille niin luonnon kuin myös kaupunkiympäristön puolesta. Kolmion piensatamat tarvitsevat käytännön yhteistoimintaa parantaakseen paikallista ja alueellista liikkuvuutta kehittääkseen alueen turismia.

PortMate-projektin piensatamat ovat kuntien ja yksityisten yritysten omistuksessa. Käytännön toimia ovat 1) vuorovaikutteisen, nykyisiin järjestelmiin yhteensopivan, ICT-työkalun kehittäminen avustamaan veneilijöitä saapumaan ja lähtemään satamasta turvallisesti sekä takaamaan turvallisen satama-ajan

2) kestävät ja resurssitehokkaat investoinnit maalla, kuten aurinkopaneelit, sanitaatio ja wifi

3) piensatamaoperaattoreiden ja veneilijöiden lähentäminen tarvittavien palveluiden ja yhteistoiminnan          esimerkiksi markkinoinnin alueella.

PortMate-projekti takaa turvalliset, sopivat ”vihreät palvelut” ja yhteismarkkinointia piensatamille. Projektin parhaat käytänteet jaetaan muille Keskisen Itämeren alueen satamille ja veneilijöille ICT-työkalun ja erilaisten seminaarien avulla. Lopputulemana projektissa ovat parantuneet palvelut 19 pienvenesatamassa. 

Proto Garage

Proto Garage

Projektipäällikkö
Kari Laine

Projektisihteeri
Päivi Tammela

Projektin voimassaolo
15.10.2015 - 14.10.2018

Rauman veden laadun kehittäminen

Rauman veden laadun kehittäminen

Rahoittaja: Satakuntaliitto, AIKO-rahoitus

Toteutusaika: 1.11.2017­–31.10.2018

Projektipäällikkö: Martti Latva, martti.latva@samk.fi, 044 710 3060

 

Tiivistelmä

Puhdas vesi sekä siihen liittyvät kestävyys- ja turvallisuusnäkökulmat ovat yksi tekijä kasvavassa biotaloudessa, joka on keskeinen osa Satakunnan älykkään erikoistumisen strategiaa. Kehittyvä teollisuus on Rauman kaupungin alueelle elinehto ja Rauma onkin tunnettu erittäin vahvasta ja hyvinvoivasta teollisuudestaan. Siinä erittäin olennaisessa osassa on vettä käyttävä teollisuus. Perinteisesti Raumalla ollaan totuttu luotettavaan ja hyvään vesihuoltoon. Raumalla on kuitenkin viime aikoina havaittu ongelmia rakennusten vesijärjestelmien metalliosien kuten messinkiliittimien ja kuparisten vesiputkien pitkäaikaiskestävyydessä, minkä on havaittu liittyvän veden laatuun. Varsinkin uuden asuntotuotannon ja saneerattavien rakennuskohteiden kannalta veden laadun kehittäminen on tärkeää. Myös teollisuudelle veden laatu ja metallikomponenttien kestävyys ovat olennaisia tekijöitä. Kiinteistöjen osalta vaihtoedot tulevaisuuden korjauskustannusten välttämiseksi ovat muutoin omat käsittelylaitteet ja mahdollisesti kalliimpien materiaalien käyttö.

 

Rauman kaupungin kuten monen muun suomalaisen asuinalueen juomavesi/talousvesi on puhdistettua pintavettä. Pintavedessä on viime vuosikymmeninä tapahtunut ilmastonmuutoksen seurauksena laatumuutoksia mm. happamoitumisen ja kasvaneiden valumavesien mukana lisääntyneet epäpuhtaudet. Tämä luonnonvesien tilan heikkeneminen on tunnistettu Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen laatimassa trendiraportissa (2013), mihin myös Satakunnan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelmassa 2016 – 2018 viitataan. Pintaveden muutosten johdosta vedenkäsittelyltä ja siihen liittyviltä teknologioilta vaaditaan yhä enemmän puhdistuskykyä ja kapasiteettia. Keskeisin ongelma Suomessa on veden syövyttävyyden lisääntyminen ja tämä koskee Satakunnan alueella erityisesti Rauman veden laatua. Eri korroosiotyypeistä pistekorroosio on tyypillisin seuraus syövyttävyyteen vaikuttavien komponenttien lisääntymisestä vedessä. Syövyttävyyden vähentäminen vedenkäsittelyprosessilla ei kuitenkaan ole helppo tehtävä.

 

Tässä projektissa on tavoitteena löytää Rauman pintaveden käsittelyprosessista osaprosessit, joita säätämällä ja muuttamalla syövyttävyyttä saadaan alennettua tämänhetkisestä tilanteesta. Sen jälkeen testataan tarvittavat muutokset koeajoilla sekä analysoidaan ja arvioidaan tulokset. Kun testauksilla on löydetty paras vaste, otetaan muutetut analysointipaikat, kemikaalit, parametrit yms. käyttöön ja seurataan prosessia ja sen toimivuutta toimintavarmuuden varmistamiseksi. Käytännössä tarkoituksena on nopealla pilotointityyppisellä lähestymisellä monipuoliseen osaamiseen perustuvien kokeilujen kautta parantaa vedenkäsittelyprosessin toimintaa. Projektin toteuttaa Satakunnan ammattikorkeakoulun Vesi-Instituutti WANDER apunaan asiantuntijoita Rauman vedeltä. Suomessa on useita pintavesilaitoksia, joilla samanlaista kehitystarvetta. Aiemmin Nordic Innovation -rahoituksella tehdyssä pohjoismaisessa projektissa tunnistettiin Suomessa vesilaitoksia, joiden vesi oli syövyttävää. Vastaavanlaisia löytyy myös muista pohjoismaista. Olennaista on levittää tietoa tämän hankeen tuloksista mahdollisimman laajasti.

Restonomien koulutuksen ja elinkeinon yhteiskehittäminen (ReKey)

Hankkeen rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen toteutusaika
1.2.2017 - 31.1.2019

Hankkeen projektipäällikkö
Vappu Salo, vappu.salo(a)samk.fi, 044 710 3823

Lyhennelmä
ReKey-hankkeessa kehitetään uudenlaista yhteistoimintamallia, joka vahvistaa ammattikorkeakoulun roolia kansallisessa innovaatioekosysteemissä. Ammattikorkeakoulun ja elinkeinoelämän yhteistoimintamallilla pyritään vahvistamaan suomalaisen majoitus- ja ravitsemisalan palvelukehittämisosaamista ja siten kilpailukykyä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulujen välistä vuorovaikutusta yhteistoimintamallin avulla. Kansallinen osaamisen vaihto, esimerkiksi yhteisen koulutustarjonnan tai opintopolkujen muodossa parantaa yhteistoimintaa koulutuksen ja elinkeinon sekä opettajien ja opiskelijoiden välillä. Yhdenvertaisia mahdollisuuksia erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten digitaalisten palvelujen hackathon kehitetään osallistavilla menetelmillä. Hankkeessa lisätään myös tietoisuutta eri ammattikorkeakoulujen kansainvälisistä tutkimuksesta ja yhteistyöstä. Restonomin profiilin nostaminen on tarpeen erityisesti tutkimus- ja kehittämistyön osalta. Ammattikorkeakoulujen tutkimustoimintaa tunnetaan elinkeinossa huonosti, esimerkiksi ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tutkimustyön osalta. Jatkuvuutta toiminnalle pyritään luomaan living lap -toimintamallin avulla.

RoboCoast–automaation ja robotiikan keskus

RoboCoast–automaation ja robotiikan keskus

Hankkeen toteutusaika
16.6.2015–18.8.2017

Projektipäällikkö
Marko Mikkola, 044 710 3724, marko.mikkola(a)samk.fi

Hankkeen rahoittaja
Keski-Suomen ELY-keskus / EAKR-toimintaympäristötuki

Lyhennelmä
Digitaalisuus, automaatio ja robotiikka lisääntyvät koko ajan ja yrityksillä on oman tulevaisuutensa varmistamiseksi tarve automatisoida toimintaa ja digitalisoida tietotyötä. Käytännössä yritysten toimintaympäristö muuttuu parhaillaan nopeammin kuin yritykset. Kun yrityksesi järjestää kehityspäivän tai käynnistää strategiatyön, tilaa RoboCoast-projektilta maksuton alustuspuheenvuoro. Kerromme digitalisaatiosta ja teknologian kehityssuunnista kuulijoita aktivoivalla tavalla.

Robocoast Satakunnassa -verkkosivut

eakr_vipuvoimaa_vaaka_web

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke II

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke II

Projektipäällikkö
Soile Vahela

Projektisihteeri
Sinikka Kyngäs

Aika
1.11.2015–31.10.2018

Tiivistelmä

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke 2  on tiedonvälityshanke, joka lisää maaseutumatkailussa toimivien tahojen välistä vuorovaikutusta, verkostoja ja kumppanuuksia sekä maaseudulla toimivien yritysten liiketoimintaosaamista siten, että maaseutumatkailu ja sen arvostus toimialana kasvaa edelleen maakunnassa.

Hanke toimii Satakunnan maaseutumatkailukentän yleisenä tiedonvälittäjänä, kentän kokoavana toimijana ja kehittämistoimenpiteiden koordinoijana.

Hankkeen tavoitteena on tiedotustoiminnan kautta edistää maaseutumatkailua elinkeinona, vahvistaa maaseutumatkailussa toimivien yrittäjien liiketoimintaosaamista ja verkostoitumista sekä tiivistää koko maaseutumatkailukentän kehittämistoimia päällekkäisyyksien välttämiseksi ja yhteisen suunnan varmistamiseksi.

Hanke lisää tietoisuutta Satakunnan maaseutumatkailuyrityksistä ja tuotteista.

Lisäksi hanke toimii Visit Finlandin valtakunnallisten matkailun kehittämisohjelmien ja -strategioiden sekä valtakunnallisen maaseudun matkailun koordinointihankkeen maakunnallisena vastinparina tuoden valtakunnallista tietoa maakuntaan.

Hanke varmistaa Satakunnan maaseutumatkailun kehityksen etenemisen samansuuntaisesti sekä maakunnan sisällä että suhteessa muun valtakunnan kehitykseen.

Satakunnasta Euroopan robotiikkamaakunta - kansallisesta brändistä Euroopan osaamiskeskittymäksi

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektipäällikkö: Timo Kerminen

Projektisihteeri: Päivi Tammela

Toteutusaika: 1.2.2017-31.12.2019

 

Kuvaus:

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Satakunnan alueen profiloitumista robotiikan ja automaation vahvana osaajana sekä kansallisesti että kansainvälisellä tasolla. Profiilia vahvistetaan eri toimijoiden, muun muassa rahoittajien, kehittämisorganisaatioiden ja korkeakoulujen, yhteistyöllä, jonka avulla Satakuntaan luodaan tulevaisuuteen katsova ja sitä luova strategia. Alueella toimii jo nyt vahva ja monipuolinen Robocoast-automaatioklusteri, jonka ansiosta eri toimijat voivat kohdata toisensa luontevasti ja ammentaa toistensa osaamisesta sekä resursseista.

Hankkeen tuloksena käynnistetään Satakunnan Ammattikorkeakouluun Robotiikka Akatemia, joka vahvistaa edelleen alueen robotiikan sekä automaation osaamista ja tutkimusta. Akatemian tavoitteena on lisätä tietoisuutta robotiikasta ja automaatiosta ihmisten ja yritysten parissa.

Satakuntalaiset matkailuyritykset Kiinan markkinoille -yritysryhmähanke

Satakuntalaiset matkailuyritykset Kiinan markkinoille -yritysryhmähanke

 

Hankkeen rahoittaja

Leader Pyhäjärviseutu

Hankkeen toteutusaika

13.3.– 31.10.2017

Projektipäällikkö

Minna Uusiniitty-Kivimäki, minna.uusiniitty-kivimaki(a)samk.fi, 044 710 3552

Tiivistelmä

Hanke on kolmen satakuntalaisen maaseutumatkailuyrittäjän yritysryhmähanke, jonka tavoitteena on kehittää yritysten kansainvälistymistä, tarjota niiden tuotteita Kiinan matkailumarkkinoille ja lisätä kiinalaisten matkailua Satakunnassa. Hankkeessa mukana olevat yritykset ovat Uusi Sieravuori Oy Eurasta, Ali-Ketolan tila Kokemäeltä ja Korsuretket Oy Jämijärveltä. SAMK toimii hankkeen hallinnoijana.

Yritykset tuotteistavat hankkeessa vetovoimaisia matkailutuotteita Kiinan markkinoille sopiviksi ja kokoavat markkinointimateriaalia kiinan kielellä. Hankeyritykset osallistuvat Shanghaissa järjestettäville ITB China -matkamessuille 10.-12.5.2017. Messumatkalla vieraillaan myös Satakunnan ystävyyskaupungissa Changzhoussa yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun Kiina-hankkeen kanssa. Changzhoussa järjestetään yritysryhmän matkailupalvelutuotteiden esittelytilaisuus ystävyyskaupungin matkailusta vastaaville virkamiehille ja alueen matkailutoimistoille.

Toimenpiteet edistävät mukana olevien matkailuyritysten kansainvälistymistä, yhteistyötä toisten yrittäjien kanssa ja yritysten kilpailukykyä. Yritysten lisääntyvä tietämys kiinalaisesta kulttuurista ja matkailijoiden tarpeista parantaa liiketoimintamahdollisuuksia ja monipuolistaa yritysten palvelutarjontaa.

 

Simulointiympäristöllä uusia ulottuvuuksia tuotannon automatisointiin

Simulointiympäristöllä uusia ulottuvuuksia tuotannon automatisointiin

Hankkeen rahoittaja
Keski-Suomen ELY-keskus / EAKR, Euroopan aluekehitysrahasto

Hankkeen toteutusaika
1.6.2015 - 31.5.2018

Hankkeen projektipäällikkö
Mirka Leino, mirka.leino(a)samk.fi, 044 710 3182

Lyhennelmä
Satakunnan ammattikorkeakoululle suunnitellaan ja toteutetaan pk-yritysten simulointitarpeisiin räätälöitävä simulointiympäristö. Hyvin suunniteltu ja toteutettu simulointiympäristö tarjoaa uusia ulottuvuuksia yritysten tuotantoprosessien ja tuotteiden digitalisointiin ja automatisointiin. Simulointiympäristöstä voivat hyötyä erityisesti teollista tuotantoa harjoittavat yritykset, mutta tietysti myös tuotantoprosesseja, niiden osia ja laitteita valmistavat yritykset. Kun simulointiympäristössä käytettävät mallinnustekniikat, komponentit, liitynnät ja simulointitavat määritellään tarkasti, sopivat kaikki mallinnetut komponentit ja simulaatio yhteen ja simulointiympäristö täydentyy jokaisen simulaation myötä. Tämä taas nopeuttaa uusien simulaatioiden aloittamista, kun kaikkia osia ja komponentteja ei tarvitse aina mallintaa uudestaan. Vastaavasti myös erilaisten solujen simulaatioita voidaan hyödyntää myöhemminkin monessa erilaisessa kohteessa.

Sinisen biotalouden aineettomasta arvonluonnista kasvua Satakuntaan: kestävän merellisen matkailun koulutuskokeilu

Sinisen biotalouden aineettomasta arvonluonnista kasvua Satakuntaan: kestävän merellisen matkailun koulutuskokeilu

 

Hankkeen rahoitus

Satakuntaliitto, AIKO-kokeiluraha

Projektipäällikkö

Jaana Ruoho, p. 044-7103825, jaana.ruoho@samk.fi

Projektisihteeri

Anu-Susanna Koskela, p. 044-710 3293, anu-susanna.koskela@samk.fi

Toteutusaika

1.11.2017-31.1.2019

Tiivistelmä

Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä on kestävän merellisen matkailun koulutuskokeilu. Koulutuskokeilua varten luodaan innovatiivinen, rajat rikkova ja monialainen opetussuunnitelma osaamissisältöineen. Opetussuunnitelmalla tarkoitetaan kestävän merellisen matkailun erikoistumismoduulia (20-25 op), joka voidaan ketterästi kytkeä osaksi tutkintokoulutusta moniin erilaisiin koulutusohjelmiin, ja josta voidaan irrottaa osia täydennys- ja yrityskoulutukseen. Koulutuskokeilua kehitetään palautteen perusteella ja tämä jatkuu hankkeen päätyttyä osana SAMKin tarjoamaa matkailun koulutusta. Hankkeen tuloksena syntyy näin ollen merellisen matkailun opetussuunnitelma osaamissisältöineen ja verkostoineen sekä tämän pilotointi palautteineen. Hanke tukee ennakoivaa rakennemuutosta Satakunnassa keskittymällä kasvavan sinisen biotalouden aineettoman arvonluonnin eli tässä yhteydessä merellisen matkailun osaamisen kehittämiseen. Lisääntyvän osaamisen kautta hanke edistää merellisen matkailun avaamiin liiketoimintamahdollisuuksiin tarttumista sekä Pohjanlahden kestävää hyödyntämistä matkailuliiketoiminnassa.

                                                                    

Koulutuskokeilun tärkeimmät toimenpiteet ovat

 • Osaamistarpeiden selvittäminen
 • Opetussuunnitelman kehittäminen koulutuskokeilua varten
 • Koulutuskokeilun toteuttaminen ja kokemusten kerääminen
 • Liittyminen alan kansainvälisiin verkostoihin.

Hankkeessa toimivat Jaana Ruoho ja Sanna-Mari Renfors matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmästä.

 

SOLARLEAP Satakunta: Systemaattisella prosessilla aurinkoenergialiiketoimintaan

SOLARLEAP Satakunta:
Systemaattisella prosessilla aurinkoenergialiiketoimintaan

1.1.2015 – 30.6.2017

Tutustu tarkemmin Solarforum.fi

 

Sotelika-alan erikoistumiskoulutusten tarpeiden kartoittaminen

Sotelika-alan erikoistumiskoulutusten tarpeiden kartoittaminen

Projektipäällikkö
Eeva-Liisa Moisio

Projektisihteeri
Päivi Tammela

Projektin voimassaolo
15.12.2015 - 31.7.2017

SomeBody

SomeBody 

Hankkeen rahoittaja
THL Terveyden edistämisen määräraha

Hankkeen projektipäällikkö
Marjo Keckman, 044 710 3866, marjo.keckman(a)samk.fi

Hankkeen toteutusaika
1.1.2015 – 31.10.2017

Hankkeen osatoteuttajat

Hankkeen yhteistyökumppanit: Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK, Sataedu (ammatillinen oppilaitos), Porin kaupungin koulutusvirasto/sivistyskeskus (Kuninkaanhaan yläkoulu), Ulvilan kaupunki (Friitalan koulu), Mediverkon Lastensuojelulaitos Eemeli (Harjavalta)

Lyhennelmä

Lasten ja nuorten pahoinvointia voidaan vähentää kehotietoisuutta, hyvinvointi- ja terveystaitoja edistämällä. SAMKissa kehitetyssä pilotointivaiheessa olevassa SomeBody -menetelmässä korostetaan kehon ja mielen välistä yhteyttä. Tässä hankkeessa menetelmää kehitetään ja levitetään yhteistyössä AMKien, ammatillisen oppilaitoksen, peruskoulujen, lastensuojelulaitosten kanssa sekä innovaatioympäristön kautta. Tuloksena hyvinvointialan ammttilaiset ja ammattiin opiskelevat saavat uuden toiminnallisen menetelmän vaikuttaa lapsen ja nuoren kykyyn tunnistaa hyvinvointitaitojaan ja terveystaitoja.

SomeBody -menetelmässä edistetään kehotietoisuutta (liikkumis-, hengitys-, rentoutus- ja kehonkuvaharjoituksin) ja työstetään liikkeestä tulleita kokemuksia ryhmässä toimien, pohtien ja osallisuutta vahvistaen. Menetelmässä on yhdistetty psykofyysisen fysioterapian ja psykososiaalisen ohjaustyön menetelmiä. Lähtökohtana on vaikuttaa ajatusten ja tunteiden kohtaamiseen sekä niiden työstämiseen erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Menetelmä painottaa mielen, kehon, ajatusten, tunteiden, hyvinvoinnin ja terveyden suhdetta toisiinsa ja lapsen ja nuoren hyvinvointiin. SomeBody® on malli, jossa huomioidaan yksilön suhde ympärillä oleviin muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan.  SomeBody® on vuorovaikutuksellisen ohjaustyön työväline ennaltaehkäisevässä ja kuntouttavassa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työssä.

SomeBody hankkeen lähtökohtana on, että eri toimintaympäristöissä toimivien ammattilaisten kanssa suunnitellaan lasten ja nuorten tarpeiden mukainen SomeBody -menetelmän toteutus. Lapset ja nuoret ovat alusta lähtien mukana toiminnan suunnittelussa yhdessä aikuisten kanssa. Erityisesti he osallistuvat SomeBody -menetelmään liittyvän ryhmä- ja yksilötoiminnan suunnitteluun. 

Suurin hyöty terveyserojen kaventamisessa saavutetaan, kun terveys- ja hyvinvointitaitoja kohennetaan heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten ryhmissä. Hankkeen kohderyhmistä erityisesti lastenkotien lapset ja nuoret kuuluvat riskiryhmiin. Kehotietoisuuden ja dialogisuuden tukeminen vahvistaa lapsen ja nuoren valmiuksia sosiaalisuuteen, fyysiseen aktiivisuuteen ja oman terveyskäyttäytymisensä huomioimiseen ja muuttamiseen.

Lisätietoja ja esimerkkiharjoitteita osoitteessa: somebody.samk.fi

STEP-C Satakuntalaisen innovaatiotoiminnan keskittymä

STEP-C 

Satakuntalaisen innovaatiotoiminnan keskittymä

Rahoittaja: Pirkanmaan liitto

EU-rahoitusohjelma: EAKR

Projektipäällikkö

Markku Paukkunen

+358 44 701 3152

Toteutus: 2016–2017

 

Hanke synnyttää Changzhouhun Kiinaan suomalaisten korkeakoulujen tutkimusosaamisen tukemana suomalaisen innovaatiotoiminnan keskittymän.

STEP-C luo uuden toimintatavan, joka on läheisessä vuorovaikutuksessa Finpron ja Team Finlandin kanssa.

Korkeakoulujen ja yritysten välille syntyy konkreettista tutkimusyhteistyötä ja yrityksille liiketoimintaa Kiinaan.

Korkeakoulut ja yritykset saavat osaamisen ja tiedon siirron sekä verkostojen kehittämisen kautta hankkeelta

 • Kiina-tietoutta, sparrausta ja lisävalmiutta kansainvälistymiseen
 • valmiit kontaktit kohdealueilla Kiinassa ja kiinalaisten henkilöiden tuen yhteydenpitoon
 • vahvan tuen kansainvälisen toiminnan aloitukseen (tilat, asiakashankinnan tuki, tutkimustuki yms).

Hanke tarjoaa yrityksille poikkeuksellisen ja ainutlaatuisen väylän Kiinan markkinoille. Verkostossa on suomalaisia ja kiinalaisia kv-asiantuntijoita, suomalaisia ja kiinalaisia korkeakouluja sekä Kiinan alueviranomaisia.

Yhteistyön tuloksena Changzhouhun syntyy ”Finnish Technology Showroom”, jossa voidaan esitellä suomalaisia kehittyneitä teknologisia ratkaisuja. Showroomin yhteydessä ovat korkeakoulujen tutkimustilat.

STUDENTS IN. IDEAS GLIDE. Satakunnan kehittäminen eurooppalaisten korkeakoulujen yhteistyöllä

STUDENTS IN. IDEAS GLIDE.

Satakunnan kehittäminen eurooppalaisten korkeakoulujen yhteistyöllä

Hankkeen rahoittaja
Satakuntaliitto

Hankkeen projektipäällikkö
Krista Leväjärvi, puh 044 710 9816, krista.levajarvi(a)samk.fi

Hankkeen toteutusaika
1.10.2015–30.9.2017

Lyhennelmä
Hankkeen tarkoituksena on lisätä Satakunnan kiinnostavuutta  eurooppalaisten opiskelijoiden ja korkeakoulujen keskuudessa ja välittää hyviä sosiaali- ja kasvatusalan käytäntöjä ja osaamista satakuntalaisten hyvinvointipalvelujen tuottajille. Projektissa toteutetaan online- ja intensiiviopiskelua Satakunnan ammattikorkeakoulussa eurooppalaisten korkeakoulujen yhteistyönä sekä levitetään tutkivan ja vertailevan opiskelun tuloksia. Projektin kohderyhmiä ovat eurooppalaisten korkeakoulujen opiskelijat, opettajat/tutkijat ja Satakunnan hyvinvointialan ammattilaiset. Projektista hyötyvät opiskelijat,  ammattilaiset, Satakunta. Projektissa kehitetään maakunnan kansainvälistä toimintavalmiutta ja verkottumista eurooppalaisten korkeakoulujen kanssa sekä käytettävissä olevaa opetusteknologiaa. Projektin seurauksena Satakunnan maine ja tunnettavuus korkeakoulumaakuntana vahvistuu Euroopassa ja Suomessa.

satakuntaliitto_web

Svebinar

Svebinar

Hankkeen rahoittaja
Nordplus

Projektipäällikkö
Mari Linna, mari.linna@samk.fi, 0447103472

Toteutusaika
1.10.2017 - 28.2.2020

Hankkeen osatoteuttajat

Oulu University of Applied Sciences

Latvian Academy of Culture

University of Dalarna

Kuvaus

I Nordplusprojektet Svebinar ingår fem institutioner i tre olika länder. Huvudsyftena för projektet är att

öka studenternas muntliga kunskaper och färdigheter i svenska, att utveckla ett undervisningsmaterial
lämpligt att använda i onlineundervisning men även i traditionell klassrumsundervisning samt att utveckla
nätbaserad undervisning och alternativa arbetssätt som ger mer ansvar åt den enskilde språkinläraren
och större frihet i fråga om val av studieplats och studietid.

Sähköisten kaupunkipyörien järjestelmä

Hankkeen rahoittaja
Satakuntaliitto (AIKO-rahoitus), Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Porin kaupunki

Projektipäällikkö
Riitta Dersten, riitta.dersten(a)samk.fi, 044 710 3692

Toteutusaika
1.1.2017-31.12.2017

Tiivistelmä
Hankkeen tavoitteena on käynnistää sähköisen kaupunkipyöräjärjestelmän kehittäminen. Järjestelmästä muodostuu uusiutuvaan energiaan pohjautuva älykkään liikenteen palvelukonsepti. Hankkeen tuloksena syntyy aurinkoenergiaa hyödyntävä sähköisten kaupunkipyörien lataus- ja varausjärjestelmän pilotti SAMKin Asema-aukion yhteyteen.

 

TaideART – Taiteilijan ansaintamallit, roolit, ja toimeentulo

TaideART – Taiteilijan ansaintamallit, roolit, ja toimeentulo

Projektipäällikkö
Tomi Kuusiniemi

Projektisihteeri
Pirjo Tuomi

Projektin voimassaolo
1.11.2015 - 31.10.2017

Luovan talouden merkityksen korostuminen liittyy koko taloudellisen tuotannon murrokseen. Luovien alojen osaamisen, tuotteiden ja palvelujen hyödyntämisestä muilla aloilla on tullut merkittävä kilpailutekijä. Tuotteistaminen, oman taiteen esilletuominen ja toimivien toimintamallien soveltaminen vaativat taitoja, jotka eivät suoranaisesti liity taiteen tekemiseen ja luomisprosessiin. Ne tukevat taiteilijan menestystä ja ovat siksi välttämättömiä, mutta ovat taiteen ulkopuolisina taitoina kehitettävissä vasta taiteellisen perusosaamisen jälkeen. Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo (TaideART) on kuuden ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jonka aikana kehitetään ja pilotoidaan taiteilijoille tuotteistamisen keinoja ja tuotemalleja yhteistyössä työelämän (mukana yrityksiä, kuntia ja yhdistyksiä) ja useiden eri taidealojen kanssa.

Työpajat

Hankkeessa toteutettava kehitystyö, koulutus ja pilotointi on jaettu kuuteen työpakettiin, joista kustakin vastaa yksi hankkeen osatoteuttajista:

 1. Taiteesta liiketoimintaa

 2. Taiteilijan kommunikaation välineet ja väylät

 3. Liiketoimintaosaaminen eli näin pystyn elämään toteutuksillani

 4. Digitaalinen ratkaisuosaaminen

 5. Taiteilijan uudet roolit

 6. Asiakaslähtöinen taiteellinen työ.

Tuotteistaminen, oman taiteen esilletuominen ja toimivien toimintamallien soveltaminen vaativat taitoja, jotka eivät suoranaisesti liity taiteen tekemiseen ja luomisprosessiin. Ne tukevat taiteilijan menestystä ja ovat siksi välttämättömiä, mutta ovat taiteen ulkopuolisina taitoina kehitettävissä vasta taiteellisen perusosaamisen jälkeen. Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo (TaideART) on kuuden ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jonka aikana kehitetään ja pilotoidaan taiteilijoille tuotteistamisen keinoja ja tuotemalleja yhteistyössä työelämän (mukana yrityksiä, kuntia ja yhdistyksiä) ja useiden eri taidealojen kanssa. TaideART pohjaa aiemmin toteutettuihin taiteilijan työllistymistä edistäviin hankkeisiin ja vastaa osaltaan Cuporen tutkimuksessa ”Pitäisi laajentaa työalaansa” esille nostettuihin taiteen kentän ja koulutuksen ongelmakohtiin.

Teosten hankinta

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) järjestää avoimen, valtakunnallisen taidekilpailun. Kilpailulla etsitään 2017 valmistuvan SAMKin uuden kampusrakennuksen aulaan kahta pysyvää, julkista teosta. SAMK haluaa toteuttaa prosenttiperiaatetta taiteen hankkimiseksi.
Haettava avustus on tarkoitettu teosten toteuttamiskustannuksiin ja taiteilijapalkkioihin.

Yrittäjyysenergiaa

Hankkeen tavoitteena on tarjota pääasiassa 15-25-vuotiaille nuorille ennen yrityksen perustamista innostava, yrittäjyyteen kannustava ja perehdyttävä infopaketti. Tavoitteena on samalla parantaa
nuorten työelämävalmiuksia, verkostoitumista toistensa ja paikallisten yrittäjien kanssa sekä tukea työelämän kohtaamista jo kouluaikana. Pääkohderyhmänä ovat nuoret, yrittäjyyttä harkitsevat/perustamassa olevat sekä aiheesta aidosti kiinnostuneet alueiden nuorisotyöttömät. Kurssi toteutetaan Huittisissa ja Säkylässä. Kumppanina SAMK, mukana aikuisopisto, TE-toimisto, Etsivä Nuorisotyö, Huittisten ja Säkylän lukiot. Kouluttajina SAMKin opettajat ja alueen yrittäjät.

TAITE – Taiteella ja teknologialla moderneja hyvinvointipalveluita

TAITE – Taiteella ja teknologialla moderneja hyvinvointipalveluita

 

Projektipäällikkö
Janika Tommiska, 18.10.2017 alkaen Peter Virtanen

Projektisihteeri
Maija Hannukainen

Projektin voimassaolo
1.1.2017 - 31.12.2017

 

TAITE -hankkeessa kokeillaan KO-KOO-MO ry:n kehittämää terapeuttista palikkateatterikonseptia sekä sen laajennoksena syntynyttä SAMKin kehittämää digitaalista MEMO palikkamuistio -mobiilisovellusta uudenlaisten SOTE -palveluiden raaka-aineina. Sosiaali- ja terveysalan (SOTE) palvelujärjestelmä on murroksessa, mikä aikaansaa mahdollisuuksia ja painetta uusille innovatiivisille tarveperusteisille hyvinvointipalveluille. Uudenlaisten erityisesti ennaltaehkäisevien palveluiden tarve onkin jatkuvasti noussut esille. Kehittämismahdollisuuksia parantavat entisestään digitalisaatio ja nopeasti kehittyvä teknologia. TAITE –hankkeessa innovatiivisia taidetta ja teknologiaa yhdistäviä työkaluja kokeillaan osana olemassa olevia SOTE-palveluita ja luodaan kokeilujen pohjalta palvelumalleja täysin uudenlaisille palveluille. Kokeiluiden myötä opitaan eri työkalujen roolista ja mahdollisuuksista hyvinvointipalveluiden tuottamisessa eri kohderyhmille. Päätuloksena syntyvät yleisemminkin käyttökelpoiset hyvinvointipalvelumallit erityisesti ennaltaehkäisevän toiminnan tueksi. Palvelumallien ja uusien työkalujen myötä hankkeen odotetaan tuotavan uusia työllistymis- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen toteuttavat SAMK ja KO-KOO-MO ry. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat: Suomen Punainen risti / Satakunnan Vastaanottokeskus, Porin kaupunki / erityislasten koulu sekä vanhainkoti, Kaunummen Koti ja Happy Elderly Appartment palvelukoti (Changzhou, Kiina).

Teosten hankinta julkisiin tiloihin ja valtakunnallisen taidekilpailun järjestäminen

Teosten hankinta julkisiin tiloihin ja valtakunnallisen taidekilpailun järjestäminen

Projektipäällikkö
Tuula Rouhiainen-Valo

Projektisihteeri
Pirjo Tuomi

Projektin voimassaolo
1.6.2016 - 31.12.2017

TOTEEMI Työstä oppimassa, työhön (Arbete - kompetens- karriär)

TOTEEMI Työstä oppimassa, työhön (Arbete - kompetens - karriär)

Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteutusaika (SAMK)
1.4.2017 - 31.8.2019

Projektipäällikkö
Eeva-Leena Forma, eeva-leena.forma@samk.fi, 044 710 3252

Lyhennelmä

Toteemi on 18 korkeakoulun yhteinen työelämäläheisen korkeakoulutuksen kehittämishanke. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat niihin korkeakoulutuksen haasteisiin, jotka johtavat korkeakouluopiskelijoiden opintoaikojen pitkittymiseen ja ongelmiin kiinnittyä työelämään ja työllistyä. Haasteet ovat sekä korkeakoulun sisäisiä (opetus- ja ohjauskäytännöt) että korkeakoulun muuttuvista toimintaympäristöistä kumpuavia (työn muutos, digitalisaatio, globalisaatio).

Satakunnan ammattikorkeakoulussa on toteutettu tutkintouudistus, jossa koulutusalat ylittävä AMK-tasoinen osaaminen on tunnistettu koulutusalat ylittävässä prosessissa. Tuloksena ovat AMK-tutkinnoille yhteisten ja koulutusaloja yhdistävien osaamisten tuotteistetut kuvaukset, jotka tulevat voimaan syksyllä 2017 uusissa opetussuunnitelmissa. Tutkintojen kehittämisen uudistusprosessissa on osoittautunut ensiarvoisen tärkeäksi kehittää pysyväluonteinen, jatkuvuuden takaava toimintamalli, jossa koulutettava osaaminen liittyy kiinteästi työelämän osaamistarpeeseen, kehittyy sen mukana ja sitä tukien yhteistyötä tekemällä.

Työelämäläheisyys opinnoissa edellyttää korkeakouluopettajien sitoutumista sen toteuttamiseen. Opettajat ja korkeakoulu tarvitsevat työnsä tueksi uudenlaista toimintamallia, jolla työelämän kanssa tehtävää yhteistä työtä ja opiskelijalähtöistä opetusta kehitetään ja toteutetaan.

SAMKin Toteemi-osahankkeessa on tavoitteena
- opiskelijalähtöinen ja joustavan etenemisen opinnoissa tarjoava korkeakoulutus
- alakohtaisen työllistymisen tukeminen
- opettajien työelämäyhteyksien lisääminen ja työelämäosaamisen kehittyminen
- korkeakoulupedagogiikan ja oppimisen toimintaympäristökäsityksen uudistaminen

Hankkeessa
- parannetaan korkeakoulutuksen saavutettavuutta ja edistetään opiskelijoiden, osaamisen tunnistamisen ja arvioinnin yhdenvertaisuutta.
- kehitetään joustavia opintopolkuja ja ympärivuotista opiskelua, edistetään opintojen esteettömyyttä, kehitetään henkilöstön osaamista
- uudistetaan oppimisympäristöjä (ml. digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen
oppimisessa ja koulutustarjonnassa)
- vahvistetaan korkeakouluopiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia.

Toteutustapa
Hanke toteutetaan korkeakoulujen yhteistyöhön liittyvänä osahankkeena. Kehittäminen tapahtuu osaajapooleissa, joihin nimetään vastaavat kehittäjät. Hanketta koordinoi SAMKin opetuksen kehittämispalvelut.

TUKEE!

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (alueellinen ESR, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)

Toteutusaika: 1.9.2017 – 31.3.2020

Projektipäällikkö: Minna Kahala, minna.kahala@samk.fi, 0447103129

Muut toteuttajat: Euran kunta, Lasten ja nuorten Kilpi, Porin kaupungin psykososiaaliset palvelut, Sataedu, Tukiranka ry

Kuvaus:

TUKEE! -hankkeen lähtökohtana on aktivoida 16-25 -vuotiaita nuoria (erityisesti kohdennetun mielenterveydellisen tuen tarpeessa olevia nuoria sekä neuropsykiatrisia pulmia omaavia nuoria) palveluiden kehittämiseen. Keskeisenä työotteena on nuorten osallistaminen aidosti monialaisten ja jalkautuvien palveluiden kehittämiseen sekä käynnistämiseen. Tavoitteena on tuottaa uusia ratkaisuja nuorten arjessa pärjäämisen tueksi.

Hankkeessa tavoitellaan toimintakulttuurin muutosta ja jaettua asiantuntijuutta; osaamisen ja kokemuksen jakamista nuorelta nuorelle, nuorelta ammattilaiselle, ammattilaiselta ammattilaiselle ja ammattilaiselta nuorelle. Kohderyhmän nuoret ovat tasavertaisessa asemassa muiden toimijoiden kanssa suunniteltaessa ja kehitettäessä heidän tarpeitaan palvelevia työmuotoja- ja tapoja.

Hankkeen tavoitteena on myös monialaisen yhteistyön laajentaminen perinteistä kunta- erikoissairaanhoito -sektoria laajemmalle, jolloin toimijoiden joukkoon saadaan kattavampi osuus alueen palveluntuottajista ja -tarjoajista. Samalla luodaan perustaa sellaiselle palvelujärjestelmälle, jossa nuoren osallisuus ja valinnanvapaus ovat aiempaa suuremmassa roolissa – eri ihmisille kun sopivat erilaiset palvelut ja työmuodot. Monialaista työotetta tukemalla ja toimintaa vakiinnuttamalla lisätään toimijoiden tietoisuutta toistensa tekemästä työstä sekä arvostusta yhteistä työtä kohtaan. Myös ammattilaisten rohkeus toimia nuorten omissa arkiympäristöissä, kuten koulussa, kotona ja harrastusten parissa, vahvistuu.

Hankkeen konkreettisina toimenpiteinä 1) luodaan ja käynnistetään monialainen, sektorirajat ylittävä yhteistyöfoorumi, 2) toteutetaan elämyksellisyyteen, kokemuksellisuuteen ja näyttöön perustuviin työmenetelmiin pohjautuvia työpajoja, jossa kohderyhmän nuoret yhdessä ammattilaisten kanssa kehittävät, mallintavat ja pilotoivat uusia työmuotoja nuorten omaan kasvuympäristöön, 3) toteutetaan sektorirajat ylittävää mentorointia ja työnohjausta, 4) käynnistetään Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden toteuttamaa ”koutsausta” eli henkilökohtaista tukea kohderyhmän nuorten arjessa, niissä ympäristöissä ja tilanteissa, jotka ovat heille haasteellisia.

Näiden toimenpiteiden tuloksena nuorten henkinen pahoinvointi, psykososiaalinen oireilu ja mielenterveydelliset ongelmat vähenevät sekä nuorten kanssa toimivien ammattilaisten ammattitaito mielenterveydellisten haasteiden tunnistamisessa ja kohtaamisessa lisääntyy. Tätä kautta nuorten sosiaalinen osallisuus vahvistuu ja yhä useampi nuori tulee autetuksi.

Työpeili

Työpeili

Rahoittaja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hankeaika 1.8.2017-31.7.2020

Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa, 044 710 3662

Tiivistelmä
ESR-rahoitteisessa Työpeili-hankkeessa kehitetään uudenlainen vertaisuuden voimaan pohjautuva ryhmäyrityspalvelu – Työpeili-ryhmät. Ryhmät suunnataan mikro- ja pk-yrityksille, näiden omistajille ja avainhenkilöille. Niissä saa tukea arjen muutoksiin ja rohkaisua tarttua aikamme haasteisiin. Kokemusten jakaminen tuo jaksamista ja tietoa. Ryhmätapaamisiin sisältyy asiantuntijaosuuksia, joiden puitteissa konkreettisia uudistuksia viedään yritysten arjen käytäntöihin. Hyvinvoinnin paraneminen antaa tilaa myös ennakkoluulottomiin kokeiluihin. Työpeili-hankkeen seminaariosuudet tukevat yritysten muutosjoustavuutta eli resilienssiä. Yhteisistä tilaisuuksista saa virikkeitä ryhmissä tapahtuvaan reflektoivaan oppimiseen. Erityisen huomion Työpeili-hankkeessa saavat sote-alan pienet palveluntuottajat. Historiallisen suuren sosiaali- ja terveysalan rakennemuutoksen vaikutukset kohdistuvat voimakkaasti pk-sektorille.

Nettisivut

Uutta avointa energiaa

Uutta avointa energiaa

Hankkeen rahoittaja
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / ESR

Hankkeen kesto
1.8.2015 - 30.7.2018

Projektipäällikkö
Marko Kukka, marko.kukka(a)samk.fi, 044 710 3185

Hankkeesta tarkemmin nettisivulla uusiavoinenergia.fi

Vedenlaadun vaikutuksen messinkikomponentteihin ja muoviputkimateriaaleihin: Case Rauma

Vedenlaadun vaikutuksen messinkikomponentteihin ja muoviputkimateriaaleihin: Case Rauma

Projektipäällikkö
Martti Latva

Projektisihteeri
Päivi Tammela

Projekti voimassaolo
1.12.2015 - 30.12.2017

5VTA – Viisi vaikuttavaa teknologia-askelta elintarvikealan PK-yrityksissä

5VTA – Viisi vaikuttavaa teknologia-askelta elintarvikealan PK-yrityksissä

Projektipäällikkö
Mirka Leino

Projektisihteeri
Leena Ahlgren

Toteutusaika
1.9.2016 - 31.12.2018

Kuvaus

Elinkeinorakenteen muutostilanteessa elintarviketeollisuuden kustannuskilpailukyvyn parantamisen merkitys
korostuu, koska elintarviketeollisuuden välillinen työllisyysvaikutus on merkittävä: yksi elintarviketeollisuuden
työpaikka luo keskimäärin neljä työpaikkaa muille toimialoille.

Viisi vaikuttavaa teknologia-askelta elintarvikealan pk-yrityksissä -hankkeessa keskitytään tunnistamaan,
evaluoimaan ja mallintamaan toimintatapoja, joiden avulla pienet ja keskisuuret elintarviketeollisuuden yritykset
pystyvät kustannustehokkuuttaan parantamalla lisäämään kilpailukykyään. Hankkeen kehittämistoimet
kohdistetaan erityisesti isoissa elintarviketeollisuuden yrityksissä hyödynnettävien teknologioiden
alasskaalaamiseen, tuotannon kohdennettuun automatisointiin, energian tuottamisen ja käyttämisen
optimointiin sekä hukkaenergian hyötykäytön mahdollisuuksien selvittämiseen.

Hankkeessa tavoitellaan viiden askeleen mallia elintarviketeollisuuden pk-yrityksissä tehtävään,
kustannustehokkuutta parantavaan teknologiakehittämiseen. Mallintaminen tapahtuu yritysten kanssa
tunnistettavissa kehittämiskohteissa tehtävien selvitysten, teknologiademonstraatioiden ja -pilottien perusteella.

Jokaisessa kehittämiskohteessa tavoitellaan viiden merkittävimmän kehittämisaskeleen tunnistamista.
Näillä askelilla edetään toteuttamalla tarpeen mukaan teknologiaselvityksiä, -demonstraatioita ja pilotteja.
Tehtyjen toimenpiteiden perusteella mallinnetaan yleisellä tasolla hyödynnettävissä oleva viisiaskelisen
teknologiakehittämisen opas elintarviketeollisuuden pk-yrityksille.

Hanke toteutetaan Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla 1.9.2016-31.12.2018

Lisätietoja:

projektipäällikkö Mirka Leino, Satakunnan ammattikorkeakoulu, 044 710 3182
projektipäällikkö Juha Palomäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 040 830 4247

WATERCHAIN – Pilot watersheds as a practical tool to reduce the harmful inflows into the Baltic Sea

Pilot watersheds as a practical tool to reduce the harmful inflows into the Baltic Sea, WATERCHAIN

Rahoittaja
Interreg Central Baltic

Projektipäällikkö
Merja Ahonen
044 710 3061

Kesto
10/2015 – 9/2018

Pääkumppani
Satakunta University of Applied Sciences, Pori, Finland

Projektikumppanit
Pyhäjärvi Instituutti
Turun Ammattikorkeakoulu
KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden
Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia
Estonian Environmental Research Centre, Tallinn, Estonia
Riga Technical University, Riga, Latvia
Foundation "Institute for Environmental Solutions", Priekuļu county, Latvia
Åland Waterwork Ltd., Jomala, Åland

 

WATERCHAIN-projekti auttaa vähentämään ravinteiden ja vaarallisten aineiden virtausta Itämerelle kaikista maalla sijaitsevista lähteistä käyttämällä koevedenjakajia ja ympäristöteknologiaa. Projekti käy käsiksi kehittyneisiin, tiheästi asuttuihin kaupunkeihin sekä vähemmän kehittyneisiin, harvemmin asuttuihin maaseutu- ja saarialueille koevedenjakajilla.

Pääasiat suoritetaan koevedenjakajilla jokaisessa osakasmaassa käytännön toimet kohdistettu kestävään vaikutukseen. Yleisten resurssien kestävä käyttö perustuu molempien, ravinteiden ja vaarallisten aineiden, virtauksen estämiseen, ja myös veden, johon nämä vaaralliset aineet ovat päässeet, käsittely. Projektin aikana, yhdestä kahteen ravinteiden tai vaarallisten aineiden lähdettä jonka jokialueen vedenkäsittelysuunnitelmat tunnistavat ja toimet aineiden vähentämiseen aloitetaan jokaisessa koevedenjakajassa.

Projektin tuloksena parhaat käytännöt yhteisen lähestymistavan kanssa kestävän kehityksen puolesta käynnistetään muissakin maissa Itämeren ympärillä. Vuonna 2023, ravinteiden ja vaarallisten aineiden kuormitus Itämereen tultaisiin vähentämään valituista lähteistä koevedenjakajilla. Täten, projektin tuloksilla on suora vaikutus alueen asukkaiden ja vieraiden elinympäristön tasoon, eritysesti koevedenjakajiin.

Lisätietoja: waterchain.samk.fi

Vähä0 – Vähähiiliset ratkaisut nollaenergiarakentamisessa

Vähä0 - Vähähiiliset ratkaisut nollaenergiarakentamisessa

Projektipäällikkö

Mari Kujala

Toteutusaika

1.1.2017 - 31.12.2018

Kuvaus

Suomessa valmistellaan siirtymistä lähes nollaenergiarakentamiseen uudiskohteissa, sillä vuoden 2010 rakennusten energiatehokkuusdirektiivi edellyttää jatkossa kaikkien uudisrakennusten olevan lähes nollaenergiataloja (nZEB). Tavoitteena kuitenkin on, että tätä määrittävän maankäyttö- ja rakennuslain muutos ja asetukset saataisiin voimaan vuoden 2017 alussa, ja uudisrakennusten energiatehokkuusvaatimukset tulisivat sovellettaviksi vuoden 2018 alusta vireille tuleviin rakennuslupahakemuksiin. Tämän myötä niin rakennusteollisuus kuin uusia taloja rakennuttavat henkilöt ovat suuren muutoksen edessä ja muutoksen on tapahduttava nopeasti, vaikkakin vielä pohditaan lähes nollaenergiatalon kriteeriä.

Pitkän aikavälin ilmastotavoitteita ei saavuteta ilman merkittäviä tekoja rakennetussa ympäristössä. Direktiivin toimeenpano on yksi teko kohti tavoitteita, mutta jotta näihin tavoitteisiin päästään, on tehtävä käytännön työtä esimerkkien ja mallien luomiseksi. Tämänhetkiset mittarit ja laskurit ovat monimutkaisia ja moninaisia, eivätkä läheskään käyttäjäystävällisiä. Myöskään asumisen elinkaaren aikaisten muutosten vaikutuksia ei pystytä helposti selvittämään. Julkiset esimerkit ja avoin tieto tehdyistä muutoksista keventävät suhtautumista ja auttavat suhtautumaan muutoksiin positiivisemmin ja rohkeammin.

Vähä0-hankkeen päätavoitteena on tuottaa kuluttajien ja yritysten hyödynnettäväksi malleja eri energiatehokkuus- ja nollaenergiarakentamisen ratkaisujen vaikutuksesta nollaenergiamääritelmien täyttymisen lisäksi pientalojen hiilijalanjälkeen. Tämän lisäksi hankkeen osatavoitteena on:

1. lisätä pk-yritysten tietoisuutta vähäenergisten ratkaisujen toisestakin näkökulmasta, hiilijalanjäljestä

2. luoda mahdollisuuksia uudelle vähähiilisyystavoitteisiin perustuvalle liiketoiminnalle sekä

3. yksinkertaistaa pientaloasujan hiilijalanjälkeen vaikuttamista

Hankkeessa mallinnetaan rakenteilla olevia, tämänhetkiset rakennusmääräykset täyttäviä pientalokohteita, sekä lasketaan kohteiden e-luvut ja hiilijalanjäljet. Kohteista tehtävien mallien avulla selvitetään mitä ratkaisuja edellytetään, jotta päästään nollaenergiatalon määritelmiin sekä miten ne vaikuttavat rakennuksen e-lukuun ja hiilijalanjälkeen. Tämän lisäksi mahdollisista mallinnettavista lähes nollaenergiarakennuksista selvitetään vähähiilisemmän/kustannustehokkaamman toteutuksen edellytykset. Ratkaisuja ja niiden hiilijalanjälkiä selvittäessä otetaan huomioon rakennuksen ja sen taloteknisten järjestelmien lisäksi myös erityisesti uusiutuvan energian käyttö/pientuotanto (energian kulutuksen hiilijalanjälki) sekä digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen esim. energiankäytön optimoinnissa.

"We are!" – Vastuullinen kansainvälistyminen

"We are!" – Vastuullinen kansainvälistyminen

Projektipäällikkö
Viveka Höljer-Brear

Projektisihteeri
Päivi Tammela

Projektin voimassaolo
1.1.2015 - 31.12.2016

WTRC – Welfare Technology Research Collaboration

WTRC – Welfare Technology Research Collaboration

Projektipäällikkö
Andrew Sirkka

Projektisihteeri
Päivi Tammela

Projektin voimassaolo
1.1.2014 - 31.12.2016

 

 

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen