Opinnäytetyö: Jätehuoltoa kehitettiin Biolan Groupin Euran toimipisteessä

Satakunnan ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat Riikka Niemenmaa ja Taru Kuusisto etsivät opinnäytetyössään keinoja, joilla olisi mahdollista parantaa Biolan Group Euran toimipisteen jätehuoltoa kustannustehokkain toimenpitein.

12.5.2017 | Teksti: Riikka Niemenmaa ja Taru Kuusisto. Energia- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma | Kuva: Biolan Group

Kuivakukkakukko Biolan SAMK opinnaytetyo

Opinnäytetyö: Jätehuollon kehittäminen: Case Biolan Group Euran toimipiste

Biolan on euralainen perheyritys, joka valmistaa ja markkinoi multa- ja lannoitetuotteiden lisäksi ympäristötuotteita kuten kompostoreita ja kuivakäymälöitä. Biolan vie tuotteitaan joka puolelle maailmaa. Sillä on tuotantolaitokset Suomessa, Virossa ja Kiinassa sekä myyntiyhtiö Venäjällä. Tuotteista suurin osa valmistetaan Euran toimipisteessä. Biolanin toiminta on alusta asti perustunut ympäristöystävällisille arvoille. Biolan on tunnistanut toimintansa ympäristövaikutukset ja on asettanut toiminnalleen ympäristön suojeluun liittyviä tavoitteita. Biolanin tavoitteena on muun muassa tehostaa tuotantonsa jätehuoltoa ja vähentää sekajätteen määrää.

Satakunnan ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat Riikka Niemenmaa ja Taru Kuusisto selvittivät opinnäytetyössään keinoja, joilla olisi mahdollista parantaa Biolan Group Euran toimipisteen jätehuoltoa kustannustehokkain toimenpitein. Työssä he perehtyivät jätehuoltoa koskevaan lainsäädäntöön ja kiertotalousmalliin sekä selvittivät Biolan Group Euran jätehuollon nykytilan. Nykytilan he kartoittivat L&T:n Ympäristönetti-palvelun, haastatteluiden ja kyselyiden avulla sekä havainnoimalla viikon ajan Euran toimipisteen jätepisteitä. Haastatteluiden ja kyselyiden avulla he pyrkivät saamaan esille myös työntekijöiden toiveet jätehuollon toimivuuden lisäämiseksi. Näiden perusteella Niemenmaa ja Kuusisto laativat jätehuollon kehittämisehdotuksia.

Tulosten mukaan Biolan Group Euran toimipisteessä jätehuolto on yleisesti hyvällä tasolla. Haastatteluiden ja kyselyiden perusteella jätteiden lajittelua työpaikalla pidetään tärkeänä ja työntekijät ovat motivoituneita jätteiden lajitteluun. Euran toimipisteen suurimmat jätejakeet ovat energiajäte, paperi ja pahvi sekä polyeteenimuovi. Eniten kustannuksia aiheutuu kuitenkin vaarallisten jätteiden käsittelystä. Vaarallisten jätteiden aiheuttamista käsittelykustannuksista on vaikea saada säästöä. Turhia kustannuksia voidaan välttää muun muassa merkitsemällä vaaralliset jätteet oikein ja tehostamalla kierrätykseen kelpaavien polyeteenimuovin ja pahvin kierrätystä. Oikeaoppisen lajittelun avulla voidaan tehostaa jäteastioiden tyhjennysrytmiä niin, että jäteastiat tyhjennetään mahdollisimman täysinä. Jätehuoltoa selkeyttäisi myös nimetty jätehuollon vastuuhenkilö, joka vastaisi myös vaarallisten jätteiden asianmukaisesta käsittelystä.

Lisätiedot:

Taru Kuusisto
kuusisto.taru(a)gmail.com

Riikka Niemenmaa
riikkaniemenmaa(a)gmail.com

Kuusisto, T. & Niemenmaa, R. 2017. Jätehuollon kehittäminen: Case Biolan Group Euran toimipiste. Opinnäytetyö on tallennettu Theseus-tietokantaan osoitteessa: www.theseus.fi

12.5.2017 | Teksti: Riikka Niemenmaa ja Taru Kuusisto. Energia- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma | Kuva: Biolan Group

Lisää aiheesta

| SAMK

SAMKista valmistui maaliskuussa yhteensä 75 opiskelijaa

SAMKista valmistui maaliskuussa yhteensä 75 opiskelijaa. Valmistuneista 15 suoritti ylemmän AMK -tutkinnon. Kaikki valmistuneet eivät ole halunneet nimeään julkisuuteen. SAMK onnittelee kaikki valmistuneita.
| Hyvinvointi ja terveys

Sairaanhoitaja kehitti uuden insuliinikynän − Opinnäytteenä tulikin keksintö

Insuliinikynän tuotekehitys ja sen suunnittelu sai alkunsa, kun hoitotyössä tuli vastaan erilaisia ratkaisemat-tomia ongelmia. Sellaisia olivat esimerkiksi insuliinikynien sekoittuminen keskenään ja pistotapaturmat. Miten näiltä ongelmilta vältyttäisiin?

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA