Etsi

Opinnäyte: Raskasmetallipäästöjen vähentäminen ympäristön suojelemiseksi

Satakunnan ammattikorkeakoulun ylempi AMK -opiskelija Mervi Seppälä etsi ja testasi opinnäytetyössään menetelmää, joka soveltuisi raskasmetallipäästöjen vähentämiseen ja tehostamaan Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n vesienkäsittelyä. Työstä voidaan saada hyödyllistä tietoa työssä käsiteltyjen raskasmetallien poiston tehokkuudesta tietyissä olosuhteissa.

13.12.2016 | Teksti: Mervi Seppälä, ylempi AMK -opiskelija

Harjavallan suurteollisuuspuistossa on tehty pitkäjänteisesti töitä raskasmetallipäästöjen vähentämiseksi jo usean vuosikymmenen ajan. Kehitystä on vuosien mittaan tapahtunut paljon. Esimerkiksi Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n ja Boliden Harjavalta Oy:n tehtaiden yhdistetty vuosittainen nikkelipäästö oli vuonna 1988 10600 kg, kun vuonna 2015 se oli vain 410 kg. Yrityksillä on kuitenkin edelleen selkeä tarve parantaa raskasmetallien poistoa jätevesienkäsittelyissään. Yritysten on toimittava ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla, jotta ne olisivat elinvoimaisia ja menestyviä vielä tulevaisuudessakin. Yritysten kehitysohjelmiin kuuluu vesistökuormituksien jatkuva vähentäminen.

Tällä hetkellä raskasmetallien poiston tehostaminen on Norilsk Nickel Harjavalta Oy:lle erityisen tärkeää, sillä syksyllä 2016 muuttuneen raaka-ainepohjan avulla yrityksen tuotantoa ollaan kasvattamassa huomattavasti. Tämä tarkoittaa samalla lisääntyvää jätevesimäärää, ympäristöluvassa määrättyjen raskasmetallien päästörajojen pysyessä ennallaan.

Opinnäytetyö

Satakunnan ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelija Mervi Seppälä etsi ja testasi opinnäytetyössään menetelmää, joka soveltuisi raskasmetallipäästöjen vähentämiseen ja tehostamaan yrityksen vesienkäsittelyä vastaamaan yrityksen lupaehtoihin nyt ja tulevaisuudessa. Työssä perehdyttiin raskasmetallien poistomenetelmiin ja ympäristövaikutuksiin sekä raskasmetallipäästöjen määrää rajoittaviin ympäristöstrategioihin. Työn kokeellisessa osassa tutkittiin TMT15®-kemikaalin lisäämisen vaikutuksia Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n kemikaalitehtaan jätevesienkäsittelyssä käsiteltävän jäteveden raskasmetallipitoisuuksiin. Tutkimus suoritettiin laboratoriomittakaavassa ja tutkimuslaboratoriossa tehtiin 10 saostuskoetta. Kokeissa käytettiin erilaisia metallipitoisuuksia, pH-arvoja ja lämpötiloja.

Työn tulokset

Tutkimus osoitti, että yrityksen jätevesienkäsittelyn normaaleissa olosuhteissa nikkeli ja kupari saostuisivat hyvin pois jätevedestä. TMT15®-kemikaalin avulla ei kuitenkaan saatu saostettua merkittävästi kobolttia, joten kemikaalin ei katsota olevan yritykselle tarpeellinen. Tutkimus osoitti myös, että jäteveden korkeammilla metallipitoisuuksilla kemikaalin käyttö värjäsi liuoksen tummaksi. Tämä ominaisuus estää osaltaan kemikaalin käytön yrityksessä, sillä yrityksen mukaan ei olisi eettisesti oikein laskea värjääntynyttä jätevettä jokeen.

Työlle asetettuja tavoitteita luontoon kulkeutuvien raskasmetallipäästöjen vähenemisestä ja yrityksen vesienkäsittelyn toiminnan kehityksestä ei työssä saavutettu. Yrityksessä jatketaan toimintasuunnitelman mukaisia erilaisia hankkeita ja kehitysprojekteja, joilla ympäristötoimia viedään eteenpäin ja vähennetään entisestään ympäristön kuormitusta. Yrityksen tutkimus- ja kehitysosastolla tutkitaan ja testataan jatkuvasti uusia kemikaaleja ja menetelmiä jätevesienkäsittelyn toiminnan ja sen kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Tämän työn tuloksia ei voida suoraan yleistää muihin kohteisiin, sillä jokaisessa kohteessa on erilaiset olosuhteet ja koostumukset käsiteltävissä jätevesissä. Työstä voidaan kuitenkin saada hyödyllistä tietoa työssä käsiteltyjen raskasmetallien poiston tehokkuudesta tietyissä olosuhteissa.

Lisätiedot

Mervi Seppälä
mervi.seppala@nornik.fi, p.044 291 0568.

Seppälä, M. 2016. Ympäristövaikutusten vähentäminen – Raskasmetallien kulkeutumisen estäminen teollisuuden jätevesistä
Opinnäyte on tallennettu Theseus-tietokantaan osoitteessa: www.theseus.fi.

13.12.2016 | Teksti: Mervi Seppälä, ylempi AMK -opiskelija

Lisää aiheesta

| Hyvinvointi ja terveys

Miten tehdään turvallinen kotikäynti? − Opinnäytetyönä valmistumassa kattava koulutuspaketti

Sosionomiopiskelija Pertti Naukkarinen on toiminut 25 vuotta palomiehenä. Hän on kohdannut työssään monenlaisia kotikäyntitilanteita.
| SAMK

SAMKista valmistuu perjantaina 106 opiskelijaa − tutustu myös opinnäytetöihin

Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK) on perjantaina 27.5. valmistumispäivä. Ammattikorkeakoulututkinnon on suorittanut 100 opiskelijaa ja ylemmän AMK-tutkinnon 6 opiskelijaa. Vuosittain SAMKista valmistuu noin 900−1000 henkilöä. Alla valmistuvat on jaoteltu aloittain ja tutkinnoittain. Kaikki valmistuvat eivät halua nimeään julkisuuteen.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA