Vesi-Instituutti WANDER

Talousveden laatu

Talousveden tutkimuksessa keskitymme talousveden laatuun sekä talousveden ja veden kanssa kosketuksissa olevien materiaalien välisiin vuorovaikutuksiin.

Tarjoamme mm.

 • tuotehyväksyntään ja standardeihin liittyviä edunvalvonta-, neuvonta- ja koulutuspalveluja
 • tutkimuksen tietopalvelua
 • riskianalyysipalveluja
 • tilaustutkimuksia ja tutkimuspalveluja
 • ainutlaatuisen talousveden Living Lab -tutkimusympäristön Teknologiatalo Sytyttimessä Raumalla
 • talousveden Living Lab -tutkimusympäristöt SAMKin kampuksilla Raumalla (Merikoulu) ja Porissa

Teemme korkealuokkaista tieteellistä tutkimusta, joka perustuu aina poikkitieteelliseen osaamiseen, viimeisimmän tieteellisen tutkimustiedon hallintaan sekä tutkimusalueen ensiluokkaiseen tuntemukseen (mm. vuorovaikutusilmiöt, mikrobiologia, veden laatu, riskienhallinta, tuotteiden standardisointi ja hyväksyntämenettelyt).

Veden tutkimusverkosto (Sytytin)

Raumalle maaliskuussa 2011 valmistuneeseen Teknologiatalo Sytyttimeen on rakennettu ainutlaatuinen tutkimuskäyttöön soveltuva täyden mittakaavan vesijohtoverkosto kylmälle ja lämpimälle vedelle kupari- ja PEX-putkista. Lisäksi kiinteistön kellarikerroksessa on lyhyt kylmän veden monikerrosputki- eli komposiittiputkilinja.

Tutkimusverkosto on osa talon omaa normaalia verkostoa ja se on Vesi-Instituutin tutkimustoiminnan kivijalka. Rauman kaupunki on suhtautunut verkoston toteutukseen myönteisesti, mm. hanketta taloudellisesti tukien.

Keväästä 2012 kevääseen 2015 Sytyttimen Vesi-Instituutin laboratoriotiloissa oli käytössä myös pilottimittakaavan veden koeverkosto. Koeverkosto siirreettiin muuton yhteydessä SAMK Kampus Rauman Merikoulun kiinteistöön.

Sytyttimen vesi on Rauman Veden toimittamaa talousvettä, jonka raakavetenä käytetään pintavettä. Raakavesi puhdistetaan vesilaitoksella kemiallisesti (pystyselkeytys, flotaatio ja desinfiointi). www.rauma.fi/vesi

Tutkimus

Tutkimusverkoston avulla tutkitaan veden ja materiaalien välisiä vuorovaikutuksia, varmistetaan kiinteistöjen vesijärjestelmien turvallisuus tulevaisuudessa ja pidennetään vesijärjestelmien käyttöikää. Vesinäytteistä tutkitaan kylmän ja lämpimän käyttöveden laatua (fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset muuttujat), putkikeräimistä materiaalien pintoja ja biofilmien käyttäytymistä.

Tutkimusverkostossa on mahdollista tutkia online- ja etäteknologiaa hyödyntävää mittaustekniikkaa sekä soveltuvin osin testata tuotteita todellisessa Living Lab -ympäristössä.

Verkosto

Tutkimusverkosto on suunniteltu ja asennettu vallitsevan lainsäädännön ja rakentamiskäytäntöjen mukaan. Poikkeuksellista on putkikeräinten, näytteenottohanojen ja jatkuvatoimisten, etäluettavien vesimittareiden muodostama tutkimuskokonaisuus. Suunnittelijan ja rakentajan kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä toteutusvaiheessa 9/2009-3/2011. Verkoston vesijärjestelmät on suunnitellut Elomatic Oy ja putkikeräimet Savonia-AMK. Putkikeräimet on koonnut ja koko verkoston asentanut sekä käyttöönottanut YIT Oy. Veden tutkimusverkosto on ollut käytössä 4.4.2011 alkaen.

 

Pilottimittakaavan veden koeverkosto (Merikoulu)

Vesi-Instituutti WANDERin laboratoriotilaan SAMK Kampus Rauman Merikoulun kiinteistössä on rakennettu pilottimittakaavan koeverkosto, joka on täysin erillään kiinteistön normaalista talousvesiverkostosta. Pilottiverkostossa voidaankin esimerkiksi muuttaa veden laatua ja tutkia veden saastumisen vaikutuksia materiaaleihin, biofilmeihin ja veden laatuun. Sytyttimen täyden mittakaavan tutkimusverkostoa käytetään sen sijaan Living Lab -periaatteiden mukaisesti todellisen elämän lähtökohdista eli esimerkiksi veden laatua ei keinotekoisesti muuteta. Yhdistämällä pilottiverkoston ja tutkimusverkoston tutkimustulokset saadaan monipuolinen kokonaiskuva kiinteistöjen vesijärjestelmien käyttäytymisestä.

Pilottiverkoston tekninen rakenne:

 • erillään kiinteistön normaalista täyden mittakaavan vesiverkostosta
 • 8 putkilinjaa, joiden materiaalit (putki + liittimet) voidaan vaihtaa tutkimuksen tarpeiden mukaan
 • kussakin linjassa oma vesimittari, putkikeräinkokonaisuus viidellä keräimellä ja näytteenottohanoja
 • ohjelmoidut veden seisotus- ja juoksutusjaksot
 • tekninen mahdollisuus veden laadun muuttamiseen ja saastutuskokeisiin sekä erilaisten mittalaitteiden liittämiseen
 • yhdessä kuparilinjassa ja yhdessä PEX-linjassa Bauer Watertechnology Oy:n vedenkäsittelylaite

 

Veden tutkimusverkosto (Merikoulu)

SAMK Kampus Rauma Merikoulun kiinteistö peruskorjattiin 2015 ja samalla vesijärjestelmät uusittiin osittain. Tässä yhteydessä Vesi-Instituutti WANDER toteutti myös Merikoulun kiinteistön vesijärjestelmään tutkimuksissa hyödynnettäviä putkikeräinkokonaisuuksia, joiden myötä osa Merikoulun vesijärjestelmästä on mahdollista hyödyntää myös tutkimuskäytössä.

Merikoulunkin tutkimusverkosto on osa talon omaa normaalia verkostoa, joka on suunniteltu ja asennettu vallitsevan lainsäädännön ja rakentamiskäytäntöjen mukaan. Poikkeuksellista on putkikeräinten, näytteenottohanojen ja jatkuvatoimisten, etäluettavien vesimittareiden muodostama tutkimuskokonaisuus.

Putkikeräinten avulla tutkitaan veden ja materiaalien välisiä vuorovaikutuksia, varmistetaan kiinteistöjen vesijärjestelmien turvallisuus tulevaisuudessa ja pidennetään vesijärjestelmien käyttöikää. Vesinäytteistä tutkitaan kylmän ja lämpimän käyttöveden laatua (fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset muuttujat), putkikeräimistä materiaalien pintoja ja biofilmien käyttäytymistä.

Tutkimusverkostossa on mahdollista tutkia online- ja etäteknologiaa hyödyntävää mittaustekniikkaa sekä soveltuvin osin testata tuotteita todellisessa Living Lab -ympäristössä.

Rauman kaupunki on suhtautunut verkoston toteutukseen myönteisesti, mm. hanketta taloudellisesti tukien.

Merikoulun vesi on Rauman Veden toimittamaa talousvettä, jonka raakavetenä käytetään pintavettä. Raakavesi puhdistetaan vesilaitoksella kemiallisesti (pystyselkeytys, flotaatio ja desinfiointi). www.rauma.fi/vesi

 

 

Veden tutkimusverkosto (SAMK kampus Pori)

SAMK Kampus Pori valmistui 2017. Kiinteistön talousvesiverkosto on pääosin kuparia ja verkostoon on asennettu tutkimuksissa hyödynnettäviä putkikeräinkokonaisuuksia, joiden myötä osa kampuksen vesijärjestelmästä on mahdollista hyödyntää myös tutkimuskäytössä. Osa kampuksen talousvesiverkostoa on toteutettu PEX-muoviputkella. Myös PEX-verkostossa on putkikeräimiä.

SAMK kampus Porin tutkimusverkosto on osa talon omaa normaalia verkostoa, joka on suunniteltu ja asennettu vallitsevan lainsäädännön ja rakentamiskäytäntöjen mukaan. Poikkeuksellista on putkikeräinten, näytteenottohanojen ja jatkuvatoimisten, etäluettavien vesimittareiden muodostama tutkimuskokonaisuus.

Putkikeräinten avulla tutkitaan veden ja materiaalien välisiä vuorovaikutuksia, varmistetaan kiinteistöjen vesijärjestelmien turvallisuus tulevaisuudessa ja pidennetään vesijärjestelmien käyttöikää. Vesinäytteistä tutkitaan kylmän ja lämpimän käyttöveden laatua (fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset muuttujat), putkikeräimistä materiaalien pintoja ja biofilmien käyttäytymistä.

Tutkimusverkostossa on mahdollista tutkia online- ja etäteknologiaa hyödyntävää mittaustekniikkaa sekä soveltuvin osin testata tuotteita todellisessa Living Lab -ympäristössä.

Kampuksen vesi on Porin Veden toimittamaa talousvettä.

 

ModWAT-hanke

Modernit onlinemittaukset vesiturvallisuuden varmistamiseen - nesteprosessien digitalisaatio ja koneoppiminen osana vesitalouden kehitystä (ModWAT)

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa, jota toteuttavat yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun Vesi-Instituutti WANDER, Tampereen yliopiston kemian ja biotekniikan yksikkö, sekä sensoriyritys ColloidTek Oy kehitetään laaja-alaisesti vedessä tapahtuviin muutoksiin reagoivaa ”nesteen sormenjäljen tunnistinta”. Sensorilla pyritään tunnistamaan veden laadussa tapahtuvia muutoksia, jotka mahdollisesti tapahtuvat vedenjakelujärjestelmissä. Tavoite on pystyä mahdollisimman nopeasti havaitsemaan ongelmat ja haitalliset muutokset veden laadussa, jotka tapahtuvat esimerkiksi veden likaantumisen seurauksena ja antaa vedenjakelusta vastuussa oleville tahoille siitä mahdollisimman nopeasti tieto, jotta voisivat välittömästi aloittaa tarvittavat toimenpiteet ongelman poistamiseksi.

Puhtaan veden tarve ja merkitys kasvavat koko ajan. Globaali tarve tehokkaammalle vesienkäsittelylle on suuri. Kehitystoimien keskiössä siihen liittyen ovat uudet älykkäät mittaus- ja anturiteknologiat, jotka mahdollistavat digitaalisen tiedonkeräyksen ja sitä kautta syntyvän kokonaisvaltaisen ja jatkuvatoimisen ymmärryksen prosessinhallintaan.

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään ratkaisua veden laadun hallintaan ja siihen liittyvien riskien vähentämiseen suoraan vesiverkostoon kytkettävillä moderneilla anturiteknologioilla. Samalla lisätään digitalisaation hyödyntämistä vesiprosesseissa. Online-mittaus lisää vesiturvallisuutta eli helpottaa veden laatuun liittyvien riskitekijöiden hallintaa ja kasvattaa ymmärrystä vedenkäsittelyprosessien toiminnasta. Hankkeessa yhdistetään sekä veden kemiallisen että biologisen tilan mittausta uusilla anturiteknologioilla ja lopullisena tavoitteena on kehittää monikäyttöinen sensori, joka voidaan kustannustehokkaasti kytkeä veden jakelukanavaan ja siinä jatkuvatoimisesti mitattu tieto veden laadusta voidaan soveltuvin osin jakaa sekä veden tuottajille, kuluttajille, että muille intressiryhmille. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2018 – 31.3.2020.

 

Laatuvesi-hanke

Kilpailuetua Satakunnan elintarviketeollisuuden ja ruokaketjun laadusta ja laadun hallinnasta. 

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) rahoittamassa hankkeessa tuotetaan elintarviketeollisuudelle työkaluja veden laadun ja määrän kokonaisvaltaiseen hallintaan. Hanketta toteuttavat Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n Vesi-Instituutti WANDER sekä osatoteuttajat Prizztech Oy, Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr ja Satafood Kehittämisyhdistys ry.

Vesi on yksi keskeisistä tekijöistä elintarviketeollisuudessa, joko raaka-aineena tai osana prosessia. Satakunnassa elintarviketeollisuudella on merkittävämpi rooli kuin muissa Suomen maakunnissa. Elintarviketeollisuuden häiriötön vedensaanti on perusedellytys alueen elintarviketuotannon elinvoimaisuudelle ja niiden tarjoamien työpaikkojen olemassaololle.

Hankkeessa selvitetään Satakunnan elintarviketeollisuuden ennustettavissa oleva vedenkäytön tarve, osoitetaan veteen liittyvät riskit, etsitään keinoja niihin varautumiseen sekä selvitetään vedenkäsittelyn ja käytön tehostamisen vaikutuksia tuotantokustannuksiin ja energiatehokkuuteen. Tunnistettuihin riskeihin tuotetaan keinoja niihin varautumiseen sekä tuotetaan osaamista ja tietoa vedenkäsittelyn ja vedenkäytön tehostamisen vaikutuksista tuotantokustannuksiin sekä laaditaan toimenpide-ehdotuksia. Samalla kehitetään toimintamalli elintarviketeollisuuden vesijärjestelmiin liittyvien riskitekijöiden hallitsemiseksi.

Hankkeeseen osallistuu Satakuntalaisia elintarviketeollisuuden yrityksiä, mikä lisää ja tehostaa Satakunnan toimijoiden sisäistä yhteistyötä ja edesauttaa mahdollisen ekosysteemin rakentamista. Elintarviketeollisuuden yrityksien veteen ja sen käyttöön liittyvien riskien hallinta paranee ja mahdollisiin veteen ja veden käyttöön liittyviin ongelmiin varustaudutaan hankeen tuloksena paremmin. Samalla veden käyttö tehostuu ja uusia veden laadun ja määrän hallintaan liittyviä teknologioita otetaan käyttöön. Lisäksi kiertotaloutta ja energiatehokkuutta edistetään. Markkinointiin tuotetaan uutta näkökulmaa, missä otetaan käyttöön puhdas vesi ja sen merkitys tuotteisiin ja tuotantoon. Käytännössä tuloksena on myös Satakunnan ja Suomen elintarvikehuollon huoltovarmuuden paraneminen. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2019–31.7.2022.