Avoimen tieteen toimintakulttuuri

SAMK on sitoutunut noudattamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteita sekä vahvistamaan avoimuuden osaamista. Avoimen TKI-toiminnan tavoitteena on varmistaa, että SAMKissa tuotettu tieto saa näkyvyyttä ja osaaminen välittyy tehokkaasti

Periaatteemme on, että tuomme tutkimuspalvelut, tutkimusaineistot ja tutkimustulokset kaikkien saataville. SAMK ja sen henkilöstö on sitoutunut noudattamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita, hyvää tieteellistä käytäntöä ja hyvää tutkimusetiikkaa.

Avoimet tutkimuspalvelut

SAMK tarjoaa yrityksille kolmen eri kategorian mukaista kaikille avointa palvelua:

1. Yhteiset tutkimushankkeet

SAMK keskittyy soveltavaan tutkimukseen ja tuote‐ ja palvelukehitykseen. Pääpaino on nopeissa ja konkreettisissa kokeiluissa, joiden tulokset viedään
asiakkaiden hyötykäyttöön.

 

2. Asiantuntijaopettajien ohjauksessa tehtävät opiskelijaprojektit

Yritysten tuote‐ ja palveluideoita jalostetaan opiskelijoiden tiedolla ja taidolla monimuotoiseksi ja innovatiiviseksi toiminnaksi.

 

3. Startup‐sijoitukset

SAMK tekee startup‐yrityksiin sijoituksia ja tuo näihin yrityksiin tarvittaessa myös omaa tutkimusosaamistaan.

 

SAMKin avointa TKI‐toimintaa ohjaa kolme suuntaviivaa:

1. Emme halua toiminnallamme kilpailla alueen pk‐yritysten palvelujen kanssa.
2. Pienet yritykset ovat meille kumppaneina yhtä arvokkaita kuin suuret.
3. Henkilökunnan ohjauksessa toimiville opiskelijoille projektit ovat oppimisprosesseja.

SAMK harjoittaa avointa innovaatiotoimintaa, jonka tavoitteena on siirtää TKI‐toiminnan tulokset mahdollisimman tehokkaasti sidosryhmien ja yhteistyökumppanien hyödynnettäviksi.

Avoin TKI-prosessi

Hankkeiden kaikissa vaiheissa toimitaan avoimuutta edistävästi. Valmisteluvaiheessa suunnitellaan hankkeen koko elinkaaren aineistonhallinta, joka perustuu rahoittajien vaatimuksiin, yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviin sopimuksiin, SAMKin ohjeisiin sekä hyvään tieteelliseen käytäntöön ja lainsäädäntöön. Toteutus-vaiheessa huomioidaan aineistonkeruu, aineiston järjestäminen, tallentaminen ja analysointi sekä tietoturva ja tietosuoja. Hankkeen päätyttyä varmistetaan aineiston säilyttäminen, kuvailutietojen tallentaminen ja aineiston löytyvyys. Tulokset ja data avataan ja julkistetaan sekä arvioidaan tulosten liiketoiminnallisen potentiaalin hyödyntäminen.

Avoimet tutkimusaineistot

Tutkimustuloksiin liitetty tutkimusdata on lähtökohtaisesti yhteiskäyttöistä ja avointa. Tutkimusdata julkaistaan tutkimuksen omilla verkkosivuilla ja tutkimusta koskevissa julkaisuissa. Massiivisten data‐aineistojen hallintaan voidaan käyttää IDA‐palvelua. Merkittävimpien aineistojen kuvailutiedot tallennetaan ETSIN-palveluun, jotta tutkimukselle/aineistolle saadaan laajempaa näkyvyyttä.

Jokaisessa tutkimushankkeessa tehdään aineistonhallintasuunnitelma, jossa käsitellään tutkimusaineiston saattamista avoimeen käyttöön, luottamuksellisten tietojen suojaamista sekä aineiston hävittämistä. Aineistohallintasuunnitelma tehdään DMPTuuli-työkalulla ja suunnitelma tallennetaan hanketietokantaan.

Luottamuksellisen tutkimusdatan keräämiseen ja tallentamiseen SAMKilla on sisäinen ohjeistus.

Tutkimustulosten hyödyntäminen

SAMKin tavoitteena on siirtää TKI‐toiminnan tulokset mahdollisimman tehokkaasti sidosryhmien ja yhteistyökumppanien hyödynnettäviksi (”Good business is not our business”). TKI‐toiminnan tulokset, joihin ei liity suojattavia IPR‐oikeuksia tai liikesalaisuuksia, saatetaan avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden mukaisesti mahdollisimman laajaan jakeluun. SAMK tiedottaa TKI-toiminnastaan ja sen tuloksista aktiivisesti sekä verkkosivuillaan että julkaisuissaan.

Avoin julkaiseminen

Tutkimustulokset julkaistaan pääsääntöisesti ja mahdollisuuksien mukaan avoimissa julkaisukanavissa, jotta sekä tiedeyhteisö että suuri yleisö voivat lukea julkaisuja maksutta verkossa (kultainen reitti). Julkaisut rinnakkaistallennetaan julkaisijan luvalla avoimesti saatavaksi Theseukseen. Tutkimustulokset julkaistaan pääsääntöisesti kirjoittajamaksuttomissa julkaisuissa. Tutkimustulosten julkaisemiseen maksullisessa julkaisussa tai rinnakkaistallennuksen kieltävässä julkaisussa SAMKilla on sisäinen ohjeistus. Kirjaston sivuilla ohjeistetaan avoimesta julkaisemisesta.

Tutkimuksen arvioinnin tulee perustua yksikkö- ja tutkijatasolla ensisijaisesti asiantuntija-arviointiin. SAMK noudattaa vastuullisen tieteen julkaisuohjeistusta.

SAMK on yrittäjyyskorkeakoulu. Korkeakoulun henkilökunnan ja opiskelijoiden yrittäjyys nähdään voimavarana ammattikorkeakoululle ja alueelliselle kehitykselle. Korkeakoululähtöisen innovaatiotoiminnan ja yritystoiminnan läpinäkyvät, tasavertaiset ja yhdenmukaiset periaatteet ja toimintatavat kannustavat koko korkeakouluyhteisöä yrittäjyyteen.