Laatujärjestelmän kuvaus

SAMKin laatujärjestelmä tukee ja ohjaa kaikkia SAMKin toimijoita toteuttamaan työtään strategian ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti kohti yhteistä visiota.

 

Laatujärjestelmä pohjautuu voimassa oleviin ISO9001:2015 ja ISO9004 -standardeihin. Merenkulun koulutuksen osalta perustana on lisäksi kansainvälinen yleissopimus merenkulkijain kouluttamisesta, pätevyysasiakirjoista ja vahdinpidosta liitteineen (STCW 2010 Manilan muutoksineen). Merenkulun tutkinto-ohjelmissa muista koulutusyksiköistä ostettava koulutus hankitaan laadun varmistamiseksi vain STCW-auditoiduista koulutusyksiköistä.

SAMKin laatujärjestelmä kuvataan Demingin ympyränä tunnetun PDCA-syklin avulla. Ulkoinen ja sisäinen toimintaympäristö ja niistä nousevat asiakastarpeet antavat toiminnalle sisällön ja suunnan ja ohjaavat toiminnan painopisteiden valinnassa. Oleellinen osa toimintaa on sen jatkuva palautteisiin ja arviointitietoon perustuva kehittäminen.

 

SAMK Laatujärjestelmästä infografiikka.

Dokumentoitu tieto

Laatujärjestelmään kuuluu erilaista dokumentoitua tietoa, kuten sisäiset säännöt, hallinnolliset ohjeet ja laatutallenteet.