Tekniikan tutkinto-ohjelmien NOPSA-opinnot

NOPSA-opinnoissa toisen asteen tekniikan alan opiskelija suorittaa opintojensa aikana SAMKin avoimen AMKin opintoja 15 op ja saa sitten ”pääsylipun” SAMKiin samaan tai vastaavaan tekniikan tutkinto-ohjelmaan.

SAMKin opiskelija automaatiolaboratoriossa työskentelemässä robotin kanssa.

NOPSA-opinnoissa toisen asteen tekniikan alan opiskelija suorittaa opintojensa aikana SAMKin avoimen AMKin opintoja 15 op ja saa sitten ”pääsylipun” SAMKiin samaan tai vastaavaan tekniikan tutkinto-ohjelmaan.

Etenemissuunnitelma ammatillisen 2. asteen opiskelijoille:

2. vuoden kevätlukukausi: Lähtölaukaus insinöörimatematiikkaan (3 op) ja Våga pröva – nu ska vi köra! (2 op)

3. vuoden syyslukukausi: Englannin aktivointi (4 op) ja Ammatillinen viestintä (3 op)

3. vuoden kevätlukukausi: Matematiikan perustyökalut insinöörille (3 op)

Muukin järjestys on mahdollinen, mikäli se on opintojen etenemisen kannalta tarkoituksenmukaista.

Huom! Opiskelija saa opiskelupaikan SAMKista samalta tai vastaavalta tekniikan alalta, jolla hän on suorittanut ammatillisen 2. asteen tutkinnon. ”Pääsylippu” on voimassa sen vuoden opiskelijavalinnoissa, jolloin 2. asteen tutkinto on suoritettu.

Opintoihin voi ilmoittautua ammatillisen toisen asteen vastuuopettajan tai opinto-ohjaajan kautta tai Rauman osalta e-lomakkeella.

D180005 Lähtölaukaus insinöörimatematiikkaan (3 op)

Tavoite:
Opiskelija hallitsee matemaattisten lausekkeiden, yhtälöiden ja funktioiden käsittelyn perusteet. Opiskelijalla on riittävät valmiudet ammattikorkeakoulun tekniikan alan matemaattisia opintoja varten.

Sisältö:
Matemaattiset merkinnät, murtolausekkeet, polynomit, yhtälöt, funktiot ja niiden kuvaajat, geometrian ja trigonometrian perusteet, prosenttilaskenta.

SY171100 Matematiikan perustyökalut insinöörille (3 op)

Tavoite:

Opiskelija saavuttaa sellaiset matematiikan perustaidot, jotka auttavat häntä suoriutumaan tulevista LUMA-opinnoista.

Sisältö:

Lausekkeen sieventäminen, yhtälön ja yhtälöparin ratkaisu, funktion kuvaaja, suoran kulmakerroin ja yhtälö, kolmio, trigonometrian perusteet, tilastomatematiikan perusteet, vektoreiden perusteet, graafinen derivointi ja integrointi, epävarmuuslaskenta sekä graafiset esitykset.

D180006 Våga pröva – nu ska vi köra! (AMK-opintoihin valmentava ruotsi 2 op)

Tavoite:
Opiskelija hallitsee ruotsin kielen keskeisimpiä fraaseja ja sanoja, ja hänellä on rohkeutta ja varmuutta käyttää niitä yksinkertaisissa käytännön suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Opiskelija tunnistaa erilaisia kielenoppimisen menetelmiä ja osaa hyödyntää niistä itselleen sopivimpia ruotsin kielen opiskelussa. Opiskelijalla on valmiudet opiskella ruotsin kieltä ammattikorkeakoulussa.

Sisältö:
Yksinkertaisia arkielämän viestintätilanteita, erilaisia kielenoppimisen työtapoja ja kanavia sovellettuna eri teemoihin, kielen opiskelijan apuvälineitä ja verkkotyökaluja, ruotsin kielen oppimisen haasteita, oman osaamisen tunnistamista ja kehittämistä ruotsin kielen oppijana.

V180011 Englannin aktivointi (4 op)

Tavoite:
Opiskelija osaa käyttää englannin kielen keskeisiä rakenteita ja keskeistä sanastoa sellaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin työssä ja vapaa-aikana. Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa. Opiskelijalla on valmiudet selviytyä tutkintoonsa kuuluvista pakollisista ammattiin suuntautuneista englannin kielen opinnoista. Tavoitetaso B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Sisältö:
Keskeiset rakenteet, perussanasto, kielenoppimisstrategioita

SY170300 Ammatillinen viestintä (3 op)

Tavoite:
Opiskelun ja työelämän tyypillisissä suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa kehittyminen, asiantuntijana viestiminen, viestinnän merkityksen tunnistaminen verkottuneessa työyhteisössä, opiskeluun liittyvän osaamisen hallinta.

Sisältö:
Viestintä- ja argumentointitaidot osana asiantuntijan ammattitaitoa, opiskelun ja työelämän keskeiset asiakirjat (raportti, muistio, esityslista, tiivistelmä, tiedote, rekrytointiin liittyvät viestit), tekstilajit ja kielenkäyttösuositukset, esiintymistaito ja -tekniikka, kokoustekniikan ja neuvottelutaidon perusteet, ryhmätoiminnan dynamiikka.

Pääsylippu SAMKiin – 15 opintopisteen väylä

SAMKissa ja ammattiopisto WinNovassa on pilotoitu opiskelijoille sujuvaa siirtymää tekniikan peruskoulutuksesta korkeakouluopintoihin. SAMKissa aloitti viime syksynä ryhmä väylää pitkin tulleita sähköautomaatiotekniikan opiskelijoita. Insinööriopintojen alkaessa heillä oli koossa jo 15 opintopistettä.

Lue artikkeli aiheesta.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Tuija Kiviaho
FM, lehtori, ruotsi
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Satakunnankatu 23
28130 Pori
p. 044 710 3267
tuija.kiviaho@samk.fi

Kysy lisää opintojen suorittamisesta: