Satakorkea – tutkimusetiikka

Satakunnan korkeakoulut ovat sitoutuneet noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä sekä ihmistieteisiin luettavan tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia koskevia ohjeita.

Satakunnan korkeakoulujen ihmistieteiden eettinen toimikunta

Ihmistieteiden eettinen toimikunta noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta (2019), jota sovelletaan aiempaa laaja-alaisemmin kaikkeen sellaiseen tieteelliseen tutkimukseen, joka kohdistuu ihmiseen tai jossa käytetään ihmistieteiden tutkimusmenetelmiä.               

Toimikunnan jäsenet:

  • Anne Kärki (SAMK), puheenjohtaja
  • Ville Päivänsalo (Diak)
  • Lauri Kemppinen (Turun yliopiston opettajakoulutuslaitos, Rauman yksikkö)
  • Leena Autonen-Vaaraniemi (Tampereen yliopisto, Porin yliopistokeskus)

Ihmistä koskevan tutkimuksen eettiset periaatteet

Toimikunta suosittelee hakijaa tai eettisen ennakkoarvioinnin tarpeellisuuden pohtijaa tutustumaan näihin Suomessa tutkijaa ohjaaviin periaatteisiin.

  • Tutkittavien henkilöiden ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Suomen Perustuslaki (1999/731, 6-23§) määrittää kaikille kuuluvia oikeuksia kuten esimerkiksi oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeuden yksityisyyteen.
  • Kulttuuriperinnön, luonnonperinnön ja luonnon monimuotoisuuden kunnioittaminen.
  • Tutkimuksesta ei saa aiheutua tutkittaville ihmisille, yhteisöille tai muille tutkimuskohteille merkittäviä riskejä, vahinkoja tai haittoja.

Suomessa noudatetaan kaikessa tieteellisessä tutkimuksessa TENKin laatimia ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012).

Ihmistieteellisen tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi

”Ihmistieteellisen tutkimuksen eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan suunnitteilla olevan tutkimuksen sellaista arvioimista, jossa painotetaan tutkimuksesta tai sen tuloksista tutkittavalle henkilölle mahdollisesti koituvan haitan ennakointia. Eettisen ennakkoarvioinnin tekee ja lausunnon antaa ihmistieteiden eettinen toimikunta tutkijan pyynnöstä.” (TENK 2019, 14)

TENKin ohjeet ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisestä ennakkoarvioinnista koskevat sellaisia tutkimusasetelmille, joiden ennakkoarvioinnista ei erikseen säädetä lääketieteellisestä tutkimuksesta annetussa laissa (488/1999). Humanististen alojen ja yhteiskuntatieteiden ohella näihin lukeutuvat esimerkiksi ihmiseen kohdistuva luonnontieteellinen ja tekniikan alan tutkimus, taiteellinen tutkimus ja joissain tapauksissa myös ihmiseen kohdistuva, ei-kajoava terveys- tai lääketieteellinen tutkimus. (TENK 2019, 4).

Suomessa toimivien tutkijoiden tulee noudattaa ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisiä periaatteita ja heidän tulee pyytää tarvittaessa ihmistieteiden eettisen toimikunnan lausunto ennen tutkimuksen aloittamista. Ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa täyttää hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkauksen tunnusmerkit ja asia selvitetään tarvittaessa HTK-loukkausepäilyjen käsittelyprosessissa. (TENK 2019, 5).