Esteetön opiskelu

Esteettömyys opinnoissa tarkoittaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön toteuttamista siten, että kaikille opiskelijoille taataan yhdenvertaiset toimintaoikeudet.

Esteetön opiskelu

Esteettömyys opinnoissa tarkoittaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön toteuttamista siten, että kaikille opiskelijoille taataan yhdenvertaiset toimintaoikeudet.

Satakunnan ammattikorkeakoulu on sitoutunut tasa-arvoisen ja esteettömän korkeakouluympäristön tarjoamiseen jokaiselle opiskelijalle. Oppimista haittaaviin esteisiin kiinnitetään erityistä huomiota ja erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita tuetaan erityisjärjestelyin.

Jos koet tarvitsevasi erityistä tukea opintoihin, tästä löydät tietoja niistä järjestelyistä ja palveluista, joita on saatavilla SAMKissa.

Oppimisvaikeudet

Oppimisvaikeuksia tavataan kaikilla koulutusasteilla. Myös korkeakouluopiskelijoilla voi olla vaikeuksia, jotka haittaavat oppimista ja estävät opintojen edistymistä. Ongelmat oppimisessa saattavat olla monenlaisia ja monitasoisia. Motivaatio, ympäristön tuki ja sopivien opiskelutapojen löytäminen vaikuttavat osaltaan siihen, miten hyvin opiskelija menestyy opinnoissaan.  Oppimisen erityisvaikeuksista puhutaan silloin, kun vaikeudet ovat huomattavia suhteessa oppijan lahjakkuuteen ja koulutustasoon. Erityisiä oppimisvaikeuksia ovat muun muassa lukivaikeus, matematiikan vaikeus tai hahmottamishäiriö.

Lukivaikeus

Lukemisen erityisvaikeus on oppimisvaikeuksista yleisin. Lukihäiriötä eli dysleksiaa on määritelty monella eri tavalla. Uusimpien tutkimusten mukaan se on alkuperältään neurobiologinen, kehityksellinen ja periytyvä häiriö. Lukivaikeus voi muuttua ajan kuluessa. Sitä luonnehtivat lukusujuvuuden ja -tarkkuuden ongelmat luetun ymmärtämisen vaikeuksien lisäksi. (ICD-11; WHO, 2018.)

Lukivaikeuden ilmeneminen on yksilöllistä. Ongelmia voi olla esimerkiksi teknisessä lukemisessa, kirjain-äännevastaavuuden hahmottamisessa, kirjoittamisessa ja luetun ymmärtämisessä. Nuorilla ja aikuisilla lukeminen on usein hidasta. Vaikeuksia koetaan erityisesti vieraiden kielten oppimisessa. Lukivaikeus hankaloittaa lukemista vaativia opiskelusuorituksia ja jokapäiväistä elämää. Se ei johdu näön tai kuulon vajavuudesta eikä neurologisesta sairaudesta. (NMI, 2020.)

Lue lisää.

Opiskelun erityisjärjestelyt ja tukiseteli SAMKissa

SAMKissa tuetaan erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita tukisetelisysteemin avulla. Tukisetelioikeuden saaminen edellyttää anomuksen tekemistä ja tuen tarpeen osoittamista asiantuntijalausunnolla (lääkärinlausunto tai lukilausunto). Anomukseen liitetään kopio asiantuntijalausunnosta tai todistuksesta, ja lomake palautetaan liitteineen kampustoimistoon.

Tukiseteli oikeuttaa opiskelijan erityisjärjestelyihin, joiden tavoite on parantaa opinnoissa edistymistä. Erityisjärjestelyitä voivat olla muun muassa lisäohjaus, lisäaika tentissä, apuvälineiden käyttö sekä yksilölliset suoritustavat. Tukea on mahdollista saada 20 h/ lukuvuosi. Opiskelija saa itse päättää, millaista tukea hän tarvitsee opintoihinsa ja kuka opettaja häntä parhaiten auttaa. Kun tukisetelioikeus myönnetään, opiskelija tulostaa ja allekirjoittaa tukisetelin, jonka toimittaa asianomaiselle opettajalle.

Lukitestaus ja asiantuntijalausunnot

Lukivaikeus on tyypillinen syy, jonka perusteella opiskelijalle myönnetään tukisetelioikeus. Tukiseteliin tarvitaan voimassa oleva lukilausunto peruskoulun jälkeiseltä ajalta.

Pia Lahdenmaa tekee lukitestausta SAMKissa. Halutessaan päästä lukitestiin opiskelija ottaa häneen itse yhteyttä sähköpostitse ja sopii testauksen ajankohdasta. Ennen varsinaista yksilötestausta opiskelija tekee digitaalisen seulatestin. Yksilötesti ja digilukiseula on standardoitu vain suomea äidinkielenään puhuville opiskelijoille.

Kielten oppimisen vaikeuksissa sinua tukevat kielten opettajatutorit ja omat kielten opettajasi. Ennen lukitestiin hakeutumista keskustele myös heidän kanssaan ja pohdi tukitoimien tarvetta.

Erityisjärjestelytarpeeseen voivat vaikuttaa oppimisvaikeuksien lisäksi muut syyt. Niitä ovat esimerkiksi neurologiset häiriöt, kuten ADD/ADHD, ASD tai Tourette, mielenterveyden ongelmat tai erilaiset aisteihin liittyvät vammat. Erityisen tuen tarpeen toteaa lääkäri, neurologi tai muu asiantuntija. Jos tarvitset lausunnon, ota yhteyttä terveydenhoitajaan, joka ohjaa sinut oikealle asiantuntijalle.

Lukitestaaja:

Pia Lahdenmaa
pia.lahdenmaa@samk.fi

Kielten opettajatutorit

Opiskelijaterveydenhuolto, terveydenhoitaja

Tukisetelihakemus ja tukisetelilomakkeet

Menettelyohjeet opiskelun esteettömyyden varmistamiseksi ovat laatukäsikirjassa, ARCissa. Laatukäsikirjan ohjeisto sisältää menettelyohjeiden lisäksi tukisetelihakemuksen ja tukisetelilomakkeet. Jos tarvitset neuvoja esteettömyysprosessissa, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan tai opettajatutoriin.

ME1211 Opiskelun esteettömyys (ARC vaatii SAMK-kirjautumisen)

ME1211_OP16 Anomus tukisetelioikeuden saamiseksi (ARC vaatii SAMK-kirjautumisen)

ME1211_OP17 Tukiseteli (ARC vaatii SAMK-kirjautumisen)