AMK-tutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot

SAMKin kieli- ja viestintäopintojen laajuudet vaihtelevat koulutusohjelmittain. Englanninkielisten koulutusohjelmien kieli- ja viestintäopinnot poikkeavat hieman suomenkielisten koulutusohjelmien opinnoista. Ammattikorkeakoulututkinnon englannin opintojen tavoitetaso on määritelty tasolle B2 ja ruotsin opintojen tasolle B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoluokituksessa.

AMK-tutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot

Ammattikorkeakoululainsäädännön mukaan jokainen ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut osaa ainakin kahta Euroopassa käytettyä kieltä äidinkielensä lisäksi. SAMKin kieli- ja viestintäopintojen laajuudet vaihtelevat koulutusohjelmittain. Englanninkielisten koulutusohjelmien kieli- ja viestintäopinnot poikkeavat hieman suomenkielisten koulutusohjelmien opinnoista. Ammattikorkeakoulututkinnon englannin opintojen tavoitetaso on määritelty tasolle B2 ja ruotsin opintojen tasolle B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoluokituksessa.

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot

Kielitaitoa kuvataan 6-portaisella asteikolla:

Taitava kielenkäyttäjä:
C2 Virheetön, täsmällinen ja sopiva kielenkäyttö vaativissa tilanteissa
C1 Monipuolinen ja tehokas kielellinen ilmaisu

Itsenäinen kielenkäyttäjä:
B2 Sujuvaa ja spontaania viestintää
B1 Selviytyminen kielialueilla

Perustason kielenkäyttäjä:
A2 Sosiaalinen kanssakäyminen ja lyhyt kerronta
A1 Perustarpeet ja hyvin tutut aiheet yksinkertaisin ilmaisuin

Tavoitetasot eri kouluasteilla

lukio: ruotsi B1, englanti B2
ammatillinen 2. aste: ruotsi A1- A2, englanti A2 - B2
korkeakoulut: ruotsi B1, englanti B2

Huom! Korkeakoulun kielten opiskelussa tavoitteena kielitaidon laajentaminen ammatillisen/tieteenalan kielitaidon suuntaan, ei tasolta toiselle nostamiseen.

YAMK-tutkintoihin ei sisälly pakollisia kieli- ja viestintäopintoja. 

Tutkintoon kuuluvat opinnot

SAMKin AMK-tutkinnoissa opiskelet koulutusohjelmastasi riippuen ainakin seuraavia pakollisia kieli- ja viestintäopintoja:

 • Vieras kieli, englanti: 3 - 10 op
 • Toinen kotimainen kieli, ruotsi: 3 – 5 op (suomenkieliset opiskelijat) tai Finnish: 3 – 5 op (englanninkielisten koulutusohjelmien ei-suomenkieliset opiskelijat)
 • Ammatillinen viestintä: 3 op
 • Tutkimusviestintä: 2 op

Ammattikorkeakouluasetus 
7 § 
Kielitaito 
Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:

1) sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen; sekä
2) sellainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta päättää ammattikorkeakoulu.
Ammattikorkeakoulu voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.
Opiskelijan osoittama kielitaito ilmoitetaan tutkintotodistuksessa. Kielitaitoa merkittäessä on otettava huomioon, mitä suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (481/2003) 19 §:ssä säädetään.

Valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa:

19 §
Korkeakoulututkintotodistukseen merkittävä kielitaito 

Korkeakoulun perustutkinnosta annettavaan todistukseen on merkittävä koulusivistyksen ja kypsyysnäytteen kieli sekä kieli, jolla opiskelija on suorittanut maan toisen kielen suullista ja kirjallista taitoa osoittavan kielikokeen tai kieliopinnot.

Kielten opinnot koulutusohjelmissa (ME1202 Liite 4) (Vaatii kirjautumisen OneDriveen)

Näiden lisäksi voit suorittaa vapaasti valittavia ja valmentavia kieliopintoja. (Vaatii kirjautumisen OneDriveen)

Aiempien kieliopintojen hyväksilukeminen, sisällytys ja kieliopinnoista vapauttaminen

 • Oletko suorittanut kieli- tai viestintäopintoja aiemmissa korkeakouluopinnoissa tai hankkinut osaamista muulla tavalla? Voit hakea niiden perusteella korvaavuutta. Korvaavuudella tarkoitetaan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla.
 • Opiskelijan vastuulla on hakemuksen laatiminen ja osaamisen osoittaminen.
 • Oman osaamisen tunnistamista varten pitää tutustua opiskeltavan koulutusohjelman
  opetussuunnitelmaan perusteellisesti.
 • AHOT-hakemus tehdään sähköisen asioinnin järjestelmään.
  Korvaavuushakemus (opetussuunnitelman mukaisten opintojen korvaaminen korkeakoulutasoisilla opinnoilla, edellyttää todistusta) osoitetaan kieli- ja viestintätiimin tiimivastaava Mari Linnalle.
  Sisällytyshakemus (aiemmin tai opintojen aikana muussa korkeakoulussa suoritettujen opintojen liittäminen osaksi tutkintoa, yleensä vapaasti valittavia tai vaihdossa suoritettuja opintoja, edellyttää todistusta) osoitetaan oman koulutusohjelman ops-vastaavalle.
  Vapautushakemus (vapautus pakollisista kieliopinnoista erityisen syyn perusteella) osoitetaan osaamisaluejohtaja Jaana Vaselle.
  Lokin opiskelijatyöpöydällä on linkki sähköisen asioinnin järjestelmään.

Toisessa korkeakoulussa suoritetut kieliopinnot

Vieras kieli, yleensä englanti
a) Aikaisemmassa kotimaisessa korkeakoulututkinnossa osoitettu asetuksenmukainen kielitaito luetaan hyväksi suoritettavaan tutkintoon.
b) Toisessa kotimaisessa korkeakoulussa suoritetut vastaavat tai samantasoiset (Eurooppalainen viitekehys, EVK) kieliopinnot, jotka eivät sisälly mihinkään tutkintoon hyväksytään sellaisinaan vähäisten laajuuserojen estämättä, mikäli kieliopintojen suorittamisesta on alle 10 vuotta. Yli kymmenen vuotta vanhoja kieliopintoja, jotka eivät sisälly mihinkään tutkintoon, ei pääsääntöisesti suoraan hyväksytä sisällytettäväksi suoritettavaan tutkintoon, vaan niistä tehdään osaamisen näyttö.
c) Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetut vastaavat tai samantasoiset (Eurooppalainen viitekehys, EVK) kieliopinnot hyväksytään sellaisinaan vähäisten laajuuserojen estämättä, mikäli kieliopintojen suorittamisesta on alle 10 vuotta. Yli kymmenen vuotta vanhoja kieliopintoja ei pääsääntöisesti suoraan hyväksytä sisällytettäväksi suoritettavaan tutkintoon, vaan niistä tehdään osaamisen näyttö.

Toinen kotimainen kieli
a) Aikaisemmassa kotimaisessa korkeakoulututkinnossa osoitettu asetuksenmukainen kielitaito luetaan hyväksi suoritettavaan tutkintoon.
b) Toisessa kotimaisessa korkeakoulussa suoritetut vastaavat tai samantasoiset (Eurooppalainen viitekehys, EVK) kieliopinnot, jotka eivät sisälly mihinkään tutkintoon hyväksytään sellaisinaan vähäisten laajuuserojen estämättä.
c) Jos opiskelija on suorittanut yleisen kielitutkinnon vähintään tasolla kolme (3) tai valtionhalllinnon kielitutkinnon, opiskelija hakee osaamisen näyttöä todistukseen perustuen. (Valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 481/2003, Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 424/2003)

Vapautus pakollisista kieliopinnoista

Opiskelija voidaan erityisistä syistä vapauttaa osittain tai kokonaan asetuksen 1129/2014 7§, nk. kielipykälän mukaisista kielitaitovaatimuksista. Näitä syitä ovat a) ao. kielen aiempien opintojen puuttuminen, b) opiskeltava kieli on opiskelijan äidinkieli tai c) muun syyn takia esim. opiskelijalla on todennettu lukivaikeus tai muu todennettu oppimisen vaikeus, mikä haittaa kieltenopiskelua.

Samalla opiskelija vapautuu kyseisen kielen opetussuunnitelmaan pakollisena kuuluvasta vieraan kielen ja/tai toisen kotimaisen kielen opintojaksosta. Myönnetty vapautus ei kuitenkaan vähennä tutkintoon vaadittavien opintopisteiden määrää eli opiskelijan on suoritettava tämän opintojakson laajuuden verran muita opintoja.
Näiden opintojen tulee olla mahdollisuuksien mukaan kielentaitoa tukevia opintoja. Jos kuitenkin opiskelijalla on selvä kielenoppimisen ongelma, opintopisteet voidaan korvata koulutusohjelman tavoitteiden mukaisilla muilla opinnoilla. Tieto opiskelijan vapauttamisesta pakollisista kieliopinnoista merkitään tutkintotodistuksen liitteeseen.

Menettelyohjeet opintojen suorittamisesta ja vapautuksesta pakollisista kieliopinnoista ovat kokonaisuudessaan laatukäsikirjassa, ARCissa.

ME1202 Opintojen suorittaminen (ARC vaatii SAMK-kirjautumisen)

ME1203 Vapautus pakollisista kieliopinnoista (ARC vaatii SAMK-kirjautumisen)