Tekniikka, insinööri (ylempi AMK)

Tekniikan ylemmästä AMK-tutkinnosta valmistuneet voivat työskennellä vaativissa suunnittelu-, asiantuntija- ja päällikkötason tehtävissä.

Insinööri (ylempi AMK)

60 opintopistettä
40 aloituspaikkaa
Tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Opintojen kesto: noin 1–1,5 vuotta
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 13.3.–27.3.2024

Opinnot alkavat: syksy 2024

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista).

Insinööri (ylempi AMK), Tekniikka, Pori 

Tulevaisuuden haasteiden ratkojaksi

Teknologia ja uudet innovaatiot ovat muuttaneet yritysten ja yhteiskunnan toimintamalleja. Tähän liittyvät digitalisaatioon, globalisaatioon, kiertotalouteen, vihreään siirtymään ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvät haasteet. Niiden ratkaiseminen vaatii uutta ajattelua, jossa laajoja kokonaisuuksia sekä asioiden ja toimialojen välisiä suhteita tarkastellaan systeemiteorian näkökulmasta. Tällöin korostuvat erityisesti toimialat ylittävä jatkuva oppinen, tiimi- ja viestintätyötaidot sekä muutosjoustavuus.

Yrityksiltä, organisaatioilta ja yhteiskunnalta edellytetään älykästä, joustavaa ja vastuullista toimintaa, jossa kestävä kehitys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ovat nousseet entistä merkittävämpään osaan. Uudet liiketoimintamahdollisuudet haastavat toimijoita yhteistyöhön, asiakkaiden ja käyttäjien osallistamiseen, ketteryyteen ja luovuuteen innovoinnissa.

Yritykset tarvitsevat osaajia, jotka pystyvät toimimaan muuttuvassa toimintaympäristössä ja kykenevät vuorovaikutteiseen johtamiseen toimialasta riippumatta. Tekniikan ylempi AMK -tutkintokoulutus vastaa näihin osaamistarpeisiin.

Työllisty tekniikan vaativiin asiantuntijatehtäviin

Tavoitteena on syventää opiskelijan osaamista vastuullisessa ja kestävässä liiketoiminnassa, vihreässä siirtymässä ja digitaalisuudessa sekä integroida saavutettua osaamista työelämään.

Koulutus tarjoaa osaamista, joka mahdollistaa työskentelyn alan vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Tutkinnon suorittanut hallitsee alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot ja kykenee käyttämään niitä kriittisesti ja perustellusti ammatillisessa ongelmanratkaisussa, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa ja johtamisessa. Tutkinto edistää ja monipuolistaa tutkinnon suorittaneen työllistymismahdollisuuksia omassa maakunnassa, muualla maassa ja kansainvälisesti.

Ammattinimikkeitä

 • Suunnittelija
 • Projektipäällikkö
 • Projekti-insinööri
 • Yrittäjä

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 op, joka koostuu seuraavista opinnoista:

 • Yhteiset syventävät ammattiopinnot 10 op
 • Valinnaiset syventävät ammattiopinnot 15 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 5 op
 • Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 30 op.

Tutkinto-ohjelmassa on pakolliset opinnot johtamisessa ja kehittämismenetelmissä, yhteensä 10 op. Ammatillisia syventäviä opintoja on yhteensä kahdeksan 5 op opintojaksoa, joista opiskelija valitsee kolme. Vapaasti valittavia opintoja on 5 op. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 op, jonka lisäksi kypsyysnäytteellä osoitetaan ammatillinen sisältöosaaminen.

Tekniikan YAMK-tutkinto-ohjelmassa korostuu työelämäläheisyys ja työelämän kehittäminen. Opiskelijan näkökulmasta koulutus tukee elinikäistä oppimista ja osaamisen uudistamista. Opiskelussa toteutetaan tutkivan oppimisen pedagogiikkaa sekä monimuoto-opiskelun ja ryhmätyöskentelyn periaatteita.

Koulutus toteutetaan siten, että se on mahdollista suorittaa työn ohessa. Työelämässä mukanaolo ei kuitenkaan ole edellytys opiskelemaan hakeutumiselle.

Opiskelussa käytetään Moodle -oppimisympäristöä sekä etäopetukseen soveltuvia verkkoympäristöjä. Opiskelijan tulee varmistaa, että hänellä on käytettävissään riittävän hyvä verkkoyhteys ja laitteisto opintojen suorittamiseen.

Yritysyhteistyö

Koulutuksessa korostuu työelämäläheisyys ja työelämän kehittäminen. Opintojaksojen tehtävillä voidaan kehittää omaa työyhteisöä, ja opinnäytetyö liittyy kokonaisuudessaan työelämän kehittämiseen.

 

OPETUSSUUNNITELMA päivittyy lähiaikoina

Miten käytännössä opiskellaan?

Luento-opetusta (verkossa) on pääsääntöisesti yhtenä päivänä noin joka toinen viikko. Verkko-opetuksen määrä riippuu opintojaksovalinnoista. Muina aikoina opiskelu tapahtuu verkon välityksellä sekä itsenäisesti että ryhmissä.

Opinnot on mahdollista suorittaa yhdessä (1) vuodessa monimuotoisesti opiskellen. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana. Lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen. Monimuotokoulutuksen opetusmenetelminä ovat luennot, seminaarit, ryhmätyöt, verkko-opetus, itsenäinen opiskelu ja projektityöt. Opetus toteutetaan pääosin etäopetuksena. Muutamissa opintojaksoissa, esim. rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opintojaksoissa, on myös SAMK-kampus Porissa toteutettuja laboraatioita.

Koulutuksen opetuskieli on suomen kieli, mutta opintojaksoissa on englanninkielisiä osuuksia, esim. yksittäisiä luentoja, englanninkielistä materiaalia ja kirjallisuutta. Opintojaksoihin liittyvät tehtävät tehdään suomeksi tai englanniksi, jos opiskelijan työelämäverkosto niin haluaa. Opinnäytetyö laaditaan suomeksi, mutta voidaan toimeksiantajan tarpeen mukaan tehdä myös englanniksi.

Opiskelija laatii opintojen alussa henkilökohtaisen opetussuunnitelman, jonka pohjana ovat tutkinto-ohjelman rakenteen vaatimat opintojaksot. Vapaasti valittaviksi opinnoiksi (5 op) sopivat ammattikorkeakoulujen YAMK-tasoiset tai yliopistojen maisterikoulutusten syventävät aineopinnot.

Mikäli opiskelijalla on ammattikorkeakoulututkinto rakennus- tai LVI-tekniikassa ja tavoitteena saada koulutuksellinen pätevyys mm. kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden, ilmanvaihdon sekä kantavien rakenteiden suunnittelussa pätevyysvaatimusten mukaisen poikkeuksellisen vaativan vaatimusluokan suunnittelutehtäviin, on hänen suoritettava opintojaksot YTY230001 - YTY230004.

Asiaosaamista voi joutua kuitenkin vielä täydentämään pätevyysvaatimusten edellyttämien koulutusvaatimusten mukaisesti. Vaatimukset voi tarkistaa FISE-palvelusta, https://fise.fi/.

 

 

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön laajuus on 30 op, eli se muodostaa puolet koko tutkinnosta. Sen tekeminen aloitetaan heti opintojen alussa. Opinnäytetyössä opiskelija suunnittelee ja toteuttaa työelämälähtöisen kehittämishankkeen, joka tyypillisimmin tehdään opiskelijan työnantajalle, käyttäen hankkeeseen sopivia tutkimus- ja/tai kehittämismenetelmiä. Opinnäytetyössä opiskelija tuottaa uutta tietoa oman alansa hankkeisiin. Opiskelija saa valmiudet itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön (Asetus 2014/1129).

Opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelija oppii hankkimaan ja kriittisesti arvioimaan kehittämishankkeessa tarvittavaa taustateoriaa, jota hankitaan mm. elektronisista tietokannoista, kirjallisuudesta ja ammatillisista tiedonlähteistä. Opiskelija osaa tuottaa tutkimus- ja/tai kehittämiskysymykset ja rajaamaan opinnäytetyöhön soveltuvan teoreettisen viitekehyksen.

Opiskelija oppii käyttämään erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä valitsemaan niistä parhaiten omaan kehittämishankkeeseensa sopivat menetelmät. Opiskelija toteuttaa itsenäisen, vaativan kehittämishankkeen ja kehittää projektinjohtokykyään sekä intellektuaalisia valmiuksiaan ja teknisiä taitojaan. Opinnäytetyön eri vaiheissa opiskelija osallistuu seminaareihin ja opinnäytetyön ohjaajien kanssa pidettäviin palavereihin. Seminaareissa ja palavereissa keskustellaan tieteellisestä kirjoittamisesta, tutkimus- ja kehittämismenetelmistä, tulosten analysoinnista ja opinnäytetyön eri vaiheiden kriittisestä arvioinnista.

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMKista valmistuneet ovat parhaiten työllistyneiden joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista! **

 

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2022.

 

Kansainvälisyys

Tekniikan YAMK-tutkinto-ohjelman opetuskieli on suomi, mutta tutkinto sisältää myös YAMK-koulutuksessa edellytettävää kansainvälisen osaamisen kehittämistä. Opintojaksoilla tarkastellaan alan kansainvälisiä kehitystrendejä sekä uusimpia teknologisia ratkaisuja ja johtamisen kehityssuuntia. Opetusmateriaalista osa on englanninkielistä, ja opetus sisältää kansainvälistä asiantuntijuutta ja verkostoitumismahdollisuuksia kannustaen myös kotikansainvälisyyteen.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

YAMK-tutkinto tuottaa jatko-opintokelpoisuuden yliopistojen jatkotutkintoihin kuten lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin.

Pätevyys

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Mikäli opiskelijalla on ammattikorkeakoulututkinto rakennus- tai LVI-tekniikassa ja tavoitteena saada koulutuksellinen pätevyys mm. kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden, ilmanvaihdon sekä kantavien rakenteiden suunnittelussa pätevyysvaatimusten mukaisen poikkeuksellisen vaativan vaatimusluokan suunnittelutehtäviin, on hänen suoritettava opintojaksot YTY230001 - YTY230004. Asiaosaamista voi joutua kuitenkin vielä täydentämään pätevyysvaatimusten edellyttämien koulutusvaatimusten mukaisesti. Vaatimukset voi tarkistaa FISE-palvelusta, https://fise.fi/.

Lisää aiheesta

SAMKin Terveyden edistämisen ylempi AMK-opiskelija Porin kampuksella.
| Hyvinvointi ja terveys

YAMK-opinnot auttavat etenemään esimiestehtäviin

”Työnantajani on selkeästi arvostanut Terveyden edistämisen YAMK-koulutusta. Olen saanut hyödyntää opintojani työssäni laajasti muun muassa toiminnan kehittämisessä ja muutosjohtamisessa. Opinnot antoivat eväitä...
Jori Kymäläinen istuu tietokoneen äärellä.
| Liiketoiminta

Opiskelijamme työllistyvät: ’’Päädyin täysin koulutusta vastaaviin töihin’’

Jori Kymäläinen on 40-vuotias tietojenkäsittelyn tradenomi ja Master of Business Administration (YAMK), joka nykyään työskentelee järjestelmäasiantuntijana. Hän valmistui tietojenkäsittelyn tradenomiksi SAMKista vuonna 2003 ja suoritti ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vuonna 2018.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja tekniikan koulutuksesta

Yliopettaja, TkT
Sirpa Sandelin
044 710 3227
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme