Tekniikka (insinööri YAMK)

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto syventää osaamistasi rakennustekniikassa tai sähkö- ja automaatiotekniikassa sekä antaa valmiudet toimia tekniikan vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Insinööri (ylempi AMK)

60 opintopistettä
30 aloituspaikkaa
Tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Opintojen kesto: noin 1–1,5 vuotta
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 15.3.–30.3.2023

Valintakurssille ilmoittautuminen: Julkaistaan myöhemmin

Opinnot alkavat: elokuu 2023

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista).

Insinööri (ylempi AMK), Tekniikka, Pori

Tulevaisuuden haasteiden ratkojaksi

Tulevaisuuden yritykset ovat älykkäitä, joustavia ja muutosta tukevia. Nämä organisaatiot tarvitsevat osaajia, jotka pystyvät toimimaan muuttuvassa toimintaympäristössä ja osaavat innovoida ja soveltaa uusia teknologioita. Samaan aikaan esille nousee haasteita, jotka liittyvät megatrendeihin, mm. kaupungistumiseen, globalisaatioon, väestön ikääntymiseen, niukkeneviin raaka-ainevaroihin ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Tämän tutkinto-ohjelman tavoitteena on tuottaa osaamista, jonka avulla haasteisiin vastataan.

Tutkinto-ohjelmassa syvennät osaamistasi rakennustekniikasta tai sähkö- ja automaatiotekniikasta. Koulutuksen aikana perehdyt alan uusimpiin teknologioihin ja kehityssuuntiin, ja työelämälähtöinen opiskelu auttaa opitun siirtämisestä käytäntöön. Koulutus antaa valmiudet toimia vaativissa tekniikan asiantuntijatehtävissä.

Työllisty tekniikan vaativiin asiantuntijatehtäviin

Koulutus antaa valmiudet vastata rakennustekniikan tai sähkö- ja automaatiotekniikan tulevaisuuden haasteisiin. Koulutuksesta valmistuneet voivat työskennellä vaativissa suunnittelu-, asiantuntija- ja päällikkötason tehtävissä. Tutkinnon suorittanut hallitsee alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot ja kykenee käyttämään niitä kriittisesti ja perustellusti ammatillisessa ongelmanratkaisussa, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa ja johtamisessa. Tutkinto edistää ja monipuolistaa tutkinnon suorittaneen työllistymismahdollisuuksia omassa maakunnassa, muualla maassa ja kansainvälisesti.

Ammattinimikkeitä

 • Suunnittelija
 • Projektipäällikkö
 • Projekti-insinööri
 • Yrittäjä

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

Koulutuksen sisältö

Rakennustekniikan insinööri (ylempi AMK) -koulutuksen tavoitteena on syventää opiskelijan osaamista mm.  rakennusten sisäilmaston, rakennusfysiikan, resurssitehokkuuden ja digitalisaation osalta ja integroida saavutettua osaamista työelämään.

Opintojen sisältöinä ovat globaalit ja ajankohtaiset tulevaisuuden rakentamisen teema-alueet, mm.

 • resurssitehokkuus
 • digitaalisuus
 • terveellisyys

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (ylempi AMK) –tutkinto antaa ymmärrystä ja ohjelmointiosaamista mm. robotiikan, simulaation, ohjelmoitavan logiikan ja data-analytiikan osa-alueilta. Opintojen sisältöinä ovat mm.

 • tuotannon simulointi ja simulointimallien ohjelmointi
 • robotiikka
 • datan keruu ja analytiikka

Opintojen rakenne

Insinööri (ylempi AMK) –tutkinnon pääaine määräytyy hakijan aiemman tutkintokoulutuksen mukaan joko rakennustekniikan suuntautumisvaihtoehtoon tai sähkö- ja automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehtoon.

Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä ja sen rakenne koostuu seuraavasti:

 • yhteiset syventävät opinnot 10 op
 • ammatilliset syventävät opinnot 15 op
 • vapaasti valittavat opinnot 5 op
 • opinnäytetyö 30 op

Kansainvälisyys

Koulutuksen kansainvälisyys näkyy opintojaksoilla alan kansainvälisten kehitystrendien ja uusimpien teknologisten ratkaisujen tarkastelemisena.

Koulutuksen opetuskieli on suomi, mutta opintojaksot sisältävät englanninkielisiä luentoja, materiaalia ja kirjallisuutta. Opinnäytetyö laaditaan suomeksi, mutta voidaan toimeksiantajan tarpeen mukaan tehdä myös englanniksi.

 

Pohjakoulutusvaatimus

Insinööri (AMK) –tutkinto tai ennen vuotta 2000 suoritettu insinöörin tutkinto. Rakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto on tarkoitettu soveltuvan tekniikan alan, kuten rakennus- tai talotekniikka-alan tutkinnon suorittaneille. Sähkö- ja automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehto on tarkoitettu soveltuvan tekniikan alan, kuten kone- ja automaatiotekniikka-alan tutkinnon suorittaneille.

Tutkintonimike määräytyy suuntautumisvaihtoehdon mukaan:

 • insinööri (ylempi AMK), rakennustekniikka (Master of Engineering in Construction and Municipal Engineering)
 • insinööri (ylempi AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka (Master of Engineering in Electrical and Automation Engineering)

Hakijalla tulee soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMK – Paras työllistyminen ammattikorkeakouluissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella!**

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2020.

 

Opetuksen järjestäminen

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta noin kahtena päivänä kuukaudessa. Monimuotokoulutuksen lähipäivät sijoittuvat perjantaipäiviin klo 9-16.

Lähiopetuksen ulkopuolella opiskelu tapahtuu verkon välityksellä ja itsenäisesti. Monimuotokoulutuksen opetusmenetelminä ovat luennot, seminaarit, ryhmätyöt, verkko-opetus, itsenäinen opiskelu ja projektityöt. Opinnot on mahdollista suorittaa yhdessä vuodessa kokopäiväisesti opiskellen. Monimuotototeutus mahdollistaa myös opiskelun työn ohessa.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jossa yhdistetään toimeksiantajan tutkimus- ja kehittämistarpeet, opiskelijan omat osaamistavoitteet ja urakehitys sekä syventävät ammattiopinnot. Opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelija oppii käyttämään erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä valitsemaan niistä parhaiten omaan kehittämishankkeeseensa sopivat menetelmät. Opinnäytetyö tehdään tyypillisesti opiskelijan työnantajalle, mutta taustaorganisaation puuttuessa se voidaan toteuttaa myös muussa toimeksiantajaorganisaatiossa. Opinnäytetyö suoritetaan yksilötyönä.

Pätevyys

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Rakennustekniikan insinööri (ylempi AMK) -tutkinto antaa koulutuksellisen pätevyyden mm. kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden, ilmanvaihdon sekä kantavien rakenteiden suunnittelussa pätevyysvaatimusten mukaisen poikkeuksellisen vaativan vaatimusluokan suunnittelutehtävässä.

Jatko-opintomahdollisuudet

YAMK-tutkinto tuottaa jatko-opintokelpoisuuden yliopistojen jatkotutkintoihin kuten lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin.

Lisää aiheesta

SAMKin Terveyden edistämisen ylempi AMK-opiskelija Porin kampuksella.
| Hyvinvointi ja terveys

YAMK-opinnot auttavat etenemään esimiestehtäviin

“Työnantajani on selkeästi arvostanut Terveyden edistämisen YAMK-koulutusta. Olen saanut hyödyntää opintojani työssäni laajasti muun muassa toiminnan kehittämisessä ja muutosjohtamisessa. Opinnot antoivat eväitä...
Jori Kymäläinen istuu tietokoneen äärellä.
| Liiketoiminta

Opiskelijamme työllistyvät: ’’Päädyin täysin koulutusta vastaaviin töihin’’

Jori Kymäläinen on 40-vuotias tietojenkäsittelyn tradenomi ja Master of Business Administration (YAMK), joka nykyään työskentelee järjestelmäasiantuntijana. Hän valmistui tietojenkäsittelyn tradenomiksi SAMKista vuonna 2003 ja suoritti ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vuonna 2018.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja tekniikan koulutuksesta

Yliopettaja, TkT
Sirpa Sandelin
044 710 3227
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme