Kuntoutuksen ohjaaja, monimuotototeutus

Kuntoutustyössä korostuu asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallistumista tukeva ajattelu- ja toimintatapa, jossa uusia ratkaisuja haetaan sekä yksilön ja lähiyhteisön voimavaroista että ympäristön ja elinolojen muutostarpeista.

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

210 opintopistettä
40 aloituspaikkaa
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Opintojen kesto: 3,5 vuotta
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 13.–27.3.2024

Opinnot alkavat: syksyllä 2024

 

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Kuntoutuksen ohjaaja (amk), monimuotototeutus, Pori

Kuntoutuksen asiantuntija

Kuntoutuksen ohjaajalla (AMK) on valmiudet toimia kuntoutukseen (toimintakyky, sosiaalinen, ammatillinen tai kasvatuksellinen) liittyvissä suunnittelu-, ohjaus-, arviointi- ja asiantuntijatehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla, potilas- ja vammaisjärjestöissä, kuntoutuskeskuksissa, tai työskennellä erilaisissa kuntoutuksen kehittämishankkeissa sekä yrittäjinä.

Soteekin opiskelijoita harjoitustilanteessa.

Opiskelijamme työllistyvät

Kuntoutuksen ohjaajia toimii mm. perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa, sosiaalipalvelujen tehtävissä, vammais- ja potilasjärjestöissä, kuntoutuslaitoksissa, ammatillisen kuntoutuksen ohjaajina tai erilaissa kehittämishankkeissa. Kaikki kuntoutuksen osa-alueet: toimintakyky, ammatillinen, sosiaalinen ja kasvatuksellinen kuntoutus ovat potentiaaleja ammatillisia työllistymisalueita. Työelämään sijoittumiseen vaikuttaa työssäkäyntialueen työtarjonnan lisäksi kuntoutuksen ohjaajan (AMK) koko ammatillinen historia, osaaminen ja ammatillinen suuntautuneisuus.

Sanna-Kaisa Renforsin (2014) tekemän selvityksen perusteella Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuneet kuntoutuksen ohjaajat (AMK) ovat työllistyneet hyvin ja toimivat laajalti eri tehtävissä. Selvitys on luettavissa Theseus-tietokannassa.

Ammattinimikkeitä

 • Kuntoutusohjaaja, kuntoutussuunnittelija
 • Kuntoutuksen ohjaaja
 • Ohjaaja
 • Palveluohjaaja
 • Ammatillinen kuntoutusohjaaja
 • Työhön valmentaja
 • Projekteissa erilaisilla tehtävä nimikkeillä

Jaana löysi mieleisen työpaikan harjoittelun kautta:

Parasta ovat ihmiset  ja luova ote ohjaustyöhön

Jaana Korsman valmistui SAMKista kuntoutuksen ohjaajaksi (AMK)  vuonna 2022. Nyt hän työskentelee Ammattiopisto Luovissa Porissa Telma-ryhmän ohjaajana.

Jaana oli Luovissa aluksi työharjoittelussa, teki sen jälkeen lyhyitä sijaisuuksia on nyt kokoaikaisesti töissä.

– Työtehtäviini kuuluu vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten ohjaaminen. Pääpiirteissään työni on arjen taitoihin, yhteiskuntataitoihin ja työelämän valmiuksiin liittyvää ohjausta ja opetusta, unohtamatta liikuntaa, kädentaitoja ja sosiaalisia taitoja. Telma-koulutuksesta kolmannes on työelämään  valmentamista.

Ohjauksessa saa käyttää luovuutta

Jaanan mielestä parasta työssä ovat ehdottomasti ihmiset. Sekä ohjattavat että työkaverit.

Mikään päivä ei ole samanlainen ja työpäivät menevät nopeasti. Ohjaustyössä saa käyttää luovuutta.

– Teemme paljon yhteistyötä työpaikkojen kanssa, mutta edelleen haastavinta on löytää jokaiselle opiskelijalle tavoitteiden mukainen työelämään valmentautumispaikka.

Opinnoista perustiedot oppimisvaikeuksista ja neuropsykiatriasta

Kuntoutuksen ohjaajan opinnoista Jaana sai perustiedot oppimisvaikeuksista ja esimerkiksi neuropsykiatrisista haasteista. Myös erilaiset kuntoutuspolut ja palvelujärjestelmät tulivat tutuiksi.

–  Opittua pystyn soveltamaan työssäni ja niiden päälle on hyvä kasvattaa tietopohjaa. Myös ammatillinen identiteettini alkoi opintojeni ja käytyjen kurssien myötä kasvaa vielä enemmän ohjaustyön suuntaan.

Opinnot sopivat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille 

– Suosittelen opintoja sosiaali- ja terveydenhuollossa työskennelleelle ammattilaiselle. Opinnot ovat helpompia, kun on jo kokemusta ja näkemystä erilaisista palveluista alalla. Minun opiskeluaikanani noin puolen vuoden ajan lähiopiskelua oli kampuksella. Sitten tuli koronavirustauti ja opetus tapahtui etänä verkon välityksellä opintojen loppuun saakka.

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) Jaana Korsman
Minulle kuntoutuksen ohjaajan opinnot antoivat paljon uusia näkökulmia ja kokemuksia, uuden ammatillisen suunnan ja tästä olen erittäin kiitollinen, sanoo Jaana Korsman.

– Oman opiskeluryhmän kanssa jaoimme ahkerasti tietoa ja kokemuksia. Omalta ryhmältä sai myös paljon apua ja tukea. Itselleni parasta antia olivat myös työharjoittelut, jotka avarsivat omaa näkemystä ja antoivat myös suunnan, millaista työtä ja minkälaisen asiakasryhmän kanssa haluan tulevaisuudessa työskennellä.

Neuvoja monimuoto-opintoja harkitseville 

Jaanan mielestä opinnot olivat joustavia ja tehtävien tekoon annettiin useimmiten paljon aikaa. Neuvot voisi kiteyttää kolmeen kohtaan:

 1. Opintojen etenemistä helpottaa oma suunnitelmallisuus esimerkiksi tehtävien tekemisessä.
 2. Itselle on oltava armollinen. On erittäin tärkeää antaa aikaa myös omille harrastuksille, perheelle ja vapaa-ajalle. Jokainen väsyy ja tulee motivaation puutetta, mutta siihen auttavat pienet tauot opintotehtävistä ja muiden asioiden ajatteleminen ja tekeminen.
 3. Omia opintoja pystyy paljolti suuntaamaan oman kiinnostuksen mukaan, esimerkiksi vapaasti valittavissa kursseissa ja opinnäytetyössä.

Käytännön hoitotyöstä kuntoutuksen suunnittelijaksi näköalapaikalle 

Anne-Marie Heikkola valmistui kuntoutuksen ohjaajaksi (AMK) vuonna 2022. Hän työskentelee Pirkanmaan hyvinvointialueella Tampereen yliopistollisessa sairaalassa kuntoutusohjauksen tehtävissä. Taustalla Anne-Mariella on lähihoitajan koulutus. 

  Työskentelen pääosin väsymystyöryhmässä, jonka tavoitteena on koordinoida väsyneen potilaan diagnostiset selvittelyt, ottaa kantaa väsymyksen etiologiaan ja antaa ehdotuksia kuntoutuksesta, Anne-Marie kertoo. 

  Osa asiakkaistani tulee kuntoutustutkimukseen, jonka tarkoitus on selvittää tutkittavan kuntoutumismahdollisuuksia. Henkilön sairauksien ja vammojen merkitystä arvioidaan suhteessa työ- ja toimintakykyyn sekä huomioidaan psykososiaalinen kokonaistilanne. Heille laaditaan yksilöllinen ammatillinen ja lääkinnällinen kuntoutussuunnitelma.  

  Vastaanotolla arvioin potilaan elämäntilannetta, toimintakykyä, sosiaaliturva-asioita ja soveltuvia kuntoutusmuotoja. Osallistun moniammatillisen tiimin neuvotteluihin. Tarvittaessa ohjaan ja autan potilasta palvelujen ja tukien hakemisessa sekä suoritan jälkiseurantaa. 

Tutkintokoulutuksen opit työelämässä 

Anne-Marien mielestä koulutuksesta on ollut hyötyä kokonaisuudessaan, niin ammatillisen kasvun kuin käytännön keinojen kannalta: ICF-osaaminen ja toimintakyvyn arviointi, kuntoutusprosessin kokonaisvaltainen hahmottaminen, palvelujärjestelmätuntemus ja tiedonhankintataidot, työtä ohjaava lainsäädäntö ja konkreettiset keinot kohtaamisessa kuten motivoiva haastattelu. 

Kenelle kuntoutusohjauksen opinnot sopivat? 

–  Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä toimineelle, kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta kiinnostuneille.  Käytännön hoitotyöstä olen saanut vahvan pohjan lähteä kasvattamaan osaamistani. Eikä koskaan ole liian vanha opiskelemaan, vaikka oppiminen ei ehkä ollut enää niin helppoa kuin nuorena, elämän ja työelämän kokemus auttoivat paljon ammatillisessa kehittymisessä. 

Kuntotuksen ohjaaja (AMK) Anne-Marie Heikkola.
Asiakkaiden kohtaaminen, rinnalla kulkeminen, kokonaisvaltainen toimintakyvyn arviointi, asiakkaan osallisuuden parantaminen ja kuntoutuksen suunnittelu ovat minulle tärkeitä asioita työssäni, kertoo Anne-Marie Heikkola.  

Rohkeutta heittäytyä uuteen ympäristöön 

Anne-Marien mielestä opiskelu työn ohessa oli vaativaa ja voimia vievää. Mahdollisuus opintovapaisiin olisi tärkeää, vaikka kysymyksessä onkin monimuotototeutus. 

–  Suosittelen harjoitteluissa lähtemään rohkeasti kokeilemaan uusia paikkoja ja asiakasryhmiä. Rohkeasti kannattaa myös jo opiskeluaikana hakea kuntoutuksen ohjaajalle sopivia työtehtäviä, itse työskentelin sosiaaliohjaajana tehostetussa palveluasumisessa. 

Joustavaa monimuoto-opiskelua työn ohella

Koulutuksen järjestämistapa on monimuotototeutus, joka sisältää kontaktiopetusta kampuksella tai verkossa, projektiopintoja ja itsenäistä opiskelua. Kolmeen ensimmäiseen lukukauteen sisältyy 3–5 päivää (ma–pe) kontaktiopetusta / kuukausi ja sen jälkeisinä lukukausina kontaktiopetuspäivät vähenevät. Opiskeluun liittyy myös opintokäyntejä ja pakollista harjoittelua.

Opinnoissa sovelletaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT), mikä mahdollistaa esim. aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen kautta syntyneen osaamisen huomioimisen opinnoissa ja niiden suunnittelussa.

 

Koulutuksen sisältö

 • kuntoutuksen lähtökohdat ja toimintaympäristöt
 • kuntoutusta ohjaava lainsäädäntö ja kuntoutuspalvelut
 • yksilö- ja yhteisölähtöinen, tavoitteellinen kuntoutumisprosessi
 • kuntoutumista tukeva ohjaus ja verkostotyö
 • elinympäristössä selviytymisen ja osallisuuden tukeminen
 • palvelumuotoilu, työelämän kehittäminen
 • kuntoutuksen ja kuntoutuksen ohjauksen kehittäminen ja johtaminen

Omaksut laaja-alaisen näkemyksen kuntoutuksesta ja tunnet hyvin kuntoutuspalvelua ohjaavat säädökset sekä kuntoutusmahdollisuudet. Hankit ajantasaista osaamista yksilöllisen ja yhteisöllisen kuntoutustarpeen laaja-alaisessa arvioinnissa ja kuntoutusprosessin asiakaslähtöisessä suunnittelussa.

Tunnistat erilaisia ohjaustarpeita ja osaat toimia ohjaustilanteissa joustavasti kuntoutujan toimintakykyä ja arjen sujumista edistävällä tavalla. Tunnet hyvän kuntoutuskäytännön periaatteet ja osaat toimia oman alasi asiantuntijana kuntoutuksen moniammatillisissa verkostoissa, tiimeissä ja kehitystehtävissä.

 

Kansainvälistä kokemusta

Voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla opiskelu- tai harjoitteluvaihdossa. Ulkomaille on helpoin lähteä johonkin SAMKin sadoista yhteistyökorkeakouluista. Ulkomailla suoritetut opinnot luetaan osaksi kotimaista tutkintoa. Kansainvälisyyttä SAMKin kampuksille tuovat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä kansainväliset harjoittelijat.

 

 

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

SAMKissa sinulla on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja yritysten kanssa. Voit kartuttaa opintopisteitä projekteissa sekä luoda kontakteja työelämään. Oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista yrityskiihdyttämön avulla.

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jossa osoitat, että osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi käytännön asiantuntijatyössä.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kaksi vuotta alan työkokemusta kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Lue Jaana Joutsiluoman urapolusta (alumniblogi.samk.fi -blogi)

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMKista valmistuneet ovat parhaiten työllistyneiden joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista! **

 

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2022.

 

Lisää aiheesta

Mariela Unijoki, Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
| Opiskelijatarina

Ole ihminen ihmiselle – kuntoutuksen ohjaajalla tärkeä rooli kuntoutujan kohtaamisessa

Oululaisella Mariela Unijoella on omakohtaista kokemusta kuntoutukseen liittyvistä palveluista ja järjestelmistä asiakkaan näkökulmasta. Oman kokemuksen myötä Marielalla heräsi mielenkiinto opiskella kuntoutusalaa. Kiinnostus...
Teija Hollo on SAMK's Pori campus
| Opinnot ja opetus

Kuntoutuksen ohjaaja tukee, neuvoo ja ohjaa uudessa tai vaikeassa elämäntilanteessa olevia

Opiskelija Teija Hollon mielestä kuntoutuksen ohjaajan työ on hyvin tärkeää, jotta eri palvelut ja mahdollisuudet saadaan kartoitettua esim. sairastumisvaiheessa tai ammatillisen kuntoutuksen...

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja koulutuksesta

Sanna Marjamäki
044 710 3183
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme