Haavahoidon asiantuntija
-erikoistumiskoulutus 30 op

Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana.  Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista.

Hakeminen

Seuraavan haun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

 

Toteutusaika

Seuraavan koulutuksen toteutusaika ilmoitetaan myöhemmin.

Paikka

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23

28130 Pori

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Monimuoto-opiskelu

Hinta

1500 € (alv 0 %). Laskutus kahdessa erässä.

SAMKin opiskelijoita Porin kampuksen kirjastossa.

Haavahoito kliinisen hoitotyön erikoisalana edellyttää erikoisosaamista. Nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin,- tuotteisiin ja tutkimusnäyttöön perustuva haavahoito nopeuttaa haavan paranemista, lyhentää hoitoaikaa ja vähentää potilaan kärsimystä. Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana.
Osallistuja saa taitoja oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen. Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista.

Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n haavahoitajan auktorisointi -nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi.

 

Koulutuksen käytyään opiskelija:

 • Hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa.
 • Hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon.
 • Ymmärtää haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti.
 • Kykenee arvioimaan ja käyttämään eri alojen tietoa kliinisessä päätöksen teossa sekä tarvittaessa osaa tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa.
 • Ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa.
 • Ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen.
 • Toimii haavahoidon asiantuntijana potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa sekä moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä.
 • Saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.
 • Osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisesti.

Sisältö

Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen 20 op

 • Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet
 • Haavan paraneminen, sen arviointi ja dokumentointi
 • haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen

Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen 10 op

 • Haavahoidon laadunhallinta ja vaikuttavuus
 • Haavahoidon kehittäminen työyhteisössä

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutus on suunniteltu valtakunnallisessa amk-verkostossa ja se toteutetaan yhteistyössä Hämeen, LABin, Laurean sekä Oulun ammattikorkeakoulujen kesken.

Kohderyhmä

Ensisijaisesti sairaanhoitajat. Koulutus soveltuu myös terveydenhoitajille, kätilöille, ensihoitajille, fysioterapeuteille ja jalkaterapeuteille. Koulutukseen voi hakea myös aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten, ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään haavahoidon osaamistaan.

Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Opinnot edellyttävät toimimista kliinisessä potilaan hoidossa.

Valintaperusteet ja niiden pisteytys

Hakukelpoiset hakijat pisteytetään valintajärjestykseen hakemusten perusteella.

 1. Miten voit työssäsi ja työyhteisössäsi hyödyntää Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (maks. 5 p.)
 2. Arvioi ja perustele, miten organisoit/sovitat opiskelun, työelämän ja muun elämäsi? (maks. 3 p.)
 3. Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta/tiedon hyödyntäminen jne.)? (maks. 2 p.)

Lisäksi hakijoille annetaan pisteitä aiemmasta työkokemuksesta:

* Alle 1 vuotta työkokemusta = 0 p.
* Yksi vuosi työkokemusta = 1 p.
* Yli kaksi vuotta työkokemusta = 2 p.

Enimmäispistemäärä on 12 pistettä.

Muutokset mahdollisia.

Valinnasta ilmoittaminen

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa kirjallisesti.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Opiskelupaikan vastaanotettuaan ja ilmoittauduttuaan läsnäolevaksi opiskelijaksi opiskelija sitoutuu koulutusmaksuun henkilökohtaisesti, vaikka koulutuksen maksaja olisikin työnantaja. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutusmaksut veloitetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, että opiskelija keskeyttää koulutuksen, ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa tai vaihtaa työnantajaa kesken koulutuksen. Opiskelupaikka on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa toiselle.

Opiskelija näppäilemässä läppäriä, taustalla muita SAMKin opiskelijoita.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Tiina Pennanen, lehtori, TtM, RN
p. 044 710 3550

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Tiina Pakkasela, koulutussuunnittelija
p. 044 710 3236

Sähköposti: etunimi.sukunimi@samk.fi

Kysy lisää koulutuksesta: