Haavahoidon asiantuntija
-erikoistumiskoulutus 30 op

Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana.  Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista.

Hakeminen

Ryhmää täydennetään kesän aikana, kesän lisähaku päättyy su 15.8.2021.

Toteutusaika

Toteutusaika 09/2021–05/2022.

Lähipäivät (klo 8.30-16.00)
2021: 15.-16.9. | 19.10. | 11.11. | 7.12.
2022: 27.1. | 1.3. | 29.3. | 26.-27.4. | 24.5.

Paikka

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23

28130 Pori

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Monimuoto-opiskelu

Hinta

1500 € (alv. 0 %) Laskutetaan kahdessa erässä.

SAMKin opiskelijoita Porin kampuksen kirjastossa.

Haavahoito on kehittyvä ala ja edellyttää erikoisosaamista. Nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin, -tuotteisiin ja tutkimusnäyttöön perustuva haavahoito nopeuttaa haavan paranemista, lyhentää hoitoaikaa ja vähentää potilaan kärsimystä.

Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana. Osallistuja saa taitoa oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen. Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista.

Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys ry haavahoitajan auktorisointi -nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi.

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija:

 • Hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa
 • Hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon
 • Ymmärtää haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti
 • Kykenee käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa osaa tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
 • Ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa
 • Ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
 • Kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä
 • Saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen
 • Osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin

Sisältö

Moduuli 1:
Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen

 • Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet 7 op
 • Haavanparaneminen, sen arviointi ja dokumentointi 7 op
 • Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen 6 op

Moduuli 2:
Näyttöön perustuva haavahoidon osaaminen

 • Haavahoidon laadunhallinta ja vaikuttavuus 3 op
 • Haavahoidon kehittäminen työyhteisössä 7 op

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Tarpeen vaatiessa lähiopetuspäivät voidaan toteuttaa myös verkkovälitteisesti.
Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutus on suunniteltu valtakunnallisessa amk-verkostossa ja se toteutetaan yhteistyössä monen eri ammattikorkeakoulun kanssa.

Kohderyhmä

Sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö-, ensihoitaja-, fysioterapeutti-, jalkaterapeutti- ja toimintaterapeuttitutkinnon suorittaneet.

Koulutukseen ei voi hakea esim. pelkän lähi- tai jalkahoitajan ammattitutkinnon suorittaneet.

Valintaperusteet ja niiden pisteytys

Valinta tehdään koulutustarvekuvauksen ja työkokemuksen perusteella. Hakulomakkeessa kysytään seuraavat tiedot, joilla valinta tehdään:

 1. Miten voit työssäsi ja työyhteisössäsi hyödyntää Haavahoidon asiantuntija –erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (max. 5 p)
 2. Arvioi ja perustele, miten organisoit/sovitat opiskelun, työelämän ja muun elämäsi? (max. 3 p)
 3. Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta/tiedon hyödyntäminen jne.)? (max. 2 p)

Lisäksi hakijoille annetaan pisteitä aiemmasta työkokemuksesta:

* Alle 1 vuotta työkokemusta = 0 p
* Yksi vuosi työkokemusta = 1p
* Yli kaksi vuotta työkokemusta = 2p

Enimmäispistemäärä on 12 pistettä.

Valinnasta ilmoittaminen

Kesän lisähaussa hakeneille hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse elokuussa.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanottaminen.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutuksen hinta laskutetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, ettei voi aloittaa koulutusta, joutuu keskeyttämään koulutuksen tai ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa.

Opiskelija näppäilemässä läppäriä, taustalla muita SAMKin opiskelijoita.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Tiina Pennanen, lehtori, TtM, RN
p. 044 710 3550

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Jonna Lehtinen, koulutussuunnittelija
p. 044 710 3042

Sähköposti: etunimi.sukunimi@samk.fi

Kysy lisää koulutuksesta: