Etsi

Infopaketti uudelle opiskelijalle

Tälle sivulle on koottu tietoa uusille opiskelijoille. Tutustu erilaisiin sähköisiin järjestelmiin, tiedotuskanaviin ja esimerkiksi tutorointiin.

TimeEdit

Työjärjestykset ovat TimeEditissä. Saat tunnuksen ohjelman käyttöön, kun olet aloittanut opintosi. TimeEditissä voit tarkastella ryhmien, toteutusten, henkilöiden ja tilojen työjärjestyksiä tai tehdä tila- ja välinevarauksia. Voit myös varata itsellesi tapaamisen esim. opettajan kanssa.

Moodle

Verkko-opetus ja -oppiminen tarkoittavat tietoverkon hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa. Osa opintojaksoista voi olla kokonaan verkossa. Opintojaksoilla verkko-opiskelua voidaan käyttää myös perinteisen opetuksen tukena. Opintojaksoja voi selata Moodlessa.

WinhaWille

WinhaWillessä voit tehdä lukuvuosi-ilmoittautumisen, kun opiskelet SAMKissa. Kaikkien opiskelijoiden on ilmoittauduttava lukuvuosittain läsnä tai poissa olevaksi.  WinhaWillesta voit myös tarkistaa sekä muuttaa yhteystietojasi.

SAMK

SAMKissa voi opiskella

  • AMK-tutkinnon päivätoteutuksena suomeksi tai englanniksi (Bachelor’s degree)
  • AMK-tutkinnon monimuotototeutuksena
  • ylemmän AMK-tutkinnon suomeksi tai englanniksi (Master’s degree)

Ammattikorkeakouluopiskelussa korostuu vahva työelämäyhteys. Perinteinen, opettajajohtoinen ja luentopainotteinen opetustyyli on huomattavasti vähäisempää kuin esimerkiksi lukiossa. Ammattikorkeakoulussa käytetään paljon projektimuotoista oppimista, jossa on keskeistä ryhmä- ja verkkotyöskentely.

Tutorointi

Tutor on henkilö, joka opastaa ja on henkisenä tukena erityisesti opintojen alussa, mutta tarvittaessa myöhemminkin. SAMKissa on sekä opiskelija- että opettajatutoreita.

Opiskelijatutorit

Vanhemmat opiskelijat toimivat opiskelijatutoreina. He ovat uusien opiskelijoiden vertaisohjaajia ja opastajia erityisesti opintojen alussa. He jakavat kokemusta ja tietoa uusia opiskelijoita askarruttaviin kysymyksiin, tutustuttavat uusia opiskelijoita toisiinsa, uuteen opiskeluympäristöön ja opiskelijaelämään opiskelupaikkakunnalla. Tutortoiminta on ympärivuotista, painottuen kuitenkin uusien opiskelijoiden saapumiseen.

Omien tutoreidesi tiedot löydät oman kampuksesi aloitusinfosta.

Opettajatutorit

Opettajatutor on mukana ohjaamassa opiskelijoita heti opintojen aloitusvaiheessa, usein hän ohjaa myös käytännön asioissa yhdessä opiskelijatutoreiden kanssa: perehdyttää opiskelijaa opiskeluympäristöön, alalla opiskeluun sekä opastaa ja neuvoo opiskelun käytänteissä. Opettajatutor kertoo opiskelijalle alasta ja erilaisista ammatillisista vaihtoehdoista. Opettajatutor tukee ja ohjaa opiskelijaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) rakentamisessa.

Omien opettajatutoreidesi tiedot löydät oman kampuksesi aloitusinfosta.

Lukuvuosi ja opetusperiodit

Lukuvuosi jaetaan kolmeen lukukauteen. Joulutauko on 23.12.2017–1.1.2018.

Lukuvuosi 2017–2018 jaksotus:

  • Syyslukukausi 28.8.–22.12.2017
  • Kevätlukukausi 2.1.–18.6.2018
  • Kesälukukausi 19.6.–24.8.2018

Opintojen eteneminen

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa on perus- ja ammatillisia opintoja, ammattitaitoa edistävä harjoittelu sekä opinnäytetyö. Osa opinnoista on vapaasti valittavia ja osan voi suorittaa esim. projektiopintoina.

Tutkinnon laajuus on koulutusalasta riippuen 210-270 opintopistettä. Tavoiteajassa eteneminen tarkoittaa keskimäärin 60 opintopisteen suorittamista vuodessa. Opintopiste (op) vastaa keskimäärin noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä.

Vuosittain tarkistetaan ovatko opinnot päätoimisia. Päätoimisia ovat opinnot, joiden tavoitteena on korkeakoulututkinnon suorittaminen. Opintojen edistymistä pidetään riittävänä, jos opiskelijan päätoiminen opiskeluaika ei tule olennaisesti ylittämään kyseisiä opintoja varten määriteltyä tukiaikaa.

Opintojen etenemistä seuraa myös KELA. Opintotukea nostavien opiskelijoiden opintoja seurataan opintojen edistymisen seurannassa.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS)

SAMKissa jokainen opiskelija laatii opettajatutorin ohjauksessa opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Sen laatimisen tarkoituksena on siis koulutuksen opetussuunnitelman henkilökohtaistaminen ja se rakentuu opiskelijan urasuunnitelman pohjalle.

HOPS on väline hahmottaa opintojen kokonaisuus ja tuleva eteneminen. Se sisältää tiedot pakollisista, vaihtoehtoisista ja vapaasti valittavista opintojaksoista ja niiden ajoituksesta. HOPSiin voit liittää myös harjoittelusuunnitelmasi. Suunnitelma ja sen toteutuminen tarkistetaan yhdessä opettajatutorin kanssa tarvittaessa, mutta vähintään kerran vuodessa ohjauskeskustelun yhteydessä.

Opintojaksoselosteita voi tarkastella SoleOPSissa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT) tukee opiskelijan elinikäistä oppimista. Korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla on mahdollisuus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Osaamisen tulee vastata tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman osaamistavoitteita.

Sinulla on mahdollisuus hakea aiemmin hankitun osaamisen perusteella osaamisen tunnustamista ja saada siitä hyväksilukupäätös. Sinun kannattaa olla koulutusohjelmavastaavaan yhteydessä jo opintojen alussa, jos sinulla on aiemmin hankittua osaamista, jonka voisi mahdollisesti hyväksilukea opintoihisi.

BYOD eli Bring Your Own Device

BYOD, Bring Your Own Device, ”tuo oma laitteesi”. Se on toimintamalli, joka on nopeasti yleistymässä niin yrityksissä kuin oppilaitoksissakin. Opiskelijoille BYOD tarkoittaa sitä, että opiskeluun liittyvät työt tehdään pääasiassa omalla tietokoneella. Kaikilta SAMKin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä syyslukukauden 2017 alusta alkaen.

Lue lisää BYOD:sta.

Tiedotuskanavat

Sähköposti

Opiskelijoilla on käytössä etunimi.sukunimi@student.samk.fi -muotoa oleva osoite. Kyseessä on tärkeä tiedotuskanava, sillä henkilökunta lähettää niin opintojaksoihin kuin opiskeluunkin liittyviä tiedotteita sähköpostitse. Kaikki sähköpostit lähetetään aina SAMKin sähköpostiosoitteeseen, vaikka sinulla olisi käytössä myös jokin toinen sähköpostiosoite.

Intranet

Opiskelijoille suunnattu Oiva-intra on paikka, josta opiskelija löytää tarvitsemansa tiedon liittyen opintoihin, harjoitteluihin, opinnäytetyön kirjoittamiseen, hyvinvointiin ja muihin palveluihin. Oivasta löytyvät ilmoitustaulu, tapahtumakalenteri ja uutiset, joihin päivittyvät kaikki SAMKin ajankohtaiset asiat. Oivassa voi myös keskustella ryhmätyötilassa. Tunnukset saat opiskelun alettua.

Käyttäjätunnus

Aloittaessasi opiskelun saat käyttäjätunnuksen ja salasanan SAMKissa käytössä oleviin järjestelmiin. Ne toimivat tunnuksinasi myös tietoverkkoon ja sähköpostiin. Tunnuksilla pääset myös Oiva-intranetiin, jossa on kaikki tarkemmat tiedot mm. opiskeluun, terveydenhuoltoon, ruokailuun ja harjoitteluun

Tulostus

Saat lukukauden alussa 15€ saldon, jota tulostaminen vähentää. Kampusten työasemilla on ohjelmisto, joka vähentää saldoa jokaisesta tulostuksesta tulostustyypin mukaan. Esimerkkinä A4-koon mustavalkotulostus veloittaa saldoa 0,05€ ja väritulostus 0,20€. Paperi kuuluu hintaan, joten omia papereita ei tarvitse tuoda.

Opintojen tueksi

Tutorien ja opettajatutorien lisäksi saat apua mm. kampustoimistoista. Vaikka opiskelu on itsenäistä ja vastuu opinnoista on opiskelijalla itsellään, neuvontaa ja ohjausta antavia tahoja on paljon ja ne ovat kaikki opiskelijoita varten. Suurin osa opiskeluaikana vastaan tulevista ongelmista ratkeaa kysymällä, joten tärkein taito uudelle opiskelijalle on kysyä apua ajoissa.

Anna meille palautetta